Hotărârea nr. 493/2009

privind aprobarea participãrii Municipiului Oradea, aprobarea Documentaþiei de Avizare a Lucrãrilor de Intervenþii ºi a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea contribuþiei proprii ºi a suportãrii cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabil

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea participării Municipiului Oradea, aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1 - „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.60617/15.06.2009 prin care Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe propune participarea Municipiului Oradea, aprobarea contribuției proprii și a suportării cheltuielilor neeligibile în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1 -„Reabilitarea I modernizarea I echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”,

Ținând cont de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând oportunitatea accesării de fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1 -„Reabilitarea I modernizarea I echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

În temeiul prevederilor art.36, alin(2) lit.a, d, alin.6 lit.a pct.3 și ale art. 45 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aproba participarea Municipiului Oradea prin Consiliul Local Oradea - Primăria Municipiului Oradea la proiectul „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Oradea” care va fi depus în cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013), Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenție 3.1 - „Reabilitarea I modernizarea I echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Art.2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Oradea”, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a proiectului este de 5.215.975 RON (1.238.361 EUR) inclusiv TVA.

Durata de realizare: 12 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face prin accesarea fondurilor structurale.

Valoarea Totală a proiectului: de 5.215.975 RON (1.238.361 EUR) inclusiv TVA la cursul 1 EUR= 4,2120 LEI din data de 10.06.2009

- din care C+M= 2.469.952 RON (586.408 EUR)

Cheltuieli eligibile: 4.387.478 RON (1.041.661 EUR)

  • - fonduri structurale: 85% din totalul costurilor eligibile ale proiectului în valoare de 3.729.356 RON (885.412 EUR);

  • - fonduri de la bugetul de stat: 13% din totalul costurilor eligibile în valoare de 570.372 RON (135.416 EUR);

  • - fonduri din bugetul local (contribuția Municipiului Oradea): 2% din costurile eligibile în valoare de 87.750 RON (20.833 EUR) la care se vor adaugă costurile neeligibile ale proiectului.

Cheltuielile neeligibile: 828.497 RON (196.699 EUR)

- Cheltuieli cu privire la T.V.A: 828.497 RON (196.699 EUR),

- Alte cheltuieli neeligibile, etc.

Art.3. Se aprobă contribuția Municipiului Oradea în valoarea de 87.750 RON (20.833 EUR) reprezentând co-finanțarea de 2% în cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Oradea” și a cheltuielilor neeligibile: cheltuieli cu TVA în valoare de 828.497 RON (196.699 EUR) și a altor cheltuieli neeligibile, și suportarea acestora din bugetul de venituri și cheltuieli a municipiului Oradea aprobat în condițiile legii .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică și Direcția Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • - Direcția Economică

  • - Administrația Imobiliară Oradea

  • - Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Oradea prin grija Direcției de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • - se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 15 iunie 2009

Nr. 493


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila