Hotărârea nr. 508/2009

privind aprobarea unor mãsuri cu caracter financiar privind sumele stabilite în sarcina Administraþiei Imobiliare Oradea de cãtre SC Electrocentrale Oradea SA

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor măsuri cu caracter financiar privind sumele stabilite în sarcina Administrației Imobiliare Oradea de către SC Electrocentrale Oradea SA

9

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51771 din 18.06.2009 prin care Administrația Imobiliara Oradea solicita aprobarea unor măsuri cu caracter financiar privind sumele stabilite în sarcina Administrației Imobiliare Oradea de către SC Electrocentrale Oradea SA,

Conform Secțiunii nr.3 din Statutul SC Electrocentrale Oradea SA, Consiliul Local al Municipiului Oradea îndeplinește drepturile și obligațiile ce revin acționarului unic, deținând calitatea de Adunare Generală a Acționarilor societății,

Ținând cont de prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

Văzând proiectul de hotărâre si avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza dispozițiilor art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale art. 36, alin (2), lit. a), alin. (3), lit. c) coroborate cu prevederile art. 45, alin (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă scăderea din evidența analitică pe plătitor a contravalorii sumelor stabilite în sarcina Administrației Imobiliare Oradea cu titlu de prestații care fac obiectul Dosarelor de instanță nr. 446/2002, 295/2003, 48/2005, 295/2005.

Art.2. Se aprobă scutirea Administrației Imobiliare Oradea de la plata penalităților calculate până la data emiterii hotărârii.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliara Oradea și SC Electrocentrale Oradea SA.

Art.4. Prezentele măsuri se vor comunica cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Administrația Imobiliară Oradea;

  • -  SC Electrocentrale Oradea SA;

  • -  Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr. 508


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila