Hotărârea nr. 511/2009

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 684/2008, privind stabilirea unor mãsuri pentru punerea în executare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spaþiilor comerciale proprietatea privatã a statului ºi a celor de prestãri servicii aflate în ad

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 684/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietatea privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Administrația Imobiliara Oradea, înregistrat sub nr. 52131 din 23.06.2009, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.684/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietatea privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 684/2008, privind stabilirea unor masuri pentru punerea în aplicare a Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietatea privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

Ținând cont de dispozițiile art.5, alin.(1) și ale art.6, alin.(1) lit.a) din Legea nr.550/2002, privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local,

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. c, alin.5 lit.b și art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea Art 1. al Hotărârii Consiliului Local 684/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în executare a Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietatea privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, care va avea următorul conținut:

Art.1. Se aprobă Comisia de vânzare a spațiilor comerciale în baza Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietatea privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, care va avea următoarea structură:

 • A. Membri titulari:

 • 1. Delorean Ion Iulius - consilier local;

 • 2. Manea Mihai         - consilier local;

 • 3. Hossu Bogdan - consilier local;

 • 4. Horia Augustin Jarca - director executiv la Administrația Imobiliara Oradea;

 • 5. Olari Iulia             - reprezentant al Direcției Generale a Finanțelor Publice Bihor;

 • B. Membri supleanți:

 • 1. Porsztner Bela Csaba - Director executiv adj la Administrația Imobiliara Oradea

 • 2. Cismas Aurelian - consilier la Administrația Imobiliara Oradea

 • C. Lucrările de secretariat vor fi asigurate de către d-nul Ionel Vila - secretar al municipiului Oradea, împreună cu 3 (trei) membrii numiți prin dispoziția Primarului municipiului Oradea.

Art.II. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Administrația Imobiliară Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile și Comisia a cărei componență este stabilită la art.I din prezenta hotărâre.

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Administrația Imobiliara Oradea - Serviciul Planificare Investiții Imobile

 • - Membrii Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale în baza Legii nr. 550/2002, desemnați in art.I din prezenta hotărâre.

 • - Se publica in monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.511


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila