Hotărârea nr. 474/2009

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administraþia Sociala Comunitara Oradea, Asociaþia de Qigong Oradea si Grup ªcolar “Ioan Bococi” privind acordarea de servicii de îngrijire social medicala de natura serviciilor conexe: kinetoterap

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Sociala Comunitara Oradea, Asociația de Qigong Oradea si Grup Școlar “Ioan Bococi” privind acordarea de servicii de îngrijire social medicala de natura serviciilor conexe: kinetoterapie, respectiv activități motrice adaptate pentru persoanele de vârsta a treia

Analizând raportul de specialitate nr. 210.467 din data de 23 februarie 2009, întocmit de către Administrația Socială Comunitară Oradea, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Administrația Sociala Comunitara Oradea, Asociația de Qigong Oradea si Grup Școlar “Ioan Bococi” privind acordarea de servicii de îngrijire social medicala de natura serviciilor conexe: kinetoterapie, respectiv activități motrice adaptate pentru persoanele de vârsta a treia,

Administrația Socială Comunitara Oradea si Asociația De Qigong Oradea colaborează din anul 2008 in acordarea de servicii de îngrijire social medicala de natura serviciilor conexe: kinetoterapie, respectiv activități motrice adaptate pentru persoanele de vârsta a treia care frecventează Centrele Sociale Multifuncționale pentru Persoane Vârstnice din Oradea.

In 2009 activitățile motrice adaptate se vor desfășura de doua ori pe săptămână cu sprijinul unui kinetoterapeut, intr-un cadru special amenajat si dotat pentru acest tip de activitate, respectiv sala de sport a Scolii de Arte si Meserii “Ioan Bococi” Oradea.

Scopul acordului de parteneriat îl constituie prevenirea excluziunii sociale a persoanelor vârstnice prin furnizarea de asistenta si suport pentru asigurarea unei vieți autonome si active a acestora

In temeiul art.36 alin.2 lit.(d) si (e); alin. 6, lit. (a), pct.2; alin. 7, lit. (a) si art. 45, alin.2, lit. (f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Administrația Sociala Comunitara Oradea, Asociația de Qigong si Școala de Arte si Meserii “Ioan Bococi” privind acordarea de servicii de îngrijire social medicala de natura serviciilor conexe: kinetoterapie, respectiv activități motrice adaptate pentru persoanele de vârsta a treia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Socială Comunitară

Oradea.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Administrația Socială Comunitară Oradea,

  • -  Asociația de Qigong, prin grija Administrației Sociale Comunitare Oradea

  • -   Școala de Arte si Meserii “Ioan Bococi”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009

Nr. 474


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila