Hotărârea nr. 476/2009

privind aprobarea Acordului colectiv de muncã nr. 1516 din 20.05.2009 al Poliþiei Comunitare Oradea pentru anul 2009

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Acordului colectiv de muncă nr. 1516 din 20.05.2009 al Poliției Comunitare Oradea pentru anul 2009

Analizând Raportul de specialitate nr.1517 din 20.05.2009, întocmit de Poliția Comunitară Oradea, Biroul Pregătire Profesională, Resurse Umane și Salarizare prin care se propune aprobarea Acordului colectiv de muncă al Poliției Comunitare Oradea pentru anul 2009,

Ținând cont de: Anexa 1 - privind salariile funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare Oradea și Anexa 2 - privind situațiile drepturilor salariale a altor Poliții Comunitare din țară;

În temeiul:

 • -  Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici ( R2 ), actualizată;

 • - Hotărârii 611/2008, actualizată, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea funcționarilor publici;

 • - Ordonanței nr. 41 din 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009.

 • - Ordonanței nr. 6 din 24 ianuarie 2007 (*actualizata*) privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcționarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcționarilor publici, precum si creșterile salariale care se acorda funcționarilor publici in anul 2007

 • -  Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității si sănătății in munca

 • - Legii nr.371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, actualizată;

 • - H.G. nr. 2.295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare a municipiului Oradea;

 • - Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, actualizată;

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin.5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Acordul Colectiv de muncă nr.1516 din 20.05.2009 al Poliției Comunitare Oradea pentru anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Poliției Comunitare Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Directorul executiv al Poliției Comunitare Oradea

 • - Reprezentanții funcționarilor din cadrul Poliției Comunitare Oradea

 • - Biroul Pregătire Profesională. Resurse Umane și Salarizare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                              CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 476                                              SECRETAR

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi pentru


Ionel Vila

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA      REPREZENTANȚII FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN

CADRUL POLIȚIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI ORADEA

PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

Nr. ___________ din ___________/2009                         Nr. 1516 din 20.05.2009

Anexă la HCL nr.476/28 mai 2009

ACORD COLECTIV

Încheiat în temeiul prevederilor următoarelor acte normative:

 • •   Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată (R2), actualizată;

 • •   Hotărârea 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată;

 • •   Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, actualizaă;

 • •   O.G. nr. 6/2007 (actualizată) privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum si creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007;

 • •   Legea nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare;

 • •   Hotărârea nr. 281/1993 (actualizată) cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare;

 • •   H.G. nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite;

 • •   Legea nr.154/1998 (actualizată) privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar șia indemnizațiilor pentru personae care ocupă funcții de demnitate publică;

 • •   Hotărârea nr.196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administrației și Internelor de realizare a ordinii și siguranței publice, pentru creșterea siguranței cetățeanului și prevenirea criminalității stradale;

 • •   Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă;

 • •   Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;

PĂRȚILE SEMNATARE

J

 • 1. REPREZENTANȚII FUNCȚIONARILOR PUBLICI, Bondar Ilona, Mușet Cosmin, Condoroș Adriana, Gorgan Vasile, Toth Zoltan, din POLIȚIA COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI ORADEA, cu sediul în Oradea, P-ța Unirii nr.1, denumiți în continuare funcționari

și

 • 2. POLIȚIA COMUNITARĂ A MUNICIPIULUI ORADEA, cu sediul în Oradea, P-ța Unirii nr.1, reprezentată prin Director Executiv, domnul Crăciun Leucea, denumită în continuare angajator.

SCOPUL ACORDULUI COLECTIV

Prezentul acord colectiv are ca scop asigurarea, în conformitate cu dispozițiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient și imparțial, în interesul cetățenilor, eliminarea conflictelor de interese sau de muncă și preîntâmpinarea grevelor.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art.1. (1) Părțile contractante recunosc și acceptă pe deplin că sunt egale și libere în negocierea acordului colectiv la nivelul Poliției Comunitare a Municipiului Oradea și se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia privind drepturile și obligațiile ce decurg din prezentul acord colectiv și raporturile de serviciu.

 • (2) Angajatorul recunoaște libera exercitare a dreptului reprezentanților funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare a Municipiului Oradea conform convențiilor internaționale, pe care România le-a ratificat, legile naționale, precum libertatea de opinie a fiecărui angajat.

Art.2. (1)Acordul colectiv la nivel de instituție cuprinde drepturile și obligațiile funcționarilor publici cu privire la condițiile generale de muncă.

 • (2) La angajare și la stabilirea drepturilor individuale, angajatorul va asigura egalitatea de șanse și tratament pentru toți funcționarii, fără discriminări directe sau indirecte, pe bază de naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea sau înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor decurgând din acordul colectiv.

Art.3. Clauzele acordului colectiv de muncă produc efecte pentru toți funcționarii publici din cadrul instituției.

Art.4. (1) Prezentul acord se aplică de la data numirii în functie a funcționarilor nou angajati, precum si de la data convenită de părți în urma aprobării Hotărârii Consiliului Local pentru personalul existent.

 • (2) Prezentul Acord colectiv va fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând ca părțile să semneze prezentul acord colectiv după aprobarea acestuia de către Consiliul Local al Municipiului Oradea. Art.5. (1) Orice cerere de modificare a prezentului contract va face obiectul unei noi negocieri.

 • (2) Clauzele acordului colectiv privind raporturile de serviciu pot fi modificate pe parcursul executării acestuia în condițiile legii, ori de câte ori părțile convin acest lucru. Noul acord colectiv privind raporturile de serviciu este considerat nul de drept dacă modificarea este rezultatul unei presiuni exercitate de o parte asupra celeilalte părți în scopul acceptării solicitării de modificare. Nulitatea se constată în instanța de contencios administrativ competentă în condițiile legii.

 • (3) Orice modificare a conținutului acordului colectiv privind raporturile de serviciu se face cu acordul ambelor părți și se aduce la cunoștința persoanelor interesate în termen de 15 zile calendaristice de la data modificării prin act adițional.

 • (4) În perioada de depunere a cererii de modificare a acordului colectiv și încă 10 zile lucrătoare de la începerea negocierilor, conducerea Poliției Comunitare a Municipiului Oradea se obligă să nu procedeze la eliberarea din funcție a funcționarilor publici pe motive neimputabile acestora, iar reprezentanții funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare a Municipiului Oradea se obligă să nu declanșeze conflicte de muncă legate de modificările propuse prezentului acord colectiv;

 • (5) Modificarile aduse acordului colectiv se comunică, în scris, organului la care se păstrează și devin aplicabile de la data înregistrarii sau de la o altă dată ulterioară, potrivit convenției părților.

 • (6) Conducerea Poliției Comunitare a municipiului Oradea, va pune la dispoziția reprezentanților funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare a Municipiului Oradea informațiile care ar putea fi folosite la negocierea sau modificările prezentului acord colectiv, cu cel puțin 5 zile înaintea începerii negocierilor.

Art.6. (1) Suspendarea și încetarea raportului de serviciu au loc potrivit legii.

 • (2) Cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, părțile pot conveni asupra prelungirii valabilității acordului sau negocierii clauzelor sale.

Art.7. Interpretarea clauzelor prezentului acord colectiv se face prin consens.

Art.8. (1) Pentru rezolvarea problemelor ce apar în aplicarea prevederilor prezentului acord, părțile convin să instituie o comisie paritară.

 • (2) Competența, componența, organizarea și funcționarea comisiei paritare sunt stabilite prin reglementările legale. Art.9. Prevederile prezentului acord colectiv produc efecte pentru toți funcționarii publici din cadrul Poliției Comunitare a Municipiului Oradea.

Art.10. (1) Drepturile funcționarilor publici prevăzute în prezentul acord colectiv nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite prin actele normative în vigoare.

 • (2) În situațiile în care, în privința drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de muncă, intervin reglementări legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din acord.

CAPITOLUL II

Timpul de muncă

Art.11. (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe saptamână, cu o pauză de masă de 15 min. care va fi inclusă în programul de lucru.

Durata programului de lucru va fi stabilită astfel încât sa se asigure continuitatea serviciului polițienesc și refacerea capacității de muncă, în condițiile prevăzute de lege.

 • (2) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, calculate ca medie anuală.

 • (3) În durata normală a timpului de muncă nu intră timpii consumați cu echiparea/dezechiparea la începutul și sfârșitul programului de lucru, stabilit pentru locul respectiv de muncă.

 • (4) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevazută de alin.1, este considerată muncă suplimentară.

 • (5) Pentru angajatii care, datorită specificului activității, nu există posibilitatea încadrării în durata normală a timpului zilnic de lucru, se pot stabili forme specifice de organizare a timpului de lucru, în ture, stabilindu-se un program săptămânal a cărui medie lunară să fie de 40 de ore pe săptămână, iar programul stabilit să fie anunțat, de regulă, cu două, trei zile înainte, conform fișei posturilor.

 • (6) Stabilirea programului flexibil de lucru nu afectează drepturile prevăzute în acordul colectiv de muncă.

Art.12. (1) Angajații care își desfășoară activitatea în locuri de muncă cu condiții deosebite beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condițiile prevăzute de lege și nu pot fi solicitați să efectueze ore suplimentare, cu excepția cazurilor justificate de prevederi exprese ale regulamentelor specifice activității respective sau a unor situații apărute fortuit.

 • (2) Durata reducerii timpului normal de muncă și categoriile de personal care beneficiază de acest program se stabilesc prin consultarea instituțiilor abilitate prin lege să constate acest lucru la cererea uneia dintre părți.

 • (3)  La cererea uneia dintre părți, medicii de medicina muncii pot fi consultați la modificarea duratei de lucru, acordarea de concedii suplimentare și stabilirea condițiilor de muncă.

 • (4) Decizia medicului de medicina muncii sau a instituțiilor abilitate cu controlul condițiilor de muncă sunt obligatorii pentru părți.

Art.13. (1) Orele de începere și terminare a programului vor fi stabilite prin Regulamentul de ordine interioară.

 • (2) În toate cazurile în care se dovedește că este posibil, angajatorii și reprezentanții funcționarilor publici vor purta negocieri pentru a fixa orare flexibile de lucru și modalități de aplicare a acestora.

Art.14. (1) Orele prestate, la solicitarea angajatorului, peste programul normal de lucru stabilit in instituție sunt ore suplimentare.

(2) Pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamități naturale, ale unor accidente, ale altor cazuri de forță majoră sau situații deosebite specifice activității Poliției Comunitare, în conformitate cu prevederile Legii nr.371/2004 și HG 2295/2004, angajații au obligația de a presta munca suplimentară cerută de cel care angajează.

Art.15. (1) Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru vor fi recuperate în următoarele 30 de zile după efectuarea acestora sau plătite cu un spor la salariul de bază astfel:

 • a)  75% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale de lucru;

 • b)  100% din salariul de bază pentru următoarele ore de depășire a duratei normale de lucru;

 • c)  100% din salariul de bază pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu legea, nu se lucrează;

(2) În aceste condiții funcționarul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

Art.16. (1) Persoanele care prestează activitatea, potrivit programului normal de lucru, în intervalul dintre orele 22,00 - 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor la salariu de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru sau cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru.

 • (2) Funcționarii care desfășoară muncă de noapte și au probleme de sănătate recunoscute ca având legătură cu aceasta vor fi trecuți la o muncă de zi pentru care sunt apți.

 • (3) Femeile gravide, lăuzele și cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze muncă de noapte.

Art.17. (1) Angajații care renunță la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani, beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără să le fie afectate salariul de bază și vechimea în muncă. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de începere a programului de lucru, dacă activitatea instituției permite.

 • (2) La cererea întemeiată a angajatelor gravide, angajatorul va permite efectuarea de controale medicale în timpul programului de lucru, conform recomandărilor medicului care urmărește evoluția sarcinii, fără a le fi afectate drepturile salariale.

 • (3) Angajata în cauză este obligată să prezinte adeverința medicală privind efectuarea controalelor pentru care s-a învoit.

CAPITOLUL III

Condițiile de muncă, sănătate și protecția muncii

Art.18. (1) Părțile se obligă să depună toate eforturile pentru aplicarea riguroasă a sistemului instituționalizat prin legislația în vigoare, în vederea ameliorării permanente a condițiilor de muncă.

(2) În scopul realizării obiectivului prevăzut la alineatul precedent, părțile contractante vor asigura aplicarea măsurilor prevăzute de Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

Art.19. Măsurile privind ameliorarea condițiilor de muncă vor fi stabilite împreună cu reprezentanții funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare Oradea.

Art.20. (1) Angajații au obligația să protejeze și să utilizeze dotările conform destinației.

(2) Orice degradare a bazei materiale cade în sarcina celui care a cauzat un prejudiciu.

Art. 21. (1) Organizarea activitatii prin stabilirea unei structuri organizatorice raționale, repartizarea tuturor angajaților pe locuri de muncă cu precizarea atribuțiilor și răspunderilor lor, precum și exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligațiilor de serviciu de către angajați, sunt de competența exclusivă a angajatorului.

 • (2) Compartimentele de muncă vor fi constituite cu un număr corespunzator de angajați care să facă față necesităților cerute de regulamentul de ordine interioară și activităților curente.

 • (3) Dacă se constată că sunt compartimente de muncă suprasolicitate cu personal insuficient, care să acopere în durata normală de muncă atribuțiile specifice, atât angajatorul cât și reprezentanții funcționarilor publici pot cere redistribuirea posturilor pe unitate sau redimensionarea acestora după necesități.

4) Reprezentanții funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare Oradea vor prezenta propunerea conducătorului instituției, care o va analiza și dacă este întemeiată va înainta Primarului Municipiului Oradea o notă de fundamentare la care va atașa și cererea acestora.

 • (5) Angajatorul și primarul vor analiza situația prezentată și vor întreprinde demersurile legale pe lângă Consiliul Local al Municipiului Oradea pentru modificarea organigramei, dacă este cazul .

Art. 22. (1) În caz de divergență în ceea ce privește propunerea inițiată, se va recurge la o expertiză efectuată de comisia paritară.

 • (2) Concluziile expertizei sunt obligatorii pentru părți.

 • (3)   Cheltuielile necesare expertizei sunt suportate de angajator.

Art.23. Funcționarii publici din cadrul Politiei Comunitare Oradea sunt dotați cu uniformă, care se acordă gratuit, în conformitate cu dispozițiile Legii 371/2004, urmând a fi completată, după trecerea perioadei de uzură fizică, în conformitate cu prevederile H.G. 2295/2004. Pentru partea de echipament ce nu necesită înlocuire și pentru partea de uniformă și accesorii care nu necesită a fi achiziționate se atribuie echivalentul în bani a acestuia, în baza unei evidențe ce se va ține pentru fiecare funcționar public din cadrul instituției.

Art.24. (1) Angajatorul va organiza la angajare și, ulterior, o dată pe an, examinarea medicală a angajaților în scopul de a constata dacă sunt apți pentru desfășurarea activității în posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupa, precum si pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale. Examinarea medicală este gratuită, iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii.

 • (2) Modalitățile examinării medicale precum și termenii contractului cu instituția medicală, care efectuează prestația medicală, se aduc la cunoștință, obligatoriu, din timp, reprezentanților funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare Oradea.

 • (3) Angajații sunt obligați să se supună examenelor medicale în condițiile organizării, potrivit prevederilor alin.1. Refuzul funcționarului public de a se supune examinărilor medicale constituie abatere disciplinară .

 • (4) Funcționarii publici au obligația atunci când li se solicită de către cei în drept să se supună testului alcoolscop.

 • (5) Examinarea medicală a funcționarilor publici la angajare și, ulterior, o dată pe an, se face de către medicul de medicina muncii. În cazul când prin dispoziții legale speciale se prevăd examinări medicale la termene mai scurte, se vor aplica aceste prevederi.

 • (6) Funcționarii publici care suferă de boli cronice sau profesionale vor beneficia din partea instituției de plată a 50 % din contravaloarea serviciilor de tratament efectuate într-o stațiune balneoclimaterică la indicația scrisă a medicului specialist.

 • (7) Drepturile speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii se finanțează din bugetul Poliției Comunitare capitolul cheltuieli materiale și servicii, astfel cum este prevăzut în clasificația indicatorilor bugetari. Aceste drepturi nu afectează fondul de salarii și se supune regulilor de impozitare prevăzute de codul fiscal, și legislația în vigoare.

Art.25. La cererea uneia dintre părți, medicii de medicina muncii și inspectorii de protecția muncii vor fi consultați la modificarea duratei timpului de lucru.

Art.26. (1) Angajatele gravide, precum și cele care alăptează, nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise în deplasare și nu vor putea fi detașate decât cu acordul lor.

(2) La solicitarea Comitetului de Sănătate și Securitate a Muncii, angajatorul are obligația să evalueze riscurile pe care le presupune locul de muncă al angajatei care anunță că este însărcinată, precum și al angajatei care alăptează și să le informeze cu privire la acestea.

CAPITOLUL IV

Salarizarea si alte drepturi banesti

Art.27. (1) Pentru munca prestată în condițiile prevăzute în decizia de încadrare în muncă, fiecare angajat, are dreptul la un salariu exprimat în bani, corespunzator funcției, categoriei, clasei, gradului sau treptei profesionale în care sunt încadrați, în raport cu îndeplinirea atribuțiilor și răspunderilor prevăzute în fișa postului, care nu poate fi mai mic decât salariul minim pe economie.

 • (2) Plata salariului se efectuează o dată pe lună.

 • (3) Salariile funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare a Municipiului Oradea se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în materie.

 • (4) Salariul este compus din salariul de bază, sporuri, premii, și alte drepturi.

Art.28. Angajatorul are obligația comunicării lunare a drepturilor bănesti ale fiecărui angajat. Documentul prin care se comunică drepturile salariale trebuie să conțină cuantumul sumelor din care se compune salariul net cât și cel brut precum și reținerile. Salariul este confidențial.

Art.29. Poliția Comunitară Oradea va include în bugetul propriu sume pentru achiziționarea de programe informatice necesare evidenței salarizării angajaților .

Art.30. Nerespectarea obligației comunicării drepturilor bănești constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii de către șeful ierarhic sau instanța de judecată competentă la sesizarea oricărei persoane interesate.

Art.31. (1) Funcționarii publici vor beneficia de următoarele sporuri:

 • a) spor de vechime în muncă (conf.art.11 din Ordonanța 6/2007, actualizată), calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, după cum urmează:

-de la 3 la 5 ani - un spor de 5%;

-de la 5 la 10 ani - un spor de 10%;

-de la 10 la 15 ani- un spor de 15%; -da la 15 la 20 ani- un spor de 20%; -peste 20 de ani - un spor de 25%.

 • b) indemnizația de conducere, conform reglementărilor cuprinse în Ordonanța nr.6/2007 (actulizată) privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici în anul 2007;

 • c) spor pentru munca prestată în timpul nopții (conf.art.12 din Ordonanța 6/2007, actualizată) , de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat respectă condițiile prevăzute la art.14(1).

 • d) spor pentru titlul științific de "doctor" (conf.art.14 din Ordonanța 6/2007, actualizată), de 15% din salariul de bază, dacă funcționarul public își desfășoară activitatea în domeniul pentru care poseda titlul științific respectiv.

(e) spor pentru condiții vătămătoare de 10 % din salariul de bază (conf. art. 16 din Ordonanța 6/2007 actualizată) pentru functionarii publici care își desfășoară activitatea în prezența instalațiilor care generează câmpuri electromagnetice de radiofrecvență produse de emițători pentru comunicații, instalații de microunde, instalații de curenți de înaltă frecvență sau stații de bruiaj;

 • f) spor pentru misiune permanenta de 25% (conf. HG nr. 196/2005) din salariu pentru funcția îndeplinită, din salariul pentru gradul profesional deținut, din salariul de merit, din indemnizația de conducere și gradații pentru activitate desfășurată în condiții de muncă specifice personalului militarizat, Poliția Comunitară fiind forță complementară de ordine publică alături de alte structuri ale statului, astfel că la același tip de misiuni, sporurile acordate acestora trebuie să fie similare. Misiunea permanentă se referă la faptul că: funcționarul public din cadrul Poliției Comunitare este solicitat 24h din 24h; activitatea pe care o prestează presupune un anumit grad de risc, uneori foarte ridicat, și se desfășoară în condiții de încordare psihică. Gradul de periculozitate este similar cu cel al personalului militarizat și este specific tuturor instituțiilor Poliției Comunitare din țară. Funcționarii publici care beneficiază de acest spor vor fi nominalizați prin Decizia Directorului Executiv al Poliției Comunitare Oradea.

 • g) funcționarilor publici li se acordă lunar drepturi speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii, după cum urmează:

 • - 529 lei pentru funcționarii pubici care au un salariu brut conform statului de personal între 550 lei și 1700 lei;

 • - 476 lei pentru funcționarii pubici care au un salariu brut conform statului de personal între 1701 lei și 2200 lei;

 • - 423 lei pentru funcționarii pubici care au un salariu brut conform statului de personal peste 2201 lei;

Suma stabilită la data aprobării Hotărârii Consiliului Local rămâne aceeași pe tot parcursul anului 2009, chiar dacă intervin modificări privind venitul brut al funcționarului public.

Drepturile speciale se vor indexa semestrial cu indicele prețului de consum inflaționist, comunicat de Direcția Județeană de statistică.

Drepturile care decurg din acordarea acestei sume se impart în două categorii:

 • -   drepturi pentru menținerea sănătății, astfel:

o  acoperirea unei părți din cheltuielile cu tratamentele medicale

o   acoperirea unei părți din cheltuielile cu hrana

o  acoperirea unei părți din cheltuielile cu medicamentele

 • -   drepturi pentru securitatea muncii, astfel:

o   acoperirea unei părți din cheltuieliel determinate de munca în condiții de stres;

o   acoperirea unei părți din cheltuielile determinate de munca prestată în condiții de periculozitate

specifice personalului militarizat.

Drepturile lunare speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii se acordă funcționarilor publici în următoarele situații:

 • - sunt efectiv prezenți la muncă;

 • - se află în concediu de odihnă;

 • - concediu de studii plătit;

 • - se află în zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie conform prevederilor prezentului acordul colectiv. Drepturile lunare speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii nu se vor acorda în următoarele situații:

 • - funcționarilor publici aflați în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani;

 • - funcționarilor publici aflați în concediu de boală; -angajatelor aflate în concediu de maternitate;

 • - alte tipuri de concedii.

Art.32. (1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, funcționarii publici pot beneficia de un salariu de merit lunar, în limita a 20% din numărul de posturi corespunzatoare funcțiilor publice, prevăzut în statutul de funcții.

 • (2) Salariul de merit va fi in cuantum de maxim 15% din salariul de bază, face parte din salariul de baza și constituie baza de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acorda în raport cu salariul de bază.

 • (3) Salariile de merit se acordă anual funcționarilor publici, încadrați pe funcții publice de executie, în proportie de cel putin doua treimi din numarul total al functiilor publice, dupa aprobarea bugetului anual.

 • (4) Ordonatorul de credite va stabili, cu consultarea reprezentanților funcționarilor publici din cadrul instituției semnatare, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit, în afara celor prevazute de lege.

Art.33. Pe parcursul anului calendaristic, functionarii publici beneficiaza de premii, stimulente și facilități, după cum urmează :

 • a)   un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de baza, realizat in anul pentru care se face premierea, calculat conform legislatiei in vigoare. Plata acestuia se face in luna ianuarie a anului urmator ;

 • b) premii constituite lunar în limita a 10% din fondul de salarii pentru funcționarii publici, ce vor fi acordate lunar;

 • c) premii în limita a 5% din economiile realizate, prin reducerea cheltuielilor cu salariile din cheltuielile cu salariile aferente funcțiilor publice prevăzute în statul de funcții. Premiile individuale se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea reprezentanților funcționarilor publici (atunci când situația financiară o va permite);

 • d)  stimulente din fondul constituit ca urmare a încasării amenzilor aplicate, conform legislației în vigoare. Fondul de stimulente este repartizat conform Actului adițional nr.1/2009, încheiat între Sindicatul Civica și Primăria Municipiului Oradea. Stimulentele individuale se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea reprezentanților funcționarilor publici, prin emiterea unui regulament de acordare a acestora;

 • e) funcționarii publici beneficiază lunar de o sumă de bani, reprezentând cheltuielile de transport aferente deplasărilor în interes de serviciu în Municipiul Oradea, sumă aferentă unui abonament practicat de Regia Autonomă OTL. Suma se acordă în funcție de timpul efectiv lucrat pe baza fișei de pontaj întocmite de către cei în drept;

 • f)  funcționarii publici au prioritate la acordarea în folosință la o suprafață de cel puțin 300 mp pentru construirea unei locuințe familiale;

 • g) instituția este obligată, să despăgubească funcționarul public în cazul în care acesta, din vina instituției, a suferit un prejudiciu material în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;

 • h) conducerea instituției are obligația să asigure funcționarilor publici protecție împotriva amenințărilor, calomniilor și violențelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcției sau în legătură cu acesta. În cazul în care un funcționar public a fost amenințat, calomniat sau agresat fizic sau moral în exercitarea sarcinilor de serviciu, instituția va deconta onorariile avocatului ales pentru apărarea funcționarului public în justiție;

 • i)  funcționarii publici vor beneficia de serviciile medicului de medicina muncii al instituției, conform O.M.S. nr. 761/2001, cu modificările și completările ulterioare, iar instituția va suporta din buget cheltuielile generate în acest sens. Art.34. Toate drepturile banesti, cuvenite functionarilor publici, se platesc inaintea oricaror obligatii pecuniare ale unitatii . Art.35. Pentru activitatea desfășurată, personalul Poliției Comunitare Oradea poate beneficia și de recompense cu valoare de simbol (ex. diplome de excelență, scrisori de mulțumire, obiecte representative, insigne, embleme etc.)

Art.36. (1) Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului cauzat salariatului.

 • (2) Retinerile cu titlul de daune, cauzate angajatorului, nu pot fi efectuate decat daca datoria functionarului public este scadenta, lichida si exigibila, a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă si se efectueaza printr-o decizie de imputare emisa de conducatorul institutiei sau prin angajament de plata.

 • (3) Acceptarea fara rezerve a unei parti din drepturile salariale sau semnarea actelor de plata in astfel de situatii nu poate avea semnificatia unei renuntari, din partea angajatorului, la drepturile salariale, ce - i se cuvin in integralitatea lor. Art.37. Functionarii publici trimisi in delegatie in tara vor beneficia de urmatoarele drepturi:

 • a) decontarea cheltuielior de transport si a costului cazarii, portivit conditiilor stabilite prin actele normative ;

 • b) diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin lege .

Art.38. Angajatorii vor tine o evidenta in care sa se mentioneze activitatea desfasurata, functia publica detinuta, specialitatea ceruta ocuparii functiei, in baza fisei postului, drepturile de care angajatii au beneficiat si vor elibera dovezi despre acestea. Art.39. (1) În caz de deces al funcționarului public, familia sa, va primii un ajutor cu caracter social, reprezentând două salarii medii brute lunare pe economie.

 • (2) Dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legătură cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului social acordat va fi de 3 salarii medii brute pe economie.

 • (3) În caz de deces în familie (părinți, soț/soție, copii) funcționarii publici beneficiază de un ajutor din partea instituției în cuantum de un salariu mediu brut pe economie stabilit anual prin legea bugetului asigurărilor sociale. Finanțarea este asigurată din bugetul local capitolul cheltuieli materiale și servicii, iar sumele sunt alocate beneficiarilor cu titlul drepturi cu caracter social.

 • (4) Funcționarii publici beneficiază de un salariu mediu brut pe economie, plătit de aceasta mamei, pentru nașterea fiecărui copil. Dacă mama nu este salariată, de acest drept beneficiază soțul acesteia.

CAPITOLUL V

Concedii și zile libere

Art.40. (1) In fiecare saptamana functionarul public are dreptul, de regula, la doua zile consecutive de repaus saptamanal.

 • (2) Repausul saptamanal se acorda, de regula, sambata si duminica.

 • (3) In cazul in care activitatea de la locul de munca, in zilele de sambata si duminica, nu poate fi intrerupta, zilele de repaus saptamanal vor fi acordate si in alte zile ale saptamanii sau cumulat, pe o perioada mai mare.

Art.41. (1) Zilele libere și sărbătorile legale, in care nu se lucreaza sunt :

 • - 1 si 2 ianuarie, Anul Nou;

 • - 24 ianuarie - cu precizarea că se va asigura o desfășurare normală a acivității la nivel de instituție;

 • - prima si a doua zi de Pasti;

 • - 1 Mai - Ziua Internațională a Muncii;

 • - prima și a doua zi de Rusalii;

 • - Adormirea Maicii Domnului;

 • - 12 octombrie - ziua orașului Oradea cu precizarea că se va asigura o desfășurare normală a acivității la nivel de instituție;

 • - 1 Decembrie - Ziua Națională a României;

 • - 25 și 26 decembrie - Sărbătoarea de Crăciun;

-doua zile pentru fiecare dintre cele trei sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

(2) Acordarea zilelor libere se face de catre angajator .

Art.42. Angajatii pot solicita, in mod justificat, decalarea programului de lucru. Conducatorul institutiei va analiza cererea si o va aproba, in functie de posibilitati.

Art.43. (1) Angajatii au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit, de minimum 21- 25 de zile lucratoare, în funcție de vechimea în muncă.

(2) Concediul de odihnă se acordă proporțional cu numărul de luni lucrate într-un an calendaristic; Art.44. (1) Pe durata concediului de odihna angajatii vor primi o indemnizatie egala cu salariul mediu lunar de baza, realizat in anul in care este efectuat concediul.

 • (2) Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă;

 • (3) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește cu cel puțin 5 zile înaintea plecării în concediu, la solicitarea celui în cauză.

Art. 45. (1) La plecarea in concediu de odihna functionarii publici au dreptul, pe langa indemnizatia de concediu, la o prima de vacanta egala cu salariul de baza brut din luna anterioara plecarii in concediu care se impozitează conform legislației în vigoare.

(2) In cazul in care concediul de odihna se efectueaza fractionat, potrivit legii, prima de vacanta se acorda odata cu indemnizatia de concediu cuvenita pentru fractia mai mare.

Art. 46. Orice conventie prin care se renunta total sau in parte la dreptul la concediul de odihna este interzisa.

Art.47. Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an calendaristic, integral sau fractionat. In cazul in care programarea concediului se face fractionat, conducatorul institutiei este obligat sa stabileasca programarea astfel incat una dintre fractiuni sa fie de cel putin 15 zile lucratoare, neintrerupta. La solicitarea motivata a functionarului public, se pot acorda fractiuni neintrerupte mai mici de 15 zile lucrătoare.

(2) In cazul in care functionarul public, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde concediul de odihna neefectuat, pana la sfarsitul anului urmator.

Art.48. (1) Concediul de odihnă poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective, în condițiile legii;

 • (2) Concediul de odihna poate fi intrerupt si/sau reprogramat daca, pe perioada desfasurarii acestuia, intervine una din urmatoarele situatii:

 • a) incapacitate temporara de munca, constatata cu certificat medical;

 • b) pe timpul satisfacerii unor obligatii militare;

 • c) cand prezenta functionarului public la serviciu este ceruta de conducerea institutiei;

 • d) in cazul in care functionarul solicita prezentarea la serviciu si interesele serviciului o permit.

 • (3) Conducătorul instituției poate rechema funcționarul public din concediul de odihnă, în caz de forță majoră sau interese urgente care impun prezența funcționarului public la locul de muncă.

 • (4) Functionarul va fi chemat in scris din concediu de catre conducerea institutiei si va avea dreptul la o compensatie constand, dupa caz, in:

 • - plata transportului dus-intors din localitatea unde se afla in concediu;

 • - despagubiri datorate pentru cheltuielile facute de salariat, daca acesta se afla la odihna sau la tratament, pe baza documentelor justificative;

 • - timpul afectat deplasarii dus-intors, dar nu mai mult de 2 zile, va fi considerat timp lucrat si se adauga la concediu ramas neefectuat.

Instituția are obligația de a suporta toate cheltuielile funcționarului public și ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă. Art. 49. În cazul in care ambii soti lucreaza in aceeasi institutie au dreptul la programare in concediu in aceeasi perioada. Art. 50. - In situatia in care functionarul are recomandare medicala pentru a urma un tratament intr-o statiune balneoclimaterica, i se va acorda concediul de odihna conform biletului de tratament.

Art.51. (1) Angajatii au dreptul la zile libere, platite pentru evenimente deosebite in familie, sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza:

 • a) casatoria functionarului public - 5 zile lucratoare ;

 • b) nasterea sau casatoria unui copil - 3 zile lucratoare;

 • c) decesul sotului/sotiei funcționarului public sau al unei rude pana la gradul al IlI-lea al funcționarului public

ori a soțului/soției acestuia, inclusiv - 3 zile lucratoare;

 • d) controlul medical anual - o zi lucratoare

 • e) donatorii de sange - conform legii;

Art.52. Dacă încetarea raportului de serviciu ale funcționarului public intervine după efectuarea concediului de odihnă pe anul în curs, indemnizația pentru zilele de concediu aferente perioadei nelucrate se va recupera după caz de la noul angajator sau de la cel în cauză.

Art.53. Funcționarii publici care se pensionează, au dreptul la concediu de odihnă integral pentru anul respectiv, indiferent de luna în care se pensionează.

Art.54. Dacă pe parcursul a doi ani calendaristici funcționarul public are mai puțin de 12 luni lucrate, indiferent de motiv, acesta beneficiază de un singur concediu de odihnă.

Art.55. Funcționarii publici au dreptul, la cerere, la un concediu fără plată, pentru interese personale, de maximum 30 de zile calendaristice, iar în cazuri deosebite de maximum 90 zile calendaristice.

Art.56. (1) Funcționarii publici au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională;

(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

Art.57. Durata concediului fără plată pentru formare profesională va fi de maximum 90 de zile și va putea fi realizat și fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de promovare în anii superiori sau a examenelor de absolvire. Art.58. Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă.

Art.59. (1) În cazul în care funcționarii publici participă la cursuri, forme de perfecționare profesională, din domeniul administrației publice sau în legătură cu aceasta, cheltuielile de participare vor fi suportate de către angajator. În cazul participării la masterate din domeniul administrației publice sau în legătură cu aceasta se va suporta de către instituție numai cheltuielile de școlarizare.

(2) După absolvirea cursurilor de formare profesională sau masterat funcționarul public va fi obligat să semneze un angajament scris prin care se obligă să lucreze în administrația publică cel puțin 3 ani, în caz contrar fiind obligat să restituie sumele cheltuite de instituție prevăzute la alin (1), proporțional cu perioada lucrată de la absolvirea acestora.

Art.60. Pe perioada in care angajata se afla in concediul pentru ingrijirea copilului de pana la 2 ani, raportul de serviciu al acesteia nu va putea înceta, iar in postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, decat cu acord de munca, pe durata determinata.

CAPITOLUL VI

Decizia de încadrare

Art.61. În vederea stabilirii concrete a drepturilor și obligațiilor funcționarilor publici, angajarea se va face prin încheierea raportului de serviciu.

Art.62. (1) Încheierea raportului de serviciu se face pe baza condițiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetățeanului și numai pe criteriul aptitudinilor și competenței profesionale.

 • (2) Conducerea instituției se obligă să aducă la cunoștința funcționarilor publici posturile vacante și condițiile de ocupare a lor, prin afișaj, cu cel puțin 30 de zile înaintea concursului;

 • (3) Posturile vacante se ocupă numai prin promovare, transfer, concurs sau redistribuire. În cazul în care, la concurs au aceleași rezultate, un funcționar public cu o persoană din afara instituției, la ocuparea postului are prioritate funcționarul public angajat al instituției;

 • (4) Promovarea personalului se face prin examinare sau concurs;

 • (5) Componența comisiilor de concurs sau examen se va stabili prin decizia conducătorului instituției.

Art.63. (1) Functionarii publici sunt incadrati in conditiile legii prin decizie de incadrare.

 • (2) Decizia de incadrare este actul emis de o autoritate publica prin care un functionar public este numit pe functia publica, remunerata conform legii si care naste un raport de serviciu.

 • (3) Fisa postului va contine obligatoriu functia si specialitatea ceruta pentru ocuparea postului.

 • (4) Decizia de incadrare insotită de fisa postului se intocmeste in doua exemplare si se comunica functionarului public in termen de 5 zile de la emitere.

Art.64. (1) Evaluarea performanțelor profesionale a funcționarilor publici se va face în condițiile legii. Funcționarii publici nemulțumiți de evaluarea performanțelor profesionale, pot face contestație conform Statutului funcționarilor publici;

 • (2) Evaluarea funcționarilor publici se va face anual, în cursul lunii ianuarie, pentru anul anterior. Evaluarea are caracter confidențial și se aduce la cunoștința funcționarilor publici sub semnătură;

 • (3) Întocmirea evaluării de către șefii ierarhici, în mod subiectiv, nesincer sau cu rea credință constituie abatere disciplinară și atrage răspunderea administrativă a celui vinovat.

Art.65. Drepturile și obligațiile funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare Oradea, precum și ale angajatorului, sunt menționate în actele normative specifice în vigoare și în regulamentul de ordine interioară.

Art.66. (1) Raportul de serviciu se va face pe perioada nedeterminata. Dacă angajatul solicita asistenta din partea reprezentanților funcționarilor publici a Poliției Comunitare Oradea, aceasta se poate acorda.

 • (2) Raportul de serviciu se poate incheia si pe durata determinata, in cazurile si in conditiile prevazute de lege. Art.67. Refuzul angajatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii, locul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul celui care angajaza de a proceda la desfacerea unilateral a raportului de serviciu sau de munca pentru acest motiv.

Art.68. Raportul de serviciu poate fi modificat numai prin acordul părților și în conditiile prevazute de lege. Orice modificare a prevederilor raporturilor de serviciu impune încheierea unui act adițional la raportul de serviciu, în termen de 15 zile de la data încunoștiințării în scris a funcționarului public asupra modificărilor.

Art.69. (1) Raportul de serviciu se poate suspenda prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia din părți;

 • (2) Suspendarea raportului de serviciu are ca efect suspendarea prestării muncii de către funcționarul public și a plății drepturilor de natură salarială de către instituție.

 • (3) Executarea raportului de serviciu se suspenda si pe perioada exercitarii unei functii eligibile remunerate de organizatia in care angajatul isi desfasoara activitatea pe timpul mandatului.

Art.70. (1) Încetarea raportului de serviciu poate avea loc, in conditiile prevazute de lege, prin unul din urmatoarele moduri:

 • a)  de drept;

 • b)  prin acordul partilor, consemnat in scris;

 • c)  prin eliberare din funcția publică;

 • d)  prin destituire din funcția publică;

 • e)  prin demisie.

2) In cazurile in care unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz la incetarea raportului de serviciu, durata preavizului va fi de 30 de zile lucratoare.

 • (3) In perioada preavizului, angajatii au dreptul la patru ore libere pe zi de la programul unitatii, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele libere se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de angajator.

Art.71. Eliberarea din funcția publică poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana funcționarului sau pentru motive care nu țin de persoana funcționarului.

Art.72. Este interzisă eliberarea din funcția publică a funcționarilor publici, în următoarele situații:

 • a) pe criterii de sex, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală;

 • b) pentru exercitarea, în condițiile legii, a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale. Art.73. Încetarea sau modificarea raportului de serviciu nu poate fi dispusă fără acordul funcționarului public:

 • a)   pe durata incapacității temporare de muncă, dovedită cu certificat medical conform legii;

 • b)   pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

 • c)   pe durata concediului de maternitate;

 • d)   pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

 • e)   pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • f)    pe durata îndeplinirii serviciului militar;

 • g)   desfasurarea activitatii sindicale, precum si apartenenta la un sindicat nu pot constitui motive pentru incetarea raportului de serviciu din initiativa unitatii.

 • h)   pe durata efectuării concediului de odihnă.

Art.74. În cazul în care conducătorul instituției intenționează să efectueze concedieri colective acesta are obligația de a iniția, în timp util și în scopul ajungerii la o înțelegere, în condițiile prevăzute de lege consultări cu reprezentanții funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare Oradea cu privire cel puțin la:

 • a)   metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de funcționari publici care vor fi concediați;

 • b)   atenuarea consecințelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a funcționarilor publici concediați;

Art.75. În perioada în care au loc consultări potrivit art. 51 alin. (1) conducerea instituției are obligația să furnizeze toate informațiile relevante și să notifice în scris reprezentanții funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare Oradea asupra următoarelor:

 • a)  numărul total al funcționarilor publici ce urmează a fi concediați;

 • b)  motivele care determină concedierea;

 • c)  numărul și categoriile de funcționari publici care vor fi afectați de concediere;

 • d)  criteriile avute în vedere, potrivit legii și acordului colectiv, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere;

 • e)  măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului concedierilor;

 • f)   măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii și compensațiilor ce urmează să fie acordate funcționarilor publici supuși concedierii, conform dispozițiilor legale și acordului colectiv aplicabil la nivel național;

 • g)  data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile;

 • h)  termenul înăuntrul căruia reprezentanții funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare Oradea pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului funcționarilor publici concediați.

Art.76. (1) Reprezentanții funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare Oradea pot propune conducerii instituției măsuri în vederea evitării concedierilor ori diminuării numărului funcționarilor publici concediați, într-un termen de 10 de zile calendaristice de la data primirii notificării de concediere;

(2) Conducătorul instituției are obligația de a răspunde în scris și motivat la propunerile formulate potrivit prevederilor alin. (1), în termen de 5 zile de la primirea acestora.

Art.77. (1) Conducătorul instituției care a dispus concedieri colective nu poate face noi angajări pe locurile de muncă ale funcționarilor publici concediați pe o perioadă de 9 luni de la data concedierii acestora;

 • (2) În cazul în care în această perioadă instituția reia activitățile a căror încetare a condus la concedieri colective, funcționarii publici care au fost concediați au dreptul de a fi reangajați pe aceleași locuri de muncă pe care le-au ocupat anterior, fără examen sau concurs;

 • (3) În situația în care funcționarii publici care au dreptul de a fi reangajați potrivit alin. (2) nu solicită acest lucru în termen de 10 zile de la data comunicării conducerii instituției că acceptă locul de muncă oferit, conducerea instituției poate face noi angajări pe locurile de muncă rămase vacante.

Art.78. În situația în care încetarea raportului de serviciu nu poate fi evitată, conducerea instituției va comunica, în scris, fiecărui funcționar public:

 • a)   termenul de preaviz, în condițiile prevăzute de lege;

 • b)   dacă îi oferă un alt loc de muncă ori cuprinderea într-o formă de recalificare profesională.

Art.79. În afara drepturilor prevăzute în prezentul acord colectiv, funcționarii publici beneficiază de drepturile stabilite prin legislația specială în vigoare, privind asigurarea și protecția socială.

Art.80. Conflictele de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea raportului de serviciu sau acordului colectiv vor fi solutionate de instantele stabilite conform Codului de procedura civila si Legii nr.168/1998 privind solutionarea conflictelor de munca și a Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

CAPITOLUL VII Formarea profesională

Art. 81. (1) Parțile înteleg:

 • a) prin termenul de formare profesional, se intelege orice procedura prin care un functionar public dobandeste o calificare atestata printr-un certificat sau o diploma eliberata in conditiile prevazute de Legea invatamantului;

 • b) prin termenul de formare profesionala continua, se intelege orice procedura prin care functionarul public, avand deja o calificare ori o profesie, isi completeaza cunostintele profesionale, fie prin aprofundarea studiilor intr-un anumit domeniu al specialitatii de baza, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate in domeniul specialitatii lor.

 • (2) Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca, convenite intre reprezentanții funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare Oradea si angajator.

 • (3) Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de functionari publici.

Art.82. (1) Unitatea elaboreaza, anual, planul de pregatire profesionala, cu consultarea reprezentantilor funcționarilor publici din cadrul instituției, program care este aprobat de catre comisia paritara din cadrul unitatii.

 • (2) Planul anual de pregatire si formare profesionala se va constitui ca anexa la prezentul document si va face parte integranta din contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul unitatii.

 • (3) Valoarea sumelor necesare desfasurarii programelor de formare profesionala, prevazute in planul anual de pregatire si formare profesionala, vor fi cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli ale unitatii si vor fi negociate cu reprezentanții funcționarilor publici din cadrul instituției inainte cu 30 de zile de aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli. Art.83. (1) Selectarea functionarilor publici pentru participarea la cursurile, seminariile, simpozioanele, conferintele si alte asemenea manifestari de specialitate, care se desfasoara in strainatate, se va face de catre conducerea instituției.

(2) Criteriile minimale avute in vedere pentru selectarea functionarilor publici de a participa la manifestari prevazute la alin.(1) sunt: tematica manifestarii, atributiile specifice ale functionarului public propus, relevanta tematicii abordate in activitatea de serviciu, diversificarea, continuitatea, calificativele obtinute.

Art.84. Programele de pregatire profesionala vor fi aduse la cunostinta tuturor functionarilor publici prin afisare la sediul unitatii, in locuri adecvate si usor accesibile, in termen de 3 zile de la adoptare, dar cu cel putin 30 zile inainte de inceperea primei forme de pregatire.

Art.85. Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu pregatirea profesionala vor fi prevazute obligatoriu in bugetul unitatii si vor acoperi plata pregatirii a cel putin 50% din functionari publici.

Art.86. Angajatorii suporta costul perfectionarii profesionale cand cursurile se desfasoara in urmatoarele situatii:

a) organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice ;

b) organizate de Institutul National de Administratie, de centre regionale de formare continua pentru administratia publica locala sau alte institutii specializate din tara sau din strainatate.

Art.87. (1) Costul perfectionarii profesionale va fi suportat integral sau partial de catre angajator in functie de fondurile disponibile si interesul institutiei publice fata de obiectul specializarii.

(2) Sunt considerate cursuri de perfectionare profesionala in interesul institutiei specializarile postuniversitare, de tipul masterat in specialitatea administratie publice sau pe profilul specializarii functiei angajatorului, precum si orice curs organizat de institutii specializate si agreate de angajatori daca sunt pe specialitatile mentionate mai sus, cand se impune.

(3) Suportarea pretului de catre angajator este conditionata de semnarea, de catre angajatul beneficiar, al unui angajament prin care se obliga sa ramana angajatul institutiei timp de cel putin trei ani de la absolvirea cursului.

Art.88. (1) Functionarii publici beneficiaza de concediu de studii fara plata pentru sesiunile de examen a studiilor universitare si postuniversitare, concediu fractionat astfel incat sa nu depaseasca 90 de zile pe an.

CAPITOLUL VIII

Răspunderea juridică

 • 1. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

Art.89. (1) Conducătorul instituției dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancțiuni disciplinare funcționarilor publici ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către funcționarul public prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, raportul de serviciu sau acordul colectiv, ordinele și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici.

(3) Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune.

Art.90. (1) În cazul in care intentioneaza sa dispuna o masura disciplinara impotriva unui angajat, pentru fapte ce constituie abateri disciplinare, cu exceptia cazului in care masura disciplinara consta intr-o mustrare scrisa, angajatorul este obligat sa aduca la cunostinta fapta, spre cercetare disciplinara, Comisiei de disciplina constituita la nivelul institutiei.

 • (2) Functionarul public are dreptul de a fi informat cu privire la fapta ce i se imputa si dreptul de a se apara, iar unitatea are obligatia de a-l asculta si de a verifica sustinerile facute de acesta in aparare.

 • (3) Cercetarea disciplinara este efectuata de Comisia de disciplina, conform legii.

Art.91. (1) Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica conducătorul instituției în cazul abaterilor disciplinare sunt cele prevăzute la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 republicată;

 • (2) Sancțiunile disciplinare cu excepția celei prevăzute la art. 77 alin. (3) lit. a) se aplică de conducătorul instituției la propunerea comisiei de disciplină;

 • (3) Sancțiunile disciplinare vor fi aplicate numai după cercetarea prealabilă a faptei săvârșită și după audierea funcționarului public. Audierea funcționarului public trebuie consemnată în scris, sub sancțiunea nulității;

 • (4) Refuzul funcționarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declarație privitoare la abaterile disciplinare care i se impută se consemnează într-un proces verbal de către Comisia de disciplină;

 • (5) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a funcționarul public precum și de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate;

 • (6) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare;

Art.92. (1) Angajatorul asigura informarea fiecarui angajat cu privire la continutul Regulamentului intern.

(2) Regulamentul intern se afiseaza la sediul institutiei.

 • 2. RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

Art.93. (1) Partile contractante raspund patrimonial, în temeiul raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse reciproc din vina si in legatura cu munca lor.

 • (2) Funcționarii publici nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau alte cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

 • (3) Modul de stabilire a pagubei, dimensiunea raspunderii patrimoniale, modul si termenele de recuperare a pagubelor sau a daunelor stabilite in sarcina partilor (contractante) sunt cele prevazute de lege.

Art.94. (1) Când paguba a fost produsă de mai mulți funcționari publici, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei;

(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net la data constatării pagubei și, atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat.

Art.95. (1) Funcționarul public care a încasat de la instituție o sumă nedatorată este obligat să o restituie;

(2) Dacă funcționarul public a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabilesc potrivit valorii acestora la data plății.

Art.96. (1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reține în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză de instituție;

(2) Ratele nu pot fi mai mari de 1/3 din salariul lunar net, fără a putea depăși împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariu.

CAPITOLUL IX

Comisia paritara. Comisia de disciplina

Art.97. Comisia paritara participa la stabilirea masurilor privind conditiile de munca, sanatate si securitatea muncii, formuland propuneri care privesc :

 • a)  organizarea eficienta a timpului de munca al angajatilor ;

 • b)  formarea profesionala ;

 • c)  masuri de protectie a muncii ;

 • d)  masuri de eficientizare a activitatii angajatilor ;

Art.98. Se vor constitui comisii paritare, conform legii, la nivel de Consiliu Local si unitatea subordonata si finantata de aceasta.

Art.99. Comisia paritara acorda aviz in problemele in care este consultata in scris si motivat. Avizul comisiei paritare are caracter consultativ.

Art.100.Comisia de disciplina, constituita la nivelul institutiei, cerceteaza abaterile disciplinare pentru care a fost sesizata, intocmind rapoarte cu privire la cauzele pentru care a fost sesizata si le inainteaza angajatorului cu propunerile sale (fie sanctiune aplicabila, fie clasarea cauzei).

Art.101. Angajatorul emite dispozitia de sanctionare a angajatului, pe baza propunerii cuprinse in raportul comisiei de disciplina, neputand aplica o sanctiune mai grava decat cea propusa de comisia de disciplina.

CAPITOLUL X

Dispozitii finale

Art.102. Prezentul acord colectiv de muncă se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art.103. Sumele necesare respectarii prezentului acord colectiv de munca se vor include in bugetul de venituri si cheltuieli care se aproba de catre Consiliul Local al municipiului Oradea, prin hotarare.

Art.104. Părtile pot conveni intelegeri ulterioare semnarii acordului precum si masuri de aplicare care sa constituie anexe ale acestuia.

Art.105. Prezentul acord colectiv de munca intră în vigoare de la data aprobării lui prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea și este valabil până la negocierea și aprobarea unui nou acord colectiv de muncă.

Art.106. Prezentul acord colectiv de munca s-a incheiat astazi, data semnării de către părți, în 6 exemplare, cate unul pentru angajatori și reprezentanții semnatari ai funcționarilor publici din cadrul Poliției Comunitare a municipiului Oradea si contine 19 pagini.

PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA, Ilie Bolojan

POLITIA COMUNITARA ORADEA, DIRECTOR EXECUTIV Crăciun Leucea


REPREZENTANȚII FUNCȚIONARILOR PUBLICI

J

 • 1. Bondar Ilona

 • 2. Mușet Cosmin

 • 3. Condoroș Adriana

 • 4. Gorgan Vasile

 • 5. Toth Zoltan