Hotărârea nr. 468/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare showroom-uri, birouri, depozite ºi spaþii alimentaþie publicã, str. Ogorului f.n., nr. cad. 3211 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare showroom-uri, birouri, depozite și spații alimentație publică, str. Ogorului f.n., nr. cad. 3211 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 161633/21.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare showroom-uri, birouri, depozite și spații alimentație publică, str. Ogorului f.n., nr. cad. 3211 - Oradea, elaborat la solicitarea societății SC PArTeRaL EXIM sRl reprezentată prin dl. Varga Adrian în scopul determinării condițiilor de amplasare a unor showroom-uri, depozite materiale și spații alimentație publică, pe terenul situat pe str. Ogorului nr. cad. 3211, situat în intravilan, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, a parcărilor, stabilirea regimului de aliniere și de înălțime, circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea sud a localității într-o zonă a cărui caracter dominant este reprezentat de funcțiunea economică și de servicii.

Amplasamentul studiat se află pe latura sudică a șoselei de centură, zona fostului CET 2, fiind delimitat de terenuri proprietatea persoanelor fizice/juridice și strada Ogorului.

Terenul are ieșire la drumul de centură pe partea nordică a amplasamentului, cu relație de dreapta către DN1

Terenul în suprafață totală de 8600,0mp s-a identificat cu nr. cadastral 3211 înscris în CF NDF nr. 1950 -Oradea, se afla în proprietatea SC PARTERAL EXIM SRL, ca teren intravilan.

Regulamentul zonării funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL nr.49/2000, situează terenul în zona de folosință comercială și servicii de tip C8 servicii generale și funcțiuni comerciale cu consum de teren care fac trecerea către zone de producție.

Circulația principală în zonă se desfășoară pe drumul de centură (str. Ogorului).

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețea stradală de curent și rețea de apă rece.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare showroom-uri, birouri, depozite și spații alimentație publică, str. Ogorului f.n., nr. cad. 3211 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările aferente, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Se propune: construirea a patru clădiri (corp A, B, C si D) cu destinația de magazine, alimentație publică, showroom-uri, depozite și birouri și realizarea unor platforme de parcare și alei de circulație auto și pietonală;

 • -   amplasarea construcțiilor și amenajarea incintei se vor realiza conform prevederilor din planșa „4/U-Reglementări”:

 • -   corp A: clădire cu destinația de magazine, alimentație publică, showroom și birouri, cu următoarele caracteristici:

 • -   construcție în regim maxim de înălțime propus: S+P+2E;

 • -   suprafața construită propusă pentru corp A: S=630,0mp;

 • -   construcția se va amplasa perpendicular pe laturile laterale, la minim 51.50m din axul drumului de centură (str. Ogorului), cu respectarea retragerilor laterale de minim 5,50m, cerințe impuse din considerente funcționale, estetice și ecologice;

 • -   corpurile B, C, D: clădiri cu destinația showroom-uri și depozite cu vânzare, cu următoarele caracteristici:

- amplasate în lungul terenului în spatele corpului A, paralele cu laturile lungi ale terenului, cu respectarea retragerilor laterale de minim 5,50m, cerințe impuse din considerente funcționale, estetice și ecologice;

 • -   regimul de înălțime propus: P+E;

 • -   suprafața construită propusă pentru corp B: S=525,0mp;

 • -   suprafața construită propusă pentru corp C: S=525,0mp;

 • -   suprafața construită propusă pentru corp D: S=525,0mp;

 • -   limita de implantare a gardului va fi de 25,0m din axul str. Ogorului;

 • -   P.O.T. propus = 35,00% , C.U.T. propus = 1,00;

 • -   Organizarea circulației: accesul în incintă se va realiza din str. Ogorului conform planșei 4/U - Reglementări din proiectul întocmit de SC Nova Proiect SRL în corelare cu planșa „ Acces Provizoriu” aferentă avizului nr. 268464/16.10.2008 eliberat de Inspectoratul de Poliție al județului Bihor și respectiv avizului Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România nr. 3118/17.12.2008;

 • -   zona de circulație auto și pietonală, platformele de parcare au fost amplasate funcțional pentru a deservi fiecare clădire. O platformă de parcare a autovehiculelor va fi poziționată la frontul străzii Ogorului și în vecinătatea accesului în incintă. Vor exista un număr de 56 locuri de parcare pentru autovehicule și patru locuri pentru TIR-uri;

 • -   Echiparea tehnico-edilitară: pentru alimentarea cu apă se propune racordarea la rețeaua existentă, pentru canalizarea apelor uzate se va executa un sistem de canalizare prin rezervor vidanjabil iar pentru alimentarea cu energie electrică se propune branșarea la rețeaua existentă în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, SC PARTERAL EXIM SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Oradea, 28 mai 2009

Nr. 468