Hotărârea nr. 486/2009

privind acordarea de subvenþii de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2009, in baza Legii nr. 34/1998, pentru asociaþiile si fundaþiile romane cu personalitate juridica, care înfiinþeazã si administreazã unitãþi de asistenta sociala pe ra

ROMANIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

privind acordarea de subvenții de la bugetul local al municipiului Oradea, pentru anul 2009, in baza Legii nr. 34/1998, pentru asociațiile si fundațiile romane cu personalitate juridica, care înființează si administrează unități de asistenta sociala pe raza municipiului Oradea

Analizând raportul de specialitate nr. 220130 din 03.06.2009 întocmit de către Administrația Sociala Comunitara Oradea, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea acordării de subvenții in valoare de 152.200 lei de la bugetul local al mun. Oradea, pentru anul 2009, asociațiilor si fundațiilor romane cu personalitate juridica, care înființează si administrează unități de asistenta sociala pe raza municipiului Oradea,

Având în vedere art. 1 din Legea nr. 34/1998 asociațiile si fundațiile romane cu personalitate juridica, care înființează si administrează unități de asistenta sociala,

Având in vedere prevederile art. 2, art. 5 și art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor romane cu personalitate juridica, care înființează si administrează unități de asistenta sociala

Potrivit art. 7A1 din Hotărârea nr. 942/2005, care precizează punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare si selecționare a asociațiilor si fundațiilor,

In temeiul art.36 alin.2, lit.b), lit.(d), alin.6 lit.(a), pct.2, și art.45 alin.2 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t a r ă ș t e:

Art.1. Se acordă subvenții în valoare de 152.200 lei de la bugetul local al municipiului Oradea pentru anul 2009, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea, după cum urmează:

 • 1.  Asociația Caritas Catolica - 35.000 lei

 • 2.  Fundația People to People - 25.000 lei

 • 3.  Fundația El Sadai - 20.000 lei

 • 4.  Asociația Down - 20.000 lei

 • 5.  Asociația Ramiluck - 15.000 lei

 • 6.  Fundația Casa- 15.000 lei

 • 7.  Asociația Pro Christo et Ecclesia - 8.000 lei

 • 8.  Fundația Ruhama - 7.200 lei

 • 9.  Fundația de Scleroză Multiplă MS Bihor- 7.000 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Administrația Socială Comunitară Oradea,

 • - Asociațiile și fundațiile care înființează și administrează unități de asistență socială pe raza municipiului Oradea, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 15 iunie 2009

Nr. 486


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila