Hotărârea nr. 49/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare locuinþa familiala P+E si împrejmuire teren, str.Piersicilor f.n., nr.cad. 20073 si 20074 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuința familiala P+E si împrejmuire teren, str.Piersicilor f.n., nr.cad. 20073 si 20074 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 177403 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuința familiala P+E si împrejmuire teren, str.Piersicilor f.n., nr.cad. 20073 si 20074 -Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 3406/21.06.2008, la inițiativa beneficiarilor Gurzau Florin si Florina, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case familiale pe terenul situat pe str. Piersicilor f.n., a reglementarii accesului la terenul beneficiarilor, stabilirii condițiilor de extindere a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale pe str. Piersicilor si circulația juridica a terenurilor.

Terenul in suprafața totala S = 668,0mp s-a identificat cu nr. cad. 20073 înscris in CF nr. 93524 - Oradea si nr. cad. 20074 înscris in CF nr. 93525 - Oradea in favoarea lui beneficiarilor Gurzau Florin si Florina, ca teren itravilan.

Zona studiata se afla in intravilanul localității in Cartierul Oncea, in marea majoritate ocupata de terenuri libere proprietate privata, o zona in curs de dezvoltare urbanistica a funcțiunii de locuire si de formare a rețelelor stradale. Terenul se situează pe strada Piersicilor.

Circulația in zona se desfășoară din str. Bihorului pe str. Piersicilor, in curs de modernizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare locuința familiala P+E si împrejmuire teren, str.Piersicilor f.n., nr.cad. 20073 si 20074 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre: Se propune:

 • -   construirea unei case familiale in regim de inaltime propus P+E si lărgirea străzii Piersicilor la un profil transversal de 12,0m(carosabil 2 sensuri, rigole si trotuare), conform planșei 03/U - Circulația terenurilor;

 • -   amplasarea construcției se va realiza in limitele stabilite prin PUD, conform planșei 04/U- Reglementări:

 • -    limita de implantare gard: 6,0m din ax str. Piersicilor;

 • -    limita de implantare: 3,0m de la aliniamentul străzii Piersicilor, propusa pentru lărgire la profil de 12,0m;

 • -   retrageri laterale: 3,50m fata de mejdia stânga, 1,50m fata de mejdia dreapta;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -   POTmax = 35,0%, CUTmax = 0,50;

 • -    parcaj obligatoriu: minim un loc/locuinta si /sau garaj inclus in clădire;

Organizarea circulației: Strada Piersicilor se propune a se reglementa la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform propunerii din PUD;

 • -    Strada Piersicilor lărgita, pe lățimea de 6,0m pe partea beneficiarilor, conform planșei 03/U-Circulatia terenurilor, se va constitui din:

 • -    strada Piersicilor existenta,

 • -   terenul identificat cu nr. cadastral 20073 înscris in CF nr. 93524 - Oradea, ca teren intravilan;

Terenul destinat lărgirii străzii Piersicilor existente se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa 03/U-Circulatia terenurilor si ofertei de donație legalizat notarial nr. 1163/23.10.2008;

In urma perfectării cedării terenului si trecerii terenului in proprietatea publica a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciara terenul având destinația de drum public in proprietatea municipiului Oradea;

Asigurarea utilităților: alimentarea cu apa si canalizarea menajera, alimentarea cu energie electrica, se vor rezolva prin racord la rețelele existente, colectarea apelor meteorice se va face in rigole stradale.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • -   Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, dl.Gurzău Florin si d-na Gurzău Florina, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius Oradea, 29 ianuarie 2009                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 49                                                                       SECRETAR

Ionel Vila