Hotărârea nr. 50/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare doua locuinþe bifamiliale S+P+1 - Etapa II, str. Cimbrului – I.P.Pincio, nr. cad. 15299, 15300, 17440 si 17441- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare doua locuințe bifamiliale S+P+1 - Etapa II, str. Cimbrului - I.P.Pincio, nr. cad. 15299, 15300, 17440 si 17441- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 165403 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare doua locuințe bifamiliale S+P+1 - Etapa II, str. Cimbrului - I.P.Pincio, nr. cad. 15299, 15300, 17440 si 17441- Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Pugna Ioan Mircea si sotia Camelia-Nicoleta in vederea reglementarii construibilității parcelelor cu nr. cad. 15299 si 15300, proprietatea beneficiarilor, stabilirea condițiilor de extindere/modernizare a rețelei stradale existente, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul in suprafața totala de 1512,0mp s-a identificat cu nr. cad. 15299 înscris in CF nr. 86280 - Oradea, nr. cad. 15300 înscris in CF nr. 86281 - Oradea, nr. cad. 17441 înscris in CF nr. 90218 - Oradea in favoarea lui beneficiarilor Pugna Ioan Mircea si sotia Camelia-Nicoleta, ca teren intravilan, si nr. cad. 17440 înscris in CF nr. 90217 - Oradea in favoarea municipiului Oradea, ca teren intravilan, cu destinația de drum public.

Zona studiata se afla in intravilanul localități in Cartierul Oncea, intr-o zona in curs de dezvoltare urbanistica a funcțiunii de locuire si de formare a rețelelor stradale. Terenul se situează pe strada I.P.Pincio si prelungirea străzii Cimbrului.

Circulația in zona se desfășoară din str. Gh. Pitut pe str. Ion Alexi si str. Valerian Zaharia nemodernizate.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul in zona funcțională R1 - zona destinata locuințelor unifamiliale izolate cu densitate scăzuta si un front la strada de 18,0m.

Din punct de vedere al dotărilor zona este in curs de dezvoltare a infrastructurilor edilitare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare doua locuințe bifamiliale S+P+1 - Etapa II, str. Cimbrului -I.P.Pincio, nr. cad. 15299, 15300, 17440 si 17441- Oradea, in vederea asigurării accesibilității la parcelele destinate locuirii, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - construire doua locuințe bifamiliale, pe terenurile identificate cu nr. cad. 15299 si 15300, cu garaje aferente sau locuri de parcare;

 • - regim maxim de inaltime propus: S+P+1;

 • - limita implantare gard: 6,0m din axul prelungirii străzii Cimbrului si respectiv 2,0m din axul aleei carosabile private (nr. cad. 17441);

 • - limita de implantare: 4,50m de la aliniamentul aleei carosabile private (nr. cad. 17441);

 • - retrageri laterale: minim 1,90m pe fiecare latura;

 • - retragere spate: minim 1,90m;

 • - POTmax propus = 35%, CUTmax propus = 0,50;

 • - circulația auto si pietonală: accesul auto si pietonal pe terenul studiat se va face din prelungirea străzii Cimbrului, reglementata la profil de 12,0m (6,0m din axul străzii pe partea beneficiarilor), conform extraselor C.F. nr. 90217-Oradea aferent nr. cad. 17440, teren aflat in proprietatea municipiului Oradea cu destinația de drum public, si pe aleea carosabila privata identificata cu nr. cad. 17441;

 • - asigurarea utilităților: alimentarea cu apa se va realiza prin branșament la rețeaua existenta din zona, canalizarea prin branșament la rețeaua existenta din zona, alimentarea cu energie electrica prin racord la rețeaua electrica din zona, apa pluviala va fi colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, dl.Pugna Ioan Mircea si sotia Camelia-Nicoleta, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr. 50

Hotărârea a fost adoptată cu ,,unanimitate” de voturi pentru.