Hotărârea nr. 471/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã S+P+E(M) str. Dimitrie Anghel nr. cad. 4471/2 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă S+P+E(M) str. Dimitrie Anghel nr. cad. 4471/2 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 154227/20.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă S+P+E(M) str. Dimitrie Anghel nr. cad. 4471/2 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei Toca Anca în baza certificatului de urbanism nr.2009/12.05.2008 și a avizului CMUAT 887/2008, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe familiale pe terenul cu nr. cadastral 4471/2 cu acces din str. D. Anghel, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, rezolvarea circulației juridice a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul luat în studiu este situat în partea de nord a intravilanului localității, în zona de dealuri a municipiului Oradea, la intersecția străzilor Dimitrie Anghel și Alunei. Parcelele învecinate sunt mobilate cu construcții în regim mic de înălțime.

Parcela studiată este învecinată la nord-est de str. D. Anghel, iar la sud-est de str. Alunei. Vecinătățile sud-vestică, respectiv nord-vestică sunt constituite din terenuri libere de construcții, reprezentând proprietăți private ale unor persoane fizice și/sau juridice.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr. 49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a destinata locuințelor unifamiliale izolate.

Terenul în suprafață totală de 1000,0 mp identificat cu nr. cad. 4471/2, aflat în proprietatea beneficiarei, a fost dezmembrat în două parcele după cum urmează:

 • -   parcela cu nr. cad. 20746, în suprafață de 978,0mp înscrisă în C.F. N.D.F. nr. 94974 - Oradea, grevată de ipotecă de rangul I instituită de Banca Transilvania SA

 • -   parcela cu nr. cad. 20747, în suprafață de 22,0mp înscrisă în C.F. nr. 151555 -Oradea ambele reprezentând proprietatea beneficiarei Toca Anca Corina și soțul Toca Ioan Dorel.

Circulația carosabilă și pietonală în zonă se desfășoară pe str. Dimitrie Anghel și Alunei a căror profil stradal urmează să fie reglementat.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețea electrică și rețelele de alimentare cu apă și canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă S+P+E(M), str. Dimitrie Anghel nr. cad. 4471/2 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Amplasare construcție cu destinația locuință familială pe parcela cu nr. cad. 20746, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUD, planșa 3/U- Reglementări:

 • -   regim de înălțime: S+P+E(M);

 • -    limita de implantare gard: 6,0 m din axul străzii Dimitrie Anghel, respectiv 5,5m din axul str. Alunei;

 • -    limita de implantare construcție: min. 10,5 m din axul străzii D. Anghel, respectiv 11,5 din axul str. Alunei;

 • -   retrageri: 2,5m față de proprietatea cu nr. cad. 4471/1 și 6,0m față de proprietatea cu nr. cad. 4471/3;

 • -   se va amenaja min. un loc de parcare pe parcelă sau garaj integrat în construcție;

 • -   indicii de utilizare ai terenului: POT max 35% CUT max. 0,5;

 • - Organizarea circulației: se reglementează profilul transversal al străzilor Dimitrie Anghel și Alunei: 12,0m(6,0m din ax pe partea beneficiarului)pentru str. D. Anghel , respectiv 11,0m pentru str. Alunei;

 • -   terenul identificat cu nr. cad. 20747, rezervat extinderii străzii D. Anghel se va ceda domeniului public și după acceptarea donației se înscrie în CF ca drum public în favoarea municipiului Oradea;

 • - Asigurarea utilităților: prin racordare la rețelele edilitare de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică, existente în zonă;

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, Toca Anca, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 mai 2009

Nr. 471

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi pentru” .