Hotărârea nr. 492/2009

privind aprobarea scutirii Primãriei Municipiului Oradea de la plata penalitãþilor pentru achitarea cu întârziere a facturilor cãtre SC Compania de Apã SA Oradea

RPMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea scutirii Primăriei Municipiului Oradea de la plata penalităților pentru achitarea cu întârziere a facturilor către SC Compania de Apă SA Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 59892 din 11.06.2009 prin care Direcția Economică și Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea scutirii Primăriei Municipiului Oradea de la plata penalităților pentru achitarea cu întârziere a facturilor către SC Compania de Apă SA Oradea.

Având în vedere natura economică și juridică a penalităților, precum și dubla calitate a Municipiului Oradea (debitor pentru penalități, creditor pentru susținerea activității de investiții), propunem achitarea contravalorii serviciilor furnizate și a cheltuielilor de judecată aferente sentințelor menționate anterior, cu scutirea de la plata penalităților aferente.

Conform art. 11 din Statutul SC Companiei de Apă SA Oradea, Consiliul Local îndeplinește drepturile și obligațiile ce revin acționarului unic, deținând calitatea de Adunare Generală a Acționarilor societății.

Ținând cont de prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

În baza dispozițiilor art. 36 alin (2) lit. a), b), alin. (3) lit. c), alin.(4) lit. a și ale art. 45 alin. (2) lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă scutirea Primăriei municipiului Oradea de la plata penalităților pentru achitarea cu întârziere a facturilor către SC Compania de Apă SA Oradea, calculate până la data prezentei hotărâri.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, Administrația Imobiliară Oradea și SC Compania de Apă SA Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică

  • -  Administrația Imobiliară Oradea

  • -  SC Compania de Apă SA Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 15 iunie 2009

Nr.492


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila