Hotărârea nr. 507/2009

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apã ºi de canalizare în Municipiul Oradea cãtre S.C. Compania de Apã Oradea S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Oradea către S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Analizând raportul de specialitate nr.64.762 din 24 iunie 2009, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus :

 • -   Aprobarea delegării gestiunii, prin atribuirea directă a serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Municipiului ORADEA, către S.C. Compania de Apă Oradea S.A

 • -   Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare („Contractul de Delegare”), ce se va semna între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară („APAREGIO”) în numele și pe seama Municipiului Oradea, pe de o parte și S.C. Compania de Apă Oradea S.A, pe de altă parte.

 • -   Împuternicirea dlui Ilie Bolojan, în calitate de Primar al Municipiului Oradea pentru avizarea prin semnătură Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

 • -   Aprobarea indicatorilor tehnico-economici din programul de investiții „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Bihor” din faza Studiu de fezabilitate pentru unitățile administrativ teritoriale Oradea, Beiuș, Tinca, Biharia, Sântandrei, Girișu de Criș, Nojorid și Oșorhei

 • -  Acordarea mandatului Asociației de dezvoltare intercomunitară „APAREGIO” pentru a semna Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Oradea.

 • -   Împuternicirea dlui Primar Ilie Bolojan, în calitate de Președinte al Asociației de dezvoltare intercomunitară „APAREGIO”, pentru a semna Contractul de Delegare, precum și orice alte documente necesare depunerii aplicației pt. accesarea fondurilor prin POS-MEDIU-Fondul de Coeziune.

Având în vedere:

 • •  Expunerea de motive formulată prin Programul Operațional Sectorial - Mediu;

 • •  prevederile art. 10, art. 30 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice

 • •   prevederile art. 17, art.18, alin 2, art 21-24, aer. 41, alin 1, din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,

 • •  Statutul asociației de dezvoltare intercomunitară „Aparegio” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 1003 din data de 20.12.2007

 • •   Prevederile art. 36 alin.2 lit.a), d), alin 3 lit c), alin.6, lit. a), pct. 14 și art. 45 alin 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - Se aprobă delegarea gestiunii, prin atribuirea directă a serviciului de alimentare cu apă și canalizare al Municipiului ORADEA, către S.C. Compania de Apă Oradea S.A., cu sediul în str. Duiliu Zamfirescu nr.3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, cu nr. 14/1990.

Art.2. (1) - Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare („Contractul de Delegare”), în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre, ce se va semna între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară („APAREGIO”) în numele și pe seama Municipiului Oradea, pe de o parte și S.C. Compania de Apă Oradea S.A, pe de altă parte.

(2) - Se împuternicește dl. Ilie Bolojan, în calitate de Primar al Municipiului Oradea să avizeze prin semnătură Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Art.3 - (1) Se acordă mandat Asociației de dezvoltare intercomunitară „APAREGIO”, cu sediul în Sânmartin, nr.105, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Oradea cu nr.14/2008, pentru a semna Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Municipiului Oradea.

(2) Se împuternicește dl. Primar Ilie Bolojan, în calitate de Președinte al Asociației de dezvoltare intercomunitară „APAREGIO”, pentru a semna Contractul de Delegare, precum și orice alte documente necesare depunerii aplicației pt. accesarea fondurilor prin POS-MEDIU-Fondul de Coeziune.

Art.4 - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează:

 • - primarul Municipiului Oradea

 • - Asociația de dezvoltare intercomunitară APAREGIO.

 • - SC Compania de Apă Oradea SA

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • -   Direcția Economică

 • -   Direcția Juridică

 • -   Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • -  SC Compania de Apă Oradea SA

 • -  Asociația APAREGIO, prin grija Direcției Economice,

 • -  Zona Metropolitană Oradea,

 • -   Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 iunie 2009

Nr.507

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

CONTRACT DE DELEGARE

A GESTIUNII

SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU

APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII GENERALE

9

CONTRACT DE DELEGARE A

GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII GENERALE

9

Prezentele Dispoziții Generale fac parte din Contractul de Delegare și privesc obligațiile si responsabilitățile Autorității Delegante și Operatorului în legătură cu serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare din Aglomerațiile Urbane din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

APAREGIO”

Acest document va fi aplicat în coroborare cu :

 • - Dispozițiile Speciale - Partea Comună

 • - Dispozițiile Speciale - Partea de Apă

 • - Dispozițiile Speciale - Partea de Canal

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

Încheiat astăzi ............. la ................

DISPOZIȚII GENERALE

J

PĂRȚILE CONTRACTANTE

J

Între,

Asociația de dezvoltare intercomunitară „ APAREGIO”, cu sediul în Sînmartin, str.Principală,

nr____, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei Oradea, cu nr.________, reprezentată de

Ilie BOLOJAN având funcția de președinte, denumită în continuare Asociația, în calitate de „Autoritate Delegantă” în numele și pe seama următoarelor unități administrativ-teritoriale membre

 • - Municipiul Oradea,                      în baza Hotărârii nr. ________

 • - Municipiul Beiuș                          în baza Hotărârii nr. ________

 • - Oraș Nucet                             în baza Hotărârii nr. ________ aceste unități administrativ-teritoriale fiind denumite împreună în continuare „Autoritatea Delegantă”

  • - Oraș Vașcău                  în

  • - Comuna Biharia

  • - Comuna Sînmartin,

  • - Comuna Oșorhei,

  • - Comuna Nojorid,

  • - Comuna Girișu de Criș,        în

  • - Comuna Paleu,

  • - Comuna Borș,               în

  • - Comuna Sîntandrei,           în

  • - Comuna Cetariu,

  • - Comuna Lăzăreni,

  • - Comuna Copăcel,

  • - Comuna Hidișelul de Sus,

  • - Comuna Drăgești,

  • - Comuna Săcădat,

  • - Comuna Ceica,

  • - Comuna Tinca,

  • - Județul Bihor,                   în


  baza Hotărârii nr. ________

  în baza Hotărârii nr. ________

  în baza Hotărârii nr. ________

  în baza Hotărârii nr. ________

  în baza Hotărârii nr. ________

  baza Hotărârii nr. ________

  în baza Hotărârii nr. ________

  baza Hotărârii nr. ________

  baza Hotărârii nr. ________

  în baza Hotărârii nr. ________

  în baza Hotărârii nr. ________

  în baza Hotărârii nr. ________

  în baza Hotărârii nr. ________

  în baza Hotărârii nr. ________

  în baza Hotărârii nr. ________

  în baza Hotărârii nr. ________

  în baza Hotărârii nr. ________

  baza Hotărârii nr. ________


și

Societatea Comercială COMPANIA DE APĂ ORADEA SA , având codul unic de înregistrare RO 54760, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului Bihor cu numărul

J 05/14/1991 cu sediul în Oradea, str. Duiliu Zamfirescu, nr. 3 , județul Bihor, reprezentată de ing. Ovidiu GAVRA, având funcția de director general și ec. Aniko KUNTZ, având funcția de director economic, denumită în continuare Compania, în calitate de „Operator”,

numite împreună „Părțile” și separat „Partea”

’                       PREAMBUL

Următoarele aspecte au fost discutate si convenite anterior semnării Contractului de delegare

 • 1) Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în sectorul de apă și canalizare, până în 2015 pentru un număr de 263 de aglomerări urbane cu locuitor-echivalent (l.e..) mai mare de 10.000 și până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un l.e. cuprins între 2.000 și 10.000.

 • 2)  Un element esențial pentru atingerea obiectivelor ambițioase de investiții îl reprezintă implementarea unui model instituțional care să permită unor operatori mai mari, puternici și cu experiență să furnizeze serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în mai multe unități administrativ teritoriale, în baza unui singur contract de delegare a gestiunii acestor servicii, denumit în prezentul Contract „Dezvoltarea Regională” și definit în art. 1 din prezentul Contract.

MECANISMUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ este proiectat pentru a fi convingător, progresiv și eficient.

Convingător:

Prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO în vederea gestionării procesului de conștientizare și informare a Consiliilor Locale din regiune despre obiectivele proiectului comun de dezvoltare regională, precum și pentru determinarea fiecăruia dintre ele să devină membru al asociației.

Prin Contractul de delegare care dovedește că Mecanismul de Dezvoltare Regională din cadrul procesului de integrare europeană respectă hotărârile Consiliilor Locale privind, mai ales, planul de investiții, politica de prețuri și tarife, sistemul de garanții și drepturile de control.

Progresiv:

Prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO în vederea gestionării unui proces de integrare operațională progresivă a fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, prin semnarea unui Contract de delegare.

Prin Contractul de delegare care introduce Perioada de Tranziție și condițiile de îndeplinire a obligațiilor comune, pentru noii semnatari.

Eficient:

Prin Contractul de delegare care introduce drepturi și obligații detaliate, operaționale și echilibrate pentru Autoritate Deleganta și pentru Operator.

În mod special, acest Contract de delegare recunoaște obiectivul Operatorului de a dobândi mai multă eficiență și de a-și dezvolta propriile sale capacități de autofinanțare bazate pe un sistem regional veritabil de gestiune a activelor.

 • 3) Conform legislației române, Consiliul Local are competența exclusivă de a defini principiile organizaționale și operaționale în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, precum și modificările și completările aduse acestora în interes public. Art. 136 din Constituția României, Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (denumită în continuare „Legea nr. 213/1998”) și Legea 215/2001 a administrației publice locale (denumită în continuare „Legea nr. 215/2001”) constituie „Principiile Generale ale Organizării Autonome a Administrației Publice Locale”. Acestea pun bazele legale ale organizării, întreținerii și dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare în cadrul limitelor teritoriale ale Localităților.

 • 4) Ordonanța nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, modificată și completată, permite, conform art.11, autorităților administrației publice locale să delege gestiunea acestor servicii publice uneia sau mai multor persoane juridice, indiferent de organizarea și forma juridică a acestora, după cum autoritățile administrației publice locale sunt îndreptățite să dețină, să folosească și să dispună de domeniul public local, inclusiv în ceea ce privește organizarea, întreținerea și dezvoltarea rețelelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 5)  Autoritatea Deleganta și Operatorul declară că atingerea obiectivelor menționate la art. 3 de mai jos trebuie să se traducă prin respectarea de către Operator a criteriilor de performanță definite în Dispozițiile Speciale - Partea Comună, îndeosebi în ceea ce privește extinderea ariei de cuprindere a serviciilor și îmbunătățirea calității serviciilor. Operatorul declară că va adopta liniile directoare definite în planul previzional de investiții pentru înlocuirea activelor puse la dispoziție de Autoritatea deleganta pe durata Contractului de delegare.

Părțile menționează expres că cele prezentate mai sus au ca scop de a facilita interpretarea prezentului Contract, însă nu vor opera astfel încât să prevaleze față de prevederile prezentului Contract.

Ținând cont de aspectele menționate în Preambul, Părțile au convenit încheierea prezentului Contract de delegare.

TITLUL I - DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND DELEGAREA

------------------------------ J

CAPITOLUL I - DELEGAREA

Articolul 1 - Definiții

În scopul aplicării prezentului Contract de Concesiune Delegare, Părțile convin ca termenii și expresiile folosite în continuare, scrise cu majuscule, să fie definite după cum urmează:

Aria Delegării” delimitează aria sau ariile din Aria de Competență Teritorială a Autorității Delegante, în cadrul căreia(cărora) sunt sau pot fi furnizate Serviciile Delegate. Aceasta va fi convenită periodic de Autoritatea Delegantă și Operator. La Data Intrării în Vigoare, Aria minimă va cuprinde cel puțin suprafețele exterioare totale ale Perimetrului de Distribuție a Apei și a Perimetrului de Colectare a Apei Uzate pentru rețelele aflate în interconexiune atunci când se suprapun. Delimitarea teritoriului 4

Autorității Delegante se face în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor astfel cum a fost modificata prin Hotarârea Guvernului nr. 1016/2005. Aria Delegării va fi revizuită de Autoritatea Delegantă și Operator prin acte adiționale la prezentul contract.

„Aria de Competență Teritorială a Autorității Delegante” : înseamnă teritoriul aflat în limitele administrative ale Concedentului Autorității Delegante;

„Aria de Dezvoltare” înseamnă Aria de Competență Teritorială a Localităților care vor intra în Asociație după semnarea prezentului Contract de Delegare, care vor deveni parte la prezentul Contract de Delegare, în calitate de Autoritatea Delegantă conform legislației în vigoare la data respectivă.

Autoritatea Delegantă” desemnează împreună Localitățile semnatare a prezentului Contract de Delegare.

Branșament' înseamnă partea din rețeaua publică de distribuție care face legătura între rețeaua publică și rețeaua interioară a unei incinte sau clădiri aparținând utilizatorilor. Branșamentul deservește un singur utilizator. Branșamentul până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparține rețelei publice de distribuție a apei, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.

Bunurile de Preluare" înseamnă mijloacele fixe, bunurile imobile și mobile, dobândite sau construite de Operatorului având ca singur scop furnizarea Serviciilor, cu excepția celor menționate în art. 7.1.2 (1), 7.1.2 (2) și 7.1.2 (3), la care se face referință și care sunt definite în art.12 de mai jos și care la încetarea Contractului pot reveni Autorității Delegante , în măsura în care acesta din urmă își manifesta intenția de a le prelua, în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea lor contabilă actualizată la momentul preluării

Bunuri de Retur' înseamnă bunurile publice și/sau private ce includ terenurile, echipamentele și lucrările publice ale Autorității Delegante, existente sau care urmează să fie construite, ce sunt puse la dispoziția Operatorului pentru întreaga durată a Contractului de Delegare , la care se face referință și în special cele care sunt definite în art. 7 de mai jos.

Bunuri de Retur prin Ascensiune' înseamnă bunuri construite și finanțate de Operator care sunt integrate Bunurilor de Retur existente.

Bunurile Proprii' înseamnă alte bunuri decât cele menționate în art. 7 și 11 de mai jos și care aparțin Operatorului, la care se face referință și care sunt definite în art. 14 de mai jos. Acestea rămân în proprietatea Operatorului la expirarea prezentului Contract de Delegare, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

„Bunuri Publice” înseamnă orice bunuri care, conform Constituției României și Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, constituie „bunuri proprietate publică' făcând parte din sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare atribuite Operatorului.

Contractul de Delegare' înseamnă prezentul Contract de Delegare compus din Dispozițiile Generale și anexele sale : Dispozițiile Speciale; Caietul de Sarcini (Masterplanul); Inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente Serviciilor Delegate și care sunt transmise spre folosință Operatorului pe durata contractului; Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor Delegate; Regulamentele Serviciilor și alte anexe. Atunci când sensul frazei o cere, în special în cazul referințelor care se fac la articole, termenul „prezentul Contract' nu poate desemna decât prezentul Contract de Delegare.

"Contracte Internaționale de Împrumut" înseamnă contractele de finanțare de orice natură încheiate de Operator (sau Regia Autonomă APATERM Oradea sau Regia Autonomă Apă-Canal Oradea, care reprezintă forme legale/denumiri anterioare sub care Operatorul a operat) cu instituții financiare internaționale sau instituții de credit internaționale, incluzând, fără limitare la, împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Programului de Dezvoltare a Utilităților Municipale (MUDP II) din data de 4 august 1997, precum și împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare din data de 16 martie 2004, astfel cum acesta poate fi modificat și reconfirmat, și împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare din data de 6 iulie 2007.

Data Intrării în Vigoare' înseamnă data prevăzută la art. 52.

Delegare' înseamnă: dreptul exclusiv de a exploata, întreține și administra bunurile concesionate, precum și investițiile privind reabilitarea bunurilor existente și cu extinderea Ariei Delegării. Bunurile rămân în proprietatea autorităților administrației publice locale și după încetarea Contractului de Delegare sunt returnate respectivului proprietar și dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice locale de alimentare cu apă și de canalizare în cadrul Ariei de Competență Teritorială a Autorității Delegante.

Dispozițiile Speciale' înseamnă documentele numite astfel și care sunt anexate la Contractul de Delegare. Dispozițiile Speciale se compun din trei părți distincte: „Dispozițiile Speciale - Partea Comună”, „Dispozițiile Speciale - Partea de Apă”, „Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare”, inclusiv anexele la acestea.

Drumuri Private” înseamnă drumuri aparținând unor persoane fizice sau juridice de drept privat.

Drumuri Publice” înseamnă drumurile naționale, județene, municipale și comunale, delimitate în planurile cadastrale și care sunt integrate patrimoniului public al unei localități sau sunt în circuitul public național sau județean.

Durata de Viață Tehnică” înseamnă durata de viață în condiții de utilizare normală a fiecărui bun. Pentru Bunurile de Retur, aceasta este specificată pe categorii de bunuri în anexa 3 a Dispozițiilor Speciale - Partea de Apă și în anexa 3 a Dispozițiilor Speciale - Partea de Canalizare.

„Furnizarea Serviciilor Concesionate”: înseamnă exercitarea tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor Operatorului născute din prezentul Contract de Delegare pentru a asigura continuitatea serviciilor delegate pe baze exclusive.

Instalații Interioare de Apă Potabilă” înseamnă totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după apometrul/contorul de branșament, în sensul de curgere a apei, sau, dacă branșamentul nu este contorizat, după punctul de delimitare dintre rețeaua publică și instalația interioară de utilizare a apei, și care asigură transportul apei potabile preluate din rețeaua publică la punctele de consum și/sau la instalațiile de utilizare.

Instalații Interioare de Canalizare” înseamnă totalitatea instalațiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea și transportul apei uzate de la instalațiile de utilizare a apei până la căminul de racord din rețeaua publică

Lucrări majore de întreținere” sunt lucrările definite în art.6.3. din Dispoziții Speciale - Partea comună

Lucrări planificate de întreținere” sunt lucrările definite în art.6.2 din Dispoziții Speciale - Partea comună

Lucrări de înlocuire” sunt lucrările necesare înlocuirii complete sau parțiale a bunurilor de retur.

Lucrări de reabilitare” sunt lucrările care modifică un bun de retur în vederea creșterii capacității sale tehnice.

Lucrări de extindere” sunt lucrările necesare realizării unui nou bun de retur.

Lucrări de modernizare” sunt lucrările care duc la o creștere a valorii sau la prelungirea duratei normate de funcționare a unui bun de retur si/sau de preluare.

„Operator” înseamnă SC COMPANIA DE APĂ Oradea SA desemnată de Autoritatea Delegantă prin prezentul Contract de Delegare să furnizeze serviciile publice locale de alimentare cu apă și de canalizare în temeiul legislației aplicabile;

Perimetrul de Colectare a Apei Uzate” înseamnă limita rețelei /rețelelor publice de canalizare a(le) fiecărei Zone Urbane și, prin extrapolare, toate suprafețele incluse în această limită a rețelei /rețelelor conform art. 4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare. Acesta se va întinde pe cel puțin 100 metri în orice direcție, măsurați de la orice punct al rețelei publice de canalizare.

„Perimetrul de Distribuție a Apei” înseamnă limita rețelei / rețelelor publice de alimentare cu apă potabilă a(le) fiecărei Zone Urbane și, prin extrapolare, toate suprafețele incluse în această limită a rețelei /rețelelor conform art. 4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă. Acesta se va întinde pe cel puțin 100 metri în orice direcție, măsurați de la orice punct al rețelei publice de alimentare cu apă potabilă.

Perioada de Tranziție” înseamnă o perioadă de timp în cursul căreia Părțile sprijină organizarea Operatorului; mai ales, Operatorul trebuie să întreprindă acțiuni prioritare în scopul de a repara și îmbunătăți tehnic echipamentele și lucrările pe care le consideră necesare în vederea furnizării corecte a Serviciilor Delegate, astfel cum sunt definite în art. 22.1 de mai jos.

„Proporționalitatea” înseamnă repartizarea sumelor pe care le datorează Părțile contractante una celeilalte în temeiul prezentului Contract de Delegare în funcție de numărul de beneficiari finali ai Serviciilor Delegate.

„Provizionul pentru Uzura Morală” Provizionul pentru Uzura Morală se aplică oricărui Bun de Retur, care poate fi reînnoit sau nu, finanțat de Operator și definit în art.49.2 de mai jos.

Punctul de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator” - locul în care instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului se racordează la instalațiile aflate în proprietatea sau în administrarea Operatorului furnizor de servicii. Delimitarea dintre instalațiile interioare de canalizare și rețeaua publică de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componentă a rețelei publice, în sensul de curgere a apei uzate

„Racord” înseamnă partea din rețeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre utilizator și canalizarea publică. Racordul de la cămin spre rețea, inclusiv căminul de racord, aparține rețelei publice de canalizare indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.

„Dezvoltarea Regională” înseamnă implementarea unui model instituțional la nivel regional, adecvat pentru a grupa serviciile de alimentare cu apă și de canalizare legate de Ariile de Dezvoltare în cadrul unui operator comun.

Rețeaua Publică de Alimentare cu Apă sau de Canalizare” - partea din sistemul public de alimentare cu apă, respectiv din sistemul de canalizare, alcătuită din rețeaua de conducte, armături și construcții anexe care asigură distribuția apei, respectiv preluarea, evacuarea și transportul apelor de canalizare la/de la doi sau mai mulți utilizatori independenți, respectiv de la două sau mai multe persoane fizice care locuiesc în case individuale ori de la două sau mai multe persoane juridice care administrează câte un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege.

Serviciile” înseamnă serviciile de alimentare cu apă și de canalizare a căror gestiune este încredințată Operatorului de către Autoritatea Delegantă, definite în art. 5.1 și 5.2 de mai jos.

Suma în caz de Încetare Înainte de Termen” înseamnă suma care trebuie plătită de către Autoritatea Delegantă sau de orice Localitate semnatară în cazurile prevăzute de art. 65, care urmează să fie determinată de un auditor independent. Această sumă va acoperi cel puțin investițiile legate de Bunurile Publice finanțate de Operator, altele decât cele finanțate din fonduri publice puse direct la dispoziția Operatorului, care nu sunt integral amortizate la data încetării prezentului Contract înainte de termen sau la data retragerii oricăreia dintre Localitățile semnatare (în acest caz, legate de Bunurile Publice care aparțin Localității respective).

„Utilizator”: înseamnă orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, având branșament propriu de apă și/sau racord de canalizare, și care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile Operatorului.

Zona Urbană” înseamnă teritoriul zonelor populate incluse în Aria de Competență Teritorială a Autorității Delegante și definit în art. 4 al Dispozițiilor Speciale - Partea Comună.

Articolul 2 - Valoarea anexelor

 • 1 - Anexele menționate în lista din art. 76 de mai jos fac parte integrantă din prezentul Contract de Delegare. Anexele la prezentul Contract de Delegare au aceeași valoare contractuală între Părți ca și Dispozițiile Generale. Împreună constituie Documentele Delegării.

Anexele își vor produce efectele de la Data Intrării în Vigoare sau, dacă la data respectivă nu sunt definitivate sau complete, de la data semnării lor.

 • 2 - Pentru a facilita aplicarea și interpretarea prezentului Contract de Delegare și a anexelor sale, ordinea de preferință a documentelor contractuale se stabilește astfel:

 • - Contractul de Delegare - Dispoziții Generale

 • - Dispozițiile Speciale - Partea Comună și fiecare dintre Dispozițiile Speciale - Partea de Apă, respectiv de Canalizare

Prin urmare, în situația apariției unor probleme de interpretare sau aplicare a oricăreia dintre prevederile acestor documente, izvorâtă dintr-o contradicție în formulare, aparentă sau de fond, între articole din documente diferite, atâta timp cât acele articole au același obiect, se va ține cont de ordinea de preferință mai sus menționată și părțile trebuie să se conformeze prevederilor acelui document față de prevederile documentelor inferioare.

Articolul 3 - Scopul, principii generale și obiective ale Contractului de Delegare

 • 1.   Scopul prezentului Contract de Delegare este de a defini termenii și condițiile delegării gestiunii Serviciilor Delegate în Aria Delegării de către Concedent Autoritatea Delegantă Operatorului.

 • 2.  Părțile se angajează să aplice prezentul Contract de Delegare, în măsura în care este fiecare implicată, respectând echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilor Delegate și principiile de bază ale continuității și adaptabilității Serviciilor Delegate, precum și al egalității de tratament a Utilizatorilor.

 • 3.  În schimbul dreptului de a încasa integral veniturile obținute din furnizarea Serviciilor Delegate și în urma acestora, Operatorul trebuie, pe întreaga durată a prezentului Contract de Delegare, să acopere cererea de servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare a populației din Aria Delegării și să furnizeze serviciile la o calitate care să corespundă obligațiilor stabilite prin prezentul Contract de Delegare.

 • 4.   Autoritatea Delegantă îi va acorda Operatorului dreptul de acces nelimitat, oricând, la toate terenurile din interiorul Ariei de Competență Teritorială a Autorității Delegante în subsolul cărora sau pe suprafața cărora sunt situate instalații de producție, transport sau distribuție de apă potabilă și de colectare, transport sau tratare a apei uzate, inclusiv toate terenurile învecinate și drepturile de trecere asociate instalațiilor și necesare în vederea gestionării și furnizării Serviciilor Concesionate, astfel cum sunt definite în art. 4 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 5.  Autoritățile administrației publice locale, parte în acest Contract, păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare concesionate prin acest Contract, precum și dreptul de a urmări, controla și supraveghea:

 • a.  modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către Operator;

 • b.  calitatea și eficiența serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare furnizate la nivelul indicatorilor de performanță stabiliți în prezentul Contract de Delegare;

 • c.  modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredințată prin Contractul de Delegare;

 • d.   modul de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 6.  Autoritatea Delegantă și Operatorul convin asupra faptului că următoarele elemente constituie obiective esențiale și comune :

 • a)  îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

 • b)  realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice și în scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale;

 • c)  dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • d)  protecția mediului;

 • e)  asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care se încheie contracte de furnizare;

 • f)   menținerea în stare perfect funcțională și îmbunătățirea sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare concesionat;

 • g)  îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • h)  menținerea unor prețuri și tarife pentru apă și canalizare, în vederea asigurării continuității serviciului de alimentare cu apă și canal conform standardelor serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • i)   echilibrul financiar al Delegării, cu respectarea prețurilor și tarifelor

 • j)   creșterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare până la atingerea limitelor întregii Arii a Delegării;

 • k)  calitatea bună a Serviciilor Delegate și gestiunea administrativă și comercială eficientă;

 • l)   menținerea calității tehnice și întreținerea în bună stare a echipamentelor și lucrărilor cuprinse în Serviciile Delegate;

 • 7. Obiectivul pe termen mediu și lung al prezentului Contract de Delegare este, de asemenea, Dezvoltarea Regională. Prezentul Contract de Delegare a fost atribuit direct de Autoritatea Delegantă Operatorului în

baza articolului 21 (2) din Legea nr. 241/2006, referitoare la serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și a articolului 25 (2) și 35 (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități.

Prevederile prezentului Contract de Delegare și relațiile contractuale dintre Autoritatea Delegantă și Operator vor fi interpretate astfel încât să respecte regulamentele UE și practica Curtii Europene de Justiție referitoare la „atribuirea contractelor în favoarea entităților afiliate” astfel cum rezultă din Cauza C-107/98, Teckal Srl v. Commune di Viano, publicată în Rapoartele Curții Europene de Justiție 1999 pagina I-8121.

Articolul 4 - Obiectul Contractului

 • 1.  Obiectul contractului îl constituie delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, precum și exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare necesare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de Aria Delegării, pe durata prevăzută la art. 53 de mai jos.

 • 2.  Operatorul își asumă răspunderea furnizării Serviciilor Delegate, sub controlul Autorității Delegante, în condițiile și termenii Contractului de Delegare și în conformitate cu normele legale și reglementare aplicabile.

 • 3. - Dispozițiile Speciale - Partea Comună stabilește regulile privind principiile generale ale furnizării Serviciilor Concesionate,

modul de realizare a Lucrărilor, prețurile și tarifele, obiectivele de calitate ale Serviciilor Concesionate și relațiile cu Utilizatorii.

 • 4. - Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare stabilesc îndeosebi termenii și

condițiile furnizării fiecărui Serviciu Delegat, definiția Perimetrelor Delegate, modul de furnizare a Serviciilor Delegate, prețurile, tarifele și calitatea serviciilor furnizate Utilizatorilor.

Articolul 5 - Serviciile Delegate

 • 1. Servicii delegate în exclusivitate:

Operatorul va avea dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritorială a Autorității Delegante. Serviciile Delegate în exclusivitate cuprind:

 • - Producția, transportul și alimentarea cu apă potabilă

 • - Colectarea, transportul și tratarea apelor uzate în Aria Delegării

 • - Lucrări de extindere și reabilitare în Perimetrul de Distribuție a Apei Potabile și în Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate.

 • 2. Alte Servicii Furnizate de Operator :

Cu autorizarea prealabilă și specială a Autorității Delegante, Operatorul poate furniza servicii publice, altele decât Serviciile Delegate.

Operatorul regional poate sub-delega, cu acordul Asociației, prin licitație, parte a serviciului de operare către alte companii dacă rațiuni de eficientizare a costurior impun acest lucru.

În acest caz, Operatorul trebuie sa țină contabilitate analitică, care să permită existența unor sisteme separate și specifice de contabilitate pentru activitățile ce nu fac obiectul prezentului Contract.

Operatorul nu va folosi bunurile care sunt gestionate în cadrul Contractului de Delegare ca garanție pentru angajamentele financiare pentru activități nereglementate.

Articolul 6 - Aria Delegării

 • 1. Aria Delegării

Aria Concesiunii delimitează întregul teritoriu unde sunt furnizate Serviciile Delegate în cadrul Ariei de Competență Teritorială a Autorității Delegante. Acesta este compusă din Zonele Urbane specificate în art. 4 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună. Lista Zonelor Urbane, care constituie Aria Delegării este definitivă, indiferent de evoluția demografică din cadrul acestor zone.

Părțile convin expres că prin prezentul Contract Operatorului îi revine responsabilitatea pentru gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare exclusiv în teritoriile din Aria delegarii.

 • 2. Redefinirea Ariei Delegării

Aria Delegării poate fi extinsă printr-un act adițional încheiat de părți, în cazurile următoare:

 • a) în cazul extinderii teritoriului Autorității Delegante,

 • b) în cazul creării/adăugării de noi Zone Urbane de către Autoritatea Delegantă sau,

 • c) în cazul în care noi Localități semnează Contractul de Delegare.

În ceea ce privește orice modificare a Ariei Delegării atunci când modificările planificate nu sunt justificate de amplasarea rețelelor existente, activitatea lor economică sau densitatea populației, Părțile vor aplica prevederile art. 63 din prezentul Contract de Delegare.

 • 3. Perimetrele de Distribuție a Apei și de Colectare a Apei Uzate

Perimetrul de Distribuție a Apei este definit în art. 4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă, iar Perimetrul de Colectare a Apei Uzate este definit în art. 4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

După finalizarea unor noi lucrări de producție sau transport de către Operator, pentru a include zona din jurul acestor lucrări, Perimetrul de Distribuție a Apei / de Colectare a Apei Uzate poate fi extins în mod corespunzător după cum consideră părțile. Redefinirea periodică a Perimetrelor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apei Uzate nu modifică nici natura Ariei Delegării, nici obligațiile Operatorului, în special în ceea ce privește Indicatorii de Performanță ai Serviciilor.

CAPITOLUL II - BUNURILE DELEGĂRII

Articolul 7 - Bunurile de Retur

 • 1. Bunurile de Retur

Bunurile de Retur constau în bunurile Autorității Delegante aferente și necesare furnizării Serviciilor, existente și puse la dispoziția Operatorului conform Contractului de Delegare sau care vor fi construite, / care vor fi puse la dispoziția Operatorului pe întreaga durata a prezentului Contract de Delegare.

Bunurile de Retur includ:

 • 1) Bunuri Publice și/sau private puse la dispoziția Operatorului de către Autoritatea Delegantă la Data Intrării în Vigoare sau ulterior acestei date;

 • 2) Bunuri noi, parte a sistemelor de apă și canalizare și care au o natură substanțial similară Bunurilor Publice, create și finanțate de către Autoritatea Delegantă sau de către Operator din fonduri asigurate de Autoritatea Delegantă, fonduri publice ,fonduri nerambursabile.

 • 3) Dacă este cazul, bunuri încorporate în domeniul public, finanțate de către Autoritatea Delegantă sau de terți și puse la dispoziția Operatorului de către Autoritatea Delegantă, ulterior Datei Intrării în Vigoare, în condițiile definite în art. 8.4 de mai jos.

 • 2. Identificarea Bunurilor de Retur

Bunurile de Retur sunt identificate mai jos. Ele includ Bunurile din Aria Delegării, fie că există la Data Intrării în Vigoare, fie că urmează a fi create sau încorporate la o data ulterioară în domeniul public.

 • 1) Terenurile puse la dispoziția Operatorului sau cumpărate de sunt compuse din :

 • a) terenuri aflate în proprietatea Autorității Delegante, care aparțin domeniului public și pe care se află construcțiile și instalațiile/rețelele aferente serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare.

 • b) prin extensie, alte terenuri care sunt strict necesare pentru exploatarea echipamentelor și lucrărilor.

 • 2) Instalațiile și construcțiile puse la dispoziția Operatorului sau realizate și finanțate de Autoritatea Delegantă sunt compuse din:

 • a) pentru producția și distribuția de apă potabilă: puțuri, conducte de transport, stații de tratare, rezervoare, stații de pompare și sisteme de distribuție, contoare, precum și toate celelalte echipamente și instalații asociate;

 • b) pentru colectarea și tratarea apei uzate: sisteme de colectare, stații de pompare, stații de epurare, instalații de evacuare, contoare, precum și toate celelalte echipamente și instalații asociate;

 • 3) Construcțiile publice folosite ca ateliere, laboratoare, birouri, depozite sau locuințe de serviciu, care fac parte din Serviciile Delegate sau sunt construite pe domeniul public afectat Serviciilor Delegate, dacă este cazul, sunt de asemenea puse la dispoziția Operatorului.

Articolul 8 - Sistemul Bunurilor de Retur

 • 1. Părțile convin expres că Bunurile de Retur sunt puse la dispoziția Operatorului exclusiv pentru furnizarea Serviciilor prevăzute în prezentul Contract de Delegare.

 • 2. Bunurile de Retur au următorul regim juridic special :

 • a) Bunurile de Retur, care există la Data Intrării în Vigoare sau vor fi construite sau încorporate domeniului public de către Autoritatea Delegantă, constituie în prezent și vor constitui întregul patrimoniu al Autorității Delegante afectat Serviciilor Delegate. Operatorul recunoaște că acestea sunt și vor rămâne în proprietatea Autorității Delegante.

 • b) Bunurile de Retur realizate de Operator din fonduri publice și/sau din fonduri nerambursabile sunt de la început proprietatea Autorității Delegante.

 • c) La încetarea prezentului Contract de Delegare indiferent de motiv, Bunurile de Retur sunt înapoiate Autorității Delegante, în condițiile prevăzute în art. 57 de mai jos.

 • d) Durata de viață contabilă a Bunurilor de Retur este aceeași cu Durata de Viață Tehnică. În Perioada de Tranziție durata de viață contabilă va fi cea stabilită la Data Intrării în Vigoare și va fi ajustată în decurs de un an de la Data Intrării în Vigoare, cu respectarea prevederilor legale în domeniu.

 • 3 Operatorul declară că are suficiente cunoștințe despre Bunurile de Retur, care există la ____ luni de la Data Intrării în

vigoare.

În consecință:

 • a) cu rezervele menționate în art. 22.3 de mai jos, renunță în mod irevocabil să se prevaleze de orice condiție, caracteristică ori situație a Bunurilor de Retur în scopul de a se elibera de obligațiile ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract de Delegare,

 • b) se angajează să își asume răspunderea pentru ele în condiția în care se afla la ____ luni de la Data Intrării în Vigoare

 • c) cu toate acestea, Operatorul beneficiază integral de garanțiile producătorului privind echipamentele și lucrările.

 • 4. După Data Intrării în Vigoare, echipamentele și construcțiile ce aparțin Autorității Delegante sau terților și care folosesc Serviciilor Delegate nu pot fi puse la dispoziția Operatorului decât printr-un act adițional la prezentul Contract de Delegare. În orice caz, acele bunuri vor fi mai întâi trecute în domeniul public al Autorității Delegante.

Articolul 9 - Bunuri de Retur care pot fi reînnoite

 • 1. În funcție de natura lor sau Durata lor de Viață Tehnică, Bunurile de Retur se împart în bunuri care pot reînnoite și bunuri care nu pot fi reînnoite.

 • 2. Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite sunt bunuri a căror Durata de Viață Tehnică, după cum este stabilită în Registrul Mijloacelor Fixe, expiră înainte de termenul normal de expirare stabilit în

art. 53.1 de mai jos. Bunurile de Retur care pot fi reînnoite trebuie să fie înlocuite de Operator cel puțin o dată în cursul prezentului Contract de delegare.

 • 3. Bunurile de Retur, care nu pot fi reînnoite de către Operator, sunt celelalte Bunuri de Retur care, fie prin natura lor, fie din cauza Duratei de Viață Tehnică, nu pot fi reînnoite înainte de data normală de expirare a Duratei prezentului Contract de delegare.

Articolul 10 - Inventarul Bunurilor de Retur

 • 1. O listă detaliată cu Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite și a celor ce nu pot fi reînnoite este inclusă în Registrul Mijloacelor fixe ce este definit în art.32 din Dispozițiilor Speciale - Partea Comună. Registrul Mijloacelor fixe constituie Anexa nr.2 la Dispoziții Speciale - Partea Comună

 • 2. În curs de 18 luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea Delegantă și Operatorul vor elabora împreună o listă detaliată care să descrie Bunurile de Retur convenite de părți. Inventarul Bunurilor de Retur trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații pentru fiecare bun: număr de inventar, denumirea, amplasarea geografică, dacă pot fi reînnoite sau nu, data achiziționării, costul de achiziție, condiția tehnică, amortizarea, valoarea contabilă netă, valoarea de înlocuire.

Ulterior inventarierii și acordului părților, valoarea contabilă netă a fiecărui bun este înregistrată în contabilitatea Operatorului cel mai târziu în termen de 30 de zile, dar nu mai mult de 18 luni de la Data Intrării în Vigoare. Valoarea contabilă netă poate fi modificată datorită uzurii morale sau a capacității de funcționare slabe, prin acordul părților sau, în absența acestuia, prin expertiză

 • 3. În timpul inventarierii, Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite, care nu au fost reînnoite înainte de Data Intrării în Vigoare, conform datelor din Registrul Mijloacelor Fixe, fac obiectul unei hotărâri: fie de casare, fie de efectuare de lucrări de reabilitare sau îmbunătățire, așa cum se prevede în art. 22.2 de mai jos, fie de menținere a lor în exploatare după expirarea Duratei Tehnice de Viață.

 • 4. Un raport asupra inventarului Bunurilor de Retur indică modificările ce trebuie operate în Registrul Mijloacelor Fixe. Raportul asupra inventarului Bunurilor de Retur constituie anexă la prezentul Contract de Delegare.

 • 5. Inventarul Bunurilor de Retur este folosit pentru a ține la zi Registrul Mijloacelor Fixe, în care Durata de Viață Tehnică a fiecărui Bun de Retur trebuie armonizată în termenele stabilite cu respectarea normelor legale în vigoare.

 • 6. Registrul Mijloacelor Fixe trebuie să fie pus în permanență la dispoziția Autorității Delegante, în format electronic.

 • 7. În cel mult 6 luni de la stabilirea listei prevăzute la punctul 2 de mai sus, fiecare Localitate își va înregistra Bunurile sale de Retur conform prevederilor Legii 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare și va furniza Operatorului dovezile privind această înregistrare. Operatorul își va înregistra și el în mod corespunzător drepturile sale de delegare.

 • 8. . Predarea se va face pe baza de proces verbal de predare - primire.

Articolul 11 - Grănituirea

 • 1. Din proprie inițiativă sau din inițiativa Autorității Delegante, în plus față de obligația inventarierii Bunurilor de Retur, Operatorul se angajează sa marcheze hotarele tuturor bunurilor corespunzătoare existente care sunt înregistrate în Inventarul anexat prezentului Contract de Delegare, pe cheltuiala și sub controlul Autorității Delegante. Aceste bunuri includ terenuri, lucrări aferente proceselor de producție și, acolo unde este cazul, lucrări semnificative de transport și distribuție. Această grănițuire se face cu acordul proprietarilor învecinați. Un raport va fi elaborat și predat Autorității Delegante.

 • 2. Operatorul se angajează să elaboreze un plan ale fiecăror hotare marcate pe cheltuiala și sub controlul , o copie a acestui plan fiind transmisă Autorității Delegante.

 • 3. În cazul în care apar modificări privind acele terenuri, Operatorul se angajează să le grănițuiască din nou și să elaboreze noi planuri pe cheltuiala și sub controlul Autorității Delegante.

 • 4. De fiecare data când este necesar, Autoritatea Delegantă îl sprijină pe Operator, în special în ceea ce privește comunicarea planurilor hotarelor marcate, în relația cu serviciile sale administrative și, obligatoriu, în cazul litigiilor având ca obiect dreptul de proprietate asupra bunurilor.

 • 5. În ceea ce privește aplicarea prevederilor prezentului articol, părțile vor colabora ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât Operatorul sa poată depune diligențele necesare în vederea identificării și protecției juridice a domeniului public, cu cheltuieli care să nu afecteze echilibrul economico-financiar al Serviciilor Delegate.

Articolul 12 - Bunuri de Preluare

Definiția Bunurilor de Preluare

»

Mijloacele fixe, bunurile imobile și mobile cumpărate sau construite de Operator având ca unic scop furnizarea Serviciilor Delegate, sunt Bunuri de Preluare, în sensul prezentului Contract de Delegare.

Bunurile de Preluare sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din vehicule și mașini specializate, unelte, stocuri, aparatură și programe informatice specializate, fișiere și baze de date, precum și, dacă este cazul, clădiri folosite ca ateliere, birouri, laboratoare, depozite sau locuințe de serviciu ale Operatorului, construite pe terenurile Operatorului și altele decât cele identificate ca fiind Bunuri de Retur în art. 7.2 de mai sus.

La expirarea prezentului Contract de Delegare, Bunurile de Preluare pot fi preluate de Autoritatea Delegantă, dar numai din proprie inițiativă a acestuia, în schimbul indemnizării Operatorului în condițiile prevăzute de art. 58 de mai jos, iar Operatorul se angajează să transfere Autorității Delegante Bunurile de Preluare în schimbul indemnizației, la cererea scrisă a Autorității Delegante.

În situația rezilierii prezentului Contract de Delegare din culpa Autorității Delegante, acesta va fi obligat să preia Bunurile de Preluare în schimbul unei indemnizații acordate Operatorului, stabilită pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere între părți, de către un expert desemnat de Operator și agreeat de Autoritatea Delegantă.

Articolul 13 - Inventarul Bunurilor de Preluare

 • 1. În decurs de 6 (șase) până la 12 (douăsprezece) luni de la Data Intrării în Vigoare, Operatorul va întocmi un inventar ce descrie Bunurile de Preluare existente, evaluate la valoarea lor contabilă netă.

 • 2. Inventarul Bunurilor de Preluare este pus în permanență la dispoziția Autoritatii delegante, în format electronic.

Articolul 14 - Bunurile proprii

 • 1. Definiția Bunurilor Proprii

Celelalte Bunurile decât cele prevăzute în articolele 7 și 12 de mai sus și care aparțin Operatorului constituie Bunurile sale Proprii. Ele rămân în proprietatea sa la data expirării Contractului de Delegare, cu excepția cazului în care părțile convin altfel, prețul stabilindu-se de comun acord.

 • 2. Identificarea Bunurilor Proprii

Bunurile Proprii sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din anumite clădiri folosite ca birouri sau locuințe, de care, datorită amplasării sau situației lor, nu este nevoie în mod esențial să rămână ca o parte integrantă a furnizării Serviciilor Delegate la încetarea Contractului de Delegare și, dacă este cazul, din vehicule cu motor ne-specializate, echipament și mobilă de birou și programe informatice ne-specializate.

Articolul 15 - Sistemul Bunurilor de Preluare și a Bunurilor Proprii

 • 1. Bunurile de Preluare și Bunurile Proprii sunt și rămân în proprietatea Operatorului.

 • 2. Operatorul nu poate înstrăina Bunurile de Preluare și nu le poate ipoteca fără aprobarea expresă prealabilă a Autorității Delegante.

 • 3. Operatorul poate cumpăra sau înstrăina oricând Bunurile sale Proprii, însă doar dacă acest lucru nu are un efect negativ asupra furnizării corespunzătoare a Serviciilor Delegate.

 • 4. Operatorul poate folosi Bunurile sale Proprii și, cu condiția autorizării de partea Autorității Delegante, conform art. 51.1, anumite Bunuri de Preluare, în vederea furnizării altor servicii decât Serviciile Delegate.

CAPITOLUL III - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Secțiunea 1 - Drepturile și Obligațiile Autorității Delegante

Articolul 16 - Drepturile Autorității Delegante

 • 14.1. Autoritatea Delegantă are următoarele drepturi:

 • 1.  să stabilească programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • 2.  să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • 3.   să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor tehnico-edilitare, de investiții, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului, de urbanism și de mediu;

 • 4.  să realizeze investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin asociere intercomunală;

 • 5.  să finanțeze realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • 6.  să contracteze și să garanteze în condițiile legii împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • 7.   să inspecteze bunurile, activitățile și serviciile publice delegate, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public, să verifice respectarea obligațiilor asumate prin Contract, cu notificarea prealabilă a Operatorului și în condițiile prevăzute în caietul de sarcini și în regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • 8.  să își manifeste intenția de a dobândi Bunurile de Preluare și de a solicita Operatorului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri;

 • 9.  să modifice în mod unilateral partea reglementară a Contractului de Delegare din motive excepționale legate de interesul

național sau local; În cazul în care aceste modificări generează sau pot genera un dezechilibru economico-financiar în prestarea serviciului concesionat, Operatorul este îndreptățit, la alegerea sa, să solicite plata de despăgubiri și/sau ajustarea tarifului stabilit pentru prestarea serviciilor publice căre Utilizatori (după caz) astfel încât echilibrul economico-financiar să fie refăcut;

 • 10.    să aprobe structura și ajustările de tarife propuse de către Operator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • 11.  să rezilieze Contractul în cazul în care Operatorul nu își respectă obligațiile asumate prin prezentul Contract de Delegare.

 • 14.2. Asociația, creată în conformitate cu Legea 215/2001 de către Localitățile semnatare în scopul pregătirii și promovării proiectelor de modernizare și de extindere a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare la nivel local și regional, se va substitui autorităților administrației publice locale semnatare și va deveni Autoritatea Delegantă, în cazul unui transfer al competențelor autorităților administrației publice locale privind Serviciile Delegate către Asociație

Articolul 17 - Obligațiile Autorității Delegante.

Obligațiile Autorității Delegante sunt:

 • 1.  să elaboreze și să aprobe normele locale și regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare pe baza normelor-cadru, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 2.  să aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare,

 • 3.  să verifice periodic următoarele:

 • a)  serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare furnizate și nivelul de calitate al acestora;

 • b)  îndeplinirea indicatorilor de performanță și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora;

 • c)  menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație și stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • d)  asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între Concesionar Operator și Utilizatori;

 • e)  clauzele de administrare, întreținere și predare a Bunurilor Publice;

 • f)   independența managerială a Operatorului față de orice ingerințe ale autorităților și instituțiilor publice;

 • 4.  să predea Operatorului la Data Intrării în Vigoare și pe parcursul derulării, atunci când este cazul, a prezentului Contract toate bunurile, instalațiile, echipamentele și dotările aferente întregii activități, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

 • 5.   să notifice părților interesate informații referitoare la încheierea prezentului Contract;

 • 6.   să faciliteze Operatorului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 7.   să-și asume pe perioada derulării Contractului toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepția celor transferate în mod explicit în sarcina Operatorului prin Contractul de Delegare;

 • 8.   să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în așa fel încât capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare să rămână cel puțin constantă pe toată durata delegării;

 • 9.  să nu-l tulbure pe Operator în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul Contract de Delegare;

 • 10. să nu modifice în mod unilateral Contractul de Delegare în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • 11. să notifice Operatorului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor

Operatorului.

 • 12.    să asigure, în cazul încetării Contractului de Delegare înainte de achitarea integrală a datoriei ce decurge din Contractele de Împrumut, indiferent de motivul încetării, preluarea obligațiilor de rambursare a respectivelor împrumuturi precum și de plată a dobânzilor și a celorlalte costuri în legătură cu acestea de către Autoritatea Delegantă;

 • 13.   să comunice Operatorului, pentru informare, angajamentele asumate de către Autoritatea Delegantă care privesc interesele Operatorului legate de prezentul Contract;

 • 14.   să vireze în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare Operatorului în contul IID toate sumele colectate de Autoritatea Delegantă de la Operator ca impozit pe profit, dividende, redeventa, taxe, chirii, alte impozite sau alte plăți similare primite de la Operator în legătură cu prezentul Contract sau în orice alt temei, conform Ordonanței de Urgență nr. 198/2005.

 • 15. să exercite, prin autoritățile publice locale membre, toate demersurile legale necesare pentru trecerea în

domeniul public a tuturor terenurilor necesare implementării programelor de investiții pe termen lung identificate în Master Plan și în revizuirile sale ulterioare

Secțiunea 2 - Obligațiile Operatorului

Articolul 18 -Principiile de bază ale Serviciilor Delegate

În conformitate cu principiile operaționale generale definite în art. 1, 2 și 3 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună și cu respectarea echilibrului economico-financiar al Serviciilor Delegate, Operatorul trebuie în general:

 • a) să furnizeze Utilizatorilor în mod permanent, continuu și constant Serviciile Delegate de alimentare cu apă potabilă și de canalizare;

 • b) să adapteze Serviciile Delegate la noile cerințe ale Utilizatorilor, de fiecare data când este necesar și în termene de timp rezonabile din punct de vedere tehnic;

 • c) să trateze Utilizatorii în mod echitabil, să nu ofere în mod preferențial accesul la Serviciile Delegate și să le furnizeze Serviciile conform Contractului.

și are, în special, următoarele obligații :

 • 1. să obțină de la autoritățile competente:

 • a)  autorizația de funcționare, potrivit legii;

 • b)  autorizația eliberată de autoritatea teritorială pentru protecția mediului;

 • c)  autorizația de gospodărire a apelor eliberată de Administrația Națională "Apele Române", conform competențelor legale;

 • 2.  să respecte prevederile regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare;

 • 3.  să servească toți Utilizatorii din aria de acoperire pentru care au obținut delegarea în condițiile prezentului Contract și ale regulamentului local de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

 • 4.  să monteze pe cheltuială proprie câte un contor la branșamentul fiecărui Utilizator casnic, în termenele și în condițiile stabilite în caietele de sarcini de autoritățile administrației publice locale semnatare ale prezentului Contract de Delegare;

 • 5.  să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanță stabiliți de autoritățile administrației publice locale prin caietele de sarcini și să plătească penalități pentru nerespectarea indicatorilor de performanță angajați;

 • 6.   să furnizeze autorităților administrației publice locale și A.N.R.S.C. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în conformitate cu clauzele Contractului de Delegare și cu prevederile legale în vigoare;

 • 7.  să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • 8.  să asigure finanțarea pregătirii profesionale a propriilor salariați, prelevând și utilizând anual o sumă egală cu 0,5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli;

 • 9.  să preia patrimoniul de la autoritățile administrației publice locale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, precum și personalul angajat, aferent realizării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • 10. să furnizeze serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, în condiții de calitate și eficiență;

 • 11. să fundamenteze și să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de alimentare cu apă și de canalizare;

 • 12. să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în Contractul de Delegare;

 • 13. să efectueze întreținerea, reparațiile curente planificate și accidentale, precum și reparațiile capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul concesionat;

 • 14. Concesionarul va lua toate măsurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât, la încheierea Contractului de Delegare, capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare a Autorității Delegante să fie cel puțin egală cu cea existentă la Data Intrării în Vigoare a acestuia;

 • 15. să întocmească programele anuale de reparații, dotări și investiții, pe care să le supună spre aprobare Autorității Delegante;

 • 16. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii. Investițiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata Contractului de Delegare, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; se va menționa explicit modul de repartiție a acestor bunuri la încetarea din orice cauză a acestuia;

 • 17. să propună Autorității Delegante scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe aparținând patrimoniului concesionat în baza legislației în vigoare;

 • 18. să transmită Autorității Delegante modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea Autorității Delegante;

 • 19. să restituie Bunurile de Retur, în deplină proprietate, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea Contractului de Delegare;

 • 20. să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activității și măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

 • 21. să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru bunurile din patrimoniul public, conform legislației în vigoare privind asigurările;

 • 22. să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

 • 23. să predea la încheierea Contractului de Delegare toată documentația tehnico-economică referitoare la Serviciile Delegate;

 • 24. să realizeze investițiile care vor fi specificate detaliat în anexele la Contractul de delegare, cu mențiunea că acestea vor fi specifice pentru fiecare Unitate Administrativ Teritorială:

 • a) bunurile aduse ca investiții (datele de identificare a acestora, datele tehnice) (Anexa nr

 • b) termenele de realizare a investițiilor (Anexa nr

 • c) investițiile care nu se amortizează pe durata Concesiunii (Anexa nr

 • d) avizele ce trebuie obținute în cazul în care nu sunt afectate bunuri cu regim special (Anexa nr

 • e) standardele de calitate a activităților și serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate

(Anexa nr

 • 25. să respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.) (de detaliat pentru fiecare contract localitate din Aria Delegării în funcție de situația specifică)

 • 26. la încetarea Contractului de Delegare, să încheie cu Autoritatea Delegantă un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect Bunurile de Preluare prevăzute ca atare în caietul de sarcini și stabilite prin prezentul Contract de Delegare, în privința cărora Autoritatea Delegantă și-a manifestat intenția de a le dobândi;

 • 27. în termen de 90 de zile de la data încheierii Contractului de Delegare, Operatorul este obligat să depună cu titlu de garanția prevăzută la art. 40;

 • 28. la încetarea Contractului de Delegare din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră, Operatorul este obligat să asigure continuitatea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Autoritatea Delegantă;

 • 29. în cazul în care Operatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării Serviciilor Delegate, va notifica de îndată acest fapt Autorității Delegante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciilor Delegate.

 • 30. în cazul în care Operatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la

imposibilitatea realizării activității serviciului public, să notifice de îndată acest fapt Autorității Delegante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității sau serviciului public;

 • 31. să mențină un număr necesar de angajați pentru prestarea eficientă a serviciilor prevăzute în prezentul Contract.

Operatorul nu va acorda nici unei persoane angajate de Autoritatea Delegantă sau de subcontractanții sau mandatarii acestuia, nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acționa, pentru că a acționat sau că s-a abținut să acționeze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abținut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract.

Articolul 19 - Obligația de a încheia contracte de branșare/racordare și utilizare a

serviciilor

Operatorul se obligă să încheie un contract de branșare/racordare și utilizare a serviciilor și în urma acestuia să furnizeze servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare la cererea oricărui proprietar sau chiriaș din clădirile amplasate în interiorul Perimetrelor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apei Uzate , dacă aceștia îndeplinesc condițiile stabilite în art. 47 -51 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

Articolul 20 - Obligații generale privind lucrările

Sistemul de lucrări

 • 1. Operatorul are obligația generală de a executa lucrările necesare pentru furnizarea, adaptarea și extinderea Serviciilor Delegate în mod corespunzător, din proprie inițiativă și în condițiile financiare prevăzute în articolele 9-12 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună, indiferent de natura lucrărilor ce trebuie efectuate și indiferent de bunurile aferente acelor lucrări. Aceasta obligație generală a Operatorului decurge în mod direct din obligația prevăzută în art. 18 de mai sus privind furnizarea Serviciilor Delegate în mod permanent, continuu și constant.

Pentru a asigura executarea corespunzătoare a acestei obligații, ea este însoțită de:

 • a) obligația permanentă de a întreține Bunurile de Retur în stare funcțională acceptabilă în vederea îndeplinirii funcțiilor cărora le sunt destinate și obligația de a înlocui aceste bunuri, utilizând resursele necesare puse - în mod explicit - la dispoziția sa de către Autoritatea Delegantă;

 • b) obligația de întreține Bunurile de Preluare și eventual de a le înlocui pentru a permite Autorității Delegante sa-și exercite efectiv dreptul de preluare a acestor bunuri la încetarea prezentului Contract de Delegare.

 • 2. Pentru executarea corespunzătoare a prezentului Contract de Delegare și pentru controlul său, lucrările efectuate de Operator trebuie să facă parte dintr-una dintre categoriile definite în articolele 6, 7 și 8 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună, adică:

 • a) Întreținere

 • b) Înlocuire

 • c) Reabilitare,

 • d) Extindere;

 • e) Modernizare.

 • 3. Operatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare la proiectarea, realizarea, achiziția și supervizarea lucrărilor de investiții. Lucrările de investiții se vor realiza cu păstrarea, în măsura posibilităților, a funcționării normale a drumurilor, terenurilor și proprietăților;

 • 4. Autoritatea Delegantă are dreptul de a controla din punct de vedere financiar și tehnic, lucrările de investiții realizate de către Operator și va participa la recepția acestor investiții. Operatorul va participa la recepția lucrărilor de investiții realizate de către Autoritatea Delegantă și Utilizatori.

Articolul 21 - Obligații financiare privind Lucrările de Înlocuire

Bugetul minim al Lucrărilor de Înlocuire ce trebuie efectuate pe Durata prezentului Contract de delegare va fi stabilit, pentru fiecare Unitate Administrativ Teritorială, întro anexă la prezentul Contract de delegare la sfârșitul Perioadei de Tranziție, după ce se convine asupra inventarierii bunurilor și va fi ajustat la sfârșitul fiecărei perioade de cinci ani.

Articolul 22 - Obligații specifice în cursul Perioadei de Tranziție

 • 1. Perioada de Tranziție se întinde de la Data Intrării în Vigoare pe o perioadă de 18 luni și are ca scop implementarea Planului de Acțiuni Prioritare care va fi anexat la prezentul Contract de Delegare după elaborarea și semnarea sa, cel mai târziu la 12 luni de la Data Intrării în Vigoare.

 • 2. În cursul Perioadei de Tranziție, Operatorul trebuie să execute lucrările de reabilitare și modernizare, pe care le consideră necesare pentru furnizarea corespunzătoare a Serviciilor Delegate, pe care le identifică cu ocazia inventarierii menționate în art. 10.2 și 10.3 de mai sus și pentru care asigură resursele necesare.

Operatorul este în special obligat să prezinte un plan de îmbunătățire a continuității Serviciilor în termen de 18 luni de la Data Intrării în Vigoare. Acest plan va cuprinde o descriere în detaliu a dispozitivelor de protecție și va recomanda lucrări de reabilitare și îmbunătățiri tehnice.

La sfârșitul Perioadei de Tranziție, Operatorul va face o descriere amănunțită, în raportul său anual către Autoritatea Delegantă, menționat în art. 48 de mai jos, a tuturor investițiilor realizate în cursul Perioadei de Tranziție, precum și despre rezultatele planului de îmbunătățire prevăzut mai sus.

 • 3. În cazul în care anumite bunuri prezintă deficiențe grave în cursul Perioadei de Tranziție, pe care Operatorul nu le poate îndrepta prin executarea de lucrări de reabilitare și modernizare sau prin executarea de Lucrări de Înlocuire, Părțile convin să colaboreze în vederea identificării unei soluții tehnice și financiare care să remedieze deficiența. Dacă acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile art. 63 de mai jos.

Articolul 23 - Exercitarea drepturilor și intereselor contractuale ale părților

 • 1. Operatorul se obligă să informeze Autoritatea Delegantă în legătură cu orice schimbare a structurii capitalului social sau al acționariatului Operatorului, care ar putea conduce la o exercitare a controlului asupra Operatorului în condiții diferite față de cele existente la Data Intrării în Vigoare.

2.Operatorul trebuie să gestioneze și să furnizeze singur Serviciile. Dacă există riscul pierderii drepturilor sale, Operatorul nu poate să transfere nici în întregime, nici în parte drepturile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare și nici să-și substituie, prin propria putere, un terț în exercitarea integrală sau în parte a drepturilor și competențelor acordate de către Autoritate deleganta prin operarea Serviciilor, fără acordul prealabil și explicit al Autoritatii delegante.

În cazul în care Operatorul recurge la terți în executarea unor atribuții, obligații sau competențe ce îi revin în virtutea prezentului Contract de delegare, rămâne singurul răspunzător în fața Autoritatii delegante.

Articolul 24 - Respectarea prevederilor legale

 • 1. Pe întreaga durată a Contractului de delegare, Operatorul se obligă să respecte prevederile legale și reglementare în vigoare. Se reamintește expres că, din proprie inițiativă, Autoritatea deleganta poate stabili astfel de standarde atunci când interesul public o cere. În acest scop, Operatorul trebuie să adapteze modul de furnizare a Serviciilor și bunurile care fac parte din aceste servicii la noile reglementari și standarde, în concordanță cu principiul adaptabilității menționat în art. 2 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 2. Operatorul nu se poate prevala de nici o modificare sau completare a prevederilor legale și reglementare și a standardelor aplicabile la Data Intrării în Vigoare pentru a se exonera de vreuna dintre obligațiile ce-i revin conform prezentului Contract de delegare, fără a se limita prin aceasta aplicarea, dacă este cazul, a art. 63 de mai jos și a prevederilor Dispozițiilor Speciale legate de modificarea și/sau ajustarea prețurilor și tarifelor, mai ales dacă durata și obiectul lucrărilor de conformare pot genera un dezechilibru economico-financiar în furnizarea Serviciilor.

Articolul 25 - Responsabilitățile și asigurările Operatorului

 • 1. Responsabilitatea generală a Operatorului

Operatorul este singurul responsabil pentru furnizarea Serviciilor Delegate, pe care le gestionează pe propriul sau risc, în conformitate cu Contractul de Delegare.

Orice răspundere care ar putea rezulta din furnizarea Serviciilor Delegate sau care ar putea interveni în urma exploatării sau deținerii bunurilor aferente Serviciilor Delegate este transferată Operatorului , cu excepția cazurilor de forță majoră și/sau în cele în care legea prevede în mod expres alte responsabilități și răspunderi.

 • 2. Obligația de a se asigura

De la Data Intrării în Vigoare și pe întreaga durată a prezentului Contract de delegare, Operatorul este obligat să se asigure, prin polițe de asigurare încheiate cu societăți de asigurare înregistrate în România, împotriva tuturor riscurilor financiare rezultate din daunele pe care le-ar putea provoca pierderea parțială sau totală a instalațiilor de producție și transport de apă și de canalizare, când riscul reprezintă mai mult de 2,5%o (doi virgulă cinci la mie) din fondurile proprii ale Operatorului. În scopul asigurării, beneficiarul asigurării este Autoritatea deleganta și acele fonduri proprii sunt cuprinse în contabilitatea Operatorului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, incendii și explozii, riscuri electrice și stricarea utilajelor, inclusiv cele care sunt consecința unor fenomene naturale.

Acoperirea altor riscuri, în special cele legate de Utilizatori, este lăsată la latitudinea Operatorului, luând în considerare capacitatea sa financiară. Totuși, acest aspect nu poate în nici un caz sa exonereze Operatorul de responsabilitatea sa față de Autoritatea deleganta și terți.

În mod regulat și cel puțin o dată pe an, Operatorul va comunica Autoritatii delegante un tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a polițelor de asigurare în vigoare, ca anexă la raportul anual menționat în art. 48 de mai jos. Polițele și modificările lor sunt ținute în permanenta la dispoziția Autoritatii delegante. Operatorul se obligă să informeze Autoritatea deleganta despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor polițe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Operatorul îl va aviza Autoritatea deleganta, precum și pe asigurătorul respectiv ori de câte ori are loc o schimbare de situație, prezentă sau potențială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător.

Oricând consideră că este necesar, Autoritatea deleganta poate recomanda Operatorului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a integralității riscurilor.

 • 3. Obligația de a realiza indicatorii de performanță

1.Indicatorii de performanță, cantitatea și calitatea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare sunt prevăzuți conform Art.76, alin.1, lit.b, parte integrantă din contractul de delegare. Valorile specifice ale indicatorilor se vor stabili în termen de 6 luni de la semnarea protocolului de predare-primire a patrimoniului public din fiecare unitate administrativ teritorială.

 • 2. Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de Operator în asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 3. Indicatorii de performanță asigură condițiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, avându-se în vedere:

 • a) continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • b) adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;

 • d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.

Articolul 26 - Obligațiile față de terți și contracte cu terții

 • 1. Operatorul poate semna orice contract cu terți în scopul asigurării furnizării Serviciilor Delegate, în special pentru achiziția apei.

 • 2. La Data Intrării în Vigoare, toate obligațiile față de terți contractate de operatorii existenți la data semnării prezentului Contract de Delegare sunt transferate Operatorului, în special cele ce decurg din executarea angajamentelor anterioare, cu excepția obligațiilor de natură financiară transferate Autorității Delegante, lista acestora fiind elaborată în cursul Perioadei de Tranziție și anexată la prezentul Contract de Delegare.

Părțile convin expres că aplicarea prezentului articol nu poate limita sau reduce obligațiile Operatorului, care rezultă din Contractul de Delegare.

 • 3. De fiecare dată când Operatorul încheie un contract cu terți în legătură cu Serviciile Delegate, Autoritatea Delegantă va

putea să ia locul Concesionarului Operatorului, în cazul încetării prezentului Contract de Delegare din orice motiv.

Secțiunea 3- Drepturile și atribuțiile Operatorului

Articolul 27 - Drepturile Operatorului

Operatorul are următoarele drepturi:

 • 1.     să conducă și să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice ce fac obiectul Contractului de Delegare;

 • 2.     să încaseze contravaloarea serviciilor prestate. Utilizatorii au obligația de a achita serviciile sau în caz contrar Operatorul are dreptul de a sancționa Utilizatorii prin întreruperea sau suspendarea serviciului și introducerea unei acțiuni judecătorești pentru recuperarea datoriilor împreună cu toate costurile: majorări de întârziere și dobânzi aferente, în conformitate cu legislația română în vigoare;

 • 3.     să aplice prețul și tariful aprobat conform prevederilor legale și prezentului Contract;

 • 4.     să propună, să fie sprijinit și asistat în orice mod adecvat de Autoritatea Delegantă pentru modificarea prețurilor și tarifelor în situațiile de modificare semnificativă a echilibrului economic și financiar al Contractului;

 • 5.     să i se acorde de către Autoritatea Delegantă toate drepturile de acces, trecere și/sau facilitățile necesare de care Operatorul sau subcontractanții săi au sau ar putea avea nevoie pentru exploatarea serviciilor delegate și/sau realizarea de lucrări din programele de investiții convenite de părți conform prezentului Contract;

 • 6.     să propună spre aprobare Autorității Delegante programele anuale de reabilitare și reparații capitale a dotărilor existente ce vor fi realizate din fondurile proprii ale Operatorului, cu privire la reabilitarea și modernizarea bunurilor delegate, în limitele impuse Operatorului de Contractele de Împrumut Internaționale;

 • 7.     să realizeze din fondurile proprii ale Utilizatorilor, la solicitarea acestora branșamente și/sau racorduri la rețelele publice;

 • 8.     să avizeze orice proiect de investiții din aria de activități care are legătură cu serviciile delegate, supunându-l spre aprobare Autorității Delegante;

 • 9.    să încheie contracte cu terți pentru asigurarea și valorificarea exploatării bunurilor și serviciilor care fac obiectul delegării;

 • 10.    să subdelege - în condițiile legii - parte din activitățile ce fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu documentele aprobate în prealabil de către Autoritatea Delegantă și fără depășirea condițiilor delegării;

 • 11.    să ia toate măsurile pe care le consideră necesare pentru eficientizarea folosirii forței de muncă, în condițiile legii, la oricare dintre structurile organizatorice.

Articolul 28 - Întinderea exclusivității furnizării Serviciilor Delegate

 • 1. Pe durata prezentului Contract de Delegare, Autoritatea Delegantă deleagă în mod exclusiv Operatorului furnizarea Serviciilor Delegate în Aria Delegării, conform prevederilor punctului 2 de mai jos. Prin urmare, Autoritatea Delegantă se obligă să nu acorde nici o autorizație administrativă sau de altă natură, care ar putea duce la limitarea sau împiedicarea Operatorului în exercitarea drepturilor sale de furnizare în exclusivitate a Serviciilor Delegate.

Autoritatea Delegantă se obligă de asemenea să depună toate eforturile pentru a-l proteja pe Operator împotriva atingerilor de orice natură aduse exercițiului drepturilor sale exclusive în Aria Delegării și, în cazul litigiilor, să-l sprijine pe Operator până la soluționarea acestora.

 • 2. Concesionarul Operatorul nu poate în nici un caz să ceară tragerea la răspundere a Autorității Delegante în temeiul punctului 1 de mai sus, cu excepția cazului în care nerespectarea exclusivității ar fi provocată de un act săvârșit cu intenție de Autoritatea Delegantă sau de neîndeplinirea de către acesta a obligațiilor sale prevăzute în prezentul Contract de Delegare. Astfel, Operatorul se obligă să exercite orice acțiune și cale de atac pentru a obține respectarea de către terți a dreptului său de exclusivitate și pentru ca obligațiile ce incumbă acelor terți să fie îndeplinite de către aceștia.

 • 3. În cazul în care Autoritatea Delegantă modifică unilateral parte din reglementările contractului de

Delegare, aducând un prejudiciu Operatorului, acesta are dreptul să primească fără întârziere o justă despăgubire.

 • 4. În caz de dezacord între Autoritatea Delegantă și Operator cu privire la suma despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită Operatorului să nu își execute obligațiile contractuale.

Articolul 29 - Atribuțiile Operatorului privind lucrările

 • 1. Operatorul deține, prin delegare de la Autoritatea Delegantă, integralitatea atribuțiilor și competențelor prevăzute de dispozițiile legale și reglementare aplicabile și, în special, de legislația privind regimul juridic al proprietății publice și private, în scopul executării lucrărilor menționate în art. 20 de mai sus. Operatorul nu poate exercita competențele respective decât atunci când acestea sunt necesare pentru realizarea acelor lucrări ce fac parte din Contractul de Delegare și pentru exploatarea echipamentelor și instalațiilor rezultate din lucrările respective.

 • 2. Operatorul își poate exercita atribuțiile și competențele menționate la punctul 1 de mai sus numai dacă respectă toate prevederile legale și reglementare precum și cu procedurile aplicabile și regulile speciale impuse de Autoritatea Delegantă pentru realizarea echipamentelor și lucrărilor specifice.

 • 3. În plus, Operatorul trebuie mai întâi să informeze Utilizatorii și alte persoane implicate despre orice lucrări efectuate pe terenurile lor sau despre limitarea drepturilor de proprietate, așa cum se prevede în art. 20 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

Operatorul se angajează sa plătească, conform prevederilor legale aplicabile, o despăgubire persoanelor pentru prejudiciile ce rezultă din lipsirea și tulburarea folosinței serviciilor menționate în art. 5.1, pe care acestea trebuie sa le suporte ca o consecință a executării de lucrări de către Operator conform prezentului Contract de Delegare.

 • 4.  Autoritatea Delegantă se angajează să plătească o indemnizație oricărui terț pentru lipsirea sau limitarea (servitute) exercitării drepturilor acestuia asupra unui teren, ca o consecință a unei exproprieri necesare executării lucrărilor respective. Fiecare procedură de expropriere se desfășoară cu strânsa colaborare a Autorității Delegante și Operatorului, iar Autoritatea Delegantă îl va sprijini pe Operator în orice litigiu ce ar putea rezulta din aceasta.

 • 5.  Autoritatea Delegantă trebuie să plătească o despăgubire oricărui terț în cazul luării unor hotărâri ce ar conduce la restrângerea furnizării de către Operator a Serviciilor Delegate.

Articolul 30 - Atribuțiile Operatorului privind aprovizionarea sa cu apă brută

 • 1. În ceea ce privește serviciul public de alimentare cu apă, Operatorul deține toate autorizațiile necesare pentru aprovizionarea sa cu apă brută.

 • 2. Operatorul se angajează să mențină, să gestioneze și să exploateze potențialul resurselor naturale, menționate la punctul 1 de mai sus, pentru producția de apă potabilă, prin implementarea unui plan de management corespunzător, elaborat împreună cu Autoritatea Delegantă.

 • 3. Operatorul și autoritățile competente stabilesc de comun acord perimetrele reglementare de protecție a instalațiilor de apă ce vor fi folosite pentru apă potabilă și canalizare. În cadrul perimetrului Operatorul răspunde de întreținerea și consolidarea interdicțiilor de acces. În afara perimetrelor, întreținerea bazinelor de apă, a malurilor râurilor și a lagunelor rămâne responsabilitatea autorităților publice de specialitate și/sau a Autorității Delegante.

Secțiunea 4 - Personalul Operatorului și Politica de Resurse Umane

Articolul 31 - Personalul

 • 1. Personalul Operatorului este supus legilor și reglementărilor aplicabile din România.

 • 2. a) drepturile și obligațiile salariaților sunt cele ce decurg din contractele individuale de muncă, din Contractul Colectiv de Muncă și din Regulamentul Intern.

b) personalul Autorității Delegante existent la Data Intrării în Vigoare, în situația preluării într-o structură organizatorică a Operatorului va beneficia de prevederile contractului colectiv de muncă al Operatorului.

 • 3. Operatorul se angajează să aplice o gestiune a resurselor umane corespunzătoare, să dezvolte un management corespunzător în scopul utilizării cât mai eficiente a resurselor umane existente.

 • 4. Operatorul va include o evaluare a acțiunilor sale întreprinse în domeniul resurselor umane în raportul anual definit la art. 48 de mai jos.

Articolul 32 - Personalul și pregătirea profesională

 • 1. În primele 6 (șase) luni de la Data Intrării în Vigoare, în timpul Perioadei de Tranziție Operatorul se obligă să mențină numărul angajaților la un nivel cel mult egal cu cel folosit de operatorul existent (operatorii existenți) sau, după caz, de fiecare Localitate semnatară, pentru Serviciile, la Data Semnării prezentului Contract. Personalul cu care s-a convenit disponibilizarea, pensionarea anticipată sau încetarea voluntară a contractului de muncă va părăsi societatea conform planului convenit. Numărul personalului este definit ca totalul persoanelor ce ocupă efectiv o funcție în cadrul Operatorului, în temeiul unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată încheiat cu acea societate în conformitate cu legea aplicabilă. Nici o disponibilizare nu va fi permisă timp de 6 luni de la Data Intrării în Vigoare.

 • 2. În ceea ce privește personalul de conducere, Operatorul se angajează să continue și să îmbunătățească politica de pregătire profesională, în special sub aspectele organizării industriale și socio-profesionale, precum și managementului. În ceea ce privește personalul de execuție, Operatorul se angajează să continue și să îmbunătățească politica de pregătire profesională, în special sub aspectele tehnice și profesionale.

Articolul 33 - Atribuțiile specifice ale agenților Operatorului

 • 1. Fiecare dintre agenții angajați de Operator, conform legislației în vigoare, pentru monitorizarea și supravegherea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, trebuie să poarte un semn distinctiv și vizibil, precum și o legitimație pe care să fie menționată funcția.

 • 2. Agenții Operatorului au, pe răspunderea Operatorului, acces la branșamentele și racordurile Utilizatorilor pentru citirea, verificarea și lucrările utile în vederea furnizării Serviciilor Delegate, cu respectarea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și clădirilor, în cazul în care acestea sunt, la data preluării în Delegare, în concordanță cu prevederile normativelor în vigoare. În caz contrar, Autoritatea Delegantă va asigura accesul personalului Operatorului la bunurile care fac obiectul Delegării.

CAPITOLUL IV - CONTRACTE DE ALIMENTARE CU APĂ CU TERȚII

Articolul 34 - Condiții specifice de producție

 • 1. De fiecare dată când Operatorul stabilește că o creștere planificată a cererii de apă necesită realizarea unor instalații de producție suplimentare, părțile sunt de acord să procedeze după cum urmează:

 • a) Operatorul va fundamenta necesitățile de instalații suplimentare și va defini caracteristicile instalației de producție ce va fi realizată și le va transmite Autorității Delegante. Toate informațiile tehnice necesare achiziției publice vor fi puse la dispoziția Autorității Delegante de către Operator.

 • b) Toate contractele încheiate de către Operator trebuie să fie conforme cu legislația în vigoare. În acest sens, Operatorul trebuie să pregătească documentația pentru achiziții publice, care trebuie să conțină termenii și condițiile pentru achiziționarea de instalații de producție suplimentare și parametrii în care trebuie să se încadreze acestea din punct de vedere calitativ și cantitativ.

 • c) La caracteristici tehnice echivalente, alegerea câștigătorului se va face în funcție de prețul serviciilor/lucrărilor, care vor fi executate.

 • d) Un contract de achiziții publice va fi încheiat între Operator și câștigătorul procedurii de achiziții publice, în conformitate cu art. 35 de mai jos.

 • e) Operatorul trebuie să evidențieze impactul prețului serviciilor/lucrărilor achiziționate în prețuri și tarife și să raporteze în mod expres acesta Autoritatii delegante.

 • f) După recepționarea noilor lucrări Operatorul va avea responsabilitatea gestionării infrastructurii nou create. Operatorul poate să transmită această responsabilitate entității cu care a încheiat contract de subdelegare în condițiile legii și cu acceptarea Autorității Delegante.

Articolul 35 - Continuarea contractelor

Operatorul declară că își cunoaște drepturile și obligațiile pe care le are în legătură cu Serviciile Delegate născute din contractele încheiate de foștii operatori înainte de Data Intrării în Vigoare, ce vor fi transferate Operatorului. În consecință, Operatorul se obligă să continue executarea acelor contracte conform termenilor și condițiilor corespunzătoare, care vor fi stabilite de părțile contractante.

TITLUL II- SISTEMUL FINANCIAR ȘI SISTEMUL CONTABIL

CAPITOLUL 1 - SISTEMUL FINANCIAR

Articolul 36 - Prețurile, Tarifele și alte surse de venit

 • 1. Operatorul este autorizat sa furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, în condițiile stipulate în titlul III al Dispozițiilor Speciale - Partea Comună,

La Data Intrării în Vigoare, Operatorul va aplica prețurile și tarifele indicate în anexele 1 și 2 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 2. Operatorul va încasa toate veniturile rezultate din aplicarea prețurilor și tarifelor către Utilizatorii Serviciilor. Operatorul va încasa de asemenea toate veniturile rezultate din serviciile și lucrările de instalare și, dacă este cazul întreținere a contoarelor, lucrări care sunt făcute pe cheltuiala Utilizatorilor în condițiile legii, precum și costurile și penalitățile legate de întreruperea și reluarea alimentării.

 • 3. Prețurile și tarifele aplicate de Operator pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare vor fi astfel stabilite încât să asigure acoperirea totală a costurilor operationale si de exploatare, a cheltuielilor de intretinere si reparatii, a amortismentelor aferente capitalului propriu imobilizat in active corporale si necorporale, a costurilor cu protectia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate, a costurilor ce derivă din prezentul Contract, precum si creearea surselor pentru realizarea lucrărilor de înlocuire, reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii precum și obținerea unui profit. Structura și nivelul acestora vor trebui să descurajeze consumul excesiv de apă și vor admite necesitatea de a putea fi suportate de către Utilizatori.

 • 4. Prețurile și tarifele nu includ TVA, ele se aplică și sunt identice pentru toate categoriile de Utilizatori.

 • 5. La fundamentarea prețurilor și tarifelor se va lua în considerare și o cotă de dezvoltare stabilită conform prevederilor legale aplicabile.

 • 6. Ajustarea și/sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare pe care Operatorul este autorizat să le practice pe durata derulării prezentului Contract se fac în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu prevederile din Contractele de împrumut și programele internaționale la care Operatorul este parte.

 • 7. Părțile au convenit ca prețurile/tarifele să fie ajustate în funcție de inflație la un nivel care nu va fi mai scăzut decât prețul/tariful în vigoare la data imediat următoare datei ultimei creșteri necesare a tarifelor, înmulțită cu factorul de ajustare privind inflația. Prețurile/tarifele vor fi majorate anual de cel putin două ori dar nu mai tarziu de 1 ianuarie si 1 iulie ale fiecărui an pentru a reflecta inflația și se vor calcula după cum urmează:

P1 = Po x Aj

Unde: P1 - Prețul/tariful ajustat;

Po - Prețul/tariful în vigoare;

Aj - Ajustarea la inflație. Inflația se calculează de la data ultimei ajustări.

 • 8. Autoritatea Delegantă poate aproba în structura tarifelor și eventuale taxe speciale locale care urmăresc susținerea bugetară a unor proiecte aferente reabilitării, modernizării și dezvoltării serviciilor de utilități publice de alimentare cu apă si canal, determinând destinația acestora prin hotărâri ale consiliului local al concendentului.

 • 9. În afară de cazurile specificate in aliniatul (3), Operatorul poate solicita modificarea preturilor/tarifelor in urmatoarele situatii:

 • a) modificari semnificative ale situatiei de fapt;

 • b) dintr-o analizare anuală a obligatiilor, rezultatelor si nevoilor financiare ale Operatorului, in contextul indeplinirii prezentului Contract și al planificarii detailate si periodice a afacerilor, inclusiv a nevoilor de surse de finanțare pentru lucrările de investiții.

Modificarile semnificative ale situatiei de fapt vor include, dar nu vor fi limitate la urmatoarele:

 • i.  Modificari ale legislatiei care influenteaza costurile de exploatare, financiare sau activitatile de ivestitii

ale Operatorului.

 • ii.  Orice modificare a costurilor principalelor materii prime si materiale care influenteaza echilibrul

financiar al Operatorului

 • iii.  Modificari in ce priveste nivelul impozitelor si al costurilor sociale ale Operatorului

 • iv.  Modificari ale ratei de schimb valutar

 • v.  Reducerea cantitatilor de apa vânduta cu mai mult de 10% in medie pe an pe o perioada de 2 ani

consecutivi

În toate cazurile de solicitari pentru modificarea structurii si nivelelor tarifelor se vor aplica procedurile si orice prevederi ale legislatiei in vigoare.

 • 10. În cazul în care Autoritatea Delegantă nu aprobă prețul/tariful avizat de autoritatea de reglementare (ANRSC) în termen de 60 (șaizeci) de zile de la depunere, periclitând astfel rentabilitatea, calitatea și eficiența serviciului, acesta va trebui să suporte diferența de venit nerealizat de Operator, achitând lunar aceste sume, în baza înștiințărilor de plată ale Operatorului.

 • 11. (1) Operatorul are dreptul de a încasa de la Utilizatori sumele datorate pentru servicii și de a recupera datoriile aferente în conformitate cu prețul/tariful corespunzător care este în vigoare la momentul respectiv pentru serviciul în cauză.

 • (2) Utilizatorii au obligația de a achita serviciile sau în caz contrar vor fi sancționați prin deconectare și/sau introducerea unei acțiuni judecătorești pentru recuperarea datoriilor scadente împreună cu toate costurile aferente și penalitățile (dobânzile) respective, în conformitate cu relațiile contractuale existente între Utilizator și Operator

 • (3) Operatorul este răspunzător de operarea și menținerea unui sistem de emitere a facturilor și de încasare care să fie conform cerințelor sale, pentru a asigura controlul efectiv, administrarea și raportarea facturilor emise către Utilizatori și a încasării sumelor datorate.

 • (4) Operatorul va factura Utilizatorilor în mod regulat, contravaloarea serviciilor furnizate, separat pentru apă potabilă și pentru canalizare, în perioada de facturare imediat precedentă stabilită conform contractului încheiat de Operator cu respectivii Utilizatori.

 • 12. (1) Operatorul va pregati un plan de afaceri pe baza caruia se va stabili o strategie de tarifare pentru urmatorii trei ani. Strategia de stabilire a tarifelor incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului contract va incorpora si prevederile Hotararea nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice.

 • (2) Strategia de tarifare va presupune ajustari ale tarifelor in fiecare an la data de 1 ianuarie/iulie atat cu inflatia cumulata pe ultimul an, cat si in termeni reali. In contractul de delegare va fi inclus un tabel cu ajustari ale tarifelor in termeni reali necesare pentru a asigura o dezvoltare durabila a operatorului, realizarea de investitii pentru a indeplini cerintele Directivelor Europene si accesarea fondurilor de coeziune pentru primii trei ani avand urmatoarea forma:

  Tarif

  Ajustari tarife in termeni rea

  1 ian/iulie 2008

  1 ian/Iulie 2009

  1 ian/Iulie 2010

  Tarif apa

  %

  %

  %

  Tarif canalizare

  %

  %

  %

 • 13.(1) Prin acceptarea si semnarea prezentului contract de delegare a gestiunii, Consiliile Locale ale Unitatiilor Administrativ Teritoriale accepta acest mecanism de tarifare. Acceptarea mecanismului de tarifare prezentat reprezinta automat si decizie de aprobare a tarifelor viitoare pe care Operatorul le va calcula conform metodologiei prezentate.

 • (2) În prima jumătate a fiecărui an, prin actualizarea planului de afaceri al operatorului, se va estima necesitatea de ajustări de tarife suplimentare. În cazul în care aceste creșteri de tarife suplimentare sunt necesare, Operatorul va pregati un studiu in acest sens, care va fi supus aprobării fiecărei Unități Administrativ Teritoriale, prin intermediul Asociatiei.

Tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile aparute ulterior semnării delegării gestiunii

Operatorul are obligatia de a prezenta Autoritatii Delegante metodologia de calcul a tarifelor de apa si canalizare înaintea fiecărei majorări. Autoritatea Delegantă are obligația ca în termen de 15 zile de la depunerea documentației de către Operator să aprobe noile tarife propuse sau să prezinte eventualele obiecțiuni la modalitatea de calcul către Operator. În cazul in care Autoritatea Delegantă nu prezinta un rapuns în termenul stipulat se va considera că aceasta a acceptat noile tarife.

 • (3) Conform prevederilor legale, Operatorul va prezenta ANRSC documentația de ajustare a tarifelor conform legislației în vigoare și metodologiei de calcul prezentate.

 • (4) In toate cazurile, Autoritatea Delegantă va imputernici Operatorul sa aplice tarifele rezultate din contractul de delegare a gestiunii

Articolul 37 - Obligațiile Fiscale ale Operatorului

 • 1. Operatorul este supus legislației fiscale și contabile aplicabile. În baza acestor prevederi, acesta trebuie sa plătească toate impozitele, taxele și cheltuielile ce-i revin.

 • 2. În ceea ce privește legislația fiscală, Autoritatea Delegantă va sprijini Operatorul la obținerea de facilități fiscale preferențiale pentru impozitele pe bunurile imobile ce aparțin, prin natura sau scopul lor, Autorității Delegante, precum și pentru alte impozite care se reflectă în nivelul prețurilor și tarifelor.

 • 3. Pentru aplicarea Contractului de delegare, se prevede expres că:

 • a) Amortizările definite în art. 43.1 de mai jos sunt deductibile fiscal;

 • b) Provizioanele definite în art. 43 de mai jos nu sunt deductibile fiscal la data semnării prezentului Contract;

 • c) Operatorul recuperează taxa pe valoarea adăugată;

 • d) În situația realizării unor proiecte de investiții cu asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene se vor aplica prevederile legale în vigoare privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare.

 • 4. Prevederile art. 36 de mai sus legate de prețuri și tarife au fost stabilite în special în considerarea prevederilor art. 37.3, care sunt o consecință directă a regulilor contabile aplicabile prezentului Contract de delegare.

 • 5. În consecință, în cazul în care prevederile referitoare la fiscalitate din art. 37.3 nu ar fi incluse explicit sau implicit în reglementările fiscale aplicabile, Autoritatea deleganta se obligă să dezvolte o astfel de politică și practică administrativă încât, prin instrucțiuni adecvate, aplicarea prevederilor art. 37.3 să se facă în conformitate cu legea.

 • 6. Toate taxele și costurile, indiferent de natura lor, trebuie incluse în prețul lucrărilor/serviciilor facturate de către Operator.

 • 7. Prevederile art. 37 și ale articolelor care au legătură cu acesta, menționate aici, care nu sunt conforme legislației în vigoare la Data Intrării în Vigoare vor fi aplicabile imediat după aprobarea noilor norme legale ce permit aplicarea lor.

Articolul 38 - Cheltuieli pentru ocuparea domeniului public

Operatorului nu i se percep taxe pentru ocuparea domeniului public.

Articolul 39 - Alte costuri, taxe și suprataxe

 • 1. Introducerea de noi costuri, taxe și creșterea sau reducerea taxelor și costurilor existente constituie circumstanțe neprevăzute în sensul art. 63 de mai jos și vor conduce la negocieri între Operator și Autoritatea Delegantă privind posibile modificări ale mecanismului de modificare / ajustare a prețurilor și tarifelor.

 • 2. Redeventa

J

(1) Pentru exercitarea dreptului de operare asupra sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, precum și pentru gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, operatorul de servicii datorează lunar, bugetului local, redevență.

Redevența se exprima ca sumă în totalul prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare aprobate conform reglementărilor legale în vigoare.

Valoarea redeventei se va stabili pentru fiecare localitate semnatară cu 60 de zile înainte de semnarea protocolului de predare-primire a servicului public de alimenatare cu apă și de canalizare.

Modificarea cuantumului redevenței exprimată în lei este de competența exclusivă a Consiliului local și se poate realiza numai prin hotărâre adoptată în condițiile legii și cu acordul scris al părțior.

Situația redevenței datorată lunar, se stabilește pe bază de decont depus lunar, până în data de 25 a lunii următoare pentru luna expirată.

Redevența va reveni Localităților semnatare, Proporțional. În cazul unui transfer către Asociație a competențelor Localităților privind Serviciile, Redevența se va plăti Asociației

 • (2) Redevența rămâne la dispoziția operatorului de servicii, fiind utilizată pentru întreținerea , repararea, reabilitarea, modernizarea și/sau dezvoltarea bunurilor proprietate publică, care au făcut obiectul concesionării și a căror valoare nu poate fi recuperată prin amortizare conform prevederilor legale în vigoare.

 • (3) Soldul neutilizat al contului corespunzător redevenței (Fondului IID) la sfârșitul anului va fi reportat cu aceeași destinație în anul următor.

 • (4) În situațiile menționate la alin. 2 și 3 operatorul de servicii va avea, în condițiile permise de lege, un cont bancar în care va evidenția redevența virată ca sursă de finanțare a lucrărilor menționate, precum și utilizarea acesteia., conform Ordonantei de urgenta nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice, denumit Fond IID.

Articolul 40 - Garanțiile oferite de Operator

 • 1. Pentru a asigura buna executare a prezentului Contract de Delegare și pentru a permite, în toate situațiile, continuitatea Serviciilor Delegate pe întreaga durată a Contractului de Delegare , Operatorul trebuie să încheie un Acord de executare a Garanției prevăzute în anexa la prezentul Contract de Delegare și să depună o sumă inițială care va fi fixată la data semnării contractului de executare a Garanției. Aceasta sumă reprezintă un depozit cu valoare de garanție constituit în beneficiul Autorității Delegante. Operatorul are dreptul să încaseze dobânzile la depozitul de garanție. Cuantumul acestui depozit este ajustat la sfârșitul Perioadei de Tranziție și a fiecărui an fiscal, după cum este indicat în art. 41 de mai jos.

 • 2. Operatorul are dreptul de a substitui depozitul de garanție pentru valoarea Garanției actuale oricând pe Durata prezentului Contract de Delegare cu o scrisoare de garanție bancară, la prima cerere, emisă de o instituție bancară agreată de către Autoritatea Delegantă.

 • 3. Operatorul se obligă în mod irevocabil să asigure valabilitatea acestei garanții, pe întreaga durată a prezentului Contract de Delegare .

În acest scop:

 • a) Înainte de sfârșitul Perioadei de Tranziție, Operatorul trebuie să procedeze astfel încât să majoreze suma inițială depusă sau valoarea Garanției. De la sfârșitul Perioadei de Tranziție, valoarea depozitului la vedere sau a Garanției nu trebuie să fie niciodată, la început de an fiscal, mai mică decât 4% (patru la sută) din veniturile nete ale Operatorului provenind din Serviciile pentru anul fiscal și, de la sfârșitul primei perioade de cinci ani imediat ulterioare sfârșitului Perioadei de Tranziție, această valoare va fi majorată anual în funcție de rata medie a inflației înregistrate pe perioada anterioară de cinci ani.

 • b) În situația în care Operatorul nu a actualizat sau constituit o nouă Garanție la data prevăzută mai sus, Operatorul are la dispoziție cel mult 2 (două) luni pentru a constitui un depozit de valoare egală cu suma suplimentară în condițiile prevăzute la punctul 1 de mai sus. În situația în care Operatorul nu a constituit acest depozit până la această dată, Autoritatea deleganta poate să execute garanția constituită de Operator, la prima cerere.

Articolul 41 - Sistemul de Garanții

 • 1. Autoritatea Delegantă, în mod Proporțional pentru fiecare Localitate direct implicată , are dreptul să rețină din valoarea Garanției în cazul în care Operatorul nu plătește unele sume datorate Autorității Delegante în temeiul prezentului Contract de Delegare , în special în cazurile prevăzute în art. 39.4, 51.2 și 57.6, în condițiile și la termenele stabilite prin Acordul de executare a garanției menționat în punctul 2 de mai jos.

 • 2. Termenele și condițiile în care se recurge la Garanție de către Autoritatea Delegantă sau de către fiecare dintre Localitățile semnatare în mod Proporțional, în special în cazul unui dezacord asupra faptului care a determinat executarea acesteia, fac obiectul Acordului de executare a garanției pe care părțile se obligă să îl semneze, cel mai târziu la Data Intrării în Vigoare.

 • 3. În cazul executării Garanției, Operatorul trebuie să reconstituie în întregime valoarea Garanției în termen de 90 de zile calendaristice de la data fiecărei rețineri de către Autoritatea Delegantă sau de către oricare dintre Localitățile semnatare.

 • 4. În cazul în care Operatorul nu reîntregește valoarea Garanției în termenul prevăzut la punctul 3 de mai sus, Autoritatea Delegantă, după o notificare oficială de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, are dreptul să hotărască încetarea Contractului prevăzută în art. 65 de mai jos.

CAPITOLUL II - SISTEMUL CONTABIL

Articolul 42 - Principiul separației între activități

 • 1. Operatorul se obligă să țină un sistem de contabilitate general conform normelor legale și reglementare aplicabile în România privind ținerea evidențelor contabile specifice scopului prezentului Contract de Delegare .

 • 2. În cursul Perioadei de Tranziție, Operatorul trebuie de asemenea să implementeze un sistem operațional de contabilitate analitică, conform prevederilor art. 28 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

Articolul 43 - Amortizare și Provizioane

 • 1. Amortizarea definită conform legislației fiscale, se aplică la valoarea de intrare a unui bun și se întinde pe întreaga durată de viață contabilă a sa. Doar Bunurilor de Preluare și Bunurilor Proprii li se aplică amortizarea.

 • 2. Provizioanele pentru Uzura Morală se aplică tuturor Bunurilor de Retur, care pot sau nu să fie reînnoite, finanțate de Operator. Scopul lor este acela de a permite reconstituirea capitalului investit de către Operator în numele Autoritatii delegante. Acestea se aplică doar primului bun nou achiziționat de Operator, cu excluderea acelor bunuri achiziționate în scopul înlocuirii bunurilor concesionate inițial de către Autoritatea deleganta.

Rata anuală a acestor provizioane, reprezintă raportul dintre valoarea de achiziție a bunului, pe de o parte, și numărul de ani rămași până la expirarea duratei normale a Contractului de delegare sau numărul 10 (zece) dacă au rămas mai puțin de 10 ani până la data respectivă, pe de altă parte.

 • 3. Provizioanele de înlocuire se aplică fiecărui Bun de Retur ce poate fi înlocuit. Acestea se constituie în anticiparea înlocuirii bunului de către Operator.

Când bunul este înlocuit, valoarea de achiziție a bunului este înregistrată în bilanț la activ și provizionul acumulat în bilanț la pasiv este transferat, după ajustare, în contul „Drepturilor Autoritatii delegante”, un cont de debit al bilanțului ce privește partea Autoritatii delegante din Bunurilor de Retur fixe.

Ajustări vor fi operate fie prin majorarea rezervelor de depreciere ale provizionului de înlocuire, dacă provizionul este insuficient, cu un debit ce corespunde contului de profit și pierderi, fie prin retragerea rezervelor de depreciere din contul provizionului de înlocuire, dacă acesta este excedentar, cu un credit ce corespunde contului de profit și pierderi.

Deficitul sau excedentul provizionului de înlocuire este definit astfel:

 • a) pentru bunuri primite de la Autoritatea deleganta sau finanțate de terți, ca diferență între valoarea de achiziție a bunului ce rezultă din înlocuire și valoarea totală a provizionului acumulat în pasivul bilanțului.

 • b) pentru bunuri finanțate de Operator, ca diferență între pe de o parte, diferența dintre valoarea de achiziție a bunului ce rezultă din înlocuire și cea a bunului înlocuit anterior, și pe de alta parte, valoarea totală a provizionului acumulat în pasivul bilanțului.

Evoluția costului de înlocuire previzional al Bunurilor de Retur ce vor fi înlocuite este stabilit prin utilizarea unui index. Aceasta metodă este propusă de Operator și aprobată de Autoritatea deleganta.

 • 4. Provizionul pentru Lucrările Planificate de Întreținere permite repartizarea Lucrărilor Planificate de Întreținere pe mai mulți ani, conform regulilor contabile și legislației fiscale.

 • 5. Durata de Viață Tehnică trebuie să fie cea stabilită de normativele legale în domeniu pentru bunurile luate în considerare.

Articolul 44 - Proceduri contabile specifice pentru Bunurile de Retur

Părțile precizează că dispozițiile prezentului articol se vor aplica în măsura în care prevederile legale aplicabile o vor permite.

 • 1. Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite

Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite concesionate de Autoritate deleganta sunt înregistrate în contabilitate ca mijloace fixe în activul bilanțului, și ca „Drepturi ale Autoritatii delegante” în pasivul bilanțului, sau, daca acele bunuri sunt finanțate de terți, în contul de pasiv „Finanțări din partea Terților”.

Acele bunuri fac obiectul amortizărilor pe perioada Duratei de Viață Tehnică, prin deduceri ale rezervelor de depreciere corespunzătoare din contul „Drepturile Autoritatii delegante”, sau, dacă este cazul, din contul „Finanțări din partea Terților”, fără a afecta contul de profit și pierderi.

 • 2. Bunurile de Retur ce pot fi înlocuite

Bunurile de Retur ce pot fi înlocuite de Autoritatea deleganta sunt înregistrate în contabilitate ca mijloace fixe în activul bilanțului și ca „Drepturi ale Autoritatii delegante” în pasivul bilanțului.

Acele Bunuri de Retur fac obiectul:

 • a) unei amortizări pe parcursul Duratei lor de Viață Tehnică, prin deducerea rezervelor aferente deprecierii din contul

„Drepturile Autoritatii delegante” sau, dacă este cazul, din contul „Finanțări din partea Terților”, fără să afecteze contul de profit și pierderi.

 • b) unui provizion de înlocuire înregistrat în contabilitate în activul bilanțului și ca o cheltuială în contul de profit și pierderi.

Deprecierea anuală corespunzătoare este egală cu suma dintre valoarea de achiziție repartizată pe Durata de Viață Tehnică pe de o parte și a variației anuale a valorii de înlocuire previzionate, pe de alta parte.

După înlocuire, bunul este transferat în categoria definită la punctul 1 de mai sus sau la punctul 4 de mai jos.

La Data Intrării în Vigoare, pentru Bunurile de Retur concesionate de Autoritate deleganta, un provizion de înlocuire inițial este înregistrat în pasivul bilanțului Operatorului și înregistrat contabil în Bunurile de Retur pentru a crește Durata de Viață Tehnică reziduală.

 • 3. Bunuri de Retur ce nu pot fi înlocuite, finanțate de Operator

Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite, finanțate de Operator, sunt înregistrate contabil ca mijloace fixe în activul bilanțului, fără a afecta „Drepturile Autoritatii delegante”.

Acele Bunuri de Retur fac obiectul:

 • a)  unui Provizion pentru Uzură Morală înregistrat contabil în activul bilanțului și ca o cheltuială în contul de profit și pierderi;

 • b)  unui Provizion pentru depreciere deductibil din „Provizioanele pentru Uzură Morală” din pasiv, fără a afecta contul de profit și pierderi.

 • 4. Bunuri de Retur ce pot fi înlocuite, finanțate de Operator

Bunurile de Retur ce pot fi Înlocuite, finanțate de Operator sunt înregistrate contabil ca mijloace fixe în activul bilanțului, fără a afecta „Drepturile Autoritatii Delegante”.

Acele Bunuri de Retur fac obiectul:

 • a) unui Provizion pentru Uzură Morală înregistrat contabil în pasivul bilanțului și ca o cheltuială în contul de profit și pierderi.

 • b) unui Provizion pentru depreciere înregistrat ca o cheltuială în contul de profit și pierderi.

 • c) unui provizion de înlocuire înregistrat contabil în pasivul bilanțului și ca o cheltuială în contul de profit și pierderi. Deprecierea anuală corespunzătoare este egală cu variația anuală a valorii de înlocuire previzionate.

 • 5. Bunurile de Retur prin accesiune

Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Retur prin accesiune, astfel cum sunt definite mai sus, este aceeași ca pentru Bunurile de Retur finanțate de Operator, conform punctelor 3 sau 4 de mai sus.

 • 6. Bunurile de Retur finanțate de terți

Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Retur finanțate de terți este aceeași ca pentru bunurile atribuite de către Autoritatea deleganta, conform punctelor 1 sau 2 de mai sus.

Articolul 45 - Procedura de înregistrare contabilă a bunurilor Operatorului

Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Preluare și a Bunurilor Proprii este cea prevăzută de legislația fiscală și contabilă aplicabilă societăților comerciale.

TITLUL III - CONTROLUL SERVICIILOR DELEGATE

Articolul 46 - Întinderea controlului exercitat de Autoritatea Delegantă

 • 1. Autoritatea Delegantă are competența generală de exercitare a controlului economic, financiar și tehnic asupra Operatorului. Operatorul consimte să se supună controlului exercitat de Autoritatea Delegantă în ceea ce privește executarea prezentului Contract de Delegare . Controlul este pe de o parte tehnic și pe de altă parte economico-financiar, ținând seama de faptul că exercitarea controlului de către Autoritatea Delegantă nu trebuie să aducă atingere autonomiei de gestiune a Operatorului.

 • 2. Autoritatea Delegantă, în conformitate cu prevederile legale și reglementare aplicabile, stabilește termenii și condițiile de exercitare a controlului său asupra modul de gestiune și de furnizare de către Operator a Serviciilor Delegate.

Autoritatea Delegantă poate delega uneia sau mai multor persoane exercitarea, integral sau în parte, a controlului sau să apeleze în acest scop la orice persoană, consultant sau expert, la alegerea sa.

În mod special, ori de câte ori consideră că este necesar, Autoritatea Delegantă poate recurge, periodic sau permanent, la expertiză exterioară, prin delegarea, integral sau în parte a atribuțiilor sale de control. Din momentul în care este notificat în legătură cu delegarea și obiectul acesteia, Operatorul este ținut de aceleași obligații privind controlul față de expertul exterior ca și față de Autoritatea Delegantă.

 • 3. Autoritatea Delegantă își exercită controlul în scopul de a evalua respectarea pe teren și în evidențele reale ale Operatorului a obligațiilor ce-i revin conform prezentului Contract de Delegare , și, în special, obiectivele de performanță definite în art. 2741 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 4. Operatorul nu poate sub nici o formă să se prevaleze de acest control sau de oricare dintre prevederile prezentului Contract de Delegare pentru a fi exonerat, integral sau parțial, de obligațiile ce-i revin conform prezentului Contract de Delegare .

 • 5. Operatorul se angajează să depună toate diligențele, din proprie inițiativă, pentru exercitarea controlului de către Autoritatea Delegantă în condiții normale și să nu împiedice în nici un fel efectuarea acestui control.

 • 6. Exercitarea atribuțiilor de control de către Autoritatea Delegantă nu poate prejudicia gestiunea sau furnizarea de către Operator a Serviciilor Delegate.

Articolul 47 - Monitorizarea gestiunii și furnizării Serviciilor Delegate

 • 1 - Controlul asupra gestiunii și furnizării Serviciilor Delegate este asigurat, în numele și pe seama Autorității Delegante, de către Asociație.

 • 2 - Autoritatea Delegantă își exercită controlul și toate atribuțiile sale conform prevederilor legale și reglementare ce guvernează activitatea Operatorului, precum și prezentului Contract de Delegare .

 • 3 - Pentru a permite Asociației să își exercite controlul, Operatorul se angajează să îi pună la dispoziție orice documente contabile, tehnice sau alte documente oficiale în conformitate cu legislația în vigoare și să îi permită accesul, la fața locului, la orice evidențe sau registre în legătură cu furnizarea Serviciilor Delegate. Aceasta atribuție de control a Autorității Delegante trebuie exercitată cu respectarea autonomiei de gestiune a Operatorului și fără a interveni în domeniul deciziilor de conducere și funcționării societății.

 • 4 - Autoritatea Delegantă poate inspecta la fața locului sau prin intermediul probelor, prin Asociație astfel cum este menționat la punctul 1 de mai sus sau, prin delegarea de către Asociație a unor experți independenți având competența necesară, toate conturile Operatorului.

Articolul 48 - Rapoartele Anuale

 • 1. Pentru a permite controlul economic, financiar și tehnic al Contractului de Delegare , Operatorul se angajează să prezinte anual Autorității Delegante următoarele rapoarte:

 • a) cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul fiecărui exercițiu financiar, programul activităților planificate. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la începutul anului financiar, Operatorul va prezenta raportul actualizat incluzând prețurile și tarifele fixate pentru următorul an financiar;

 • b) în termen de o lună de la aprobarea conturilor de către organul decizional al Operatorului, la încheierea anului financiar, un raport de gestiune, un raport tehnic, un raport de performanță și planul financiar pe 5 (cinci) ani.

 • 2. Programul activităților planificate include și planul previzional de producție pentru anul următor, care este transmis Autorității Delegante cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul noului an fiscal și planul de investiții inclus în bugetul previzional.

Raportul Anual va cuprinde cel puțin următorii indicatori financiari: venituri, cheltuieli, rezultatul exercițiului, debite, credite, necesarul pentru trezorerie și propunerea de acoperire a eventualelor pierderi din activitatea desfășurată în centru de cost analizat.

 • 3. În cazul în care Autoritatea Delegantă va considera că indicatorii financiari pot pune în pericol continuitatea afacerii, Operatorul va prezenta un plan de acțiune pentru a îmbunătăți indicatorii financiari pentru perioada următoare. În cazul în care Operatorul nu reușește să amelioreze situația, Autoritatea Delegantă poate hotărî sa preia gestiunea Serviciilor pentru a le asigura continuitatea.

 • 4. Raportul tehnic privește separat, pe de o parte apa potabilă și canalizarea, iar pe de altă parte fiecare grup de Zone Urbane din Aria Delegării. Acest raport va cuprinde următoarele elemente, cu detalii despre evoluția lor în ultimele patru exerciții financiare:

 • - numărul de Utilizatori;

 • - volumele facturate;

 • - numărul de branșamente și racorduri cu contor și fără contor realizate în cursul exercițiului financiar, pentru fiecare tip și diametru, pentru apă și canalizare precum și investițiile în legătură cu Branșamentele și Racordurile noi, conform prevederilor art. 40.2 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună;

 • - lungimea rețelelor;

 • - rezultatul tehnic în ceea ce privește producția și diferitele modalități de transport și alimentare, cu precizarea obiectivelor de îmbunătățiri stabilite pentru următorul exercițiu financiar și a rezultatelor pentru anul precedent;

 • - statisticile privind întreruperile în furnizarea serviciului și timpul de așteptare;

 • - rata Indicatorilor de Performanță estimată la sfârșitul exercițiului financiar, conform prevederilor art. 40.2 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 5. Raportul de performanță evidențiază rezultatele gestiunii Utilizatorilor, gestiunii comerciale și productivității, conform criteriilor definite în art. 31, 32 și 33 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 6. Planul financiar pe cinci ani detaliază evoluția prețurilor și veniturilor, previziunile pentru costuri și investiții pe categorii de lucrări și planul de finanțare. Acest plan este actualizat anual și este elaborat în scop informativ.

 • 7. Refuzul Operatorului de a prezenta oricare dintre documentele menționate în prezentul capitol la termenele prevăzute constituie o încălcare a contractului.

Articolul 49 - Revizuirea la cinci ani

Înainte de încheierea Perioadei de Tranziție și a fiecărei perioade de cinci ani ce urmează acesteia, Autoritatea Delegantă verifică rezultatele Operatorului, conform prevederilor Titlului IV din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

Părțile se întâlnesc pentru a verifica starea Serviciilor Delegate, evaluează observațiile rezultate din controlul efectuat de Autoritatea Delegantă, convin asupra eventualelor penalități și elaborează de comun acord modificările necesare la prezentul Contract de Delegare , în special în ceea ce privește prețurile și tarifele.

Autoritatea Delegantă îi va transmite Operatorului comentariile sale cel mai târziu în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii documentului ce prezintă verificarea din cinci în cinci ani. Operatorul îi va răspunde Autorității Delegante în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

Articolul 50 - Finanțarea costurilor cu studiile și controalele

 • 1. Operatorul poate contribui anual la finanțarea costurilor aferente studiilor și controalelor pe care Autoritatea deleganta le-a întreprins prin intermediul unor terți, în aplicarea prezentului articol, în legătură exclusiv cu furnizarea Serviciilor, până la:

 • (a) 0,2% (zero virgulă doi la sută) din cifra de afaceri a exercițiului financiar anterior;

 • (b) 0,5% (zero virgulă cinci la sută) din cifra de afaceri a exercițiului financiar anterior pentru anul în care este programat controlul pe cinci ani definit în art. 49 de mai sus.

Procentajele de mai sus sunt stabilite pentru Perioada de Tranziție precum și pentru următoarea perioada de cinci ani, la sfârșitul căreia vor fi ajustate de către Autoritatea deleganta și Operator, putând fi modificate pentru următoarele perioade, prin acordul Părților.

 • 2. Fără a aduce atingere aplicării prevederilor punctului 1 de mai sus, finanțarea studiului care, conform prevederilor art. 38.3 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună, trebuie să stabilească metodologia verificărilor întreprinse o dată la cinci ani și să definească obiectivele Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor pentru sfârșitul Perioadei de Tranziție, poate fi de asemenea pus în sarcina Operatorului, până la un prag de 0,2% din cifra de afaceri a exercițiului financiar anterior Datei Intrării în Vigoare.

 • 3. În limita sumelor ce rezultă din aplicarea punctelor 1 și 2 de mai sus, Operatorul va plăti direct persoanele care efectuează studiile și controalele, la cererea Autoritatii delegante.

Articolul 51- Penalități Contractuale

 • 1. Penalitățile prevăzute în Titlul IV din Dispozițiile Speciale - Partea Comună sunt impuse, dacă este cazul, Operatorului, fără a aduce atingere aplicării art. 64, 65 și 66 de mai jos.

Operatorul este exonerat de plata penalităților contractuale, în cazurile prevăzute de art. 63 de mai jos și în art. 38 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună sau în situația în care încălcarea este direct legată de factori care au justificat, din inițiativa Operatorului, o cerere de aplicare a art. 63 de mai jos.

 • 2. Penalitățile prevăzute la punctul 1 de mai sus sunt sume globale și pot fi cerute Operatorului imediat. În nici un caz Operatorul nu poate recurge la aceste plăți în scopul limitării răspunderii sale. Penalitățile se aplică independent de eventualele daune interese. Ele pot fi reținute de Autoritatea Delegantă sau de oricare dintre Localitățile semnatare din valoarea garanției, conform art. 41 de mai sus.

 • 3. Autoritatea Delegantă răspunde pentru acțiunile nejustificate, care afectează furnizarea Serviciilor Delegate și provoacă prejudicii, îndeosebi în ceea ce privește procedurile de aprobare a prețurilor și tarifelor și anexele propuse de Operator. În aceste cazuri Autoritatea Delegantă va plăti Operatorului daune interese, fără alte penalități.

TITLUL IV- DISPOZIȚII FINALE

>

CAPITOLUL I - DURATA CONTRACTULUI DE DELEGARE

Articolul 52 - Data Intrării în Vigoare și Condiții

Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract de Delegare este data la care următoarele Condiții Suspensive au fost îndeplinite sau se va renunța la acestea :

 • - transferul personalului de la operatorii existenți la Operator;

 • - novarea contractelor cu furnizorii și cu clienții prin schimbarea operatoriilor existenți cu Operatorul;

 • - obținerea / depunerea cererii pentru obținerea, de către Operator, a licenței de operare a Serviciilor, eliberată de Autoritatea de Reglementare

 • - obținerea / depunerea cererii pentru obținerea, de către Operator, a autorizațiilor de mediu

 • - obținerea / depunerea cererii pentru obținerea, de către Operator, a autorizației de gospodărire a apelor de către Operator;

Notificarea înregistrării oficiale a contractului de către Autoritatea Delegantă va fi efectuată în termen de 10 (zece) zile de la data semnării și trimisă Operatorului de către Autoritatea Delegantă.

În cazul în care depunerea garanției este necesară și lipsesc garanțiile astfel cum sunt definite de art. 40 și 41, Părțile inițiază semnarea Contractului de Garanție în 30 (treizeci) de zile de la data definită în art. 40.1, anume înregistrarea Operatorului.

În cazul în care limita de timp nu este prelungită, prezentul Contract de Delegare va fi anulat așa cum este specificat în art. 65 de mai jos.

Articolul 53 - Durata și prelungirea

 • 1 - Prezentul Contract de Delegare este încheiat pe o perioada de 25 (douăzeci și cinci) de ani de la Data Intrării în Vigoare. Sfârșitul acestei perioade marchează data de expirare normală a prezentului Contract de Delegare

 • 2 - Prezentul Contract de Delegare poate fi prelungit pentru una sau mai multe perioade, ale căror durate sunt stabilite prin act adițional la prezentul Contract de Delegare , conform legislației în vigoare.

Partea care propune prelungirea prezentului Contract de Delegare trebuie să notifice celeilalte Părți intenția sa cu cel puțin 3 (trei) ani înainte de expirarea duratei inițiale a prezentului Contract de Delegare , sau cu cel puțin cu 1 (un) an înainte de expirarea perioadei de prelungire prealabilă.

Lipsa unui răspuns din partea celeilalte Părți, în decurs de 3 (trei) luni de la data notificării prevăzute la alineatul precedent, care să exprime intenția sa de a prelungi prezentul Contract de Delegare echivalează cu un refuz al prelungirii propuse.

Articolul 54 - Reînnoirea prezentului Contract de Delegare

Dacă legislația în vigoare o permite, cu cel puțin 3 (trei) ani înainte de expirarea Contractului de Delegare inițial, Operatorul trebuie să informeze Autoritatea Delegantă despre intenția sa de a obține sau nu reînnoirea prezentului Contract de Delegare , prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin scrisoare remisă prin curier cu dovadă de primire.

Autoritatea Delegantă trebuie să-i comunice Operatorului răspunsul său cel mai târziu după 1 (un) an de la data primirii notificării despre cererea de reînnoire.

Lipsa notificării de către Operator sau lipsa răspunsului Autorității Delegante privind reînnoirea prezentului Contract de Delegare în termenele prevăzute în alineatele precedente echivalează cu un refuz de reînnoire.

CAPITOLUL II - EXPIRAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE

Articolul 55 - Motive de expirare a Prezentului Contract de Delegare

Prezentul Contract de Delegare expiră fie la data normală prevăzută în art. 46 sau 47 de mai sus, fie înaintea acesteia în cazurile prevăzute de art. 59, 63, 64, 65 sau 70 de mai jos.

Articolul 56 - Continuitatea Serviciilor Delegate

Indiferent de modul de expirare a prezentului Contract de Delegare , Autoritatea Delegantă este îndreptățit, în cursul ultimelor 6 (șase) luni ale Contractului de Delegare , să ia toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea Serviciilor Delegate și, în special, toate măsurile utile în vederea facilitării tranziției de la prezentul Contract de Delegare la un nou sistem operațional, fără ca prin aceasta Operatorul să aibă dreptul la vreo indemnizație sau compensație.

Articolul 57 - Returnarea Bunurilor către Autoritatea Delegantă

 • 1. La data expirării prezentului Contract de Delegare , Autoritatea Delegantă se substituie de drept Operatorului în privința tuturor drepturilor sale în legătură cu Bunurile de Retur.

 • 2. La aceeași dată, Operatorul trebuie să înapoieze Autorității Delegante toate Bunurile de Retur, cu titlu gratuit, în stare de funcționare în vederea îndeplinirii funcțiilor corespunzătoare până la expirarea duratei lor de viață tehnică.

 • 3. Oricare ar fi motivul încetării prezentului Contract de Delegare , Uzura Morală care nu a fost amortizată constituie o datorie a Autorității Delegante față de Operator, neimpozabilă din punct de vedere al impozitului pe profit.

 • 4. Dacă este necesar, se va opera compensația între sumele pe care Părțile și le datorează reciproc, în temeiul prezentului Contract de Delegare și ca o consecință a expirării sale. Autoritatea Delegantă poate pretinde sumele restante ce îi sunt datorate din garanție.

 • 5. Oricare ar fi motivul încetării prezentului Contract de delegare, deficitul potențial al investițiilor contractuale legate de Lucrările de Înlocuire constituie o datorie a Operatorului față de Autoritatea deleganta. Acel deficit apare în cazul unei diferențe pozitive între valoarea curentă a bugetului contractual prevăzut în art. 21 de mai sus, dacă este cazul ajustat pro rata pentru perioada de timp scursă de la Data Intrării în Vigoare, pe de o parte, și valoarea actuală a tuturor Lucrărilor de Înlocuire efectuate de la Data Intrării în Vigoare, la care se adaugă provizioanele de înlocuire înregistrate în bilanțul Operatorului la data expirării, pe de altă parte.

Articolul 58 - Luarea în primire a Bunurilor de către Autoritatea Delegantă

 • 1. La data expirării prezentului Contract de Delegare , Autoritatea Delegantă poate (fără a fi obligat să procedeze astfel) să își recupereze, integral sau în parte, Bunurile de Preluare, precum și stocurile necesare gestiunii normale a Serviciilor Delegate, în schimbul unei juste compensații.

În cazurile de expirare prevăzute în art. 53 și 54 de mai sus și 59 de mai jos, Autoritatea Delegantă va notifica Operatorului intenția sa de a răscumpăra Bunurile de Preluare cu cel puțin 6 (șase) luni înainte de data expirării și, în alte cazuri, la data expirării prezentului Contract de Delegare.

 • 2. Valoarea Bunurilor de Preluare va reprezenta valoarea neamortizată

 • 3. Termenele și condițiile de plată sunt stabilite prin acordul părților, iar dacă nu se ajunge la un astfel de acord plata va fi efectuată la data returnării bunurilor, dar nu mai târziu de data expirării prezentului Contract de Delegare

Articolul 59 - Răscumpărarea prezentului Contract de Delegare

 • 1. Autoritatea Delegantă are dreptul de a răscumpăra prezentul Contract de Delegare . Răscumpărarea Contractului înseamnă încetarea acestuia înainte de termen, din inițiativa Autorității Delegante, în schimbul unei indemnizații.

Răscumpărarea poate avea loc numai atunci când Autoritatea Delegantă îi notifică Operatorului despre intenția sa cu cel puțin 2 (doi) ani înainte de data planificată pentru răscumpărare și aceasta notificare nu este făcută înainte de împlinirea a 5 (cinci) ani de la Data Intrării în Vigoare.

 • 2. În acest caz, fără a aduce atingere aplicării prevederilor art. 57 și 58 de mai sus, părțile vor încheia un contract special de răscumpărare a prezentului Contract de Delegare , pentru a stabili compensația datorată Operatorului, precum și termenele și condițiile plății.

Această compensație va fi calculată prin însumarea următoarelor valori:

 • a) produsul dintre numărul de ani rămași de la data răscumpărării până la data normală de expirare a prezentului Contract de Delegare , conform art. 53.1 de mai sus și media profitului net al Operatorului, rezultat după plata impozitelor, corespunzător anilor trecuți de la sfârșitul Perioadei de Tranziție.

 • b) o ajustare ce va ține cont de variațiile profitului său; această ajustare, pozitivă în cazul unei creșteri a profiturilor și negativă în cazul unei scăderi, este egală, pentru prima rată anuală a răscumpărării, cu jumătate din variația medie anuală a profiturilor pentru ultimii șapte ani financiari de dinaintea notificării de răscumpărare, pentru a doua rată anuală cu dublul acelei jumătăți, pentru a treia rată anuală cu triplul, pentru ratele rămase suma menționată mai sus păstrându-se aceeași.

 • c) în cazul în care personalul nu este reangajat de către Autoritatea Delegantă sau de viitorul Operator, o sumă egală cu sumele plătite personalului disponibilizat, conform Codului Muncii.

 • 3. Dacă își exercită dreptul prevăzut la punctul 1 de mai sus, Autoritatea Delegantă trebuie să se substituie Operatorului în executarea contractelor încheiate, în condiții normale, pentru furnizarea Serviciilor Delegate. Cu toate acestea, aceste substituiri vor avea loc doar în ceea ce privește contractele încheiate înainte de data notificării de răscumpărare și pentru o durată care să nu depășească data normală de expirare.

 • 4. Dacă își exercită dreptul prevăzut la punctul 1 de mai sus, Autoritatea Delegantă trebuie să răscumpere stocurile la o valoare stabilită pe cale amiabilă sau de către un expert acceptat de ambele părți.

Articolul 60 - Luarea în primire a bunurilor în cazul încetării înainte de termen a

Contractului

În cazul încetării înainte de termen sau Contract de Delegare , Operatorul se obligă să pună la dispoziția Autorității Delegante, în stare de funcționare acceptabilă în vederea îndeplinirii funcțiilor corespunzătoare până la expirarea duratei lor de viață tehnică, toate Bunurile de Retur și Bunurile de Preluare, fără a se aduce prin aceasta atingere aplicării, dacă e cazul, art. 57 și 58 de mai sus.

CAPITOLUL III - MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR CONTRACTULUI DE DELEGARE

Articolul 61 - Modificarea de comun acord

Autoritatea Delegantă și Operatorul pot, oricând, prin act adițional la prezentul Contract de Delegare , să modifice de comun acord prevederile prezentului Contract de Delegare .

Articolul 62 - Modificarea unilaterală

În interesul Serviciilor Delegării, Autoritatea Delegantă poate impune modificări unilaterale ale condițiilor prezentului Contract de Delegare . În cazul în care aceste modificări îi provoacă prejudicii Operatorului, Autoritatea Delegantă îi va plăti acestuia o despăgubire pentru pierderile sale și/sau sau părțile vor conveni modificări financiare corespunzătoare ale prezentului Contract de Delegare .

Articolul 63 - Modificarea datorată unei schimbări semnificative a condițiilor economice

 • 1. În situația în care, independent de Operator și de voința sa, prevederi legale noi, constrângeri tehnice de orice natură sau, în general, evenimente grave și neprevăzute, datorate sau nu Autorității Delegante, alterează echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilor Delegate și dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările / ajustările de prețuri și tarife prevăzute în Titlul III al Dispozițiilor Speciale - Partea Comună, părțile convin să renegocieze termenii și condițiile Contractului de Delegare , în urma notificării scrise provenind de la oricare dintre părți, în scopul revenirii la echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilor Delegate.

În acest caz, părțile se angajează să depună toate diligențele pentru a ajunge la o înțelegere privind modificarea termenilor prezentului Contract de Delegare în termen de 3 (trei) luni de la data notificării prevăzute în alineatul precedent. Acest termen poate fi prelungit cu încă atât o singură dată, la cererea oricăreia dintre părți.

 • 2. În cazul unor schimbări semnificative ale condițiilor economice, astfel cum sunt acestea definite la punctul 1 de mai sus și până la ajungerea la înțelegerea prevăzută în la punctul 1 de mai sus, Operatorul se angajează să ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura continuitatea Serviciilor Delegării, fără a aduce atingere, corelativ obligației de furnizare a mijloacelor adecvate, dreptului său la o dreaptă compensație egală cu pierderile suferite în perioada cuprinsă între data notificării schimbării condițiilor economice și data intrării în vigoare a modificării contractuale.

 • 3. În cazul în care, după maximum 6 (șase) luni de la data notificării prevăzute la punctul 1 de mai sus, schimbarea condițiilor economice nu a fost remediată și una dintre părți consideră că un acord este improbabil, mai ales dacă Operatorul estimează că echilibrul financiar al furnizării Serviciilor Delegate este în mod iremediabil distrus, prezentul Contract de Delegare poate înceta prin notificarea scrisă trimisă de oricare dintre părți cu cel puțin 30 (treizeci) zile calendaristice în prealabil.

 • 4. În cazul încetării Contractului de Delegare prin aplicarea prezentului articol, fără a aduce atingere aplicării, după caz, a art.

57 și 58 de mai sus, Autoritatea Delegantă va plăti Operatorului:

 • a) o despăgubire egală cu pierderile suferite în perioada cuprinsă între data notificării schimbării condițiilor economice și data încetării Contractului de Delegare ;

 • b) o despăgubire anuală în cursul perioadei cuprinse între data încetării Contractului de Delegare și data expirării normale a prezentului Contract de Delegare , calculată conform contractului special de răscumpărare definit de art. 59.2 de mai sus, și majorată, dacă este cazul, cu contribuțiile la contul curent și împrumuturi accesorii ale acționarilor contractate cu cel puțin 12 (douăsprezece) luni înainte de data notificării schimbării condițiilor economice.

CAPITOLUL IV - MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALITĂȚI

Articolul 64 - Suspendarea în cazul unei gestiuni externe aplicate de Autoritatea Delegantă și substituirea Operatorului

 • 1. În cazul unor nerespectări frecvente sau unei neexecutări grave ori a unei încălcări grave din partea Operatorului în ceea ce privește obligațiile ce-i incumbă conform prezentului Contract de Delegare , în special dacă amenință siguranța publică sau dacă Serviciile Delegate sunt furnizate doar parțial, Autoritatea Delegantă îi va soma pe Operator printr-o notificare scrisă, care va arăta cu precizie care sunt faptele ce-i sunt imputate, să remedieze această situație într-un termen fixat, care începe să curgă din ziua primirii notificării și care nu poate fi mai mare de 10 (zece) zile calendaristice, cu excepția unor circumstanțe excepționale.

 • 2. Dacă la data expirării termenului fixat în somație, Operatorul nu și-a îndeplinit obligațiile pe care nu le executase sau le

executase necorespunzător, Autoritatea Delegantă sau oricare dintre Localitățile semnatare pentru teritoriul său respectiv poate, pe cheltuiala și pe riscul Operatorului, sa recurgă la una dintre următoarele măsuri:

 • a) Să preia drepturile și obligațiile Operatorului legate de prezentul Contract de Delegare prin stabilirea unui control temporar al autorităților administrației publice locale, parțial sau integral, pe răspunderea, cheltuiala și riscul Operatorului, sau

 • b) Să îl înlocuiască pe acel Operator care nu și-a respectat obligațiile cu o altă societate, în scopul de a remedia neexecutarea sau încălcarea ce a condus la notificare, până la restabilirea situației normale.

 • 3. În cazul prevăzut la punctul 2 litera a) de mai sus, în timpul exercitării controlului extern temporar al autorității administrației

publice locale sau până la restabilirea situației normale, prezentul Contract de Delegare este suspendat, integral sau în parte.

 • 4. În cazul înlocuirii Operatorului care nu și-a respectat obligațiile contractuale, prezentul Contract de Delegare încetează

conform art. 65 din prezentul Contract de Delegare .

 • 5. Fără efectuarea altor formalități, Autoritatea Delegantă sau oricare dintre Localitățile semnatare poate deduce orice

cheltuială, necesară punerii în aplicare prezentului articol, din suma garanției specificate în art. 40 și 41 de mai sus.

Articolul 65 - Încetarea Contractului de Delegare din vina Operatorului

 • 1. În cazul unei neexecutări serioase și nejustificate sau a unei încălcări grave din partea Operatorului în îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile ce-i incumbă conform prezentului Contract de Delegare și, în special, într-unul din următoarele cazuri:

 • a) absența depunerii sau furnizării garanției;

 • b) nerespectarea repetată sau prelungită a exigențelor tehnice aplicabile în furnizarea Serviciilor Delegate;

 • c) nerespectarea normelor de siguranță;

 • d) neglijarea sau întreruperea furnizării Serviciilor Delegate din vina Operatorului;

 • e) obstrucționarea voluntară a controlului exercitat de către Autoritatea Delegantă;

 • f) refuzul de a se supune somațiilor Autorității Delegante,

sau în cazul în care, în situația unui litigiu, nu se ajunge la un acord ca rezultat al aplicării procedurii prevăzute în art. 69.1 de mai jos, Autoritatea Delegantă sau oricare dintre Localitățile semnatare îl obligă pe Operator, prin notificare scrisă, în care se arată cu precizie faptele ce-i sunt imputate acestuia, să remedieze situația într-un termen rezonabil, adaptat situației, care începe să curgă din ziua primirii notificării fără a putea fi mai mare de 30 (treizeci) zile calendaristice, cu excepția unor circumstanțe excepționale.

Termenul de 30 (treizeci) de zile prevăzut mai sus poate fi redus la 10 (zece) zile calendaristice în cazul unei neexecutări sau a unei încălcări grave care poate avea un impact imediat asupra siguranței persoanelor sau a bunurilor afectate Serviciilor Delegate sau care poate conduce la întreruperea furnizării acestora.

 • 2. Dacă, la data expirării termenului fixat Operatorului prin notificarea efectuată de către Autoritatea Delegantă, Operatorul nu își îndeplinește obligațiile pe care nu și le executase sau le încălcase, Contractul de Delegare poate înceta printr-o a doua notificare transmisă de către Autoritatea Delegantă Operatorului, din vina și pe cheltuiala și riscul acestuia din urmă.

 • 3. Încetarea Contractului din culpa Operatorului conduce la excluderea definitivă a Operatorului de la furnizarea Serviciilor Delegate, cu obligația pentru acesta de a suporta consecințele financiare ale masurilor luate de Autoritatea Delegantă pentru a asigura continuitatea Serviciilor Delegate. În acest scop, Autoritatea Delegantă va asigura furnizarea Serviciilor Delegate prin mijloace proprii.

Într-un astfel de caz, Autoritatea Delegantă, care a luat locul Operatorului, poate răscumpăra Bunurile Proprii ale Operatorului, la un preț stabilit de comun acord sau de un expert.

În urma unei astfel de încetări a Contractului de Delegare , Părțile vor desemna, acționând rezonabil, în termen de 10 (zece) zile de la data notificării încetării, un auditor independent sau, în situația în care nu se poate ajunge la un acord privind un auditor acceptabil, un auditor va fi desemnat de către Președintele Camerei Auditorilor din România, în scopul de a stabili o Sumă în caz de Încetare Înainte de Termen care să fie aplicabilă.

După determinarea Sumei în caz de Încetare Înainte de Termen, Autoritatea Delegantă va plăti Operatorului Suma în caz de Încetare Înainte de Termen aplicabilă, corespunzătoare culpei Operatorului, mai puțin o sumă de ____________ Euro care

reprezintă prejudicii reparate. Dacă Suma în caz de Încetare Înainte de Termen este inferioară valorii de ____________ Euro,

Operatorul va plăti Autorității Delegante diferența.

Sumele prevăzute în prezentul aliniat vor fi stabilite de părțile semnatare în baza unui audit.

Părțile convin că din cauza caracterului de unicitate al Delegării este dificilă determinarea cu precizie a valorii prejudiciilor reale sau a pierderilor care ar putea fi suferite de Autoritatea Delegantă ca o consecință a încetării Contractului de Delegare din culpa Operatorului. De aceea înțeleg și convin că:

 • •   Operatorul va suporta pierderile și prejudiciile datorate neîndeplinirii de către el a obligațiilor ce-i incumbă;

 • •   Suma de ________Euro prevăzută mai sus constituie o reparare a prejudiciului nu o penalitate și este estimată în

mod corect și rezonabil;

 • •   asemenea plată reprezintă o estimare a justei despăgubiri pentru pierderile care pot fi anticipate în mod rezonabil ca un rezultat al unei astfel de încetări.

 • 4. Dacă, la expirarea termenului impus Operatorului de oricare dintre Localitățile semnatare, Operatorul nu îndeplinește obligațiile specifice privind Serviciile Delegate de pe Aria de competență teritorială a sa unde acesta nu a respectat obligațiile sale, această Localitate este îndreptățită să se retragă din prezentul Contract de Delegare printr-o notificare scrisă adresată Operatorului.

Condițiile unei asemenea retrageri vor fi convenite împreună cu celelalte Localități semnatare.

În urma unei astfel de retrageri, Localitatea respectivă și Operatorul vor desemna, acționând rezonabil în termen de 10 (zece) zile de la data notificării retragerii, un auditor independent sau, în situația în care nu se poate ajunge la un acord privind un auditor acceptabil, un auditor va fi desemnat de către Președintele Camerei Auditorilor din România, în scopul de a stabili o Sumă în caz de Încetare Înainte de Termen aplicabilă.

După determinarea Sumei în caz de Încetare Înainte de Termen, Autoritatea Delegantă va plăti Operatorului Suma în caz de Încetare Înainte de Termen aplicabilă, corespunzătoare culpei Operatorului, mai puțin o sumă, calculată Proporțional, de ___ Euro care reprezintă prejudicii reparate. Dacă Suma în caz de Încetare Înainte de Termen este inferioară valorii prejudiciului reparat, Operatorul va plăti Localității diferența.

Articolul 66 - Alte cazuri de încetare a Contractului de Delegare

 • 1. Contractul de Delegare poate înceta imediat în cazul lichidării judiciare, reorganizării judiciare cu sau fără autorizarea continuării activității, faliment în ceea ce-l privește pe Operator sau legat de aceasta și în cazul unei schimbări în condițiile de control al capitalului său de către acționari față de situația de la data semnării prezentului Contract de Delegare , dacă acea schimbare ar putea pune în pericol buna furnizare a Serviciilor Delegate.

Încetarea are loc din vina, pe cheltuiala și pe riscul Operatorului, în condițiile prevăzute în art. 58 de mai sus și cu efectele stabilite în art. 67 de mai jos.

 • 2. Contractul de Delegare poate înceta în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către Autoritatea Delegantă, prin reziliere de către Operator, cu plata de despăgubiri în sarcina Autorității Delegante. Operatorul va avea dreptul (dar nu obligația) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Autoritatea Delegantă, a oricăreia din obligațiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra drepturilor sau obligațiilor Operatorului, în baza prezentului Contract. În cazul în care Operatorul are dreptul să rezilieze prezentul Contract, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la art. 65 punctele 1 și 2.

Articolul 67 - Efectele încetării

 • 1. La data încetării, din orice motiv, a Contractului de Delegare , Operatorul este obligat să pună la dispoziția Autorității Delegante, la cererea acestuia, resursele integrate gestiunii și furnizării Serviciilor Delegate, îndeosebi personalul operațional și de control, precum si toate bunurile necesare Serviciilor Delegate, pentru întreaga perioada necesară implementării unui nou sistem operațional și pentru cel puțin 1 (un) an de la data încetării.

 • 2. Toate consecințele financiare ale operațiunilor necesare pentru a asigura continuitatea Serviciilor Delegate în cursul perioadei în care este implementat un nou sistem operațional, vor fi bazate pe condițiile convenite, fără a aduce atingere aplicării, dacă este cazul, a art. 57, 58 și 65 de mai sus.

CAPITOLUL V - DIVERSE

Articolul 68 - Legislația aplicabilă

Acest Contract de Delegare este guvernat, executat și interpretat în conformitate cu legea română.

În cazul controverselor asupra termenilor și definițiilor din prezentul Contract de Delegare , Părțile vor folosi termenii și definițiile folosite în legislația română; când nu exista un astfel de echivalent, se va folosi sensul literal al termenilor și definițiilor specificate în prezentul Contract de Delegare .

Autoritatea Delegantă și Operatorul convin că prezentul Contract de Delegare trebuie executat în conformitate cu toate standardele și normele legale și reglementare aplicabile, precum și cu standardele descrise sau menționate în Dispozițiile Speciale.

Articolul 69 - Soluționarea disputelor și litigiilor

Orice dispută între părți legată de prezentul Contract de Delegare trebuie negociată în conformitate cu termenii prezentului Contract de Delegare , acordurilor internaționale și legislației romane. Dacă nu se găsește o soluție pe cale amiabilă, disputa va fi soluționată de Curtea de Arbitraj a jud.Bihor după rezolvarea pe cale amiabilă a unei cereri oficiale prealabile. Cererea va fi rezolvată in termen de 30 (treizeci) de zile de la primire. La inițiativa Operatorului disputele pot fi rezolvate de Curtea Internațională de Arbitraj.

Articolul 70 - Forța Majoră sau Fait du Prince

 • 1. Penalitățile stabilite în art. 51, 64 și 65 de mai sus și în Dispozițiile Speciale nu se aplică dacă cauza nerespectării sau neîndeplinirii este una dintre următoarele:

 • a) Forța majoră, care înseamnă un eveniment imprevizibil și insurmontabil, independent de controlul Autorității Delegante sau a Operatorului, și în special situațiile de război civil, cataclisme naturale.

 • b) Fait du Prince, care înseamnă luarea unei hotărâri unilaterale din partea Autorității Delegante, imposibil de prevăzut la data semnării prezentului Contract de Delegare și care face executarea sa mai dificilă sau mai costisitoare, ducându-l pe Operator la imposibilitatea de a asigura executarea tuturor sau a unei părți importante din obligațiile ce-i incumbă conform prezentului Contract de Delegare .

 • 2. În cazul în care survine un eveniment precum cel descris la punctul 1 de mai sus, Operatorul trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura continuitatea Serviciilor Delegate, până la dispariția acelui eveniment și revenirea la condiții normale de furnizare. Apariția unui astfel de eveniment dă dreptul Operatorului la o justă compensație, în cazul în care prejudiciul nu ar fi compensat de aplicarea art. 63 de mai sus.

Dacă problema persistă mai mult de 6 (șase) luni de la data apariției evenimentului, fiecare dintre părți este îndreptățită să pună capăt prezentului Contract de Delegare , prin notificare scrisă cu un termen de 30 (treizeci) zile calendaristice, fără a prejudicia aplicarea, dacă este cazul, art. 57 și 58 de mai sus, în caz de Forță Majoră, și a art. 59 și 63.4 de mai sus, în caz de Fait du Prince.

Articolul 71 - Integralitatea prezentului Contract

Prezentul Contract de Delegare , inclusiv Dispozițiile Speciale și Anexele sale, constituie întreaga bază contractuală de delegare a gestiunii Serviciilor Delegate de către Autoritatea Delegantă Operatorului.

Articolul 72 - Sediul

1. Pentru necesitățile prezentului Contract de Delegare :

 • a) Operatorul își stabilește sediul în Oradea, str.Duiliu Zamfirescu, nr.3, Cod 410202, jud.Bihor, România. Autoritatea Delegantă poate fi ținut să ia în considerare modificările acestui sediu doar după 7 (șapte) zile calendaristice de la data primirii notificării corespunzătoare.

 • b) Autoritatea Delegantă își stabilește sediul în Sînmartin, str.Principală, nr.105, jud.Bihor, România.

Articolul 73 - Notificări

 • 1. Orice notificare sau cerere în temeiul prezentului Contract de Delegare trebuie făcută prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau înmânată prin curier cu confirmare de primire.

 • 2. Notificările și cererile stabilite la punctul 1 de mai sus sunt valide dacă sunt făcute la adresele sediilor.

 • 3. Orice notificare transmisă Autorității Delegante în temeiul prezentului Contract de Delegare și a prelungirii sau efectelor sale

este validă dacă se face la următoarea adresă __________________

Autoritatea Delegantă va informa Operatorul despre orice schimbare a acestor detalii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă cu 30 (treizeci) zile calendaristice înainte la adresa sediului său, în atenția conducătorului organului executiv.

Articolul 74 - Împărțirea responsabilităților de mediu între Autoritatea Delegantă și Operator

Începând cu Data Intrării în Vigoare, Operatorul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după Data Intrării în Vigoare.

Operatorul nu va putea fi ținut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Autorității Delegante, cauzate anterior Datei Intrării în Vigoare și care au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei dispoziții legale privind mediul înconjurător. Autoritatea Delegantă se obligă să-l despăgubească pe Operator pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

Articolul 75 - Înregistrarea și diverse cheltuieli

Prezentul Contract de Delegare , întocmit în _____ (____) exemplare originale, va fi înregistrat de către Operator. Cheltuielile,

drepturile și taxele care pot rezulta din elaborarea și înregistrarea prezentului Contract de Delegare vor fi suportate de Operator.

CAPITOLUL VI - LISTA ANEXELOR

Articolul 76 - Documente anexate prezentului Contract

 • 1. Documentele de mai jos sunt anexate prezentului Contract de Delegare la Data Semnării prezentului Contract:

 • a)  Dispoziții Speciale - Partea Comună, Dispoziții Speciale - Partea de Apă, Dispoziții Speciale - Partea de Canalizare și anexele lor;

 • b)  Caietul de sarcini;

 • c)  Master Planul și Lista bunurilor proprietate publică și privată, aferente Serviciilor Delegate și care sunt transmise spre folosință Operatorului pe durata contractului;

 • d)  Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor Delegate;

 • e)  Proiectul de Acord de executare a garanției, menționat în art. 40.1 de mai sus;

 • f)   Lista obligațiilor de natură financiară transferate Operatorului

 • g)  Planul de Investiții;

 • h)  Proiectul de garanții personale și solidare și proiectul de garanție la prima cerere, menționat în art. 40 de mai sus;

 • i)   Statutul și Actul constitutiv ale Asociației de dezvoltare intercomunitară

APAREGIO”;

 • j)   Anexa de Condiții Specifice fiecărei Localități semnatare.

 • 2. Documentele de mai jos pot fi completate și atașate ulterior Datei Semnării prezentului Contract, dar nu mai târziu de Data Intrării în Vigoare:

 • a)  Protocolul de transfer al personalului de la operatorii existenți la Operator, dacă este cazul;

 • b)  Regulamentele Serviciilor Delegate; Etc..

 • 3. Documentele de mai jos pot fi completate și atașate ulterior Datei Semnării prezentului Contract, dar nu mai târziu de sfârșitul Perioadei Tranzitorii:

 • a)  Inventarul detaliat al Bunurilor de Retur din care să rezulte starea acestora, menționat în art. 10 de mai sus;

 • b)  Planul de Acțiuni Prioritare menționat în art. 22 de mai sus;

Încheiat la __________ în _____ (_______) exemplare originale.

AVIZAT


AUTORITATEA DELEGANTĂ


OPERATOR


Președinte


Ilie BOLOJAN


Director General


Ovidiu GAVRA


CJ al Jud.Bihor


reprezentat prin Președinte...........................................

Semnătura:...............................

L.S.


CL al Mun.Oradea               reprezentat prin Primar ..........................................

Semnătura :

CL al Mun.Beiuș         reprezentat prin Primar ...........................................

Semnătura :

CL al Oraș Nucet        reprezentat prin Primar ...........................................

Semnătura :

CL al Oraș Vașcău               reprezentat prin Primar ...........................................

Semnătura :

CL al Com.Biharia                reprezentat prin Primar ...........................................

Semnătura :

CL al Com.Borș         reprezentat prin Primar ..............................................

Semnătura:

CL al Com.Ceica        reprezentat prin Primar ..............................................

Semnătura:

CL al Com.Cetariu                reprezentat prin Primar ..............................................

Semnătura:

CL al Com.Copăcel             reprezentat prin Primar ..............................................

Semnătura:

CL al Com.Drăgești               reprezentat prin Primar..............................................

Semnătura:

CL al Com.Girișul de Criș reprezentat prin Primar..............................................

Semnătura:

CL al Com.Hidișelul de Sus       reprezentat prin Primar ..............................................

Semnătura:

CL al Com.Lăzăreni               reprezentat prin Primar ..............................................

Semnătura:

CL al Com.Nojorid                reprezentat prin Primar ..............................................

Semnătura:

CL al Com.Oșorhei               reprezentat prin Primar .............................................

Semnătura:

CL al Com.Paleu         reprezentat prin Primar ..............................................

Semnătura:

CL al Com. Săcădat              reprezentat prin Primar ..............................................

Semnătura:

CL al Com.Sînmartin             reprezentat prin Primar ..............................................

Semnătura :

CL al Com.Sîntandrei             reprezentat prin Primar ..............................................

Semnătura:

CL al Com.Tinca         reprezentat prin Primar ..............................................

Semnătura:

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA COMUNĂ

9

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA COMUNĂ

Prezentele Dispoziții Speciale fac parte din Contractul de Delegare și privesc obligațiile si responsabilitățile Autorității Delegante și Operatorului în legătură cu serviciile publice de canalizare din Aglomerațiile Urbane din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

APAREGIO”

Acest document va fi aplicat în coroborare cu :

 • - Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare

 • - Dispozițiile Speciale - Partea de Apă

 • - Dispozițiile Speciale - Partea de Canal

Termenii utilizați în aceste Dispozițiile Speciale sunt definiți în cadrul Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare.

TITLUL I - PRINCIPII OPERAȚIONALE

CAPITOLUL I - PRINCIPII

Articolul 1 - Permanența și continuitatea

 • 1.1    Operatorul este obligat să implementeze toate prevederile necesare pentru a asigura o furnizare continuă și constantă a Serviciilor Delegate.

În acest scop, Operatorul se angajează să satisfacă din punct de vedere cantitativ și calitativ cererea Utilizatorilor de servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, în limita posibilităților tehnice.

 • 1.2   În zonele unde Serviciile Delegate au început să fie recent furnizate, precum și în zonele izolate, Operatorul poate ca, în urma unei convenții exprese cu Autoritatea Delegantă, să stabilească un serviciu adaptat.

1.3. Serviciile Delegate pot fi suspendate temporar și parțial în scopul de a proteja toate lucrările definite în art. 6 și 8 de mai jos sau de a executa lucrări de branșare/racordare sau lucrări în legătură cu echipamentele și instalațiile, care trebuie să fie scoase din funcțiune

Operatorul se angajează ca numărul și durata acelor operațiuni să fie minime și să limiteze suspendarea temporară și parțială a Serviciilor Delegate strict la necesitățile operaționale. Asemenea operațiuni vor fi executate în acele perioade și acele momente când întreruperile ar fi cel mai puțin susceptibile de a provoca neajunsuri Utilizatorilor.

Operatorul trebuie, în prealabil, să-i informeze pe Utilizatori despre datele și perioadele acestor întreruperi, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Atunci când împrejurări neașteptate reclamă o intervenție urgentă, Operatorului, în mod excepțional, îi este permis să efectueze o intervenție fără notificare prealabilă. Dacă este posibil, Operatorul trebuie să-i informeze pe Utilizatori și, dacă este necesar, să transmită Autoritatea Delegantăui un raport asupra situației.

Articolul 2 - Adaptabilitatea

 • 2.1   Operatorul este obligat să recurgă la mijloacele rezonabile și să ia toate măsurile adecvate în scopul de a adapta echipamentele și instalațiile ce formează Sistemele publice de alimentare cu apă și de canalizare la evoluția standardelor și tehnicilor și, în general, să îmbunătățească furnizarea Serviciilor Delegate către Utilizatori.

 • 2.2   De îndată ce este identificată o deficiență sau un risc în acest sens, Operatorul trebuie să efectueze lucrările necesare în vederea menținerii funcționării Serviciilor Delegate, cu o marjă de siguranță suficientă.

 • 2.3   Atunci când prevederi legale sau regulamente noi impun modificarea echipamentelor sau instalațiilor existente, Operatorul trebuie ca, în termenele prevăzute în dispozițiile mai sus menționate și, în cazul imposibilității nerespectării acestora, într-un termen rezonabil, din resurse puse la dispoziție de Autoritatea Delegantă, să efectueze lucrările de punere în conformitate, potrivit Articolului 25.5 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună. Operatorul va ține la dispoziția Autorității Delegante planul și programele lucrărilor respective.

 • 2.4    În cazul apariției unei situații în care ar putea fi pusă în pericol siguranța persoanelor și a bunurilor, Autoritatea Delegantă după ce asigură fondurile bănești necesare, poate da Operatorului instrucțiuni pentru efectuarea lucrărilor necesare, cu o programare în timp pe care o stabilește de comun acord cu Operatorul. În situația în care Operatorul nu respectă aceste termene, Autoritatea Delegantă poate încredința aceste lucrări unui contractant ales de ea.

 • 2.5   Autoritatea Delegantă și Operatorul trebuie să colaboreze pentru studierea noilor prevederi și standarde, în scopul de a conveni în ceea ce privește consecințele financiare și tehnice specifice asupra furnizării Serviciilor Delegate, anterior implementării lor.

 • 2.6    Prevederile prezentului articol nu împiedică punerea în aplicare a modificării/ajustării prețurilor și tarifelor, conform prevederilor articolului 26 de mai jos și, dacă este necesar, ale articolului 63 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare, în situația în care modificările necesare ar avea un impact semnificativ asupra costurilor operaționale sau costurilor investițiilor pentru Serviciile Delegate.

Articolul 3 - Egalitatea de tratament a Utilizatorilor

 • 3.1    Operatorul este obligat să trateze cu strictă egalitate Utilizatorii, mai ales în ceea ce privește condițiile de furnizare și de preț pentru apa potabilă și canalizare, în funcție de caracteristicile ofertei Operatorului și ale nevoilor Utilizatorilor, aceste nevoi fiind definite de caracteristicile furnizării Serviciilor Delegate.

 • 3.2    Prin excepție de la articolul 3.1 de mai sus, Operatorul poate oferi un tratament diferențiat pentru aplicarea noilor prețuri și tarife după Data Intrării în Vigoare, conform prevederilor Articolului 16 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și ale Articolului 12 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare, dacă legislația în vigoare o permite.

CAPITOLUL II - ARIA DELEGĂRII

Articolul 4 - Definiția Ariei Delegării

 • 4.1   Aria Delegării este definită ca fiind totalitatea Zonelor Urbane expres menționate în anexa 1 (a) de mai jos pentru apa potabilă și anexa 1 (b) de mai jos pentru canalizare.

 • 4.2    Limitele Ariei Delegării includ zonele urbanizate la Data Intrării în Vigoare, situate în Zonele Urbane menționate în Articolul 4.1 de mai sus, precum și acelea a căror urbanizare este probabil să aibă loc pe parcursul Duratei Contractului de Delegare și care se află în aceleași Zone Urbane.

Zonele a căror urbanizare este probabilă nu includ doar zonele care pot fi dezvoltate conform planului local de dezvoltare, ci și zonele pe care deși nu se poate construi, li s-ar putea permite dezvoltarea ulterioară, pe Durata Delegării.

În toate situațiile, Aria Delegării include toate perimetrele existente de Distribuție a Apei si de Colectare a Apelor Uzate, la Data Intrării în Vigoare, astfel cum este definită în art.4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă, respectiv Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 4.3 Aria Delegării poate fi extinsă la alte Zone Urbane, integral sau în parte, decât cele menționate mai sus, conform prevederilor art.6.2 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare.

Articolul 5 - Evidențe și detalii tehnice

 • 5.1   Pentru fiecare dintre Zonele Urbane menționate în articolul 4.2 de mai sus, Operatorul este în drept a întreprinde următoarele acțiuni:

 • a) să analizeze evidențele și informațiile tehnice existente deținute de Autoritatea Delegantă privind bunurile aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în fiecare Zonă Urbană;

 • b) să efectueze orice anchete și măsurători cerute pentru completarea acestor informații în vederea furnizării detaliilor fizice și tehnice complete privind toate echipamentele de apă și canalizare instalate, inclusiv structuri, construcții, echipamente mecanice și electrice, precum și detalii privind lungimile, diametrele și materialele din care sunt realizate rețelele de transport, alimentare și distribuție a apei potabile sau de colectare a apei uzate, inclusiv fabricația, capacitatea proiectată și data instalării dacă aceste informații sunt disponibile. Aceste acțiuni vor fi efectuate astfel încât să furnizeze informații corespunzătoare pentru Registrul Mijloacelor Fixe și să permită exploatarea, întreținerea și înlocuirea acestora.

 • c)  să actualizeze Perimetrul de Distribuție a Apei și Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate aplicabile pentru Zona Urbană,

 • d)  dacă este cazul, să actualizeze valoarea raportului dintre nevoile de Servicii Delegate și densitatea populației astfel cum rezultă aceasta din anchetele efectuate din cinci în cinci ani menționate în Articolul 38 de mai jos.

 • 5.2 Operatorul trebuie ca până la sfârșitul Perioadei de Tranziție să finalizeze planurile a) și b) de mai sus.

TITLUL II - SISTEMUL DE LUCRĂRI

CAPITOLUL I - NATURA LUCRĂRILOR

Articolul 6 - Lucrările de Întreținere și Modernizare

 • 6.1    Lucrările de Întreținere Standard sunt constituite din totalitatea acțiunilor/lucrărilor necesare în vederea întreținerii echipamentelor sau instalațiilor în stare de bună funcționare având în vedere optimizarea duratei lor de viață, astfel încât, mai ales, aceasta să nu fie în nici un caz inferioară Duratelor de Viață Tehnice prevăzute în legislația în domeniu.

 • 6.2    Lucrările de Întreținere Planificate efectuate asupra unor bunuri se referă la lucrări care nu duc la o creștere a valorii acestora sau la o prelungire a duratei lor de viață, dar sunt suficient de importante pentru a justifica o prelungire peste termen a cheltuielilor aferente. Procedurile contabile pentru Lucrările de Întreținere Planificate sunt stabilite în conformitate cu regulile contabile și cu prevederile fiscale aplicabile.

 • 6.3    Lucrările de Modernizare se referă la orice lucrări semnificative care duc la o creștere a valorii sau la o prelungire a duratei normale de viață operaționale a unui bun peste termenul planificat pentru reînnoire sau înlocuire. Lucrările de Modernizare se amortizează conform regulilor contabile și prevederilor fiscale aplicabile.

Articolul 7 - Lucrări de Înlocuire

 • 7.1    Lucrările de Înlocuire constau în totalitatea lucrărilor care sunt necesare înlocuirii complete sau parțiale a Bunurilor de Retur.

 • 7.2   Operatorul este obligat să efectueze Lucrările de Înlocuire asupra Bunurilor de Retur la termenul prevăzut, în principiu conform planului stabilit conform Duratelor Tehnice de Viață înregistrate în Registrul Mijloacelor Fixe.

 • 7.3   Operatorul poate devansa sau amâna Lucrările de Înlocuire care sunt specificate în Registrul Mijloacelor Fixe, astfel încât Bunurile de Retur aferente să fie întreținute în condiții de lucru corespunzătoare.

Articolul 8 - Lucrări de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare)

 • 8.1    Lucrările de Extindere constau în lucrări privind un nou echipament sau o nouă instalație, care nu se efectuează în vederea reînnoirii unui echipament sau unei instalații existente. Îndeosebi, extinderea fie a Perimetrului de Distribuție a Apei, fie a Perimetrului de Colectare a Apei Uzate constituie Lucrări de Extindere.

 • 8.2   Lucrările de Consolidare (Reabilitare) sunt acele lucrări care modifică un echipament sau o instalație existente, în vederea creșterii capacității sale tehnice.

 • 8.3    Acea parte a lucrărilor, în privința cărora reînnoirea are ca rezultat creșterea capacității bunului reînnoit, se consideră că sunt Lucrări de Consolidare (Reabilitare). În cazul în care aceste lucrări nu pot fi identificate din punct de vedere fizic cu echipamentul sau instalația principală, este creat un nou mijloc fix, de îndată ce costul Lucrărilor de Înlocuire depășește jumătate (50%) din valoarea de înlocuire a bunului. Dacă lucrările pot fi identificate din punct de vedere fizic, atunci ele fac obiectul unei amortizări specifice.

CAPITOLUL II - FINANȚAREA LUCRĂRILOR

Articolul 9 - Principiul General

 • 9.1.   Lucrările definite în Articolele Capitolului I de mai sus cu excepția celor de extindere și de consolidare sunt efectuate de Operator. Acestea sunt finanțate de Operator, de Autoritatea Delegantă sau, în mod excepțional, de Utilizator, după caz

Lucrările de extindere și de consolidare vor fi incluse în programele anuale de investiții întocmite în conformitate cu Programele Strategice ale Autorității Delegante.

Finanțarea lucrărilor de investiții se asigură, după caz, din următoarele surse:

 • a.  Fonduri atrase de la Comisia Europeană;

 • b.   Fonduri proprii ale Operatorului, provenite din prestarea serviciilor Delegate și aplicarea prețurilor și tarifelor;

 • c.   Alocații de la bugetul local, cel puțin la nivelul sumelor colectate de Autoritatea Delegantă de la Operator;

 • d.  Sume alocate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea unor proiecte realizate din asistența financiară externă nerambursabilă și/sau împrumuturi externe la a căror realizare contribuie și Guvernul, precum și ca finanțare a unor programe aprobate prin legi speciale;

 • e.  Credite bancare, inclusiv credite garantate de către autoritățile administrației publice locale sau de către stat;

 • f.   Participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul „construiește-operează-transferă” și variante ale acestuia;

 • g.   Fondul IID;

Alte surse constituite în condițiile legii.

 • 9.2.   Operatorul este liber să definească metoda sa de finanțare, luând în considerare necesitatea echilibrului economic și financiar al Serviciilor Delegate.

Articolul 10 - Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finanțate de Operator

În cadrul Perimetrelor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apei Uzate, Operatorul se angajează să execute toate Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) necesare în vederea furnizării corespunzătoare a Serviciilor pe cheltuiala sa, imediat la finalizarea lucrărilor, efectuate sub sau în lungul unui Drum Public corespunzător Traficului Vehiculelor, indiferent de distanța dintre ultimul punct de legătură posibil și oricare dintre rețelele de alimentare cu apă sau de canalizare.

Articolul 11 - Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finanțate de Utilizatori

Părțile precizează că dispozițiile prezentului articol se vor aplica în măsura în care prevederile legale aplicabile o vor permite.

 • 11.1  Lucrări în Perimetrele de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate

În interiorul Ariilor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate Lucrările de Extindere trebuie executate de Operator pe cheltuiala Autorității Delegante, conform prevederilor art.9.1 alin 2. Acestea pot fi finanțate de Utilizatori pentru acele porțiuni de lucrări care îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 9.4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și în articolul 8.4 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare, în cazul în care utilizatorii doresc să beneficieze de serviciile Operatorului în devans de programele strategice multianuale întocmite de Autoritatea Delegantă.

Toate Lucrările de Consolidare (Reabilitare) care sunt justificate de Lucrările de Extindere prevăzute în articolul 10.1 sunt în sarcina Operatorului, cu condiția îndeplinirii prevederilor art.9.1 alin2 din prezentele dispoziții speciale.

 • 11.2  Finanțarea Lucrărilor de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) în afara Ariilor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate

În afara Ariilor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate, Lucrările de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) sunt efectuate de către Operator în cadrul limitelor stabilite în articolul 9.5 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și în articolul 8.5 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

Toate Lucrările de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) în afara Ariilor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate sunt plătibile în avans de către Utilizatori.

 • 11.3 Condițiile de Rambursare a Utilizatorilor pentru Lucrările de Extindere

Un Utilizator nou poate fi branșat/racordat la o prelungire finanțată deja de unul sau mai mulți Utilizatori doar dacă, în prealabil, rambursează acestor Utilizatori o sumă proporțională cu debitul de apă potabilă sau de apă uzată pe care contractează să o utilizeze, conform cotei-părți utilizate din echipamente și instalații. Calculul acestei sume trebuie să țină cont de suma totală a cheltuielilor pentru prima branșare/racordare, care au fost suportate de Utilizatorii antemenționați, din care se scade o șaizecime (1/60) pentru fiecare lună scursă de la data punerii în funcțiune a prelungirii.

Articolul 12 - Zonele de dezvoltare armonizată industrială sau rezidențială

Părțile precizează că dispozițiile prezentului articol se vor aplica în măsura în care prevederile legale aplicabile o vor permite.

 • 12.1   Anterior dezvoltării oricărei noi zone de dezvoltare armonizată pentru care este necesară o cerere din partea a cel puțin 100 locuitori, părțile convin să lucreze împreună cel puțin 1 (un) an înainte de începutul prevăzut pentru furnizarea noilor servicii, în scopul de a permite integrarea acestor noi zone în Perimetrele de Distribuție a Apei și de Colectare a Apelor Uzate, conform unui plan stabilit prin acordul părților.

 • 12.2 În urma discuțiilor prevăzute în articolul 11.1 de mai sus, orice zonă de dezvoltare armonizată industrială sau rezidențială,

care s-ar afla situată în interiorul sau în afara Perimetrelor de Distribuție a Apei sau de Colectare a Apelor Uzate, îl obligă pe dezvoltatorul imobiliar, care inițiază o asemenea dezvoltare, să acorde un avans Operatorului, care să acopere costurile pentru branșarea/racordarea noii zone și pentru dezvoltarea rețelelor din cadrul zonei până la nivelul Branșamentelor/Racordurilor Utilizatorilor cu care sunt conectați.

 • 12.3 Operatorul și dezvoltatorul imobiliar vor elabora un contract de pre-finanțare a lucrărilor. Operatorul va rambursa din

resurse puse la dispoziție de Autoritatea Delegantă, dezvoltatorului imobiliar cheltuielile sale după recepționarea acestora și trecerea lor în patrimoniul public al Unității Administrativ Teritorială pe raza căreia s-au realizat noile rețele și după ce Autoritatea Delegantă a constituit resursa financiară necesară

 • 12.4 Dacă este necesar, persoanele private menționate în articolul 11.2 de mai sus, acționând în numele lor sau în numele

viitorilor Utilizatori, trebuie să pună la dispoziția Operatorului, cu titlu gratuit, la alegerea lor, fie terenul necesar instalării echipamentului de distribuție și lucrărilor, fie mijloacele corespunzătoare tuturor exigențelor pentru instalarea și folosirea acestor echipamente și lucrări. Operatorul poate folosi, cu titlu gratuit, echipamentele și instalațiile astfel construite, mai ales în scopul de a alimenta rețeaua de distribuție.

CAPITOLUL III - EXECUTAREA ȘI CONTROLUL LUCRĂRILOR

Articolul 13 - Reguli general aplicabile executării lucrărilor

 • 13.1.  În ceea ce privește efectuarea lucrărilor menționate în prezentul titlu, Operatorul este obligat să respecte prevederile legale, îndeosebi acelea care reglementează domeniul public, construcțiile și planurile de urbanism, drumurile publice și standardele tehnice în utilizarea materialelor și tehnologiilor.

 • 13.2.  În toate situațiile, oricare ar fi termenele și condițiile de efectuare a lucrărilor, materialele și echipamentele care sunt prevăzute a fi incorporate în Bunurile de Retur trebuie să fie alese și folosite în conformitate cu nivelul de dezvoltare al tehnicii și cu standardele în vigoare.

Articolul 14 - Achizițiile publice de lucrări și executarea lucrărilor

Conform legislației în vigoare.

Articolul 15 - Informarea Autorității Delegante în cursul lucrărilor efectuate               asupra Bunurilor de Retur

 • 15.1 La inițiativa sa, Autoritatea Delegantă controlează studiile legate de lucrările ce urmează a fi executate asupra Bunurilor de Retur, precum și executarea acestor lucrări.

În acest scop, Operatorul informează Autoritatea Delegantă asupra lucrărilor pe care le execută sau le-a executat asupra Bunurilor de Retur și pune la dispoziția acesteia, îndeosebi, studiile preliminare, documentele tehnice și financiare, inclusiv procesele verbale ale întâlnirilor de la șantierele unde se execută lucrările și evidențele contabile detaliate periodice.

 • 15.2 Autoritatea Delegantă are dreptul de acces la șantierele Operatorului, cu condiția ca vizitele să fie efectuate împreună cu

un reprezentant al Operatorului, să respecte toate regulile de securitate a personalului și de protecție a instalațiilor și să nu producă tulburări exagerate Operatorului. Ori de câte ori consideră necesar, Autoritatea Delegantă va fi prezent la recepția provizorie și/sau finală a echipamentelor și lucrărilor. Operatorul este obligat să informeze Autoritatea Delegantă despre datele recepției echipamentelor și lucrărilor menționate mai sus, într-un termen suficient ca să permită organizarea vizitelor.

 • 15.3  Când, cu ocazia vreunei inspecții, Autoritatea Delegantă descoperă lipsuri sau defecțiuni care pot afecta furnizarea Serviciilor Delegate, el trebuie să-i notifice Operatorului acest aspect în termen de cel mult 7 (șapte) zile calendaristice de la data descoperirii.

Articolul 16 - Neexecutarea de către Operator a lucrărilor în termen

 • 16.1  În cazul unei neexecutări de către Operator a uneia dintre lucrările definite în prezentul titlu, în termen, care are drept rezultat o întrerupere de durată a tuturor sau a unei părți dintre Serviciile Delegate, Autoritatea Delegantă poate să execute lucrările necesare, fără îndeplinirea altor formalitățiîn scopul asigurării funcționării corespunzătoare a Serviciilor Delegate, într-un termen rezonabil din punct de vedere tehnic și după o notificare care nu s-a soldat cu niciun rezultat.

 • 16.2  Aceeași procedură poate fi aplicată în cazul unui defect sau a unei deficiențe în refacerea drumurilor publice sau private și a lucrărilor conexe, în limita lărgimii șanțurilor și cu respectarea regulilor aplicabile. Într-o asemenea situație, termenul de notificare este de 7 (șapte) zile lucrătoare.

CAPITOLUL IV - RESPECTAREA DREPTURILOR DE TRECERE

Articolul 17 - Definiția dreptului de trecere

 • 17.1  În temeiul dreptului de trecere și cu respectarea siguranței și confortului persoanelor fizice, Operatorul este îndreptățit :

 • a) să instaleze suporturi permanente sau ancorări pentru conducte de suprafață, fie în exteriorul pereților care sunt situați în lungul drumurilor publice, fie pe acoperișurile sau terasele clădirilor, cu condiția ca accesul din exterior la acestea să fie posibil și să fie respectate normelor de urbanism și de întreținere a drumurilor;

 • b) să aibă conducte care să treacă pe deasupra ori sub terenuri private;

 • c) să instaleze conducte subterane permanente pentru apă potabilă și canalizare sau suporturi pentru conducte aeriene pe terenuri private fără construcții care nu sunt îngrădite cu pereți sau alte îngrădiri echivalente;

 • d) să taie ramurile și rădăcinile copacilor din apropierea conductelor, care ar putea să prejudicieze lucrările prin mișcarea, creșterea sau căderea lor.

O notificare va fi trimisă părților interesate cu cel puțin 1 (o) lună înainte de începerea lucrărilor. Acest termen este redus la 7 (șapte) zile lucrătoare în cazul prevăzut la litera d) de mai sus.

 • 17.2  Dreptul de trecere nu conduce la nicio deposedare. Cu toate acestea el este însoțit de un drept de acces și de întreținere a instalațiilor. Montarea de suporturi pe ziduri nu poate aduce atingere dreptului proprietarului de a demola, repara sau înălța. Existența conductelor sau suporturilor pe un teren deschis, fără construcții, nu aduce atingere dreptului proprietarului de a îngrădi sau de a construi pe terenul său. Aceste drepturi vor fi exercitate fără a se abuza de ele. Cu 6 (șase) luni înainte de efectuarea lucrărilor de demolare, reparații, înălțare, îngrădire sau construcție, proprietarul este obligat să-l informeze pe Operator, cu notificare de primire, lucrările în legătură cu rețeaua fiind plătite de Operator.

Articolul 18 - Exercitarea drepturilor de trecere

 • 18.1  Un proiect care să detalieze planul conductelor de apă și canalizare va fi elaborat de Operator. Acesta va fi aprobat de departamentele competente din cadrul Autorității Delegante, după consultarea autorităților implicate.

 • 18.2  Ulterior notificării părților interesate despre lucrările planificate, o anchetă va fi deschisă pe căi oficiale, a cărei durată va fi de 14 (paisprezece) zile lucrătoare. Funcționarul numit de departamentul competent din cadrul Autorității Delegante va strânge informațiile și va elabora un raport.

 • 18.3  Ancheta este condusă de serviciile competente din cadrul Autorității Delegante la cererea Operatorului. Printre documentele anchetei se vor număra un plan topografic care să detalieze toate proprietățile sau terenurile afectate de drepturile de trecere, cu menționarea numelor părților interesate, ale proprietarilor, ale concesionarilor terenurilor sau posesorilor legali și vor furniza informații despre starea actuală, despre natura și întinderea a drepturilor de trecere care vor fi instituite.

 • 18.4  Raportul se înaintează Operatorului în vederea unor eventuale modificări ale planului rețelelor. În cel de-al doilea caz, dacă sunt afectate și alte proprietăți, se desfășoară o nouă anchetă. Dacă aceasta din urmă eșuează, procedura de expropriere se aplică pentru primul plan.

 • 18.5  Aprobarea planului dă naștere drepturilor de trecere care vor fi înregistrate în Cartea Funciară.

 • 18.6  Lucrările menționate în prezentul titlu se prezumă că au fost executate în trecut și că vor fi executate în viitor în condiții care să le permită să suporte, fără vreun prejudiciu, toate consecințele normalei repartizări a drumurilor publice și, dacă este cazul, ale folosinței proprietății private, astfel cum este definită, dacă este necesar, de convențiile asupra dreptului de trecere, în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 19 - Despăgubirile pentru prejudiciile provocate de drepturile de

trecere

În cazul în care studiile privind modalitățile de dezvoltare sau întreținere a instalațiilor, ce duc la o modificare a situației existente, includ

 • (i)      o preluare permanentă a construcțiilor sau terenurilor afectate ori

 • (ii) o scădere a capacității lor de a fi utilizate eficient și provoacă un prejudiciu direct, cert și actual, părțile interesate sunt

îndreptățite să primească o despăgubire. Despăgubirea va fi plătită de către Autoritatea Delegantă În situația în care părțile nu ajung la o înțelegere, despăgubirea va fi stabilită de instanța judecătorească competentă.

Articolul 20 - Folosința drumurilor publice și private

 • 20.1   În legătură cu furnizarea Serviciilor Delegate, Operatorul are numai dreptul de a executa lucrările definite în prezentul titlu, fie că se află la suprafața sau în subteranul drumurilor publice sau instalațiilor legate de acestea, fără a prejudicia aplicarea, dacă este cazul, a articolului 29.5 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare.

 • 20.2  Execuția lucrărilor de către Operator pe drumurile publice este condiționată de acordarea autorizațiilor necesare, pe care acesta trebuie să le solicite, pe răspunderea sa.

 • 20.3  Autoritatea Delegantă se angajează să depună toate diligențele în vederea obținerii autorizațiilor pentru realizarea lucrărilor de către Operator pe acele drumuri care nu fac parte din domeniul public sau privat al Autorității Delegante.

 • 20.4  Operatorul este obligat să restabilească comunicațiile și traficul, în cazul în care acestea sunt întrerupte, diminuate sau perturbate pentru a permite executarea lucrărilor definite în prezentul capitol, cu excepția situației în care o dispensă în acest sens este prevăzută de Dispozițiile Speciale - Partea de Apă sau Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

20.5. Oricine execută lucrări pe drumurile publice este obligat să aducă la starea inițială conductele și lucrările aferente acestora (de exemplu aducerea la adâncimea de pozare a conductei și aducerea la cota drumului a tuturor lucrărilor conform cotei drumului anterior).

Articolul 21 - Protecția Mediului

 • 21.1   Operatorul este obligat să respecte legislația aplicabilă privind protecția siturilor și a mediului. Pe cheltuiala sa va trebui să ia măsurile necesare în vederea restaurării și reabilitării siturilor și terenurilor unde lucrările și echipamentele pe care le utilizează au un impact asupra mediului care reprezintă o încălcare a prevederilor mai sus menționate.

 • 21.2  Operatorul este obligat să mențină gradul poluării de orice natură la un nivel minim care poate fi atins în mod rezonabil, îndeosebi cea legată de depunerile de nămol și emisiile de gaze. În orice caz, această poluare trebuie să se încadreze în limitele fixate de legislația aplicabilă sau, în lipsa acestora în recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

 • 21.3  În cazul în care echipamente sau lucrări sunt distruse sau scoase din funcțiune, Operatorul va lua măsurile necesare pentru reducerea și remedierea impactului potențial ce rezultă din acestea asupra siturilor sau terenurilor, conform normelor legale și reglementare aplicabile. În cazul în care distrugerile s-au produs din culpa dovedită a unor terți, aceștia vor suporta toate cheltuielile efectuate de Operator pentru reducerea sau remedierea impactului asupra mediului. Plata acestor despăgubiri nu exonerează terțul în culpă de plata unor daune solicitate de oricare parte afectată.

CAPITOLUL V - EVALUAREA LUCRĂRILOR

Articolul 22 - Evaluarea lucrărilor referitoare la Bunurile de Retur

 • 22.1   Lucrările executate de către Operator în aplicarea articolului 9 de mai sus sunt evaluate la valoarea lor de piață sau de execuție, în scopul evaluării patrimoniului Autorității Delegante.

 • 22.2  Lucrările executate de Operator asupra Bunurilor de Retur, fără a recurge la o procedură concurențială, sunt evaluate după cum urmează, în scopul evaluării patrimoniului Autorității Delegante:

 • a) pentru furnizarea de materiale și echipamente, conform datelor din contabilitatea analitică;

 • b) pentru Branșamente/Racorduri, în conformitate cu lista de prețuri unitare cuprinsă în anexa 2 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și anexa 2 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare fie, în lipsa unei liste de prețuri, conform unei cotații sau urmărind datele din contabilitatea analitică privind costurile din trecut.

 • 22.3  În cazul executării lucrărilor pe baza unei cotații sau datelor din contabilitate, Operatorul va pune la dispoziția Autorității Delegante toate informațiile necesare evaluării.

Articolul 23 - Facturarea Lucrărilor finanțate de Utilizatori

 • 23.1. Lucrările de branșare/racordare, precum și Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare), finanțate de Utilizatori în condițiile legii și executate de Operator, sunt facturate Utilizatorilor fie conform unei liste de prețuri unitare, fie pe baza unei cotații acceptate în prealabil..

 • 23.2.  În cazul în care prețul unui echipament specific nu ar fi inclus pe o listă de prețuri, facturarea trebuie făcută conform unei cotații acceptate în prealabil..

TITLUL III - SISTEMUL DE PREȚURI ȘI TARIFE

Articolul 24 - Prețurile și Tarifele

24.1a) Operatorul este obligat să furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apă potabilă și de

canalizare, practicând prețuri și tarife aprobate conform prevederilor legal aplicabile. La fundamentarea prețurilor și tarifelor se va lua în considerare și o cotă de dezvoltare stabilită conform prevederilor legale aplicabile.

 • b) La Data Intrării în Vigoare, listele de prețuri și tarife sunt formate din tabelele pentru apă potabilă și tabelele pentru canalizare aferente fiecărei Localități semnatare.

 • c) De asemenea, în cazul unui consum industrial cu cerințe speciale în termeni de volum și caracteristici ale nevoilor sale, Operatorului îi este permis să stabilească un preț sau tarif specific pe baza costurilor reale de furnizare și urmărind principiile generale ale serviciului public, îndeosebi egalitatea de tratament a Utilizatorilor.

 • 24.2 Prețurile și tarifele nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru furnizarea Serviciilor Delegate.

 • 24.3 Prețurile și tarifele pot fi modificate și/sau ajustate de Operator în conformitate cu articolele 25 și 26 de mai jos. Orice preț sau tarif nou se aplică contractelor de branșare/racordare și utilizare a serviciilor în vigoare, fără posibilitatea de a avea vreun efect retroactiv.

Articolul 25 - Modificarea / Ajustarea Prețurilor și Tarifelor

 • 25.1 În fiecare an, prețurile și tarifele sunt fundamentate pe baza unui plan financiar de 2 (doi) ani.

În fiecare an Operatorul va supune Autoritatii delegante spre aprobare un plan financiar actualizat pe 2(doi) ani și prețurile/tarifele serviciului. Orice modificare a prețului sau tarifului față de previziunile anterioare trebuie justificată. Variațiile costurilor de producție, cum ar fi costul energiei brute, al electricității, impozitele pot fi folosite în vederea modificării/ajustării prețurilor și tarifelor. Cu toate acestea lipsa performanței în gestiunea operațiilor nu va fi acceptată ca justificare pentru modificarea/ajustarea prețurilor și tarifelor. Pe de altă parte, creșterea eficienței este considerată ca o performanță internă a Operatorului și prin urmare nu poate fi utilizată pentru a obține o scădere a nivelurilor prețurilor și tarifelor. Un auditor autorizat va evalua eficiența gestiunii Serviciilor pe baza reglementărilor aprobate.

 • 25.2 Prețurile sau tarifele vor fi modificate/ajustate plecând de la prețurile, respectiv tarifele incluse în anexele 1 ale Dispozițiilor

Speciale - Partea de Apă și respectiv Dispozițiilor Speciale - Partea de Canalizare.

 • 25.3 Cu cel puțin 30 (treizeci) de zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a noilor prețuri/tarife rezultând din

modificarea/ajustarea anuală, Operatorul informează Autoritatea deleganta despre aceasta și prezintă dovada cererii pentru modificarea/ajustarea prețului/tarifului.

 • 25.4 Se reamintește în mod expres că modificarea/ajustarea prețurilor și tarifelor permisă Operatorului de prezentul articol

trebuie aplicată conform principiului egalității Utilizatorilor.

 • 25.5  În situațiile în care aplicarea obligatorie a unor prevederi legale sau reglementare noi sau mijloace de producție noi sau utilizarea de noi surse de energie conduc la o variație semnificativă a costurilor operaționale ale Operatorului, care nu sunt luate în calcul de condițiile de modificare/ajustare precizate în articolele 26 și 28.1 de mai jos, Operatorul și Autoritatea deleganta vor colabora în scopul de a evalua și de a conveni asupra unui amendament la modificarea/ajustarea prețurilor și tarifelor.

 • 25.6 Modificarea și ajustarea prețurilor și tarifelor se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 26- Revizuirea la cinci ani

 • 26.1  La fiecare 5 (cinci) ani, la datele prevăzute în articolul 49 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare, Părțile vor colabora în vederea negocierii, dacă este necesar, a structurii prețurilor și tarifelor, a nivelurilor prețurilor și tarifelor sau a condițiilor de modificare și/sau ajustare a prețurilor și tarifelor, fără a aduce atingere aplicării, atunci când este cazul, a articolului 63 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare.

 • 26.2  În cazul unui acord asupra modificărilor potențiale ale sistemului de prețuri și tarife ce rezultă din revizuirea la cinci ani, modificările fac obiectul unui act adițional la Dispozițiile Speciale. În lipsa acordului, prețurile și tarifele, precum și regulile referitoare la prețuri și tarife vor continua să se aplice.

TITLUL IV - CALITATEA ServicIILOR DELEGATE

CAPITOLUL I - GESTIUNEA SERVICIILOR DELEGATE

Articolul 27 - Calitatea gestiunii

 • 27.1  Operatorul este obligat să gestioneze Serviciile Delegate folosind instrumente moderne și adaptate de management, îndeosebi instrumente informatice, conform normelor aplicabile și uzanțelor comerciale, în vederea atingerii Indicatorilor de Performanță ai Serviciului, definiți în articolele 33-37 de mai jos.

 • 27.2  Nivelurile de performanță atinse de Operator în gestiunea sa economico-financiară sunt indicatori ai calității furnizării Serviciilor Delegate. Acești indicatori sunt monitorizați, nu și aprobați, de Autoritatea Delegantă cu ocazia controlului anual pe care îl efectuează asupra managementului Operatorului.

Articolul 28 - Contabilitatea analitică

 • 28.1  Conform prevederilor articolului 42 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare, Operatorul trebuie să pună în aplicare contabilitatea analitică pentru operațiile sale. O astfel de contabilitate analitică este avută în vedere pe de o parte pentru a permite gestiunea eficientă a Serviciilor Delegate de către Operator și pe de altă parte pentru a facilita controlul efectuat de Autoritatea Delegantă sau de terții desemnați în acest scop. Sistemele informatizate vor fi implementate în cursul Perioadei de Tranziție.

Contabilitatea analitică a Serviciilor Delegate include următorul nivel minim de detaliere:

 • a) pe activitate : apă și canalizare

 • b) pe gruparea Zonelor Urbane, conform definiției Ariei Delegării.

 • 28.2  Contabilitatea analitică se integrează în contabilitatea generală sau este în legătură cu aceasta printr-o interfață automatică, îndeosebi pentru mijloacele fixe și mijloacele circulante. Orice consum de mijloace circulante trebuie să fie înregistrat sub forma unei cheltuieli în conturi. Rezultatele din contabilitatea generală și cele din contabilitatea analitică vor fi, dacă este necesar, armonizate periodic.

Articolul 29 - Gestiunea mijloacelor fixe

 • 29.1  Operatorul gestionează totalitatea activelor Delegării în detaliu, pentru fiecare mijloc fix, prin intermediul unui Registru al Mijloacelor Fixe, care va conține:

 • a) informațiile descriptive și tehnice necesare identificării fiecărui mijloc fix;

 • b) detalii fizice și tehnice despre toate echipamentele de apă și canalizare instalate, inclusiv structuri, construcții, echipamente mecanice și electrice, precum și detalii privind lungimile, diametrele și materialele din care sunt realizate rețelele de transport, alimentare, distribuție a apei sau de colectare a apei uzate, inclusiv fabricația, capacitatea proiectată și data instalării;

 • c) informații contabile privind fiecare Bun de Retur, și cheltuielile pentru Lucrările de Consolidare (Reabilitare), Lucrările de Înlocuire, Lucrările Planificate de Întreținere și Lucrările de Modernizare.

 • 29.2  Instrumentul de gestiune a mijloacelor fixe este informatizat și permite generarea valorilor totale la fiecare nivel, îndeosebi pe grupuri și sub-grupuri, pe coduri de conturi și pe gruparea Zonelor Urbane.

Articolul 30 - Gestiunea Utilizatorilor

 • 30.1  Gestiunea Utilizatorilor cuprinde totalitatea activităților tehnice, financiare și administrative legate de relația dintre Operator și Utilizatori.

 • 30.2  Instrumentul informatizat de gestiune folosit pentru gestiunea Utilizatorilor are o interfață automatică cu contabilitatea generală.

 • 30.3   Funcțiile gestiunii Utilizatorilor cuprind mai ales:

 • a) Dosarele Utilizatorilor, cu detalii despre localizarea acestora în măsura în care au legătură cu zonele tehnice;

 • b) Caracteristicile Branșamentelor/Racordurilor, gestiunea branșărilor/racordurilor individuale, a cererilor de branșare/racordare și a realizării Branșamentelor/ Racordurilor;

 • c) Monitorizarea contoarelor, caracteristicile tehnice ale acestora și calibrarea lor periodică, împreună cu un control al performanței de măsurare a fiecărui tip de contor în timp;

 • d) Citirea contoarelor;

 • e) Controlul consumurilor și estimarea automată a consumului în caz de probleme la citirea contoarelor;

 • f)  Facturarea, inclusiv următoarele elemente: datele Utilizatorilor, data citirii contorului, data facturării, data plății, indexul și codul de citire, consumul real sau estimat, consumul mediu în trecut, valoarea factorilor prețului, metoda de evaluare;

 • g) Soluționarea și gestiunea litigiilor;

 • h) Modul de tratare a plângerilor;

Articolul 31 - Eficiența Sistemului

 • 31.1  „Eficiența sistemului” sau „rata vânzărilor în funcție de producția netă” reprezintă raportul dintre volumul facturat Utilizatorilor și volumul producției nete înregistrate, adică fără pierderile din producție.

Pierderile totale, care sunt folosite în definirea eficienței sistemului, includ atât pierderile materiale cu transportul, pierderile materiale cu furnizarea și pierderile comerciale. Cele din urmă se compun din pierderi datorită branșamentelor/racordurilor ilegale, fraudelor la înregistrările contoarelor și pierderilor la facturare.

 • 31.2  În raportul său anual către Autoritatea Delegantă, prevăzut în articolul 48.4 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare, Operatorul va arăta eficiența furnizării Serviciilor Delegate și obiectivele îmbunătățirilor.

Articolul 32 - Gestiunea Comercială

Criteriile calitative ale gestiunii comerciale a Serviciilor Delegate includ:

a) Acoperirea Contorizării: raportul dintre numărul de contoare instalate și numărul de Branșamente/Racorduri funcționale, în cursul ultimei luni a perioadei avute în vedere.

 • b) Rata de Citire: raportul dintre numărul de citiri ale contoarelor și numărul contoarelor funcționale, în medie pentru toate citirile din anul anterior.

 • c) Nivelul facturării în funcție de consumul real: raportul dintre consumul facturat pe baza unui index real al citirilor, fără luarea în considerare a consumului estimat, și consumul total facturat.

 • d) Nivelul recuperării pe categorii de clienți: procentul de facturi într-o anumită lună care sunt recuperate lună de lună în lunile următoare.

CAPITOLUL II - CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE

UTILIZATORILOR

Articolul 33 - Standardele de furnizare a Serviciilor

 • 33.1.  Calitatea Serviciilor furnizate Utilizatorilor se definește prin standardele de furnizare, standardele de întrerupere a serviciilor și timpul alocat Serviciilor.

 • 33.2.  Standardele de furnizare sunt stabilite prin reglementările aplicabile și prin garanțiile furnizate Utilizatorilor de către Operator prin Contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor.

 • 33.3.  Întreruperea serviciului și standardele de timp ale serviciului sunt definite ca o garanție a serviciului acordată de Operator Utilizatorilor Contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor..

Articolul 34 - Controlul și Sancțiunile

 • 34.1  Autoritatea Delegantă va efectua controalele necesare în scopul de a verifica respectarea de către Operator a standardelor de calitate a Serviciilor furnizate Utilizatorilor.

Autoritatea Delegantă exercită controlul prin serviciile sale administrative sau prin intermediul unor terți pe care îi desemnează și ale căror onorarii vor fi suportate de Autoritatea Delegantă

 • 34.2  Dacă este descoperită o deficiență flagrantă în calitatea Serviciilor furnizate Utilizatorilor și dacă această deficiență nu este rezultatul unui caz de forță majoră, nici s-a produs din vina unui terț identificat, se vor aplica sancțiuni, conform prevederilor legale în vigoare și conform contractelor încheiate cu utilizatorii

CAPITOLUL III - OBIECTIVELE SERVICIULUI

Articolul 35 -Indicatorii de Performanță ai Serviciului

Indicatorii de Performanță ai Serviciului, pentru o anumită Zonă Urbană, sunt dați de numărul

Utilizatorilor direcți ai Serviciului furnizat de Operator raportat la cifra populației totale a Zonei Urbane.

Articolul 36 - Calculul Indicatorilor de Performanță

 • 36.1  Cifra populației din fiecare Zonă Urbană din Aria Delegării rezultă din recensămintele oficiale ori din anchetele demografice menționate în articolele 37.3 și 38 de mai jos. Aceste anchete stabilesc de asemenea și caracteristicile serviciului.

 • 36.2 Indicatorii de Performanță ai Serviciilor, pentru fiecare dintre grupele de Zone Urbane din Aria Delegării se calculează ca

raport între pe de o parte numărul Utilizatorilor deserviți furnizată de ancheta demografică pe o perioadă de cinci ani menționată în articolele 37.3 și 38 de mai jos, astfel cum se prevede în articolul 37 de mai jos, și pe de altă parte cifra populației furnizată de recensăminte sau de ancheta demografică antemenționată.

Articolul 37 - Obiectivele Indicatorilor de Performanță

 • 37.1  Obiectivele Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor, începând din Perioada de Tranziție, și apoi la finalul fiecărei perioade de cinci ani, sunt prevăzute în Anexa 3 de mai jos.

 • 37.2  Obiectivele Indicatorilor de Performanță Serviciilor sunt obligatorii. Acestea sunt specifice fiecărei grupe de Zone Urbane și nu pot fi compensate între aceste grupe. Ele pot fi ajustate, prin acordul Părților, conform prevederilor Articolului 38.5 de mai jos.

 • 37.3 În decursul primelor 12 (douăsprezece) luni ale Perioadei de Tranziție, o anchetă de tipul celor pe cinci ani va fi desfășurată prin acordul Părților. Scopul acesteia este, pe de o parte să confirme sau să revizuiască Obiectivele Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor pentru sfârșitul Perioadei de Tranziție și, pe de altă parte să specifice metodologia pentru următoarele anchete de cinci ani. În situația în care se observă diferențe semnificative între rezultatele acestei anchete și cifrele prevăzute în Anexa 4, va fi ajustată evoluția Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor în timp între sfârșitul Perioadei de Tranziție și cel de-al zecelea an de la Data Intrării în Vigoare, cu toate că Indicatorii de Performanță ai Serviciilor pentru cel de-al zecelea an de la Data Intrării în Vigoare nu pot fi modificați.

Articolul 38 - Anchetele de cinci ani

 • 38.1  La fiecare 5 (cinci) ani după sfârșitul Perioadei de Tranziție, conform graficului prevăzut în articolul 49 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare, Autoritatea Delegantă va efectua o anchetă demografică în scopul de a stabili, pentru fiecare grup de Zone Urbane, populația totală și numărul de Utilizatori deserviți de Operator.

 • 38.2  Ancheta de cinci ani va fi efectuată de experți independenți desemnați de către Autoritatea Delegantă și aprobați de Operator, cu luarea în considerare a competenței lor. Metodologia stabilită de prima anchetă menționată în articolul 37.3 de mai sus trebuie respectată cu ocazia următoarelor anchete, cu excepția modificărilor convenite de părți. Ancheta de cinci ani poate fi efectuată prin intermediul sondajelor, folosind eșantioane reprezentative.

 • 38.3 Rezultatele anchetei vor fi revizuite de Operator. Prin acordul Părților, elemente suplimentare pot fi cerute expertului care

efectuează ancheta, dacă este necesar.

 • 38.4  La finalul fiecărei perioade de cinci ani luate în considerare și pentru fiecare grup de Zone Urbane care definesc Aria Delegării, stabilirea următoarelor date prin constatările făcute în anchetă este finală:

 • a) populația totală,

 • b) populația deservită, conform definiției din articolul 35 de mai sus,

 • c) numărul Branșamentelor/Racordurilor existente,

 • d) Indicatorii de Performanță ai Serviciilor, conform calculului prevăzut în art.36 de mai sus.

 • 38.5  La finalul fiecărei perioade de cinci ani obiectivele Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor pentru următoarea perioadă de cinci ani sunt ajustate, dacă este necesar, prin acordul Părților, luând în considerare mai ales evoluția previziunilor privind urbanizarea, dezvoltarea infrastructurii și puterea de cumpărare a Utilizatorilor.

Indicatorii de Performanță ai Serviciilor stabiliți prin acordul Părților pentru următoarea perioadă de cinci ani sunt obligatorii. În lipsa unui acord, Indicatorii de Performanță ai Serviciilor previzionați cu ocazia ultimului acord pe cinci ani rămân aplicabili și obligatorii

Indicatorii de Performanță ai Serviciilor țintă pentru al zecelea an de la Data Intrării în Vigoare nu pot fi modificați decât dacă, prin acordul părților, ei sunt ajustați cu ocazia revizuirii care are loc la fiecare cinci ani.

 • 38.6  În cazul unui dezacord insurmontabil între părți cu privire la constatările anchetei de cinci ani, se va apela la un al doilea expert, ale cărui constatări vor fi transmise în termen de cel mult 3 (trei) luni de la data finalizării primei anchete. În cazul unui dezacord cu privire la constatările celei de-a doua anchete, părțile vor soluționa disputa lor conform articolului 69 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare.

Articolul 39 - Evaluarea financiară a neîndeplinirii Indicatorilor de

Performanță ai Serviciilor

 • 39.1   Pentru fiecare grup de Zone Urbane neîndeplinirea Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor la sfârșitul unei perioade de cinci ani este definit de numărul Branșamentelor/Racordurilor suplimentare care ar fi necesare pentru atingerea Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor aplicabili și obligatorii. Acest număr de Branșamente/Racorduri se calculează pe baza rezultatelor anchetei de cinci ani, astfel cum este definită în articolele 37.3 și 38 de mai sus.

 • 39.2  Investiția medie făcută de Operator pentru fiecare nou Branșament/Racord se calculează prin raportarea valorii curente a cheltuielilor de capital, în perioada exercițiilor financiare antemenționate, pentru Lucrări de Extindere și Consolidare (Reabilitare) pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare, exceptând Lucrările de Înlocuire și Lucrările de Modernizare, la numărul total de noi Branșamente/Racorduri din ultimele 2 (două) exerciții financiare, separat pentru apă și canalizare,

În raportul său anual către Autoritatea Delegantă, Operatorul este obligat să arate în detaliu investițiile aferente și Branșamentele/Racordurile efectuate, astfel încât să arate care este media investițiilor efectuate de Operator pe fiecare Branșament/Racord, astfel cum sunt definite mai sus.

 • 39.3 „Valoarea investițiilor nefinalizate” reprezintă produsul dintre media investițiilor Operatorului pentru fiecare nou Branșament/Racord, astfel cum se definește în articolul 39.2 de mai sus, și numărul de Branșamente/Racorduri nefinalizate, astfel cum sunt definite în articolul 39.1 de mai sus.

Articolul 40 - Penalități aplicabile

 • 40.1  La sfârșitul Perioadei de Tranziție sau a fiecărei perioade ulterioare de cinci ani, în cazul unei neîndepliniri în furnizarea Serviciului, astfel cum este acesta definit în articolul 39.1 de mai sus, Autoritate delegantaul va aplica, prin notificare și fără alte formalități, o penalitate egală cu 25% (douăzeci și cinci la sută) din valoarea investițiilor nerealizate, astfel cum sunt acestea definite în articolul 39.3 de mai sus.

În plus, Autoritate delegantaul îi va notifica Operatorului obligația de efectua investițiile necesare în termen de cel mult 18 (optsprezece) luni în scopul de a atinge Indicatorii de Performanță ai Serviciilor obligatorii corespunzători perioadei de cinci ani.

 • 40.2  În cazul în care, la expirarea termenului stabilit în articolul 40.1 de mai sus, în ciuda notificării prevăzute în articolul 40.1 de mai sus, investițiile necesare nu au fost realizate de Operator și Indicatorii de Performanță ai Serviciilor obligatorii pentru perioada de cinci ani nu au fost atinși pentru unul sau mai multe grupuri de Zone Urbane, poate fi pusă în aplicare procedura de încetare prevăzută în articolul 65 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare.

Articolul 41 - Monitorizarea anuală a Serviciilor

 • 41.1 La sfârșitul fiecărei anchete definite în articolele 38.3 și 39 de mai sus, sumele previzionate pentru noile

Branșamente/Racorduri, pe grupe de Zone Urbane, anual pentru următoarea perioadă de cinci ani, sunt calculate prin interpolarea lineară a obiectivelor Indicatorilor de Performanță ai Serviciilor care au fost conveniți.

 • 41.2  În raportul său anual către Autoritatea Delegantă, Operatorul va arăta numărul de noi Branșamente/Racorduri pe grupe de Zone Urbane, realizate în cursul ultimului exercițiu social, numărul total de Branșamente/Racorduri la sfârșitul exercițiului social și Indicatorii de Performanță ai Serviciilor estimați la sfârșitul exercițiului social.

CAPITOLUL IV - SISTEMUL PERIOADEI DE TRANZIȚIE

Articolul 42 -Perioada de Tranziție

 • 42.1  În cursul Perioadei de Tranziție, astfel cum este definită în articolul 22.1 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare, Operatorul este obligat să respecte standardele de calitate astfel cum sunt acestea definite în articolul 33 de mai sus, fără a aduce atingere aplicării prevederilor articolului 17.3 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și articolului

 • 13.1 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 42.2  În cursul Perioadei de Tranziție, Operatorul se angajează să respecte obiectivele de calitate privind întreruperea Serviciului care sunt prevăzute în articolul 33 de mai sus, fără a aduce atingere aplicării prevederilor articolului 18.2 din Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și articolului 14.1 din Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare.

 • 42.3  Prin derogare de la articolele 42.1 și 42.2 de mai sus, în situația în care calitatea necorespunzătoare a furnizării sau întreruperile Serviciului pun în pericol sănătatea sau siguranța persoanelor, Operatorul, de urgență, va lua măsurile de prevenire și va executa lucrările necesare în scopul remedierii situației în cel mai scurt termen posibil din punct de vedere tehnic. Operatorul este obligat să-l informeze pe Autoritatea Delegantă în legătură cu această situație și cu măsurile luate.

 • 42.4  În cursul Perioadei de Tranziție, Operatorul este obligat să respecte în permanență termenele Serviciilor prevăzute în articolul 33 de mai sus.

 • 42.5 În cursul Perioadei de Tranziție, Operatorul este exonerat de obligațiile prevăzute în articolele 42.1, 42.2 și 42.4 de mai

sus în cazul în care nu poate fi angajată răspunderea sa directă pentru deficiențele Serviciului sau aceste deficiențe se datorează în mod direct unei deficiențe sau unei capacități insuficiente a unui echipament ori a unei instalații care face obiectul unor lucrări de reparații, actualizare sau consolidare (reabilitare) tehnică identificate la data inventarierii Bunurilor de Retur prevăzute în articolul 10.3 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare.

TITLUL V - RELAȚiile cu utilizatorii

CAPITOLUL I - REGULAMENTELE SERVICIILOR DELEGATE

Articolul 43 - Scopul Regulamentelor Serviciilor Delegate

 • 43.1   Regulamentele Serviciilor Delegate reunește norme administrative, tehnice și juridice privind alimentarea cu apă potabilă și canalizarea, astfel cum sunt reglementate în linii generale de Dispozițiile Generale din Contractul de Delegare și Dispozițiile Speciale, și care au legătură cu relațiile dintre Operator și Utilizatori.

 • 43.2  Regulamentele Serviciilor Delegate descriu, îndeosebi, sistemul de încheiere a contractelor de branșare/racordare și utilizare de servicii, prevederile tehnice privind Branșamentele/Racordurile, Sistemele de Contorizare și Control, condițiile de plată pentru Utilizatori, penalizările și orice alte prevederi aplicabile Utilizatorilor.

Articolul 44 - Normele privind Regulamentele Serviciilor Delegate

 • 44.1 Ținând cont de faptul că - la data semnării prezentului contract - Operatorul funcționează în baza unor regulamente

întocmite cu respectarea normelor legale în vigoare, Autoritatea Delegantă își însușește aceste regulamente și aprobă aplicarea lor pe întreaga Arie a Delegării.

 • 44.2  După aprobarea sa de către Autoritatea Delegantă, Regulamentul Serviciilor Delegate va fi anexat la Contractul de Delegare.

Articolul 45 - Comunicarea Regulamentului Serviciilor Delegate

Regulamentul Serviciilor Delegate trebuie să fie disponibil în vederea consultării sale de către Utilizatori la orice moment, la sediul Operatorului.

Articolul 46 - Dispoziții Tranzitorii

Până la aprobarea de către Autoritatea Delegantă a Regulamentului Serviciilor Delegate conform articolului 44 de mai sus, regulamentul în vigoare la data semnării Contractului de Delegare rămâne aplicabil.

CAPITOLUL II -SISTEMUL GENERAL DE ÎNCHEIERE A CONTRACTLOR

DE UTILIZARE DE SERVICII ȘI BRANȘARE/RACORDARE

Articolul 47 - Obligația de a consimți la încheierea contractelor de

branșare/racordare și utilizare de servicii

 • 47.1   Operatorul trebuie să consimtă la încheierea unui contract cu orice persoană care solicită să devină Utilizator, aflat în interiorul Perimetrului de Distribuție a Apei și al Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, conform prevederilor articolului 19 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare și în termenele și condițiile prezentului articol.

 • 47.2   De asemenea, Operatorul trebuie să analizeze cererea de branșare a oricărei persoane ce dorește să devină Utilizator, aflată în interiorul Ariei Delegării, dar în exteriorul Perimetrelor de Distribuție a Apei și de Colectare a Apei Uzate aplicabile.

Această solicitare va fi tratată în termenului stabilit în anexa 4 la Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și în anexa 4 la Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare. În răspunsul său către persoana care dorește să devină Utilizator, Operatorul va arăta condițiile de cost și timp pentru realizarea Branșamentului/Racordului, conform tipului de branșare/racordare solicitată.

Dacă este cazul, Operatorul trebuie să explice în scris motivele pentru care nu va da curs solicitării venite din partea persoanei care dorește să devină Utilizator

 • 47.3  Obligația Operatorului menționată în Articolul 47.1 de mai sus este însoțită de obligația Utilizatorului de a plăti Operatorului în avans:

 • a) cheltuielile de branșare/racordare, atunci când este cazul, conform listei de prețuri din anexa 2 la Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și anexa 2 la Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare;

 • b) o sumă ce corespunde finanțării integrale sau în parte a Lucrărilor de Extindere sau Consolidare (Reabilitare), doar în situațiile prevăzute de articolele 11 și 12 de mai sus.

 • 47.4  Orice persoană care solicită încheierea unui contract de branșare/racordare și utilizare de servicii sau orice Utilizator care solicită modificarea caracteristicilor unui Branșament sau Racord existent trebuie să plătească Operatorului cheltuielile aferente modificării solicitate.

 • 47.5  Operatorul poate amâna obligația sa de a încheia contractul până la soluționarea tuturor potențialelor datorii sau litigii în legătură cu contracte anterioare, înregistrate în evidențele Operatorului, în legătură cu respectivul Utilizator sau cu respectiva persoană ce dorește să devină Utilizator.

 • 47.6  Cu respectarea prevederilor articolului 47.7 de mai jos, Operatorul se angajează să asigure furnizarea apei potabile și canalizării:

 • a) Dacă există un Branșament/Racord, în termenul maxim prevăzut în anexa 4 la Dispozițiile Speciale - Partea de Apă și în anexa 4 la Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare

 • b) Dacă trebuie realizat un nou Branșament/Racord, în termenul maxim prevăzut în anexa 4 la Dispozițiile Speciale -Partea de Apă și în anexa 4 la Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare, care curge de la una dintre următoarele date:

 • -   plata taxelor de branșare/racordare,

 • -   dacă este cazul, executarea Lucrărilor de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare).

În sensul Contractului de Delegare, un Branșament/Racord nou înseamnă un branșament/racord realizat pentru prima dată într-un anumit amplasament.

 • 47.7  În situația în care un Branșament/Racord nou necesită executarea de Lucrări de Extindere sau Consolidare (Reabilitare), Operatorul va analiza modalitățile în care poate să dea curs acestei solicitări și îl informează pe solicitant asupra condițiilor de costuri și de timp. Dacă cererea nu poate fi satisfăcută într-un termen și cu un cost rezonabile, Operatorul va notifica solicitantului motivele refuzului, în termen de 2 (două) luni de la data cererii. Operatorul va ține la dispoziția Autorității Delegante toate documentele în legătură cu cererile de branșare/racordare refuzate.

 • 47.8  Orice depășire nejustificată de către Operator a termenelor stabilite în articolele 47.6 și 47.7 de mai sus constituie o nerespectare de către Operator a obligațiilor sale născute din Contractul de Delegare, fără vreo limitare a obligațiilor sale față de solicitant.

 • 47.9  Orice litigiu dintre Operator și solicitant în legătură cu un refuz al Operatorului de a consimți la branșarea/racordare respectivului solicitant sau în legătură cu termenele prevăzute de articolul 47.6(b) de mai sus, va fi dedus judecății instanței judecătorești competente.

Articolul 48 - Sistemul încheierii contractelor de branșare/racordare și

utilizare de servicii

 • 48.1 Contractele de branșare/racordare și utilizare de servicii se încheie pe o durată nedeterminată și în orice moment al anului.

 • 48.2   Utilizatorii pot pune capăt contractului de branșare/racordare și utilizare de servicii în orice moment, cu notificarea prealabilă a Operatorului cu 30 (treizeci) de zile lucrătoare înainte.

 • 48.3 Operatorul poate pune capăt contractului de branșare/racordare și utilizare de servicii în situațiile prevăzute de legislația în

vigoare și de acordurile părților, precum și conform termenilor contractului.

 • 48.4 Contractele de branșare/racordare și utilizare de servicii pot cuprinde, pe o perioadă determinată și justificată, prevederi

limitative sau de excepție stabilite prin Regulamentul Serviciului Concesionat, atunci când Punctul de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator se află într-o zonă în care Operatorului i se permite să furnizeze un serviciu adaptat, conform articolului 49.5 de mai jos. Oricărui litigiu născut din determinarea perioadei prevăzute i se aplică prevederile articolului 47.9 de mai sus.

 • 48.5   Contractul de branșare/racordare și utilizare de servicii trebuie să indice nivelurile de prețuri și tarife pentru toate pragurile de consum care pot fi aplicate și metoda de calcul și de facturare a cantităților de apă potabilă și uzată.

 • 48.6   Ținând cont de faptul că - la data semnării prezentului contract - Operatorul furnizează servicii către utilizatorii de pe raza municipiului Oradea, în baza unui contract de furnizare întocmit cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, Autoritatea Delegantă își însușește acest contract și aprobă aplicarea sa pe întreaga Arie a Delegării.

Lipsa unui răspuns din partea Autorității Delegante în termen de 1 (o) lună de la data primirii propunerii elaborate de Operator echivalează cu aprobarea.

Modelul aprobat va fi cuprins într-un act adițional la Contractul de Delegare.

 • 48.7   Până la aprobarea modelului de contract de branșare/racordare și utilizare de servicii de către Autoritatea Delegantă conform articolului 48.6 de mai sus, modelul de contract de branșare/racordare și utilizare de servicii în vigoare se aplică în continuare.

 • 48.8 Operatorul va factura Utilizatorii pentru :

 • a) serviciile de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, conform prețurilor și tarifelor aplicabile,

 • b) serviciile furnizate de Operator Utilizatorilor, conform prețurilor și tarifelor aplicabile.

Perioada de facturare este stabilită de Operator, cu aprobarea Autorității Delegante.

 • 48.9 Operatorului îi este permis să introducă și alte sisteme de plată.

Articolul 49 - Dispoziții speciale

 • 49.1 Modificările/ajustările de prețuri și tarife se aplică contractelor de branșare/racordare și utilizare de servicii în vigoare de

îndată ce aceste modificări/ajustări intră în vigoare. În nici un caz acestea nu pot avea efect retroactiv.

 • 49.2   Operatorului i se permite de către Autoritatea Delegantă să suspende furnizarea apei potabile oricărui Utilizator care nu și-a achitat facturile, la termenele și în condițiile prevăzute de articolul 44.

 • 49.3   Fără a aduce atingere aplicării articolului 49.2 de mai sus, Operatorul va aplica penalități calculate conform normativelor legale în vigoare Legii 241/2006.

 • 49.4  Orice contract prin care se convine asupra vânzării de apă potabilă de către Utilizator uneia sau mai multor persoane care au calitatea de terți față de contractul de branșare/racordare și utilizare de servicii, indiferent de motiv sau modalitate, este interzis, cu excepția cazului în care există autorizația prealabilă scrisă din partea Operatorului. Această interdicție este prevăzută de Regulamentul Serviciului Concesionat, care stabilește de asemenea și sancțiunile pe care Operatorul i le poate aplica celui care încalcă interdicția.

 • 49.5  Operatorul poate oferi un serviciu adaptat anumitor categorii de Utilizatori sau în anumite Zone Urbane, cu aprobarea Autorității Delegante.

 • 49.6  În cazul în care se descoperă o fraudă în legătură cu un Utilizator sau se constată fapte care coroborate duc la o prezumție de fraudă în legătură cu un Utilizator, Operatorul va aplica corecțiile corespunzătoare unui consum estimat, majorat cu o penalitate de 20%, și va încasa de la Utilizator sumele ce corespund cheltuielilor necesare repunerii în starea normală a instalațiilor, conform listei de prețuri cuprinse în anexele 4 la - Partea de Apă și respectiv Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare fără a aduce atingere posibilității de a introduce o acțiune în justiție.

Articolul 50 - Plata facturilor de către Autorități

Autoritățile administrației centrale și locale au același regim de facturare și încasare ca și agenții economici.

Articolul 51 - Recepția Utilizatorilor

În fiecare Zonă Urbană din Aria Delegării unde Operatorul nu are o structură permanentă, acesta va lua măsurile necesare pentru a asigura regulat funcția de recepție, adaptată nevoilor Utilizatorilor.

ANEXE

Anexa 1 (a) - Zonele Urbane - Pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă Potabilă

Anexa 1 (b) - Zonele Urbane - Pentru Serviciul Public de Canalizare

Anexa 2 - Scurtă Listă a Bunurilor de Retur

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE CANALIZARE

9

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE CANALIZARE

9

Prezentele Dispoziții Speciale fac parte din Contractul de Delegare și privesc obligațiile si responsabilitățile Autorității Delegante și Operatorului în legătură cu serviciile publice de canalizare din Aglomerațiile Urbane din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APAREGIO”

Acest document va fi aplicat în coroborare cu

- Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare

 • -  Dispozițiile Speciale - Partea Comună

 • -  Dispozițiile Speciale - Partea de Apă

Termenii utilizați în aceste Dispozițiile Speciale sunt definiți în cadrul Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare.

TITLUL I - SCOPUL ȘI ARIA

Articolul 1 - Scopul

Prezentele Dispoziții Speciale Condiții - Partea de Canalizare prevăd condițiile pentru aplicarea Contractului de Delegare în ceea ce privește Serviciile Delegate de colectare, transport și tratare a Apelor Uzate.

Articolul 2 - Definiții

„Racord” - este definit în art. 1 al Dispozițiilor Generale ale prezentului Contract de Delegare.

„Ape Uzate” înseamnă :

Ape Uzate Menajere” înseamnă apele rezultate din folosirea apei în gospodării, instituții publice și servicii, care provin cu precădere din metabolismul uman și din activități menajere și igienico-sanitare;

Ape Uzate Industriale” înseamnă toate deversările de ape folosite în activitățile economico-industriale sau corespunzătoare unei alte utilizări a apei decât cea menajeră.

„Ape Meteorice” înseamnă apele ce provin din precipitații atmosferice; sunt consi

derate ape meteorice și apele ce provin din stropirea și spălarea drumurilor publi

ce sau private, a grădinilor și curților imobilelor.

Articolul 3 - Aria Delegării

Aria Delegării este definită în articolul 6 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare și descrisă în articolul 4 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună. Operatorul este obligat să furnizeze Autorității Delegante toate informațiile topografice în termen de 6 (șase) luni de la Data Intrării în Vigoare, cu localizarea tuturor Zonelor Urbane expres indicate în anexa 1 la Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

Articolul 4 - Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate

 • 4.1 Perimetrul de Colectare a Apelor Uzate desemnează limita rețelei(lor) de canalizare a(le) fiecărei Zone Urbane și, prin

extensie, toate suprafețele incluse între aceste limite.

 • 4.2 Această limită este definită în contractul dintre Operator și Autoritatea Delegantă.

 • 4.3 Perimetrele de Colectare a Apelor Uzate sunt extinse în mod regulat prin acordul Operatorului cu Autoritatea Delegantă,

anticipând dezvoltarea noilor zone urbane și industriale și pentru a permite Operatorului să își atingă obiectivele Serviciului.

TITLUL II - FURNIZAREA SERVICIULUI DELEGAT

Articolul 5 - Definiția rețelelor de canalizare

l           l

 • 5.1    Sistemul public de canalizare cuprinde ansamblul construcțiilor și terenurilor aferente, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde de regulă următoarele componente:

 • a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;

 • b) rețele de canalizare;

 • c) stații de pompare a apelor uzate;

 • d) stații de epurare;

 • e) colectoare de evacuare spre emisar;

 • f) guri de vărsare în emisar;

 • g) depozite de nămol deshidratat.

 • 5.2       Rețeaua publică de canalizare este definită în art. 1 din Dispozițiile Generale ale prezentu

 • 5.3     Infiltrații / Scurgeri

Operatorul, ca o parte a planului său de investiții, va identifica și va finanța un program pentru reducerea infiltrațiilor și/sau scurgerilor (exfiltațiilor) din orice sistem de colectare si transport, inclusiv orice echipament necesar atingerii acestui scop, atunci când fie una, fie ambele probleme sunt identificate ca atare de Autoritatea Delegantă. Echipamentul de specialitate poate fi considerat ca resursă principală. Măsurile luate în acest sens vor fi incluse în evaluarea performanței Operatorului pe durata Contractului de Delegare.

Articolul 6 - Reamplasarea rețelei

 • 6.1    Reamplasările rețelelor de canalizare necesare atingerii unei cerințe legate de Serviciu din partea unei administrații sau comunități sunt executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

 • 6.2   Reamplasările rețelelor de canalizare necesare atingerii unei cereri legate de Serviciu din partea unei persoane fizice sunt hotărâte și executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

 • 6.3.   În situația în care Operatorul este obligat printr-o hotărâre judecătorească să mute o rețea, Autoritatea Delegantă va

suporta cheltuielile pe care le implică mutarea respectivei rețele.

Articolul 7 - Protecția instalațiilor de canalizare

 • 7.1    Operatorul va actualiza toate informațiile tehnice despre rețelele de canalizare și lucrărilor aferente, prevăzute în articolul 5 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 7.2    Instalațiile de colectare a Apelor Uzate și de tratare sunt bunuri publice. Acestea sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile și protejate, conform prevederilor legale, împotriva daunelor de orice natură.

 • 7.3    Când o autoritate administrativă sau o persoană fizică ori juridică intenționează să execute lucrări de excavație sau alte lucrări în proximitatea unei rețele de canalizare, trebuie să respecte prevederile legale în vigoare privind protecția rețelelor de telecomunicații, de electricitate și apă. Acesta trebuie să obțină, mai ales, acordul prealabil scris al Operatorului. Costurile măsurilor de protecție rezonabile luate de Operator vor fi suportate de persoana care execută lucrările respective.

 • 7.4    Este interzis oricărei persoane care nu face parte din personalul Operatorului, cu excepția controlorilor din partea Autorității Delegante însoțiți de un reprezentat al Operatorului, să intre, sub orice pretext, în interiorul clădirilor și șantierelor aferente sau asociate Serviciului Delegat de canalizare, să lase în interior animale, să folosească sau să deterioreze instalațiile sau să arunce gunoaie în preajmă.

 • 7.5    Orice daună adusă acestor instalații sau lucrări, în general orice prejudiciu sau tentativă de a aduce atingere integrității lor materiale sau funcționalității lor se pedepsește conform legii penale.

 • 7.6   Împreună cu Autoritatea Delegantă, Operatorul va stabili, după necesități, perimetre de protecție împrejurul acestor lucrări care fac parte din procesul de transport, tratare si deversare a apei uzate.

Articolul 8 - Racordurile

 • 8.1   Un Racord deservește de regulă un singur Utilizator.

 • 8.2   Racordurile sunt executate în conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, ce reglementează activitatea Operatorului.

 • 8.3   Racordurile fac parte din bunurile încredințate Operatorului de către Autoritatea Delegantă. Toate Racordurile sunt întreținute, reparate și mutate pe cheltuiala sa. Cu toate acestea, reparațiile, modificările sau deplasările survenite ca urmare a executării de lucrări vor fi plătite de persoana care solicită lucrările antemenționate.

 • 8.4   În interiorul Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, Operatorul va executa conduce și coordona toate Lucrările de

Extindere necesare pentru noile Racorduri. Aceste lucrări care nu sunt cuprinse în investițiile contractuale sunt plătite din surse identificate și asigurate de către Autoritatea Delegantă. Ele vor fi finanțate, în condițiile legii, de Utilizatorul care a solicitat racordarea și cu care s-a încheiat un contract, având în vedere condițiile tehnice ale Operatorului.

 • 8.5   În afara Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, Operatorul va executa Lucrările de Extindere sau de Consolidare necesare pentru noile Racorduri; acestea vor fi finanțate, în condițiile legii, de Utilizatorul care a solicitat racordarea, având în vedere condițiile tehnice ale Operatorului.

Articolul 9 - Instalațiile Interioare

 • 9.1    Instalațiile Interioare, care prin definiție sunt situate în amonte față de Punctul de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare

cu Apă dintre Operator și Utilizator, nu fac parte din rețelele publice de canalizare. Ele sunt realizate, exploatate și întreținute pe cheltuiala și prin grija proprietarului sau Utilizatorului, conform standardelor și normelor tehnice aplicabile. Instalarea și întreținerea instalațiilor interioare sunt efectuate astfel încât să se evite orice problemă în funcționarea serviciului public, să se prevină orice posibilă contaminare a rețelelor de apă potabilă și de canalizare.

 • 9.2    Utilizatorul nu poate instala nici un fel de mijloc de salubrizare la fața locului, prin instalarea unui rezervor, fără respectarea condițiilor tehnice specifice stabilite de Operator și fără obținerea autorizației din partea Autorității Delegante în forma cerută de lege. Demararea acestui tip de lucrare este în toate cazurile supusă încheierii unui contract operațional special între Utilizator și Operator.

 • 9.3    Operatorul este îndreptățit să ceară Utilizatorilor să respecte standardele și normativele în vigoare cu privire la încărcările cu substanțe poluante, toxice, periculoase sau de natură să afecteze funcționarea normală a rețelei de canalizare și a Stației de Epurare a apelor uzate deversate în sistemul public de canalizare, precum și cu privire la întreținerea și repararea defcțiunilor din instalațiile sale interioare.

Articolul 10 - Inspectarea Instalațiilor Interioare

 • 10.1  Apele Uzate sunt colectate de la Utilizatori numai dacă aceștia respectă standardele stabilite de contractul de branșare/racordare și utilizare a Serviciului. Operatorul poate colecta Apele Uzate numai după inspectarea acestor instalații interioare de către un organ având aprobarea specială a Autorității Delegante sau, în lipsa acestuia, de către Operator sub controlul Autorității Delegante.

 • 10.2  Operatorul răspunde doar pentru deficiențele Instalațiilor Interioare care se datorează Operatorului.

Articolul 11 - Canalele aflate sub drumurile publice

Operatorul va asigura ca drumurile și pavajul să fie refăcute și readuse la o stare inițială în acele locuri unde au fost săpate șanțuri conform Articolului 20.4 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună și a normelor privind drumurile.

TITLUL III - TARIFUL

Articolul 12 - Reguli

 • 12.1  Operatorul va aplica tariful indicat în anexa 1 de mai jos, cu posibilitatea modificării și/sau ajustării sale, astfel cum se prevede în Dispozițiile Speciale - Partea Comună, Articolul 25.3.

 • 12.2 Modificările / ajustările tarifare se efectuează conform Articolului 25 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 12.3 Facturarea Utilizatorilor se face pe baza înregistrărilor contoarelor de canalizare acolo unde acestea există sau pentru

cantitatea de Apă Uzată calculată ca procentaj din apa potabilă furnizată, conform clauzelor contractuale și a prevederilor legale și reglementărilor aplicabile, luându-se în considerare caracteristicile sistemului local de canalizare

TITLUL IV - CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT                              UTILIZATORILOR

Articolul 13 - Standardele de Furnizare a Serviciilor

 • 13.1 În termen de ___ luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea Delegantă și Operatorul vor conveni asupra procedurilor

interne și externe necesare respectării graficului de lucrări definit în articolul 14.5 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună și asigurării calității Serviciilor de Canalizare, precum și respectării standardelor de mediu, îndeosebi pentru depunerile de scurgeri și nămol tratate. Procedurile de control și penalitățile convenite vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adițional la prezentul contract.

 • 13.2  Controalele necesare sunt efectuate de departamentele administrative ale Autorității Delegante.

 • 13.3. Autoritatea Delegantă este obligată să facă toate demersurile în scopul încheierii unui contract între Operator și Administrația Drumurilor Publice privind colectarea apei pluviale.

Articolul 14 - Întreruperile Serviciului

 • 14.1  În termen de 24 (douăzeci și patru) de luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea Delegantă și Operatorul vor defini de comun acord Indicatorii de Întrerupere a Serviciului care vor fi implementați de Operator.

 • 14.2  În raportul său anual adresat Autoritatii delegante, Operatorul va arăta statistica întreruperilor Serviciului

 • 14.3  Operatorul va ține la dispoziția Autorității Delegante înregistrările și documentele referitoare la depășirea debitelor de Apă Uzată.

Articolul 15 - Termenele Serviciului

 • 15.1 Operatorul se obligă să respecte termenele de furnizare a Serviciului către de Utilizatori, fixate în anexa 2 de mai jos, cu respectarea aplicării articolului 42.5 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 15.2  Pentru orice Racord executat după expirarea termenelor indicate din culpa dovedită a sa, Operatorul va acorda o reducere Utilizatorului respectiv de 10% (zece la sută) din valoarea Racordului în cazul în care Racordul este instalat într-un termen ce depășește standardul, dar mai scurt decât dublul termenului garantat, și de 20% (douăzeci la sută) din valoarea Racordului dacă termenul depășește dublul termenului limită garantat.

 • 15.3  În raportul său anual adresat Autoritatii delegante, Operatorul va arăta statisticile privitoare la termenele de furnizare a Serviciului față de Utilizatori, plângerile și reducerile acordate din pricina întârzierilor la racordare.

ANEXE

Anexa 1 - Tarifele pentru Canalizare

Anexa 2 - Prețurile pentru Racordare și alte servicii - Canalizare

Anexa 3 - Duratele de Viață Tehnică - Echipamente și Lucrări - Canalizare

Anexa 4 - Termenele Serviciului de Canalizare

ANEXA 1 - TARIFUL PENTRU CANALIZARE

Art.1. La data semnării prezentului contract tarifele de canalizare aplicate în localitățile din Aria Delegării - așa cum este definită în Art.3 din Condițiile speciale - partea de canal - sunt :

Canal menajer : ______lei / m

Canal pluvial : ______lei / m#

ANEXA 2 - PREȚUL PENTRU RACORDARE ȘI ALTE SERVICII - APA

PREȚURI FACTURATE CLIENȚILOR (fără TVA)

Prețul în Lei

Ultima notificare înainte de sistarea alimentării

Canal

Prețuri pentru sistare / redeschidere

Canal

Prețuri pentru redeschiderea în regim de urgență după 16:00 (în plus fată de prețurile pentru sistare/redeschidere)

Canal

Prețuri pentru sistare ca urmare a fraudei

Canal

Înlocuirea unui contor deteriorat ca urmare a unei fraude

Canal

Prețuri pentru verificarea solicitată de clienți

Contor

Cheltuieli financiare

Factura neplătită

Rata dobânzii

8%

Regularizarea consumului după o fraudă

Canal

Negocieri

PREȚURI DE RACORDARE (lucrări la canalizare - fără TVA)

Serviciul

Prețul lei / racord

Racord (valoare brută) pentru racorduri la o distanță mai mică de 10 metri lineari

PE 0 80

PE 0 100

PE 0 160

Costuri suplimentare pentru racorduri la o distanță mai mari de 10 metri lineari

ml PE 0 80

ml PE 0100

ml PE 0160

S asfalt /drum (m2)

S asfalt /pavaj (irf)

S beton / pavaj (m3)

ANEXA 3 - DURATELE DE VIAȚĂ TEHNICĂ - ECHIPAMENTE ȘI LUCRĂRI - APĂ

Acestea, conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, sunt de :

Durata de viață

Echipamente și lucrări                                         tehnică

(anil

Găurile de puțuri (echipamente)

Robinete de apă : utilaje civile

Căi de acces

Uzine de tratare: utilaje și conducte civile

Uzine de tratare: echipamente electromecanice

Uzine de pompare (echipament)

Conducte de transport

Conducte de alimentare

Rezervoare de apă din beton

Rezervoare de apă metalice

Echipamente mecanice (inclusiv țevi)

Echipamente electromecanice (inclusiv producția pentru zonele izolate)

Branșamente

Contoarele Utilizatorilor

ANEXA 4 - TERMENELE SERVICIULUI DE CANALIZARE

Operația

Termenul limită

Data de la care începe să curgă termenul

Răspunsul la o cerere de încheiere a unui contract de branșare/racord și utilizare a serviciilor și pregătirea unei liste de prețuri

•   15 zile lucrătoare

Data primirii cererii

Realizarea unui nou Racord sau îndepărtarea unui Racord existent

•   15 zile lucrătoare

 • •   Data plății cheltuielilor pentru Racord

 • •   Dacă este cazul, de la terminarea lucrărilor

 • •   De la data eliberării unui certificat de conformitate

Repunerea în funcțiune a unui Racord existent

•   5 zile lucrătoare

Data plății cheltuielilor pentru punerea în funcțiune a Racordului

Răspunsul la o plângere

•   15 zile lucrătoare

De la data înregistrării plângerii

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE APĂ

9

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

DISPOZIȚII SPECIALE - PARTEA DE APĂ

Prezentele Dispoziții Speciale fac parte din Contractul de Delegare și privesc obligațiile si responsabilitățile Autorității Delegante și Operatorului în legătură cu serviciile publice de canalizare din Aglomerațiile Urbane din

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „APAREGIO”

Acest document va fi aplicat în coroborare cu :

 • -   Dispoziț iile Generale ale Contractului de Delegare

 • -   Dispozițiile Speciale - Partea Comună

 • -   Dispozițiile Speciale - Partea de Canalizare

Termenii utilizați în aceste Dispozițiile Speciale sunt definiți în cadrul Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare.

TITLUL I - SCOPUL ȘI ARIA

Articolul 1 - Scopul

Prezentele Dispoziții Speciale - Partea de Apă prevăd condițiile pentru aplicarea Contractului de Delegare în ceea ce privește Serviciile Delegate de alimentare cu apă potabilă.

Articolul 2 - Definiții

„Apa Potabilă” înseamnă apa care îndeplinește indicatorii de potabilitate prevăzuți de legislația în vigoare.

„Branșament” - este definit în art. 1 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare.

Punctul de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator’ - este definit în art. 1 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare.

Sistemul de Contorizare și de Control” - desemnează instalațiile constituite din contoare, accesoriile acestora și dispozitivele aflate în legătură cu ele.

Articolul 3 - Aria Delegării

Aria Delegării este definită în articolul 6 al Dispozițiilor Generale ale Contractului de Delegare și descrisă în articolul 4 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună. Autoritatea Delegantă este obligat să furnizeze Operatorului toate informațiile topografice în termen de 6 (șase) luni de la Data Intrării în Vigoare, cu localizarea tuturor Zonelor Urbane expres indicate în anexa 1 la Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

Articolul 4 - Perimetrul de Distribuție a Apei

 • 4.1.     Perimetrul de Distribuție a Apei desemnează limita rețelei(lor) de apă potabilă a(le) fiecărei Zone Urbane și, prin extensie, toate suprafețele incluse între aceste limite.

 • 4.2.     Această limită este definită în contractul dintre Autoritatea Delegantă și Operator.

 • 4.3.     Perimetrele de Distribuție a Apei sunt extinse în mod regulat prin acordul Operatorului cu Autoritatea Delegantă, anticipând dezvoltarea noilor zone urbane și industriale și pentru a permite Operatorului să își atingă obiectivele Serviciului.

TITLUL II - FURNIZAREA SERVICIULUI DELEGAT

Articolul 5 - Definiția rețelelor de apă potabilă

 • 5.1     Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde ansamblul construcțiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă potabilă. Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde de regulă următoarele componente:

 • a) captări;

 • b) aducțiuni;

 • c) stații de tratare a apei brute;

 • d) stații de pompare, cu sau fără hidrofor;

 • e) rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile;

 • f) rețele de distribuție;

 • g) branșamente până la punctul de delimitare;

 • 5.2       Rețeaua publică de alimentare cu apă este definită în art. 1 din Dispozițiile Generale ale prezentului Contract.

5.3. Apa nefacturată

Operatorul, ca o parte a planului său de investiții, va identifica și va finanța un program de detectare a scurgerilor si de reducere a apei nefacturate din rețelele de distribuție a apei, inclusiv orice echipament necesar a fi achiziționat in acest scop. Echipamentul de specialitate poate fi considerat o resursă principală. Măsurile luate în acest sens vor fi incluse în evaluarea performanței Operatorului pe durata Contractului de Delegare.

Articolul 6 - Reamplasarea rețelei

 • 6.1    Reamplasările rețelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cerințe legate de Serviciu din partea unei administrații sau comunități sunt executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

 • 6.2    Reamplasările rețelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cereri legate de Serviciu din partea unei persoane fizice sunt hotărâte și executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

 • 6.3. În situația în care Operatorul este obligat printr-o hotărâre judecătorească să mute o rețea, Autoritatea Delegantă va suporta cheltuielile pe care le implică mutarea respectivei rețele.

Articolul 7 - Protecția instalațiilor de apă potabilă

 • 7.1    Operatorul va actualiza toate informațiile tehnice privind instalațiile de apă potabilă și lucrările aferente prevăzute în articolul 5 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 7.2    Instalațiile de producție, transport și alimentare cu apă potabilă sunt Bunuri Publice. Acestea sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile și protejate, conform prevederilor legale, împotriva daunelor de orice natură.

 • 7.3    Când o autoritate administrativă sau o persoană fizică ori juridică intenționează să execute lucrări de excavație sau alte lucrări în proximitatea unei rețele de transport sau alimentare cu apă trebuie să respecte prevederile legale în vigoare privind protecția rețelelor de telecomunicații, de electricitate și apă. Acesta trebuie să obțină, mai ales, acordul prealabil scris al Operatorului. Costurile măsurilor de protecție rezonabile luate de Operator vor fi suportate de persoana care execută lucrările respective.

 • 7.4    Este interzis oricărei persoane care nu face parte din personalul Operatorului, cu excepția controlorilor din partea Autorității Deleganteînsoțiți de un reprezentat al Operatorului, să intre, sub orice pretext, în interiorul clădirilor și șantierelor aferente sau asociate Serviciului Delegat de apă, să lase în interior animale, să folosească sau să deterioreze instalațiile sau să arunce gunoaie în preajmă.

 • 7.5    Orice daună adusă acestor instalații sau lucrări, în general orice prejudiciu sau tentativă de a aduce atingere integrității lor materiale sau funcționalității lor se pedepsește conform legii penale.

 • 7.6   Împreună cu Autoritatea Delegantă, Operatorul va stabili, după necesități, perimetre de protecție împrejurul acestor instalații care fac parte din procesele de producție, transport și alimentare cu apă potabilă.

Articolul 8 - Caracteristicile alimentării cu apă potabilă

8.1 Cantitatea

Operatorul se angajează să furnizeze întreaga cantitate de apă potabilă care să satisfacă nevoile de apă potabilă în sectorul public și privat în acele localități unde îi este Delegată alimentarea cu apă potabilă.

8.2 Presiunea

Presiunea minimă a apei potabile în condiții normale de funcționare, cu excepția situațiilor când sunt deschiși hidranții de alimentare cu apă sau de incendiu , va fi de 1,5 bar la punctul de delimitare dintre rețelele propietate publică și respectiv cele proprietate a utilizatorul care - pentru abranșamentul de apă este la piulița olandeză din aval a contorului de apă potabilă în sensul de curgere a apei prin branșament.

În situațiile în care la etaje diferite ale unei clădiri apa potabilă nu poate fi furnizată în condiții normale la presiunea minimă mai sus menționată, o stație de hidrofor individuală va fi instalată pe cheltuiala solicitantului, care devine proprietarul acesteia și îi va asigura întreținerea, garanțiile și funcționarea.

Presiunea maximă a apei potabile, în condiții normale de funcționare a Serviciului, va fi de 6 bar la orice Punct de Alimentare.

Operatorul este responsabil pentru pagubele potențiale ce ar rezulta din variațiile presiunii hidraulice peste limitele permise, dacă se poate dovedi legătura de cauzalitate între deficiențele în alimentarea cu apă și prejudiciu. În acest sens le revine Utilizatorilor să ia precauțiile împotriva acestui fenomen prin instalarea de dispozitive corespunzătoare de protecție (cum ar fi aparate de reducere a presiunii; dispozitive pentru prevenirea loviturilor provocate de forța hidraulică și așa mai departe).

8.3   Calitatea apei

Apa furnizată trebuie să fie potabilă și să respecte întotdeauna standardele prevăzute de normele legale și reglementare române în vigoare.

Răspunderea Operatorului în ceea ce privește calitatea apei este limitată la nivelul Punctul de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator. Le revine Utilizatorilor să efectueze și să întrețină instalațiile lor interioare astfel încât să nu se producă nici o degradare a calității apei.

Operatorul va monitoriza calitatea apei potabile în conformitate cu prevederile legale în materie și/sau ori de câte ori este necesar și va respecta în acest sens prevederile emise de Autoritatea Delegantă.

Operatorul este întotdeauna răspunzător pentru pagubele care ar rezulta din calitatea redusă a apei furnizate, având dreptul de regres împotriva persoanelor răspunzătoare de eventuala poluare, dacă este cazul.

8.4 Debitul

Debitul oferit în contractul de branșare/racordare și utilizare a Serviciului este debitul considerat de Utilizator ca necesar pentru consumul său și pe care Operatorul se obligă să-l pună în permanență la dispoziția sa. Acesta este ales din gama de debite oferită de Operator, care corespunde contoarelor specifice și diametrelor branșamentelor. Debitul trebuie corelat cu standardele prevăzute de normele legale și reglementare române în vigoare.

Gama debitelor disponibile poate fi modificată ca urmare a evoluțiilor tehnice sau a noilor politici adoptate de Operator în ceea ce privește contractele de branșare/racordare și utilizare a Serviciului.

Debitul poate fi întrerupt datorită lucrărilor sau incidentelor legate de rețelele publice.

Articolul 9 - Branșamentele

 • 9.1   Un Branșament deservește de regulă un singur Utilizator. Se vor aplica prevederile în materie din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare ce reglementează activitatea Operatorului.

 • 9.2   Branșamentele sunt montate de Operator. Costurile montării sunt suportate de solicitant. Cheltuielile aferente se plătesc înainte de începerea lucrărilor. Orice cheltuieli legate de consolidarea unui Branșament datorită creșterii nevoilor cad în sarcina Utilizatorului.

 • 9.3   Branșamentele fac parte din bunurile încredințate Operatorului de către Autoritatea Delegantă. Toate Branșamentele sunt întreținute, reparate și înlăturate pe cheltuiala sa. Cu toate acestea, reparațiile, modificările sau deplasările survenite ca urmare a executării de lucrări vor fi plătite de persoana care solicită lucrările antemenționate.

 • 9.4   Aceste lucrări care nu sunt cuprinse în investițiile contractuale, sunt plătite din surse identificate și asigurate de Autoritatea Delegantă. Ele vor fi finanțate, în condițiile legii, de Utilizatorul care a solicitat branșarea și cu care s-a încheiat un contract, având în vedere condițiile tehnice ale Operatorului.

 • 9.5   În afara Perimetrului de Distribuție a Apei, Operatorul va executa Lucrările de Extindere sau de Consolidare necesare pentru noile Branșamente; acestea vor fi finanțate, în condițiile legii, de Utilizatorul care a solicitat branșarea, având în vedere condițiile tehnice ale Operatorului.

Articolul 10 - Contoarele

 • 10.1  Utilizatorii sunt responsabili de protejarea contoarelor situate pe proprietatea acestora. Contoarele vor fi accesibile în permanență reprezentanților Operatorului.

 • 10.2  Tipul și modelul contoarelor vor fi aprobate de BRML (Aprobare de Model) și vor avea marje de erori maxime conform NML.

 • 10.3  Contoarele sunt furnizate, montate, adaptate, sigilate, verificate și întreținute de Operator pe baze contractuale. Verificarea Contoarelor se face conform unei proceduri elaborate de Operator pe baza standardelor internaționale ISO și aprobate de Autoritatea Delegantă.

 • 10.4  Costurile cu verificarea și întreținerea Contoarelor sunt plătite de Operator și se regăsesc în structura prețului, cu excepția costurilor cu reparațiile care nu sunt o consecință a folosinței lor - asemenea costuri specifice sunt în sarcina Utilizatorului care este ținut să ia măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării Contoarelor.

 • 10.5  Operatorul poate, fără îndeplinirea vreunor formalități și fără a limita dreptul la acțiune în justiție, să întrerupă alimentarea cu apă potabilă de îndată ce descoperă că a fost adusă o modificare la aparatele și accesoriile Sistemelor de Contorizare și de Control de care este responsabil Utilizatorul, sau dacă Utilizatorul împiedică accesul reprezentanților Operatorului la Contoarele sale.

 • 10.6  În cazul în care Contorul este blocat sau inaccesibil, Operatorul va estima consumul Utilizatorului luând ca referință consumurile înregistrate în lunile precedente sau prin intermediul altor măsurători sau date conform unei metode ce va fi aprobată de Autoritatea Delegantă.

 • 10.7  Diametrele Contoarelor sunt alese, în principiu, pe baza consumurilor medii zilnice ale Utilizatorilor. Cifrele de mai jos sunt date indicativ :

  Diametru Contor (mm)

  Consumul mediu zilnic

  (m3)

  Consumul standard pe oră (m3)

  15

  3

  1,5

  20

  5

  2,5

  25

  3,5

  32

  14

  5

  40

  35

  10

  50

  70

  25

  60

  100

  45

  80

  200

  60

  100

  450

  100

  150

  1000

  250

  200

  2000

  400

10.8Operatorul poate înlocui un Contor dacă se dovedește o diferență semnificativă între consum și debitul indicat în contractul de branșare/racordare și utilizare a Serviciului. Cheltuielile legate de această modificare a branșamentului sunt în sarcina Utilizatorului în situația în care măsura este impusă de scăderea sau creșterea cu mai bine de 50 % a valorilor avizate ale debitelor. În toate celelalte cazuri, cheltuielile rămân în sarcina Operatorului.

Articolul 11 - Verificarea Contoarelor

 • 11.1   Operatorul poate verifica Contoarele ori de câte ori consideră că este necesar. Contoarele vor fi verificate de Operator cu o frecvență conformă normativelor în vigoare și, dacă este cazul, ca o componentă a programului de asigurare a calității.

 • 11.2  Utilizatorul este întotdeauna îndreptățit să ceară verificarea contoarelor sale, Operatorului. Cheltuielile făcute cu verificarea vor fi plătite de Utilizator dacă se constată că, în limitele marjei de eroare stabilite în articolul 10.2 de mai sus, Contoarele sunt corespunzătoare. Acestea vor fi plătite de Operator dacă un defect de înregistrare este descoperit în dauna Utilizatorului.

 • 11.3  Orice violare a sigiliilor, precum și orice faptă care are ca scop sau ca rezultat consumul de apă potabilă peste cantitățile înregistrate de contor sau modificarea indicațiilor contorului vor da dreptul la o acțiune în despăgubiri prin orice mijloace legitime, fără a fi limitat dreptul Operatorului de a întreprinde acțiunile legale și de înceta de îndată furnizarea apei potabile, fără îndeplinirea altor formalități. Operatorul va înregistra această violare într-o declarație făcută de reprezentanții săi sau de orice autoritate competentă. Cheltuielile pentru înregistrarea și întreruperea alimentării cu apă potabilă și redeschiderea alimentării vor fi plătite de Utilizator, conform cheltuielilor înregistrate și listei de prețuri din anexa 2 pentru celelalte cheltuieli.

 • 11.4  În situația în care verificarea, indiferent cine a solicitat-o, scoate la iveală un defect de contorizare, indiferent în prejudiciul cărei părți, care are ca rezultat nereflectarea realității în facturi, sumele facturate vor fi regularizate până la concurența deficitului prin referire la perioade comparabile, anterioare celor în legătură cu care s-a constatat deficitul. Orice litigiu referitor la compensație care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă va fi dedus judecății în fața instanței competente.

Articolul 12 - Instalațiile Interioare

 • 12.1   Instalațiile Interioare, care prin definiție sunt situate în avalul Punctului de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă

dintre Operator și Utilizator, nu fac parte din rețelele publice de alimentare. Ele sunt realizate, exploatate și întreținute pe cheltuiala și prin grija proprietarului sau Utilizatorului, conform standardelor și normelor tehnice aplicabile.

Instalarea și întreținerea Instalațiilor Interioare sunt efectuate astfel încât să se evite orice problemă în funcționarea serviciului public, să se prevină orice posibilă comunicare cu rețelele de apă uzată pluvială sau cele de apă din surse proprii ale utilizatorului și să se prevină utilizarea ilicită și frauduloasă a apei potabile.

 • 12.2  În special următoarele instalații sunt considerate Instalații Interioare: stațiile de hidrofor interioare amplasate în avalul apometrelor, cișmelele, hidranții de incendiu și în general toate instalațiile destinate uzului public, alimentate cu apă potabilă și aparținând autorităților locale.

 • 12.3  Utilizatorul nu poate instala nici un fel de mijloc de producție autonomă a apei potabile, printr-un puț sau un orificiu special, fără respectarea condițiilor tehnice specifice stabilite de Operator și fără obținerea autorizației din partea Autorității Delegante în forma cerută de lege. Demararea acestui tip de lucrare este supusă încheierii unui contract operațional special între Utilizator și Operator, sau extinderii aplicabilității contractului de furnizare în vigoare cu prevederi care să includă și noul serviciu prestat.

Instalațiile Interioare pot cuprinde aparate de pompare din rețele, cu condiția ca aceste aparate să respecte regulile stabilite de Operator și să fie puse în funcțiune de acord cu acesta.

 • 12.4  Nu vor exista legături nici permanente și fixe, nici mobile între Instalațiile Interioare ale unui Utilizator care să se alimenteze din rețeaua publică și instalațiile alimentate de o sursă de producție autonomă. Orice instalație care constituie un pericol sau un inconvenient pentru funcționarea normală a Serviciului fie va fi remediată imediat de proprietar, fie Operatorul va suspenda alimentarea respectivei instalații.

 • 12.5  Operatorul este îndreptățit să ceară Utilizatorilor să respecte standardele și normativele în vigoare cu privire la întreținerea și remedierea defecțiunilro la instalațiile interioare proprii .

Articolul 13 - Instalații destinate uzului public

 • 13.1  Instalațiile de alimentare cu apă potabilă pentru uz public, precum hidranții sau punctele de alimentare sunt considerate în cuprinsul Dispozițiilor Speciale - Partea de Apă ca fiind Instalații Interioare.

 • 13.2  Tipologia Punctelor de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator va fi aprobată de Operator. Acestea sunt echipate cu contoare, iar construcția și întreținerea lor sunt responsabilitatea Localităților. Alimentarea de la Punctele de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator este permisă doar pentru uzul înscris în avizul de branșare. Operatorul este îndreptățit să întrerupă furnizarea prin Punctele de Delimitare a Instalațiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator și Utilizator, dacă exploatarea lor se descoperă a fi defectuoasă.

 • 13.3  Operațiile de deschidere a hidranților sunt executate cu respectarea unui grafic stabilit de comun acord între Operator și autoritățile implicate.

Articolul 14 - Inspectarea Instalațiilor Interioare

 • 14.1  Apa potabilă este furnizată Utilizatorilor numai dacă aceștia respectă standardele stabilite de contractul de branșare/racordare și utilizare a Serviciului. Operatorul poate alimenta Instalațiile Interioare numai după inspectarea acestora de către Operator.

 • 14.2  După punerea sub presiune a Instalațiilor Interioare, Operatorul poate în orice moment să ceară inspecții la orice Utilizator, cu respectarea periodicității minime a inspecțiilor stabilite prin normele aplicabile. Un astfel de control va fi efectuat într-un termen comunicat în mod rezonabil, de către un reprezentant competent al Operatorului.

Atunci când cere inspectarea unei Instalații Interioare, Operatorul va indica expres motivul pentru care Instalațiile Interioare aduc atingere rețelei publice. Utilizatorul nu este obligat să dea curs cererii Operatorului dacă aceste motive nu îi sunt indicate. Dacă se constată cu ocazia controlului că cererea a fost justificată, costurile inspecției sunt suportate de Utilizator. În caz contrar, costurile inspecției sunt suportate de Operator.

 • 14.3  Operatorul poate, fără îndeplinirea altor formalități, să refuze sau să întrerupă alimentarea cu apă potabilă dacă Utilizatorul nu a dat curs cererii îndreptățite a Operatorului în termenul limită solicitat sau dacă organul de control aprobat descoperă că Instalațiile Interioare sunt defectuoase sau nu respectă standardele și normele aplicabile.

 • 14.4  Operatorul răspunde doar pentru deficiențele Instalațiilor Interioare care se datorează Operatorului.

Articolul 15 - Rețelele aflate sub drumurile publice

 • 15.1.  Operatorul va asigura ca drumurile și pavajul să fie refăcute și readuse la o starea inițială în acele locuri unde au fost săpate șanțuri conform Articolului 20.4 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună și a normelor privind drumurile.

 • 15.2.  Autoritatea Delegantă va asigura readucerea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în starea lor inițială atunci când acestea suferă prejudicii ca urmare a lucrărilor de reabilitare a infrastructurii. Autoritatea Delegantă și Operatorul au obligația de informare reciprocă asupra lucrărilor întreprinse care pot afecta rețelele de alimentare cu apă și de canalizare.

 • 15.3.  Operatorul are obligația de a obține autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare.

TITLUL III - PREȚUL

>

Articolul 16 - Reguli

 • 16.1   La data de 1 ianuarie următoare Datei Intrării în Vigoare, Operatorul va aplica prețul indicat în anexa 1 de mai jos, cu posibilitatea modificării și/sau ajustării sale, astfel cum se prevede în Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

TITLUL IV - CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR

Articolul 17 - Standardele de alimentare

 • 17.1   Operatorul este obligat să furnizeze alimentarea cu apă potabilă conform standardelor de calitate, presiune și temperatură prevăzute în Articolul 8 de mai sus, fără a limita aplicarea Articolului 42.5 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 17.2  Controalele necesare sunt efectuate de departamentele administrative ale Autoritatea Delegantă, îndeosebi în ceea ce privește controlul calității apei potabile și a standardelor de securitate.

 • 17.3  În termen de 12 (douăsprezece) luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea Delegantă și Operatorul vor conveni asupra procedurilor interne și externe necesare respectării graficului de lucrări definit în Articolul 14.5 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună și asigurării calității alimentării cu apă potabilă, precum și respectării standardelor sanitare și de securitate pentru Utilizatori și populație în general. Procedurile de Control vor fi face obiectul, după semnarea lor, unui act adițional la prezentul contract.

Articolul 18 - Întreruperile Serviciului

 • 18.1   Operatorul este obligat să furnizeze apă potabilă fiecărui Utilizator în permanență conform condițiilor fixate prin contractul de branșare/racordare și utilizare a Serviciului, cu respectarea articolului 42.5 din Dispozițiile Speciale -Partea Comună.

 • 18.2  În termen de 24 (douăzeci și patru) de luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea Delegantăși Operatorul vor defini de comun acord Indicatorii de Întrerupere a Serviciului care vor fi implementați de Operator,

 • 18.4 Operatorul va ține la dispoziția Autorității Deleganteînregistrările și documentele referitoare la întreruperile Serviciului.

Articolul 19 - Termenele Serviciului

 • 19.1   Operatorul se obligă să respecte termenele Serviciului față de Utilizatori, fixate în anexa 4 de mai jos, cu respectarea aplicării articolului 42.5 din Dispozițiile Speciale - Partea Comună.

 • 19.2  Pentru orice Branșament executat după expirarea termenelor indicate din culpa dovedită a sa, Operatorul va acorda o reducere Utilizatorului respectiv de 10% (zece la sută) din valoarea Branșamentului în cazul în care Branșamentul este instalat într-un termen ce depășește standardul, dar mai scurt decât dublul termenului garantat, și de 20% (douăzeci la sută) din valoarea Branșamentului dacă termenul depășește dublul termenului limită garantat.

 • 19.3  Raportul anual adresat Autorității Delegantede către Operator va cuprinde evidența termenelor Serviciului față de Utilizatori, plângerilor și reducerilor acordate din pricina întârzierilor la Branșare.

ANEXE

Anexa 1 - Prețul pentru Apă

Anexa 2 - Prețurile pentru Branșare și alte servicii - Apă

Anexa 3 - Duratele de Viață Tehnică - Echipamente și Lucrări - Apă

Anexa 4 - Termenele Serviciului de alimentare cu apă

ANEXA 1 - PREȚUL PENTRU APĂ POTABILĂ

-------------------------------- J

Art.1. La data semnării prezentului contract prețurile apei potabile aplicate în localitățile din Aria Delegării - așa cum este definită în Art.3 din Condițiile speciale - partea de apă - sunt :

Apă potabilă : ________lei / m3

Nr. crt.

Localitatea

Preț unitar

J

lei/ m3

Observații

J

1.

Oradea

2.

Sînmartin

3.

Oșorhei

4.

5.

6.

7.

8.

ANEXA 2 - PREȚUL PENTRU BRANȘARE ȘI ALTE SERVICII - APA

PREȚURI FACTURATE CLIENȚILOR (fără TVA)

Prețul în Lei

Ultima notificare înainte de sistarea alimentării

Apă

Prețuri pentru sistare / redeschidere

Apă

Prețuri pentru redeschiderea în regim de urgență după 16:00 (în plus fată de prețurile pentru sistare/redeschidere)

Apă

Prețuri pentru sistare ca urmare a fraudei

Apă

Înlocuirea unui contor deteriorat ca urmare a unei fraude

Apă

Prețuri pentru verificarea solicitată de clienți

Contor

Cheltuieli financiare

Factura neplătită

Rata dobânzii

8%

Regularizarea consumului după o fraudă

Apă

Negocieri

PREȚURI DE BRANȘARE (lucrări la apă - fără TVA)

Serviciul

Prețul în Lei pe branșament

Apă (valoare brută) pentru branșamente la o distanță mai mică de 10 metri lineari

Galva <f> 20-27 / Pehd <f> 25

Galva </> 40-49

Galva 50-60 / Pehd 50

Costuri suplimentare pentru branșamente la o distanță mai mari de 10 metri lineari

Valva de intrare, capac

ml galv. <f> 20-27 /Pehd <f> 25 ml galv. </> 40-49 /Pehd <f> 50 ml galv. </> 50-60

S asfalt /drum (ml)

S asfalt /pavaj (ml)

S beton / pavaj (ml)

ANEXA 3 - DURATELE DE VIAȚĂ TEHNICĂ - ECHIPAMENTE ȘI LUCRĂRI - APĂ

Acestea, conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004, sunt de :

Durata de viață

Echipamente și lucrări                                         tehnică

(ani)

Găurile de puțuri (echipamente)

Robinete de apă : utilaje civile

Căi de acces

Uzine de tratare: utilaje și conducte civile

Uzine de tratare: echipamente electromecanice

Uzine de pompare (echipament)

Conducte de transport

Conducte de alimentare

Rezervoare de apă din beton

Rezervoare de apă metalice

Echipamente mecanice (inclusiv țevi)

Echipamente electromecanice (inclusiv producția pentru zonele izolate)

Branșamente

Contoarele Utilizatorilor

ANEXA 4 - TERMENELE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

Operația

Termenul limită

Data de la care începe să curgă termenul

Răspunsul la o cerere de încheiere a unui contract de branșare/racord și utilizare a serviciilor și pregătirea unei liste de prețuri

•   15 zile lucrătoare

Data primirii cererii

Realizarea unui nou Branșament sau îndepărtarea unui Branșament existent

•   15 zile lucrătoare

 • •   Data plății cheltuielilor pentru Branșament

 • •   Dacă este cazul, de la terminarea lucrărilor

 • •   De la data eliberării unui certificat de conformitate

Repunerea în funcțiune a unui Branșament existent

•   5 zile lucrătoare

•   Data plății cheltuielilor pentru

punerea în funcțiune a Branșamentului

Răspunsul la o plângere

•   15 zile lucrătoare

De la data înregistrării plângerii