Hotărârea nr. 496/2009

privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea, a contribuþiei proprii ºi a suportãrii cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare ºi modernizare Centrul de Cazare Temporarã nr. 2” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operaþ

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea participării Municipiului Oradea, a contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60.520 /15.06.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea propune participarea Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 -Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 -Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor social.

În temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.a, d, alin.6 lit.a pct.2 și ale art. 45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă participarea Municipiului Oradea la proiectul „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2” Oradea care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.2 -Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor social.

Art. 2 Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a proiectului „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2” Oradea având următorii indicatori tehnico-economici:

 • A. Valoarea Totală a proiectului: 5.776.589 RON (1.379.220 EUR) inclusiv TVA

 • B. Durata de realizare 3 ani

 • C. Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: 5.776.589 RON (1.379.220 EUR) la cursul de 1 EUR = 4,1883 LEI, curs inforeuro pentru luna aprilie 2009

 • - din care C+M= 4.318.346 RON (1.031.050 EUR)

Cheltuieli eligibile: 4.854.276 RON (1.159.009 EUR)

 • - fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 4.126.134 RON (985.158 EUR);

 • - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 631.056 RON (150.671 EUR);

 • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 97.086 RON (23.180 EUR) la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile pentru obiectivul de investiție sunt:

 • - Cheltuieli cu privire la T.V.A: 922.312 RON (220.212 EUR);

- Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 97.086 RON (23.180 EUR) reprezentând co-finanțarea de 2% în cadrul proiectului intitulat „Reabilitare și modernizare Centrul de Cazare Temporară nr. 2” Oradea și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 922.312 RON (220.212 EUR) și a altor cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul local al Municipiului Oradea;

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe din cadrul Primăriei Municipiului Oradea,

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Direcția Economică

 • - Direcția de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

 • - Administrația Imobiliară Oradea

 • - Centrul de Cazare Temporară nr. 2” Oradea, prin grija Direcției de Dezvoltare Durabilă Finanțări Externe

 • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 15 iunie 2009

Nr.496.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila