Hotărârea nr. 484/2009

privind mandatarea primarului Municipiului Oradea pentru derularea formalitãþilor legale pentru cumpãrarea cotei de 80/1.880 mp., teren identificat cu nr. topo 7764/47 înscris în C.F. 156331 Oradea, proprietate a S.C. CLASIMOV COM S.R.L în vederea moderni

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind mandatarea primarului Municipiului Oradea pentru derularea formalităților legale pentru cumpărarea cotei de 80/1.880 mp., teren identificat cu nr. topo 7764/47 înscris în C.F. 156331 Oradea, proprietate a S.C. CLASIMOV COM S.R.L în vederea modernizării intersecției Calea Clujului cu str. Ogorului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 51.437 din 15.06.2009 prin care Serviciului Terenuri solicită Consiliului Local mandatarea primarului Municipiului Oradea pentru derularea formalităților legale pentru cumpărarea cotei de 80/1.880 mp., teren identificat cu nr. topo 7764/47 înscris în C.F. 156331 Oradea, proprietate a S.C. CLASIMOV COM S.R.L în vederea modernizării intersecției Calea Clujului cu str. Ogorului.

Conform CF 156331 Oradea, terenul identificat cu nr. topo 7764/47 in suprafață de 1.880 mp., este proprietatea S.C. CLASIMOV COM S.R.L..

Având in vedere valorile mari ale traficului auto pe ''drumul de centură” a Municipiului Oradea și configurația dificilă a intersecției Calea Clujului cu str. Ogorului, se impune modernizarea acesteia în conformitate cu cerințele realizării unui trafic fluent și sigur.

Ținând cont de prevederile art. 7 lit. b) din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată,

In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c), d), alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.(3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală , republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se mandatează primarul Municipiului Oradea pentru derularea formalităților legale pentru cumpărarea prin negociere directă, în baza unui raport de evaluare întocmit de o firmă autorizată, a cotei de 80/1.880 mp, teren identificat cu nr. topo 7764/47 înscris în C.F. 156331 Oradea, proprietate a S.C. CLASIMOV COM S.R.L în vederea modernizării intersecției Calea Clujului cu str. Ogorului, cu respectarea următoarelor etape:

Art.2. Se aprobă numirea comisiei de negociere a prețului de achiziție a terenului, după cum urmează:

1.- Biro Rozalia

- președinte

2.- Jarca Horia Augustin

- membru

3.- Porsztner Bela Csaba

- membru

4.- Mudura Alina

- membru

5.- Rosan Marioara

- membru

6.- Pastor Sandor

- membru

7. - Luca Dorel

- membru

9.- Dan Octavian

- membru

10.- Muresan Ovidiu

- membru

11.- Ramona Bolos

- secretar

Art.3. Prețul negociat intre comisia de negociere si vânzătorul terenului menționat la art. 1, va supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Oradea și Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Juridică,

  • •   Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări-Gestiune,

  • •   Administrația Imobiliară Oradea,

  • •   Serviciul Terenuri,

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară,

  • •  S.C. CLASIMOV COM S.R.L., prin grija Administrației Imobiliare Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 15 iunie 2009

Nr.484.


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila