Hotărârea nr. 478/2009

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Primãria Municipiului Oradea, Fundaþia Ruhama ºi Universitatea Oradea, în scopul depunerii unui proiect de finanþare.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Primăria Municipiului Oradea, Fundația Ruhama și Universitatea Oradea, în scopul depunerii unui proiect de finanțare.

Analizând raportul de specialitate nr. 55.184 din data de 28 mai 2009, întocmit de că tre

Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Primăria municipiului Oradea, Universitatea Oradea și Fundația Ruhama în scopul depunerii unui proiect de finanțare,

Văzând că există oportunitatea accesării de fonduri prin mecanismul financiar al Spațiului Economic European (SEE), Fondul pentru Organizații Neguvernamentale,

Ținând cont de propunerea Fundației Ruhama privind aplicarea și implementarea unui proiect cu scopul îmbunătățirii sistemului de servicii sociale la nivelul municipiului Oradea,

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată,

In temeiul art.36 alin.2 lit.(d) si (e); alin. 6, lit. (a), pct.2; alin. 7, lit. (a) si art. 45, alin.2, lit. (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Primăria municipiului Oradea, Fundația Ruhama și Universitatea Oradea în scopul depunerii unui proiect de finanțare.

Art.2. Se alocă suma de 5.500 de euro, reprezentând contribuția Primăriei municipiului Oradea în cadrul proiectului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe,

  • -  Fundația Ruhama, prin grija Direcției de Dezvoltare Durabilă și Finanțări Externe

  • -  Universitatea Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Ioan Cupșa


Oradea, 28 mai 2009

Nr. 478


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila