Hotărârea nr. 501/2009

Privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate in concesiune la REGIA AUTONOMA ORADEA TRANSPORT LOCAL, in vederea scoaterii din funcþiune

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

Privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate in concesiune la REGIA AUTONOMA

ORADEA TRANSPORT LOCAL, in vederea scoaterii din funcțiune

Analizând raportul de specialitate nr. 52778 din 21.05.2009 întocmit de către Direcția Economica, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea, a unor active fixe aflate in concesiune la REGIA AUTONOMA ORADEA TRANSPORT LOCAL, in vederea scoaterii din funcțiune,

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 925/2006 privind concesionarea serviciului de transport public de calatori pe raza municipiului Oradea Regiei Autonome Oradea Transport Local,

Luând in considerare adresele numărul:7911/2008, 783/2009 si 1715/2009 prin care Regia Autonoma Oradea Transport Local propune scoaterea din evidenta contabila prin casare a unor active fixe,

In conformitate cu art.10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

Ținând seama de art.2 din Ordonanța nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor din domeniul public al statului si al unităților administrative teritoriale ,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) si ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea in domeniul privat al Municipiului Oradea, a activelor fixe aflate in administrarea Regiei Autonome Oradea Transport Local, a căror valoare de inventar este de 10.580,09 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea din funcțiune și casarea activelor menționate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. După scoaterea din funcțiune si casarea activelor fixe cuprinse in anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, atât Municipiul Oradea cât si Regia Autonoma Oradea Transport Local își vor actualiza corespunzător evidentele contabile/extracontabile aferente.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică si Regia Autonoma Oradea Transport Local.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • -  Direcția Economica

  • -  Regia Autonoma Oradea Transport Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.501.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila

ANEXA 1

La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.501 din 29 iunie 2009.

Nr. Inv.

Denumirea mijlocului fix propus la casare

Valoarea de inventar (lei)

Valoarea rămasă de amortiz. (lei)

100653

Stație așteptare calatori Magazin Crisu L 17

0.70

0

100617

Statie asteptare calatori acoperita D.Cantemir

2.34

0

TOTAL LISTA

3.04

0

710135

Statie asteptare calatori Razboieni L 12

670

0

710138

Statie asteptare calatori AS Motorul 16

670

0

TOTAL LISTA

1340

0

100546

Statie asteptare calatori Nufarul L 12

0.60

0

100644

Statie asteptare calatori Oncea-Dir. Sanitara L11

0.70

0

100653

Statie asteptare calatori Mag.Crisul L 17

0.70

0

710122

Statie asteptare calatori Pod CFR L 14, 17

400.03

0

710139

Statie asteptare calatori Dragos Voda

451.00

0

10126

Statie asteptare calatori Alumina, acoperita

2165.46

0

100207

Statie asteptare calatori acoperita, str. Abatorului

0.57

0

100297

Statie asteptare calatori acoperita Parc 1 Decembrie

0.67

0

100314

Statioe asteptare calatori acoperita Perla

5.42

0

100332

Statie asteptare calatori acoperita Parc 1 Decembrie

5.42

0

100617

Statie asteptare calatori acoperita D. Cantemir

2.34

0

10012

Statie asteptare calatori cap linie tramvai Sinteza

1500

0

10124

Statie asteptare calatori F-ca de Zahar ,acoperita,

1500

0

10125

Statie asteptare calatori Alumina 1 acoperita

1698.71

0

710147

Statie asteptare calatori CET 1, acoperita,

758.14

0

710148

Statie asteptare cltori acoperita Alfa

746.49

0

100243

Statie asteptare calatori acoperita Ciheiului

0.80

0

TOTAL LISTA

9237.05

0

TOTAL

10.580,09

Oradea, 29 iunie 2009.