Hotărârea nr. 488/2009

privind aprobarea preluãrii în folosinþã gratuitã pe o duratã de 15 ani de la Episcopia Romano Catolicã Oradea a suprafeþei de 10.448 mp teren în vederea extinderii Parcului Liniºtii din Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea preluării în folosință gratuită pe o durată de 15 ani de la Episcopia Romano Catolică Oradea a suprafeței de 10.448 mp teren în vederea extinderii Parcului Liniștii din Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51357 din 12.06.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune Consiliului Local aprobarea preluării în folosință gratuită pe o durată de 15 ani de la Episcopia Romano Catolică Oradea a suprafeței de 10.448 mp teren în vederea extinderii Parcului Liniștii din Oradea.

În urma preluării Parcul Liniștii se întregește și se completează cu zone verzi alei și mobilier urban destinat odihnei și relaxării cetățenilor din Cartierul Rogerius, pe suprafața de 10.448 mp teren din nr. cadastrale 8994 și 8995/1 înscrise în CF ndf 7.074 și 6871 Oradea, proprietate a Episcopiei Romano Catolice din Oradea.

Conform propunerii avansate, Episcopia Romano Catolică Oradea pune la dispoziția cetățenilor și administrarea Municipiului Oradea suprafața de 10.448 mp teren; din care 1.942 mp se vor amenaja și folosi până la demararea lucrărilor de extindere a centrului social Caritas Catolica prin amenajarea unei grădinițe și a complexului de îngrijire a persoanelor vârstnice, iar suprafața de 8.506 mp teren va fi la dispoziția orădenilor următorii 15 ani.

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă preluarea în folosință gratuită de către Municipiul Oradea, a suprafeței de 10.448 mp teren oferit de Episcopia Romano Catolică din Oradea, din nr. cadastrale 8994 și 8995/1 înscrise în CF ndf 7.074 și 6871 Oradea, identificat conform planului de situație cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă durata de preluare în folosință gratuită a terenului identificat la art.1 după cum urmează :

  • - suprafața de 1.942 mp se va folosi de Municipiul Oradea de la data semnării procesului verbal de predare primire a amplasamentului și până la demararea lucrărilor de extindere a centrului social Caritas Catolica;

  • - suprafața de 8.506 mp teren va folosi de Municipiul Oradea în următorii 15 ani de la data semnării procesului verbal de predare primire a amplasamentului.

(2) Durata transmiterii poate fi prelungită prin acordul părților.

Art. 3. Se împuternicesc reprezentanții legali ai Primăriei Municipiului Oradea și ai Administrației Imobiliare pentru: întocmirea planurilor cadastrale pentru identificarea exactă a suprafeței de teren ce constituie obiectul transferului folosinței, redactarea și semnarea Protocolul și a procesului verbal de predare-preluare a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Episcopia Romano Catolică din Oradea, Primăria Municipiului Oradea și Administrația Imobiliară Oradea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar Contabil

  • •   Direcția Juridică

  • •   Episcopia Romano Catolică din Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 15 iunie 2009

Nr.488


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila