Hotărârea nr. 502/2009

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate in concesiunea SC Compania de Apa Oradea SA, in vederea scoaterii din funcþiune

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate in concesiunea SC Compania de Apa Oradea SA, in vederea scoaterii din funcțiune

J

Analizând raportul de specialitate nr.62703/19.06.2009, întocmit de Direcția Economică-Serviciul Evidență Patrimoniu. Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate in concesiune la SC Compania de Apa Oradea SA, in vederea scoaterii din funcțiune,

In conformitate cu art. 25 alin. 16 din Contractul de Concesiune nr. 136.118/21.08.2007 încheiat între Municipiul Oradea si SC Compania de Apa Oradea SA,

Luând in considerare adresa 11123/02.06.2009, înregistrata sub. Nr. 58109/05.06.2009 la Primăria Oradea prin care s-a înaintat spre aprobare propunerea privind casarea unor active fixe care au fost înlocuite în cadrul programului de reabilitare a sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Oradea,

Ținând seama de motivațiile privind necesitatea scoaterii din funcțiune, văzând lista activelor fixe propuse spre scoatere din funcțiune, care a fost aprobata de către Consiliul de Administrație al SC Compania de Apa SA , conform Hotărârii 22/10.757/28.05.2009,

In conformitate cu:

  • •       art.10 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

  • •      art.2 din Ordonanța nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor din domeniul public al statului si a unităților administrativ teritoriale,

  • •        art.36 alin.(2) lit.a) și c) alin.3 lit.c), alin.(5) lit.a), b) si art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a activelor fixe aflate in administrarea SC Compania de Apa Oradea SA, a căror valoare totala este de 9971,526 lei, conform anexei 1, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă scoaterea din funcțiune, casarea si valorificare activelor fixe menționate in anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Sumele rezultate din valorificarea activelor fixe scoase din funcțiune, sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate in urma demolării sau dezmembrării acestora constituie, potrivit legii, venituri ale bugetului local al municipiului Oradea.

Art.4.Dupa scoaterea din funcțiune, casarea si valorificarea activelor fixe cuprinse in anexa 1, atât municipiul Oradea cat si SC Compania de Apa Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidentele contabile /extracontabile aferente.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica si SC Compania de Apa Oradea SA.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunica cu :

  • - Direcția Economică,

  • - SC Compania de Apa Oradea SA.,

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 29 iunie 2009                                             CONTRASEMNEAZĂ

Nr.502                                                             SECRETAR

Ionel Vila

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.502 din 29 iunie 2009.

Activele fixe cuprinse în Procesul Verbal al Comisiei de analiza si propuneri de scoatere din funcțiune a activelor fixe cu nr. 10.479

Nr.

Crt.

Denumire mijloc fix

Nr. inv.

Term. de fol. (ani)

Data punerii în funcț.

UM

Cantit

Val.de inv.

Val. neamo rtizata

Cauza pentru care se propune

1.

Branșament apa str. Cramei nr. 9

23345/9

30

1950

M

4

2,08

-

înlocuire cu PE

2.

Branșament apa str. Dealului nr. 25

21081/19

30

1950

M

4

0.20

-

înlocuire cu PE

3.

Bransament apa str. Barierei nr. 26

20406/9

30

1950

M

4

0,46

-

înlocuire cu PE

4.

Branșament apa str. Lotrului nr. 1

20456/1

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

5.

Bransament apa str. Lotrului nr. 2/A

20456/2

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

6.

Retea de apa leg. cu Baile Felix - F-ca de paine

23371/0

30

1982

M

400

2241,39

41,39

Anulata

7.

Retea de apa FONTA - DN 200 mm

23371/1

30

1982

M

750

784,47

-

înlocuire cu PE

8.

Retea de apa FONTA - DN 150 mm

23371/2

30

1982

M

250

672,42

19,57

înlocuire cu PE

9.

Conducta apa + bransament apa - Casare partiala - 60%

20456/0

30

1950

M

3600

119,346

-

înlocuire cu PE

10.

Bransament apa - Uzina apa

20807/0

30

1950

M

9

789,55

-

înlocuire cu PE

11.

Bransament apa str. Clujului nr. 94

20456/61

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

12.

Bransament apa str. Clujului nr. 96

20456/63

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

13.

Bransament apa str. Clujului nr. 98

20456/65

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

14.

Bransament apa str. Clujului nr. 100

20456/67

30

1950

M

4

1.04

-

înlocuire cu PE

15.

Bransament apa str. Clujului nr. 102

20456/69

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

16.

Bransament apa str. Clujului nr. 104/A

20456/71

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

17.

Bransament apa str. Clujului nr. 108

20456/75

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

18.

Bransament apa str. Clujului nr. 110

20456/77

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

19.

Bransament apa str. Clujului nr. 112

20456/79

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

20.

Bransament apa str. Clujului nr. 113

20456/81

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

21.

Branșament apa str. Clujului nr. 113/A

20456/80

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

22.

Branșament apa str. Clujului nr. 114

20456/82

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

23.

Bransament apa str. Clujului nr. 115

20456/83

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

24.

Branșament apa str. Clujului nr. 116

20456/84

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

25.

Bransament apa str. Clujului nr. 117

20456/85

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

26.

Bransament apa str. Clujului nr. 118

20456/86

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

27.

Bransament apa str. Clujului nr. 119

20456/87

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

28.

Bransament apa str. Clujului nr. 120

20456/88

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

29.

Bransament apa str. Clujului nr. 121

20456/89

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

30.

Bransament apa str. Clujului nr. 123

20456/90

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

31.

Bransament apa str. Clujului nr. 124

20456/91

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

32.

Bransament apa str. Clujului nr. 125

20456/92

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

33.

Bransament apa str. Clujului nr. 126

20456/93

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

34.

Bransament apa str. Clujului nr. 127

20456/95

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

35.

Bransament apa str. Clujului nr. 128

20456/96

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

36.

Bransament apa str. Clujului nr. 130

20456/98

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

37.

Bransament apa str. Clujului nr. 131

20456/99

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

38.

Bransament apa str. Clujului nr. 132

20456/100

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

39.

Bransament apa str. Clujului nr. 133

20456/101

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

40.

Bransament apa str. Clujului nr. 134

20456/102

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

41.

Bransament apa str. Clujului nr. 135

20456/103

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

42.

Bransament apa str. Clujului nr. 136

20456/104

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

43.

Bransament apa str. Clujului nr. 137

20456/105

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

44.

Bransament apa str. Clujului nr. 138

20456/106

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

45.

Branșament apa str. Clujului nr. 139

20456/107

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

46.

Branșament apa str. Clujului nr. 140

20456/108

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

47.

Bransament apa str. Clujului nr. 142

20456/109

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

48.

Branșament apa str. Clujului nr. 144

20456/110

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

49.

Bransament apa str. Clujului nr. 147

20456/111

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

50.

Bransament apa str. Clujului nr. 150

20456/112

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

51.

Bransament apa str. Clujului nr. 151/B

20456/113

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

52.

Bransament apa str. Clujului nr. 152

20456/114

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

53.

Bransament apa str. Clujului nr. 153

20456/115

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

54.

Bransament apa str. Clujului nr. 154/A

20456/116

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

55.

Bransament apa str. Clujului nr. 155

20456/117

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

56.

Bransament apa str. Clujului nr. 156

20456/118

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

57.

Bransament apa str. Clujului nr. 157

20456/119

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

58.

Bransament apa str. Clujului nr. 158

20456/120

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

59.

Bransament apa str. Clujului nr. 159

20456/121

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

60.

Bransament apa str. Clujului nr. 160

20456/122

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

61.

Bransament apa str. Clujului nr. 161

20456/123

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

62.

Bransament apa str. Clujului nr. 162

20456/125

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

63.

Bransament apa str. Clujului nr. 162/A

20456/124

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

64.

Bransament apa str. Clujului nr. 163

20456/126

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

65.

Bransament apa str. Clujului nr. 164

20456/127

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

66.

Bransament apa str. Clujului nr. 165

20456/128

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

67.

Bransament apa str. Clujului nr. 167

20456/129

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

68.

Bransament apa str. Clujului nr. 169

20456/130

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

69.

Branșament apa str. Clujului nr. 170

20456/131

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

70.

Branșament apa str. Clujului nr. 171

20456/132

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

71.

Bransament apa str. Clujului nr. 172

20456/133

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

72.

Branșament apa str. Clujului nr. 174

20456/134

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

73.

Bransament apa str. Clujului nr. 175

20456/135

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

74.

Bransament apa str. Clujului nr. 176

20456/136

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

75.

Bransament apa str. Clujului nr. 178

20456/137

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

76.

Bransament apa str. Clujului nr. 180

20456/138

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

77.

Bransament apa str. Clujului nr. 182

20456/139

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

78.

Bransament apa str. Clujului nr. 184/A

20456/140

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

79.

Bransament apa str. Clujului nr. 186

20456/141

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

80.

Bransament apa str. Clujului nr. 188

20456/143

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

81.

Bransament apa str. Clujului nr. 191

20456/144

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

82.

Bransament apa str. Clujului nr. 192

20456/145

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

83.

Bransament apa str. Clujului nr. 193

20456/147

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

84.

Bransament apa str. Clujului nr. 193/A

20456/146

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

85.

Bransament apa str. Clujului nr. 196

20456/148

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

86.

Bransament apa str. Clujului nr. 197/A

20456/150

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

87.

Bransament apa str. Clujului nr. 199/A

20456/151

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

88.

Bransament apa str. Clujului nr. 201

20456/152

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

89.

Bransament apa str. Clujului nr. 202

20456/154

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

90.

Bransament apa str. Clujului nr. 202/C

20456/153

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

91.

Bransament apa str. Clujului nr. 203

20456/156

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

92.

Bransament apa str. Clujului nr. 203/A

20456/155

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

93.

Branșament apa str. Clujului nr. 203/B

20456/157

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

94.

Branșament apa str. Clujului nr. 204

20456/158

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

95.

Bransament apa str. Clujului nr. 205

20456/159

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

96.

Branșament apa str. Clujului nr. 207

20456/162

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

97.

Bransament apa str. Clujului nr. 207/A

20456/160

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

98.

Bransament apa str. Clujului nr. 207/C

20456/161

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

99.

Bransament apa str. Clujului nr. 209

20456/163

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

100.

Bransament apa str. Clujului nr. 210

20456/164

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

101.

Bransament apa str. Clujului nr. 210/A

20456/165

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

102.

Bransament apa str. Clujului nr. 211

2403919/0

30

1993

M

4

202,43

168,08

înlocuire cu PE

103.

Bransament apa str. Clujului nr. 212

239837/0

30

1990

M

4

274,12

221,67

înlocuire cu PE

104.

Bransament apa str. Clujului nr. 213

2399710/0

30

1991

M

4

477,85

389,43

înlocuire cu PE

105.

Bransament apa str. Clujului nr. 215

20456/166

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

106.

Bransament apa str. Clujului nr. 219

20456/167

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

107.

Bransament apa str. Clujului nr. 221

20456/168

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

108.

Bransament apa str. Clujului nr. 225

2398021/0

30

1990

M

4

192,74

155,69

înlocuire cu PE

109.

Bransament apa str. Clujului nr. 226

2398513/0

30

1990

M

4

279,51

226,29

înlocuire cu PE

110.

Bransament apa str. Clujului nr. 227

240195/0

30

1992

M

4

190,18

156,61

înlocuire cu PE

111.

Bransament apa str. Clujului nr. 229

20456/169

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

112.

Bransament apa str. Clujului nr. 230

239852/0

30

1990

M

4

279,51

226,29

înlocuire cu PE

113.

Bransament apa str. Clujului nr. 231

2402512/0

30

1992

M

4

156,13

128,83

înlocuire cu PE

114.

Bransament apa str. Clujului nr. 232

2398022/0

30

1990

M

4

192,74

155,69

înlocuire cu PE

115.

Bransament apa str. Clujului nr. 233

20456/170

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

116.

Bransament apa str. Clujului nr. 233/A

20456/171

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

117.

Branșament apa str. Clujului nr. 234/A

20456/172

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

118.

Branșament apa str. Clujului nr. 236

2398739/0

30

1990

M

4

255,90

207,67

înlocuire cu PE

119.

Bransament apa str. Clujului nr. 236/A

20456/173

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

120.

Branșament apa str. Clujului nr. 238

2398740/0

30

1990

M

4

255,90

207,67

înlocuire cu PE

121.

Bransament apa str. Clujului nr. 240

20456/174

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

122.

Bransament apa str. Clujului nr. 242

20456/175

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

123.

Bransament apa str. Clujului nr. 243

20456/176

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

124.

Bransament apa str. Clujului nr. 244/A

20456/177

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

125.

Bransament apa str. Clujului nr. 245/A

240236/0

30

1992

M

4

208,51

172,02

înlocuire cu PE

126.

Bransament apa str. Clujului nr. 249

239997/0

30

1991

M

4

845,09

689,42

înlocuire cu PE

127.

Bransament apa str. Clujului nr. 250

20456/179

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

128.

Bransament apa str. Clujului nr. 250/A

20456/178

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

129.

Bransament apa str. Clujului nr. 252

2404524/0

30

1993

M

4

144,56

120,23

înlocuire cu PE

130.

Bransament apa str. Clujului nr. 260

20456/180

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

131.

Bransament apa str. Clujului nr. 266

20456/181

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

132.

Bransament apa str. Clujului nr. 268

20456/182

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

133.

Bransament apa str. Clujului nr. 272

2402720/0

30

1992

M

4

853,31

705,05

înlocuire cu PE

134.

Bransament apa str. Clujului nr. 274

2398710/0

30

1990

M

4

255,90

207,67

înlocuire cu PE

135.

Bransament apa str. Clujului nr. 276

2404523/0

30

1993

M

4

144,56

120,23

înlocuire cu PE

136.

Bransament apa str. Clujului nr. 278

20456/183

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

137.

Bransament apa str. Clujului nr. 281

20456/184

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

138.

Bransament apa str. Clujului nr. 285

20456/185

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

139.

Bransament apa str. Clujului nr. 286

20456/186

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

140.

Bransament apa str. Clujului nr. 287/A

20456/187

30

1950

M

4

1,04

-

înlocuire cu PE

141.

Retea si branșamente apa str. Academiei

20382/0

30

1900

M

268

16,96

-

Inlocuire cu PE

142.

Retea de apa FONTA DN 80 str. Academiei

20382/1

30

1900

M

236

10,16

-

Inlocuire cu PE

143.

Bransament apa str. Academiei nr. 1

20382/2

30

1900

M

4

0.85

-

Inlocuire cu PE

144.

Bransament apa str. Academiei nr. 2

20382/3

30

1900

M

4

0.85

-

Inlocuire cu PE

145.

Bransament apa str. Academiei nr. 3

20382/4

30

1900

M

4

0.85

-

Inlocuire cu PE

146.

Bransament apa str. Academiei nr. 4

20382/5

30

1900

M

4

0.85

-

Inlocuire cu PE

147.

Bransament apa str. Academiei nr. 5

20382/6

30

1900

M

4

0.85

-

Inlocuire cu PE

148.

Bransament apa str. Academiei nr. 6

20382/7

30

1900

M

4

0.85

-

Inlocuire cu PE

149.

Bransament apa str. Academiei nr. 10

20382/8

30

1900

M

4

0.85

-

Inlocuire cu PE

150.

Bransament apa str. Academiei nr. 12

20382/9

30

1900

M

4

0.85

-

Inlocuire cu PE

Oradea, 29 iunie 2009.