Hotărârea nr. 490/2009

privind aprobarea încheierii unei tranzacþii între Consiliul Local al municipiului Oradea ºi Papp Ghizela, având ca obiect imobilele situate în Oradea, str. Matei Corvin, aferente topograficelor 3955/13-b respectiv 3955/2-a

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea încheierii unei tranzacții între Consiliul Local al municipiului Oradea și Papp Ghizela, având ca obiect imobilele situate în Oradea, str. Matei Corvin, aferente topograficelor 3955/13-b respectiv 3955/2-a

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.51.356 din 12.06.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea privind aprobarea propunerii de încheiere a unei tranzacții între Consiliul Local al municipiului Oradea pe de-o parte și Papp Ghizela pe de alta parte, având ca obiect imobilele situate în Oradea, str. Matei Corvin, aferente topograficelor 3955/13-b respectiv 3955/2-a.

Pe rolul instanței de judecata, în faza procesuală a recursului se află litigiul promovat de petenta Papp Ghizela în contradictoriu cu Consiliul Local al municipiului Oradea și alții, având ca obiect uzucapiune și rectificare de carte funciara.

Potrivit concluziilor expertizei topografice efectuata în cauză, expertiza ce face parte integranta din hotărârea pronunțată de instanța de fond în dosarul nr.5098/2006, suprafața de teren în cota de 345/1468 mp situata pe topograficul 3955/13 - proprietate a Statului Roman se afla în folosința petentei Papp Ghizela, fiind delimitata și împrejmuită de aceasta.

In consecință, prin Sentința civilă nr. 1719/2008 pronunțată, Judecătoria Oradea i-a atribuit în proprietate reclamantei cota de 345/1468 mp teren situata pe topograficul 3955/13, cu titlu de uzucapiune.

Totodată, conform expertizei topo. s-a dispus sistarea stării de indiviziune asupra imobilelor cu nr. topo.3955/2 - proprietatea petentei Papp Ghizela și nr. topo 3955/13.

Împotriva acestei sentințe în termen legal, Consiliul Local al municipiului Oradea a declarat apel recalificat ulterior în recurs, solicitând admiterea lui, modificarea sentinței pronunțate în sensul respingerii acțiunii.

în faza procesuala a recursului intimata Papp Ghizela prin reprezentantul sau a invederat instanței disponibilitatea sa privind soluționarea litigiului pe cale amiabila, în sensul realizării unei tranzacții cu Consiliul Local al municipiului Oradea având ca obiect imobilele situate în Oradea, str. Matei Corvin, nr.13, identificate prin raportul de Expertiză topografică întocmit de dl. Pele Dumitru Radu cu nr. topo 3955/13-b în suprafață de 345 mp, dezmembrat din nr. topo 3955/13 - proprietatea Statului Roman, respectiv nr. topo 3955/2-a în suprafață de 322 mp, dezmembrat din nr. topo 3955/2 - proprietatea petentei.

Conform Raportului de evaluare întocmit de SC Business Management SRL, valoarea suprafeței de 322 mp teren cu nr. topo 3955/2-a - proprietatea d-nei Papp Ghizela, este de 74 Euro/mp (valoare ce nu include TVA), reprezentând o valoare de piață estimată de 23.800 Euro.

Conform Raportului de evaluare întocmit de SC Business Management SRL, valoarea suprafeței de 345 mp teren cu nr. topo 3955/13-b - proprietate a Municipiului Oradea este de 69 Euro/mp (valoare ce nu include TVA) ), reprezentând o valoare de piață estimată de 23.800 Euro.

Ținând cont de prevederile art. 26 (1) și art. 36 (1), din Legea nr. 18/1991 republicată privind fondul funciar,

În temeiul art. 36 alin (2) lit. c, alin.5 lit.b, art. 45 alin (3) și art.121 alin.(4), din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se însușește schița pentru sistarea indiviziunii imobilelor cu nr. topo 3955/1, 3955/2, 3946 și 3955/13 în conformitate cu Sentința civila nr. 1719/2008 pronunțată de Judecătoria Oradea și a raportului de Expertiză topografică întocmit de dl. Pele Dumitru Radu în cauza civilă din dosarul Judecătoriei Oradea nr. 5098/2006.

Art.2. Se însușește raportul de evaluare întocmit de SC Business Management SRL pentru terenurile identificate prin nr. topografice 3955/13-b respectiv 3955/2-a, situate în municipiul Oradea, terenuri ce fac obiectul tranzacției imobiliare dintre municipiului Oradea și d-na Papp Ghizela.

Art. 3. Se aprobă efectuarea unei tranzacții imobiliare în vederea soluționării pe cale amiabila a litigiului dintre Consiliul Local al Municipiului Oradea și d-na Papp Ghizela, ce va avea următorul conținut:

Tranzacție

Intervenita intre:

Recurent : Consiliul Local al municipiului Oradea Intimat: Papp Ghizela

Partile se înțeleg de comun acord sa soluționeze litigiul ce face obiectul dosarului civil nr. 5098/271/2007 aflat pe rolul Tribunalului Bihor, în ceea ce-i privește, pe cale amiabila cerând ca onorata instanță să dispună printr-o hotărâre de expedient, următoarele :

  • - să admită recursul Consiliului Local al municipiului Oradea , sa desființeze hotărârea atacata si-n rejudecare sa dispună:

  • - admiterea în parte a acțiunii în ceea ce privește atribuirea în proprietate cu titlu de uzucapiune a terenului în cota 345/1468 mp aferent topo.3955/13, în favoarea reclamantei-intimate Papp Ghizela și a defunctului ei soț, Papp Ioan.

  • - să dispună intabularea dreptului de proprietate în favoarea reclamantei-intimate Papp Ghizela și a defunctului ei soț, asupra cotei de 345/1468 mp , aferenta imobilului cu nr. topo.3955/13, înscris în C.F.nr.91 Episcopia Bihor, cu titlu de uzucapiune.

  • - să atribuie reclamantei-intimate Papp Ghizela și a defunctului ei soț, în deplina proprietate și liniștită posesie imobilul cu nr. topo.3955/13-b, conform raportului de expertiza topografica întocmit de expertul Pele Radu Dumitru.

  • - să dispună intabularea dreptului de proprietate în favoarea Statului Roman asupra cotei de 322/450 mp aferenta imobilului cu nr. topo.3955/2, înscris în C.F.nr.3002 Episcopia Bihor, cu titlu de tranzacție.

  • - să atribuie Statului Roman în deplina proprietate și liniștita posesie imobilul cu nr. topo.3955/2-a, conform raportului de expertiza topografica întocmit de expertul Pele Radu Dumitru.

Prezenta tranzacție nu privește restul capetelor de cerere formulate precum nici raporturile juridice supuse judecății fata de intimatul Popovici Gavril.”

Art.4. Se împuternicește Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea pentru semnarea tranzacției imobiliare aprobate la art.3 din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței de 345 mp teren cu nr. topo 3955/13-b dezmembrat din nr. topo 3955/13 înscris în CF 91 Oradea.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primăria Municipiului Oradea și Administrația Imobiliară

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică cu :

Direcția Juridică

Administrația Imobiliară Oradea

Serviciul Terenuri

Serviciul Financiar Contabil

Birou Valorificare Active

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

D-na Papp Ghizela, prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius


Oradea, 15 iunie 2009

Nr. 490


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila