Hotărârea nr. 499/2009

privind ajustarea preturilor si tarifelor practicate de SC Compania de Apa Oradea SA, pentru serviciile de furnizare apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, precum ºi actualizarea redevenþei

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind ajustarea preturilor si tarifelor practicate de SC Compania de Apa Oradea SA, pentru serviciile de furnizare apa, canalizarea si epurarea apelor uzate, precum și actualizarea redevenței.

J

Analizând Raportul de Specialitate nr. 61905/18 iunie 2009 întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea ajustarea prețurilor și tarifelor practicate de S.C. Compania de Apă Oradea S.A., pentru serviciile de furnizare apă, canalizare și epurare a apelor uzate, cu aplicabilitate de la 01.07.2009, precum și actualizarea redevenței începând cu aceiași dată,

Văzând prevederile art.12 alin.1) lit.i și art.34 alin.5) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,

Ținând seama de prevederile art.35 pct.4 și pct.5 din Contractul de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare pentru Municipiul Oradea nr.136118/21.08.2007 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 417/28.06.2007,

În conformitate cu prevederile art.11 și art.12 din Ordinul 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate,

In temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b), lit.d), alin.4 lit.c); art.45 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă ajustarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de furnizare apă, canalizare și epurare a apelor uzate, practicate de S.C. Compania de Apă S.A. Oradea, astfel încât tarifele aplicabile începând cu data de 01.07.2009 vor fi următoarele:

Serv.public alim.apa si canalizare

Tarife aprobate prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr.1126/2008

Tarife ajustate cu inflatia 3,49% (aplicabile începând cu 01.07.2009)

lei/mc

lei/mc

fara TVA

cu TVA

fara TVA

cu TVA

c0

ci

c2=c1*1,19

c3=c1*1,0349

c4=c3*1,19

APA POTABILA

Populatie si alti utilizat.- Oradea

2,37

2,82

2,45

2,92

SC "G.C.L.P.S." SA Sanmartin

1,18

1,40

1,22

1,45

Comuna Osorhei, sat Alparea pentru redistribuire

1,18

1,24

1,22

1,45

CANAL - EPURARE

Populatie si alti utilizat.- Oradea

0,99

1,18

1,02

1,21

SC "G.C.L.P.S." SA Sanmartin

0,54

0,64

0,56

0,67

Canal pluvial - Oradea

0,34

0,40

0,35

0,42

Art. 2. Se aprobă actualizarea redevenței începând cu data de 01.07.2009, astfel:

Redevența

U.M.

Valoare actuală

Valoare actualizată cu

3,49% (coef.=1,0349)

c0

c1

C2

C3=c2*1,0349

Apa potabilă

Lei/mc

0,27

0,28

Canal-epurare

Lei/mc

0,05

0,05

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului Județului Bihor,

  • - Direcția Economică,

  • - S.C. Compania de apă Oradea S.A.,

  • - Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 iunie 2009

Nr.499.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila