Hotărârea nr. 503/2009

Privind mãsurile de valorificare a bunurilor ce constituie aportul Municipiului Oradea în asocierea cu SC Drumuri Orãºeneºti SA

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Privind măsurile de valorificare a bunurilor ce constituie aportul Municipiului Oradea în asocierea cu SC Drumuri Orășenești SA

Analizând raportul de specialitate nr. 63972/23.06.2009, întocmit de către Direcția Economica-Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea:

 • -  acordarea dreptului de preempțiune asociatului SC Drumuri Orășenești SA la achiziționarea utilajelor ce compun cota de asociere a Municipiului Oradea, la expirarea perioadei de asociere, prin încheierea unui act adițional în acest sens,

 • -  aprobarea demarării procedurilor de evaluare a utilajelor duse în asocierea cu SC Drumuri Orășenești SA de către Municipiul Oradea,

 • -  aprobarea derulării procedurilor de valorificare a utilajelor de o comisie numită prin Dispoziția Primarului,

In conformitate cu :

o art. 29 din Contractul de asociere nr. 81.046/1999, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Oradea si SC Drumuri Orășenești SA,

o art. 36 alin.2 lit. a, c, alin. 3 lit. c, alin 5, lit. b, si art 45 alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t a r a s t e :

Art.1 Se acordă dreptul de preempțiune asociatului SC Drumuri Orășenești SA la achiziționarea utilajelor ce compun cota de asociere a Municipiului Oradea, la expirarea perioadei de asociere, cu plata în rate, prin încheierea unui act adițional în acest sens conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă demararea procedurilor de evaluare a utilajelor duse în asocierea cu SC Drumuri Orășenești SA de către Municipiul Oradea.

Art.3 Procedurile de valorificare a utilajelor prin:

 • -   vânzare către SC Drumuri Orășenești SA ca urmare a exercitării dreptului de preempțiune

sau

 • -  vânzare pe piață

vor fi derulate de către o comisie numită prin Dispoziția Primarului.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică. Art.5.Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • -  Direcția Economică,

 • -  Instituția Prefectului Județului Bihor,

 • -  Direcția Tehnică,

 • -   Direcția Juridică,

 • -  SC Drumuri Orășenești SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 29 iunie 2009                                   CONTRASEMNEAZĂ

Nr.503                                                   SECRETAR

Ionel Vila

UAT - Municipiul Oradea                         SC Drumuri Orășenești SA

Nr.__________________ Nr.________________

Act adițional la

9

Contractul de asociere nr. 81.046/1999

Având în vedere:

 • •  Art. 29 din Contractul de asociere in participațiune nr. 81.046/1999

 • •  Adresa numă rul: 1811/27.03.2009 înregistrată la Primă ria Municipiului Oradea sub nr.111.324 prin care SC Drumuri Orășenești SA își manifesta intenția de a achiziționa utilajele ce constituie cota de asociere a Consiliului Local in contractul de asociere nr. 81.046/1999

HCL nr. /       privind măsurile de valorificare a bunurilor ce constituie aportul Municipiului

Oradea în asocierea cu SC Drumuri Orășenești SA

Părțile

Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Oradea, reprezentată prin: primar Ilie Bolojan, Director Executiv Direcția Economică - Eduard Florea, Director Executiv Direcția Juridică - Eugenia Borbei, Director Executiv Direcția Tehnică - Mircea Ghitea

în calitate de Asociat

și

S.C. Drumuri Orășenești S.A., cu sediul în Oradea str.         nr. , reprezentată prin : Director

General -          și Contabil Șef -

în calitate de Asociat,

de comun acord stabilesc:

ARTICOL UNIC

1

În Contractul de asociere nr. 81.046/1999 se introduce art. 20 care va avea următorul conținut:

9

,, Art. 201 Asociatul SC Drumuri Orășenești SA are drept de preempțiune la achiziționarea utilajelor ce constituie cota de asociere a Consiliului Local al Municipiului Oradea in contractul de asociere, în cazul în care își manifestă, in scris, intenția de a le achiziționa.

Procedurile de valorificare vor fi derulate de către o comisie numită prin Dispoziția Primarului.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 4 exemplare originale, trei pentru asociatul Municipiul Oradea și unul pentru Asociatul SC Drumuri Orășenești SA.

ASOCIAT

S.C. Drumuri Orășenești S.A


ASOCIAT

Municipiul Oradea

Primar,

Ilie Bolojan

Director Executiv Direcția Economica

9

Eduard Florea

Director Executiv Direcția Juridica

9 Eugenia Borbei

Director Executiv Direcția Tehnică

9

Mircea Ghitea