Hotărârea nr. 480/2009

privind alegerea preºedintelui de ºedinþã, pentru ºedinþele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile iunie, iulie ºi august 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

9

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Municipiului Oradea din lunile iunie, iulie și august 2009

Având în vedere prevederile art. 35 și art. 41 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

În baza art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e :

Articol unic: Domnul consilier Delorean Ion Iulius se alege ca președinte al ședințelor Consiliului Local al municipiului Oradea din lunile iunie, iulie și august 2009.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009

Nr.480.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR Ionel Vila