Hotărârea nr. 500/2009

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a terenului în suprafaþã de 121,29 ha, situat în Oradea, ºoseaua Borºului, administrat de SC Eurobusiness Parc Oradea SRL

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a terenului în suprafață de 121,29 ha, situat în Oradea, șoseaua Borșului, administrat de SC Eurobusiness Parc Oradea SRL

Analizând raportul de specialitate nr.62643/19.06.2009 întocmit de Direcția Economică -Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea a terenului în suprafață de 121,29 ha, situat în Oradea, str. Borșului, cu elementele de identificare prezentate în Anexă,

Având în vedere art.10, alin. 2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

În baza art. 36 alin. (2) lit.c, alin.5 lit.c și art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Oradea, a terenului în suprafață de 121,29 ha, administrat de SC Eurobusiness Parc Oradea SA, situat în Oradea, șoseaua Borșului, identificat conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția economică, Direcția Juridică, SC Eurobusiness Parc Oradea SRL și Administrația Imobiliară Oradea

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Economică,

  • -   Direcția Juridică,

  • -  SC Eurobusiness Parc Oradea SRL, prin grija Direcției Economice,

  • -  Administrația Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.500.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila