Hotărârea nr. 494/2009

privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea, aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de Intervenþii ºi a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea contribuþiei proprii ºi a suportãrii cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabil

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Grupului Școlar "Andrei Șaguna" Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 60606/15.06.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe - Primăria Municipiului Oradea propune participarea Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Grupului Școlar "Andrei Șaguna" Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 -Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 -Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

În temeiul prevederilor art.36, alin(2) lit.a, d, alin.6 lit.a pct.1 și ale art. 45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba participarea Municipiului Oradea prin Consiliul Local Oradea - Primăria Municipiului Oradea la proiectul „Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Grupului Școlar "Andrei Șaguna" Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Art.2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a proiectului „Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Grupului Școlar "Andrei Șaguna" Oradea” având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea Totală a proiectului: de 5.794.809 RON (1.375.394 EUR) inclusiv TVA

Durata de realizare: 12 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: de 5.794.809 RON (1.375.394 EUR) inclusiv TVA la cursul 1 EUR= 4,2132 LEI din data de 09.06.2009, ora 10:00

  • - din care C+M= 2.870.919 RON (681.411 EUR)

Cheltuieli eligibile: 4.874.595 RON (1.156.982 EUR)

  • - fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 4.143.406 RON (983.434 EUR);

  • - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 633.697 RON (150.408 EUR);

  • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 97.492 RON (23.140 EUR) la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile: 920.214 RON (218.412 EUR)

Cheltuieli cu privire la T.V.A: 920.214 RON (218.412 EUR),

Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoare de 97.492 RON (23.140 EUR) reprezentând co-finanțarea de 2% în cadrul proiectului „Reabilitarea, Modernizarea și Dotarea Grupului Școlar "Andrei Șaguna" Oradea”, a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 920.214 RON (218.412 EUR) și a altor cheltuieli neeligibile, precum și suportarea acestora din bugetul de venituri și cheltuieli a municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe .

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Economică

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • - Grupul Școlar "Andrei Șaguna" Oradea”, prin grija Direcției de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 15 iunie 2009

Nr. 494


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila