Hotărârea nr. 469/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire halã cu destinaþia showroom ºi depozit str. Ogorului nr.128, nr. cad. 3184 ºi 3185- Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hală cu destinația showroom și depozit str. Ogorului nr.128, nr. cad. 3184 și 3185- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 114025/21.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire hală cu destinația showroom și depozit str. Ogorului nr.128, nr. cad. 3184 si 3185- Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.2633/18.07.2007, la inițiativa societății SC Edil Colore SRL reprezentată prin Tampu Eduard, în scopul determinării condițiilor de amplasare unei hale cu destinația showroom și depozit, pe terenurile cu nr. cad. 3184 si 3185 situate adiacent str. Ogorului, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, parcărilor, stabilirea regimului de aliniere și de înălțime și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea de sud a localității, aproape de intersecția străzii Apateului cu strada Ogorului.

Amplasamentul se învecinează cu terenuri aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice, mobilate cu construcții având destinația de depozite, showroom-uri etc.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HC.L. nr.49/2000, situează terenul în zona de folosință comercială și servicii a municipiului (C8), reprezentată de funcțiunea economică și de servicii.

Terenul identificat cu nr. cadastral 3184 înscris în C.F. nr.154644-Oradea în suprafață de 700mp precum și 180/2530 părți din parcela cu nr. cad. 3185 înscrisă în CF 2093 se află în proprietatea beneficiarului SC Edil Colore SRL.

Terenul luat în studiu are acces carosabil din str. Ogorului, care urmează sa aibă un prospect ce va cuprinde un carosabil central și două bretele colectoare laterale.

În prezent în zonă există echipări edilitare la nivelul rețelei de alimentare cu apă, canalizare pluvială și menajera, alimentare cu energie electrică și termoficare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire hală cu destinația showroom și depozit str. Ogorului nr.128, nr. cad. 3184 și 3185- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările aferente, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Din punct de vedere al încadrării în contextul urbanistic, s-au stabilit următoarele condiții de amplasare prin PUD planșa 3/A- Reglementări urbanistice:

- Amplasare construcție cu destinația showroom și depozit pe parcela cu nr. cad. 3184

 • - regim de înălțime :P+1;

 • - clădirea se va amplasa cu latura lungă paralelă cu drumul lateral de acces la parcelă (nr. cad. 3185);

 • - limita de implantare a construcției: retrasă la 27,75m din axul străzii Ogorului;

 • - retragerea laterală: conform cod civil;

 • - indicii de utilizare a terenului POT max = 40%, CUT max = 0,8;

Organizarea incintei a ținut cont de rezolvarea circulației interioare și legătura cu strada Ogorului. Pentru amenajarea locurilor de parcare s-a propus terenul situat la frontal străzii din vecinătatea accesului cu o capacitate de 10 locuri de parcare a mașinilor mici și terenul din spatele clădirii pentru TIR-uri cu o capacitate de 4 locuri;

Organizarea circulației: accesul se face din str. Ogorului în conformitate cu prevederile din PUG municipiul Oradea, reglementările PUD, planșa 3/U- Circulația terenurilor

 • - amenajarea intrării - ieșirii din incintă se va realiza în condițiile avizului nr. 267068/23.01.2008 al Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor- Serviciul Poliție Rutieră.

 • - accesul din strada Ogorului în incintă se realizează pe drumul lateral cu nr. cad. 3185, drum cu profil transversal de 7,0m, respectiv pe o alee carosabilă de 4,0m amenajată pe parcela cu nr. cad. 3184.

 • - în incinta studiată se va amenaja un spațiu de parcare cu cinci locuri situate la imită cu drumul lateral (nr. cad. 3185).

 • -   Echiparea tehnico-edilitară: se va realiza prin racord la rețelele de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică și termoficare existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC Edil Colore SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 28 mai 2009

  Nr. 469


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila