Hotărârea nr. 506/2009

privind mandatarea SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în calitate de societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionãrii sau vânzãrii terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Oradea, str. Șoseaua Bor

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind mandatarea SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în calitate de societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionării sau vânzării terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Oradea, str. Șoseaua Borșului, nr.24

Analizând raportul de specialitate nr. 64859/25.06.2009, întocmit de Direcția Economică- Serviciu Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care se propun Consiliului Local al Municipiului Oradea:

 • - concesionarea sau vânzarea terenului aflat în perimetrul parcului industrial situat în Oradea, Șoseaua Borșului, nr.24

 • - mandatarea SC EUROBUSINESS PARC ORADEA SRL, în calitate de societate-administrator a Parcului Industrial, în vederea concesionării sau vânzării terenului aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Municipiul Oradea, str. Șoseaua Borșului, nr.24

 • - concesionarea unei suprafețe de teren de 2.251 mp în parcul industrial către SC EKOBYO SRL

Având în vedere necesitatea atragerii de investitori în incinta Parcului Industrial precum și Scrisorile de Intenție depuse de investitori,

Ținând cont de:

 • -    prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

 • -    art. 1 al. (4), art. 2 lit. c din Legea nr. 490/2002 pentru aprobarea OG nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale;

 • -    Ordinul MIRA nr.685/2008 privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale “Eurobusiness Parc Oradea” SRL

 • -   HCL nr.984/30.10.2008 privind aprobarea înființării SC Eurobusiness Parc Oradea SRL care urmează să administreze “Parcul Industrial Eurobusiness Parc Oradea”;

 • -    HCL nr.985/30.10.2008 privind aprobarea atribuirii unui teren de 121,29 ha situat în Oradea, str. Borșului, în administrarea SC Eurobusiness Parc Oradea SRL pe o perioadă de 49 de ani pentru destinația de parc industrial;

 • -    HCL 1030/12 noiembrie 2008 privind aprobarea încheierii contractului de administrare a parcului industrial între Municipiul Oradea și SC Eurobusiness Parc Oradea SRL

 • -   HCL 25/29.02.09 privind aprobarea Regulamentul de funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness Parc Oradea

 • -    Art. 1532 - 1559 referitoare la mandat din Codul civil;

În baza art. 10, 36 alin. (2) lit.c, alin.(5) lit.a și b și art.45 alin.(3) din Legea 215/2001, republicată, a administrației publice locale,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă concesionarea sau vânzarea terenului aflat în perimetrul parcului industrial situat în Oradea, Șoseaua Borșului, nr.24.

Art.2. Se mandatează SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, în calitate de societate -administrator a parcului industrial, să concesioneze sau să vândă terenul aflat în perimetrul Parcului Industrial situat în Oradea, Șoseaua Borșului, nr.24, identificat în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Se aprobă concesionarea unei suprafețe de teren de 2.251 mp în parcul industrial către SC EKOBYO SRL în următoarele condiții:

 • -   perioada: până în 31.03.2018

 • -  taxă concesiune: 3 EUR/mp/an

 • -  taxă administrare: conform Regulamentului Parcului Industrial aprobat prin HCL 25/2009

- în termen de 3 ani de la semnarea contractului de concesionare, societatea se obligă să prezinte o ofertă de investiție care să corespundă Regulamentului Parcului Industrial

Art.4. SC Eurobusiness Parc Oradea SRL va prezenta Consiliului Local al Municipiului Oradea trimestrial sau de câte ori este cazul o informare privind stadiul investițiilor în parcul industrial.

Art.5. Resursele financiare rezultate din concesionarea sau vânzarea terenului vor fi folosite, cu precădere, pentru executarea lucrărilor de investiții necesare dezvoltării Parcului Industrial.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Eurobusiness Parc Oradea SRL.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Direcția Economică

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • •  Direcția Juridică

 • •  SC Eurobusiness Parc Oradea SRL

 • •  SC EKOBYO SRL, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 iunie 2009

Nr.506

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”

Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate pentru suprafața de 121,29

* Suprafața nr. cadastral nou ' constituit ;,     - mp -

Nr. topo din care se constituie nr.cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo.

Suprafața de teren înscrisă în C.F.

-mp.-

Suprafața de teren care se constituie nr.cadastral -mp.-

Observații

1212900

578/1

286 Sântandrei

6586

893

579

2275 Sântandrei

5416

1789

580

498 Sântandrei

6366

2074

581/1

191 Sântandrei

3344

2024

582

2881 Sântandrei

3464

885

583

119 Sântandrei

3345

768

584/2

1854 Sântandrei

3712

1340

585

38 Sântandrei

3482

432

586

2779 Sântandrei

3740

404

587

200 Sântandrei

3438

276

588

464 Sântandrei

3496

242

589

478 Sântandrei

3615

180

590

478 Sântandrei

3431

102

591

459 Sântandrei

6093

33

4123/29

4143 Episcopia

8091

7253

4123/10

Adv. Nr

/2009

598

167

4123/21

Adv. Nr

_____72009

3730

3076

4259

2 Episcopia

33456

5498

4203/6

2005 Episcopia

41615

20162

4203/7

2005 Episcopia

41615

41615

4203/3

2686 Episcopia

45036

3335

4170/2

2686 Episcopia

98817

8630

4257/3

2 Episcopia

2158

1929

4171-dr

2 Episcopia

1694

1694

4202-dr

2 Episcopia

1719

1719

4169/2

2 Episcopia

63733

50385

4172

2 Episcopia

156957

156957