Hotărârea nr. 475/2009

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat intre Administraþia Sociala Comunitara Oradea si Asociaþia pentru Prevenirea Osteoporozei din România privind oferirea de servicii de consiliere medicala pentru persoanele de vârsta a treia

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat intre Administrația Sociala Comunitara Oradea si Asociația pentru Prevenirea Osteoporozei din România privind oferirea de servicii de consiliere medicala pentru persoanele de vârsta a treia

Analizând raportul de specialitate nr. 210.467 din data de 23 februarie 2009, întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Sociala Comunitara Oradea și Asociația pentru prevenirea osteoporozei din România, privind oferirea de servicii de consiliere medicala pentru persoanele de vârsta a treia,

Administrația Sociala Comunitara Oradea are, printre obiectivele sale, facilitarea comunicării, colaborării la nivel regional și local și a implicării societății civile în luarea deciziilor de îmbunătățire a serviciilor sociale prin dezvoltarea de parteneriate în domeniul asistentei sociale.

Administrația Sociala Comunitara Oradea si Asociația pentru Prevenirea Osteoporozei din România colaborează din anul 2008 in acordarea de servicii pentru persoanele vârstnice la Centrele Sociale Multifuncționale pentru Persoane Vârstnice din Oradea.

Pentru anul in curs serviciile vor fi prestate săptămânal, conform acordului de parteneriat, de către personal medical, pe baza de voluntariat, pe următoarele domenii: consiliere medicala: geriatrie, boli reumatice, osteoporoza si boli de nutriție; stil de viata: alimentație, regim de viata, mișcare; profilaxie: prevenirea îmbolnăvirilor; politica sanitara: drepturile asiguraților; sănătate mintala.

In temeiul art. 36, alin.2, lit.(d) si (e); alin. 6, lit. (a), pct.2; alin. 7, lit. (a) si art. 45, alin.2, lit. (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Administrația Sociala Comunitara Oradea si Asociația pentru Prevenirea Osteoporozei din România privind oferirea de servicii de consiliere medicala pentru persoanele de vârsta a treia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Asociația pentru Prevenirea Osteoporozei din România.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009

Nr. 475


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila