Hotărârea nr. 487/2009

privind aprobarea preluãrii în folosinþã gratuitã pe o duratã de 15 ani de la Episcopia Romano Catolicã Oradea a suprafeþei de 40.884 mp teren reprezentând parcul Baroc din Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea preluării în folosință gratuită pe o durată de 15 ani de la Episcopia Romano Catolică Oradea a suprafeței de 40.884 mp teren reprezentând parcul Baroc din Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51358 din 12.06.2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune aprobarea preluării în folosință gratuită pe o durată de 15 ani de la Episcopia Romano Catolică Oradea a suprafeței de 40.884 mp teren reprezentând parcul Baroc din Oradea.

Prin preluarea în exploatare și administrare a Parcului Baroc se are în vedere redarea în circuitul public a suprafeței de 40.884 mp teren, din nr. topo 1, 2, 5, 6, 7 și 19/1 înscrise în CF convertit 155808, CF 3.165 și 14795 Oradea, proprietate a Episcopiei Romano Catolice din Oradea, reprezentând o zonă verde cu alei și mobilier urban destinat odihnei și relaxării cetățenilor Municipiul Oradea.

Conform propunerii avansate, Episcopia Romano Catolică Oradea pune la dispoziția cetățenilor și administrarea Municipiului Oradea pentru următorii 15 ani suprafața de 40.884 mp teren.

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă preluarea în folosință gratuită de către Municipiul Oradea, a suprafeței de 40.884 mp teren oferit de Episcopia Romano Catolică din Oradea, din nr. topo 1, 2, 5, 6, 7 și 19/1 înscrise în CF convertit 155808, CF 3.165 Oradea, identificat conform planului de situație prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1)Se aprobă preluarea terenului identificat la art.1 pe o durată de 15 ani începând cu data semnării procesului verbal de predare primire a amplasamentului.

(2) Durata transmiterii poate fi prelungită prin acordul părților.

Art.3. Se împuternicesc reprezentanții legali ai Primăriei Municipiului Oradea și ai Administrației Imobiliare Oradea pentru: întocmirea planurilor cadastrale pentru identificarea exactă a suprafeței de teren ce constituie obiectul transferului folosinței, redactarea și semnarea Protocolul și a procesului verbal de predare-preluare a terenului identificat la art.1 din prezenta hotărâre

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Episcopia Romano Catolică din Oradea, Primăria Municipiului Oradea și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Administrația Imobiliară Oradea

  • •   Serviciul Terenuri

  • •   Serviciul Financiar Contabil

  • •   Direcția Juridică

  • •  Episcopia Romano Catolică din Oradea, prin grija Administrației Imobiliare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 15 iunie 2009

Nr.487


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila