Hotărârea nr. 483/2009

privind darea în administrarea Consiliului Judeþean Bihor pe o perioada de 5 ani (cu posibilitate de prelungire cu acordul pãrþilor) a imobilului (construcþie + teren) situat în Oradea, str. Menumorut nr. 41, înscris in CF nr.1851, nr. topo 1356, 1357 in

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea în administrarea Consiliului Județean Bihor pe o perioada de 5 ani (cu posibilitate de prelungire cu acordul părților) a imobilului (construcție + teren) situat în Oradea, str. Menumorut nr. 41, înscris in CF nr.1851, nr. topo 1356, 1357 in vederea funcționării Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.51.215 din 11 iunie 2009 prin care Administrația Imobiliară Oradea propune darea în administrarea Consiliului Județean Bihor a imobilului (construcție + teren), situat in Oradea, str. Menumorut nr.41, înscris in CF nr.1851, nr. topo 1356, 1357 in vederea funcționării Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzoriale Oradea,

Venind în sprijinul unităților de învățământ, Consiliul Local al municipiului Oradea are obligația de a face demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a planurilor de investiții,

Ținând cont de prevederile Legii învățământului nr. 84/1995 cu modificările și complectările ulterioare,

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și d), alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct.2, art.45 alin.(3), art.124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Consiliului Județean Bihor pe o perioada de 5 ani (cu posibilitatea de prelungire cu acordul părților) a imobilului (construcție + teren) situat în Oradea, str.Menumorut nr. 41, înscris în CF nr.1851, nr. topo 1356, 1357 in vederea funcționării Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea.

Art.2. Predarea - primirea imobilului se va efectua in baza unui Protocol de predare - primire încheiat între cele doua instituții, in maxim 30 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. Toate lucrările generate de folosința spațiului referitor la întreținere, reabilitarea spațiului, energie electrica si termica, apa-canal, abonament telefon, salubrizare, reparații, precum si orice alte cheltuieli rezultate din folosința spațiului vor fi suportate de către Consiliul Județean Bihor.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Administrația Imobiliară Oradea : Serviciul Planificare Investiții Imobile, Compartimentul Documente de Proprietate, Compartimentul Verificare Consumuri

  • - Consiliul Județean Bihor

  • - Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzoriale Oradea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 15 iunie 2009 Nr.483.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila