Hotărârea nr. 509/2009

privind aprobarea unor mãsuri financiare pentru Administraþia Imobiliarã Oradea pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea unor măsuri financiare pentru Administrația Imobiliară Oradea pe anul 2009

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 52151 din 23.06.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea propune aprobarea unor masuri financiare pentru derularea activității instituției.

În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând proiectul de hotărâre si avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.b), alin.4 lit. a) si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului Local al Municipiului Oradea - ordonator de credite Administrația Imobiliară Oradea astfel:

Miilei

Capitol Bugetar / Denumire Obiectiv

Cod

Plan aprobat

Diferenta

Plan propus

Cap. 68.02. 11 - Crese

CRESA SECTIA IX - Acoperiș, fațadă, amenaj. int.

71.01.30

353,00

-325,00

28,00

Cap. 70.02.50 - Alte cheltuieli in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Sistem de supraveghere și dirijare Parcare str. T. Vladimirescu

71.01.30

0,00

52,00

52,00

Achiziție două autospeciale ridicare auto. - serv Parcări

71.01.02

0,00

273,00

273,00

TOTAL GENERAL

0,00

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea si Direcția Economica din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - Administrația Imobiliara Oradea;

  • - Direcția Economica din cadrul Primăriei municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr.509                                                  SECRETAR

Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” .