Hotărârea nr. 47/2009

Privind aprobarea acordãrii denumirii “ Ioan Corneli “ strãzii nou create, aflatã in prelungirea str. Iosif Vulcan, din comuna Sânmartin

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea acordării denumirii “ Ioan Corneli “ străzii nou create, aflată in prelungirea str. Iosif Vulcan, din comuna Sânmartin

Analizând raportul de specialitate înregistrat sub numărul 205057 din 14.01.2009 , prin care Instituția Arhitectului Șef propune acordarea denumirii “ Ioan Corneli “ străzii nou create, aflată în prelungirea str. Iosif Vulcan, din comuna Sânmartin, identificata cu nr. cadastrale 7155/1 si 6953.

Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 453/2006 si Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2007 prin care suprafețele de teren identificate cu nr. cad. 7155/1 si 6953, au trecut în domeniul public al municipiului Oradea.

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 257 din 27.06.2002 privind aprobarea Listei cuprinzând denumiri care urmează a fi atribuite străzilor nou create la nivelul municipiului Oradea,

Luând în considerare Ordonanța nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Văzând Avizul nr. 8 /2008 al Comisiei Județene pentru Atribuire de Denumiri,

Având in vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit. ,,c”, ,,d”, alin.5 lit. ,,d”, alin.(6) lit.a pct.13 si art. 45 alin. 2 lit.,,e”din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă acordarea denumirii “ Ioan Corneli “ străzii nou create, aflată in prelungirea str. Iosif Vulcan, din comuna Sânmartin , identificata cu nr. cadastrale 7155/1 si 6953.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Instituția Arhitectului Șef:

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Arhitectului Șef

  • -  Direcția de Evidentă a Persoanelor a Municipiului Oradea

  • -  SC Compania de Apă Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr. 47


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila