Hotărârea nr. 470/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã S+P+M , str. Fãgetului nr.16D, nr. cad. 9056, ºi 16395 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă S+P+M , str. Făgetului nr.16D,

nr. cad. 9056, și 16395 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 102993/20.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă S+P+M , str. Făgetului nr.16D, nr. cad. 9056, și 16395 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 2155/15.05.2008, la solicitarea beneficiarilor Popoviciu Mircea, Bedregeanu Eva și Lovin Ionela în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei case, pe str. Făgetului, și reglementarea acceselor la parcele, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Teritoriul luat în considerare, este situat în intravilanul localității, în nord-vestul municipiului Oradea, în zona de dealuri.

Construcțiile existente în zonă, sunt locuințe în general cu regim mic de înălțime constituite la frontul străzii Făgetului.

În prezent terenurile sunt libere de construcții.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona rezidențială R1a destinată locuințelor izolate unifamiliale, cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

Terenul studiat, în suprafață totală de 726,0mp, este identificat cu nr. cad. 9056 înscris în CF nr. 155456 -Oradea în favoarea beneficiarilor Lovin Ionela și Bedregeanu Eva și nr. cadastral 16395 înscris în CF nr. 155409-Oradea în favoarea beneficiarului Popoviciu Mircea, ca teren intravilan.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este deservită de utilități, existând rețele de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică pe drumul public identificat prin nr. cad. 10/4 înscris în CF 153075-Oradea în favoarea municipiului Oradea.

Circulația în zonă se desfășoară pe străzile Făcliei, Făgetului și pe drumul public identificat cu nr. cad. 10/4 cu profil transversal propus de 11,0m.Accesul la parcelele studiate se face pe aleea privată identificată cu nr.cad.11/11 pe care este instituit drept de servitute în favoarea terenului beneficiarilor, conform extrasului CF nr,152812-Oradea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă S+P+M , str. Făgetului nr.16D, nr. cad. 9056, și 16395 -Oradea, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire casă în regim de înălțime propus S+P+M;

 • -   amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșele U/3-Reglementări și U/4 - Circulația terenurilor aferente PUD-ului (proiectul nr.51/2008 întocmit de arh. Szilagyi Ladislau), cu respectarea condițiilor și a recomandărilor din Studiu de risc natural:

 • -   limita de implantare: minim 24,33m de la mejdia adiacentă aleii de acces (identificată cu nr. cad. 11/11);

 • -   retragere față de mejdia stânga: minim 3,0m;

 • -   retragere spate: minim 2,50m;

 • -    accesul carosabil și pietonal va fi asigurat din str. Făgetului pe aleea carosabilă privată (identificată cu nr.cad.11/11, pe care este instituit drept de servitute în favoarea terenului beneficiarilor) din drumul public (identificat prin nr. cad. 10/4 înscris în CF 153075-Oradea) în favoarea municipiului Oradea;

 • -   se va asigura minim un loc de parcare;

 • -   POT propus = 35,0% si CUT propus = 0, 50;

 • -    asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin racord la rețelele existente în zonă, canalizarea prin racord la rețelele existente în zonă, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă, apa pluvială va fi colectată în rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Popoviciu Mircea, Bedregeanu Eva și Lovin Ionela, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 470                                                                SECRETAR

Hotă rârea a f ost adoptată cu unanimit ate de votu ri pentru” .                                                                Ionel Vila