Hotărârea nr. 48/2009

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere si mansardare parþiala hala existenta si construire hala, cu destinaþia atelier si vopsitorie auto, construire corp administrativ, amenajare sediu firma si birouri, sos. Borºului, nr. cad. 5893/

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere si mansardare parțiala hala existenta si construire hala, cu destinația atelier si vopsitorie auto, construire corp administrativ, amenajare sediu firma si birouri, sos. Borșului, nr. cad. 5893/1 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 176870 din data de 23.01.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere si mansardare parțiala hala existenta si construire hala, cu destinația atelier si vopsitorie auto, construire corp administrativ, amenajare sediu firma si birouri, sos. Borșului, nr. cad. 5893/1 -Oradea, elaborat la solicitarea beneficiarei SC Zsigula SRL si are ca obiect organizarea terenului situat in frontul II al șoselei Borșului, in fosta incinta AVICOLA, pe drumurile de incinta ale fermei Avicola, stabilind organizarea arhitectural urbanistica a zonei, categorii de intervenții, rezolvarea circulației in zona studiata si reglementarea urbanistica a zonei.

Terenul luat in studiu este situat in intravilanul municipiului Oradea, in frontul II al șoselei Borșului.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 49/2000, situează terenul in zona de servicii generale C8.

Din punct de vedere tehnic terenul este construibil, își va schimba destinația in teren pentru construcții care servesc activităților industriale si de servicii, fiind reprezentata de firme ca SC Ghenau Trade SRL, SC VIAL Trade SRL, SC Trumf Impex SRL, SC Indomus SRL, SC Biodermol SRL si SC Minosto com SRL.

Terenul in suprafața de 1309,0mp, identificat cu nr. cad. 5893/1 este înscris in CF NDF nr.8182-Oradea, in favoarea beneficiarei SC Zsigula SRL.

Accesul pietonal si auto se face din sos. Borșului pe drumul de exploatare existent ce deservește ferma pomicola Dosu si pe drumurile de incinta ale Avicola SA conform convenției de servitute de trecere (autentificate notarial nr. 2742/09.07.2008) pentru terenul identificat cu nr. cad. 6114 si respectiv nr. topo 4195/80 si 8423.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere si mansardare parțiala hala existenta si construire hala, cu destinația atelier si vopsitorie auto, construire corp administrativ, amenajare sediu firma si birouri, sos. Borșului, nr. cad. 5893/1

  • - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -    Se propune extinderea, atât pe orizontală cât si pe verticală, a unei clădiri existente cu destinația hala atelier auto, corp administrativ, sediu firma si birouri, si respectiv amplasarea unei noi clădiri cu destinația hala atelier-vopsitorie auto si amenajarea unei parcări aferente;

  • -   regim de inaltime propus: P+M;

  • -   Amplasarea construcției se va realiza in frontal II al șoselei Borșului, cu respectarea prevederilor, reglementarilor si condițiilor de amplasare din planșa 4/U- Reglementari urbanistice aferenta PUD;

  • -   POTmaxim propus = 43,06%, CUTmaxim propus = 0,74;

  • -   Pentru amenajarea platformei de parcare s-a propus amenajarea a 4 locuri de parcare aferente funcțiunii, in incinta;

  • -   Echiparea tehnico-edilitara: Alimentarea cu apa prin put forat, evacuarea apelor uzate prin instalații de canalizare racordate la fosa septica vidanjabilă propusa iar alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la rețeaua orășeneasca.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -   Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Zsigula SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr. 48


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila