Hotărârea nr. 479/2009

privind numirea în funcþia publicã de conducere director executiv adjunct al Poliþiei Comunitare Oradea, a d-lui Fandly Iosif Marius, începând cu data de 01.06.2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind numirea în funcția publică de conducere director executiv adjunct al Poliției Comunitare Oradea, a d-lui Fandly Iosif Marius, începând cu data de 01.06.2009

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 54.971 din data de 27.05.2009, întocmit de către Biroul Resurse Umane, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea numirea în funcția publică de director executiv adjunct al Poliției Comunitare Oradea, a d-lui Fandly Iosif Marius, începând cu data de 01.06.2009,

Având în vedere:

  • -  Hotărârea Consiliului Local nr.707/2008 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Poliția Comunitară a municipiului Oradea, începând cu data de 15.09.2008;

  • -  prevederile art.16 lit.b) din Legea nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare (actualizată), conform căruia primarul face propuneri consiliului local în legătură cu numirea în funcție a șefului Poliției Comunitare și, după caz, a adjunctului/adjuncților acestuia, în condițiile legii;

  • -   prevederile art.56, lit. c), art. 104, alin. (1), lit. a), alin.(2), (3) și (4), alin.(6), alin.(7) și art. 105, alin. (1) din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici (republicată și actualizată) privind redistribuirea funcționarilor publici aflați în corpul de rezervă;

  • -  Ordinului nr.1230 din 21.05.2009 privind redistribuirea domnului Fandly Iosif Marius transmis prin adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București nr. 1894094 din 22.05.2009, înregistrată la Primăria municipiului Oradea sub nr. 114.724 din 25.05.2009.

În baza prevederilor art.36 alin.(2) lit.a, alin.(3) lit.b) si art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale (republicată și actualizată).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se numește în funcția publică de conducere director executiv adjunct al Poliției Comunitare a municipiului Oradea, domnul Fandly Iosif Marius .

Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.06.2009.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Poliția Comunitară a municipiului Oradea.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -     Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Oradea

  • -      Directorul executiv al Poliției Comunitare a municipiului Oradea

  • -      Dl. Fandly Iosif Marius

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa Oradea, 28 mai 2009                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 479                                              SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi pentru


Ionel Vila