Hotărârea nr. 472/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare sediu firmã P+M, depozit materiale de construcþii P ºi împrejmuire teren, str. Ogorului nr. 42, nr. cadastral 3018 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare sediu firmă P+M, depozit materiale de construcții P și împrejmuire teren, str. Ogorului nr. 42, nr. cadastral 3018 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 111563/21.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare sediu firmă P+M, depozit materiale de construcții P și împrejmuire teren, str. Ogorului nr. 42, nr. cadastral 3018 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.4102/27.10.2008 la solicitarea societății SC Olimp Impex SRL, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a cinci corpuri de construcții având destinația de sediu firmă și depozit materiale de construcții, pe terenul situat adiacent drumului de centură, str. Ogorului nr. 42, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și servirea edilitară.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea sud a localității într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea economică și de servicii.

Amplasamentul studiat se află adiacent drumului de centură, delimitat de terenuri proprietate privată, vis-a-vis de incinta Eurobeton.

Regulamentul de zonare al municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr.49/2000, situează terenul în zona de folosință comercială și servicii a municipiului de tip C8 servicii generale și funcțiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea către zone de producție.

Terenul în suprafață de 11.000mp, compus din două parcele identificate cu nr. cadastral 3018 înscris în CF nr.150144-Oradea, se află în proprietatea SC Olimp Impex SRL , cu act de ipotecă instituită de BCR sucursala Bihor.

Terenul este traversat la limita sud-estică de linia electrică de înaltă tensiune LEA 400KV și se învecinează la limita vestică cu o rețea de căi ferate și o conductă de termoficare iar la limita nordică (înspre str. Ogorului) cu o conductă de termoficare, motiv pentru care amplasamentul obiectivelor propuse va ține seama de condițiile impuse de avizul nr.3.05/11003/03.12.2008 al SC Electrocentrale SA ORADEA, avizul nr.S13/23/21.01.2008 al SC Electrica SA-Transilvania Nord, avizul nr.66/12.08.2008 al TRANSELECTRICA și avizul nr.46/D/5/8564/2007 al SR CF CLUJ.

Pe amplasament nu există alte rețele edilitare.

Circulația principală în zonă se desfășoară pe drumul de centură, str. Ogorului care face legătura cu str. Nufărului și arterele rutiere DN 79 si E 60.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare sediu firmă P+M, depozit materiale de construcții P și împrejmuire teren, str. Ogorului nr. 42, nr. cadastral 3018 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică potrivit documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Se propune: amplasarea unui imobil cu destinația sediu firmă și magazin, adiacent zonei de acces (lateral stânga) din str. Ogorului, a unui ansamblu de trei hale P cu destinația depozit materiale de construcții, adiacent zonei de acces (lateral dreapta) din str. Ogorului, realizarea de drumuri, alei carosabile și parcări în incintă, puț forat pentru apă și rezervor vidanjabil și realizarea împrejmuirii incintei;

 • - Regim maxim de înălțime propus: P+M;

 • - Amplasarea construcțiilor propuse pe terenul studiat se va realiza conform prevederilor din planșa 4/A- Reglementări și cu respectarea condițiilor din avizul nr.268.859/12.12.2008 al Inspectoratului Județean de Poliție-serviciul Poliției Rutiere, avizul nr.3.05/11003/03.12.2008 al SC Electrocentrale SA ORADEA, avizul de principiu nr.3159/16.02.2009 al CNADNR - Direcția Regională Drumuri Poduri CLUJ, avizul nr.S13/23/21.01.2008 al SC Electrica SA- Transilvania Nord, avizul nr.66/12.08.2008 al TRANSELECTRICA și respectiv avizul nr.46/D/5/8564/2007 al SR CF CLUJ:

 • - limita de implantare gard: minim 22,40m din ax str. Ogorului;

 • - se vor amenaja minim 6 locuri de parcare (mașini mici) și respectiv 4 locuri de parcare TIR, aferente funcțiunii, în incintă;

 • - se vor amenaja zone verzi pe 21% din suprafața studiată

- POTmaxim propus = 60,0%, CUTmaxim propus = 0,65;

 • - Organizarea circulației: accesul la obiectivele propuse se va face din str. Ogorului aflată în curs de modernizare de la două la patru benzi (2 sensuri de circulație a câte 2 benzi pe sens). Accesul riveranilor la drumul de centură se va asigura de un drum colector care se va racorda la drumul de centură în intersecții de tip girație. Până la realizarea drumului colector se va permite racordarea directă la drumul de centură, respectându-se avizul Inspectoratului de Poliție al județului Bihor nr. 268.859/12.12.2008 și avizul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA nr. 3159/16.02.2009;

 • - Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă potabilă prin executarea unui foraj, și a unui rezervor vidanjabil pentru canalizarea menajeră; alimentarea cu energie electrică se va realiza prin racordarea la rețeaua existentă în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Olimp Impex SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 28 mai 2009

  Nr. 472


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila