Hotărârea nr. 505/2009

Privind modificarea listei cu obiectivele de investiþii la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind modificarea listei cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009

Analizând raportul de specialitate nr.64.875 din data de 25 iunie 2009, întocmit de că tre Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea modificarea listei cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009

Având în vedere:

  • •      HCL nr. 239/2009 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009, prin care s-a aprobat forma inițială a listei cu obiectivele de investiții,

  • •     Adresa nr. 1411/17.06.2009 prin care SC Electrocentrale Oradea SA solicită modificarea listei de investiții pe anul 2009,

  • •     Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. d), alin. 6, lit. a), pct. 14 și art. 45 alin.2 lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1 Se aprobă modificarea listei cu obiectivele de investiții la SC Electrocentrale Oradea SA pe anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică si SC Electrocentrale Oradea SA

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Direcția Economică

  • -    Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • -   Direcția Tehnică

  • -   SC Electrocentrale Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.505


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila

FR0T1 :SC ELECTROCENTRALE ORADEA SA

S.C. ESectrocentrale SA Oradea Birou investiții

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2009

Mii lei

Nr.

ort

1

Denumirea obiectivului

Finanțare

Prevederi

2009

Surse proprii

Buget local

1

Total general, din care :

9.800

4300

5300

Cap.81.02 Combustibili si energie

A. Lucrări in continuare-total, din care:

2.060

2.060

-

1

Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termica in muiL Oradea -PT 610,612,308,

50

50

-

2

Extindere rețea secundara de termoficare in zona blocurilor de pe str. L. Pasteur nr. 32 - 42

1.500

1.500

-

! 3

Modernizarea arzătoarelor la cazanul nr. 1 prin montarea de arzătoare cu NOx redus

410

410

-

4

Extindere PT 316 si realizare rețele de tennoficare pt. ansamblul de locuințe ANL si casele situate in zona str. Branului din muu Oradea

100

100

-

B. Lucrări noi -total, din care

6300

1.900

4.400

1

Suprainaltarea depozitului de zgura si cenușa Santaul Mic, etapa EI. cota 114,00 - 117,00 m, compartiment TI

1.960

130

1.830

2

Reabilitare rețea secundara de tennoficare de pe str. I. Mamu din municipiul Oradea

2.000

*

2.000

3

Achiziționarea materialelor necesare, pentru automatizarea punctelor termice din Oradea

2.040

1.470

570

4

Reabilitarea rețelelor secundare de tennoficare in zona PT 841

300

300

-

FAXNO, :0259463661

C. Alte cheltuieli de investiții - total din

cărei

1.440

540

900

1

Proiecte, studii de fezabilitate

1.200

300

900

2

Dotări independente - Ansamblu calorimetric

200

200

3

Dotări independente - Imprimanta matriciala -jpt facturi^

40

40

XENTRALE oradea sa

i'ROCENTRALE ORADEA SA


FAX NO.


:0259463661S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA. Oradea, Șos. Borșului nr. 23, Județul Bihor .J05/723/2002, CUI: R14790708

Telefon: 0359-409505. Fax: G2S9-463661

Nr. /f////?&

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Direcția Tehnica - Compartiment planificare investiții Direcția Economica —

Referitor :La redistribuirea fondurilor de investiții pe anul 2009

Prin prezenta va transmitem propunerea de redistribuire a fondurilor de investiții pe anul 2009, conform listei anexate.

Apare ca poziție noua in lista: cap.B Lucrări noi;

  • -  poz. 3 - Achiziționarea materialelor necesare, pentru automatizarea punctelor termice din Oradea

  • -  poz. 4 - Reabilitarea rețelelor secundare de termofîcare in zona PT 841

Se vor redistribuit fondurile prevăzute laxap.B Lucrări noi: poz. 1 Suprainalfcarea depozitului de zgura si cenușa Santaul Mic, etapa IU, cota 114,00 - 117,00 m, compartiment IT7 deoarece, execuția lucrării menționate, am contractat la un preț mai scăzut, decât cel estimat.

Automatizarea punctelor termice este necesara pentru asigurarea reglării continuu a parametrilor de termofîcare si a apei calde, fata intervenția operatorului la mmet termic.

Reabilitarea rețelelor secundare de rennouciuc m Z.MUC*. r'T* OII .<4. conform adresei nr. T 1758/14.05.2009 emisa de Primăria Municipiului Oradea. Prin aceasta adresa se comunica planul pentru amenajarea unor porcari pe strada Grădinarilor, Seleusului, Razboteni. In zona respectiva se regăsesc rețele de termoficare cu o vechime mai mare de 37 de ani, care trebuie reabilitate.