Hotărârea nr. 467/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casã familialã P+M, str. Cornului nr.15/A, nr. cad. 19860 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială P+M, str. Cornului nr.15/A, nr. cad. 19860 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 203310/21.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială P+M, str. Cornului nr.15/A, nr.cad. 19860 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Keczeli Mihai în baza certificatului de urbanism nr.923/02.03.2009 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei locuințe unifamiliale, pe str. Cornului nr.15/A și reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea în partea de nord-vest, în zona Episcopia Bihorului, într-o zonă construită cu case în regim mic de înălțime Circulația în zonă se desfășoară pe strada Cornului.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona de funcțiuni R1a, zonă destinată locuințelor unifamiliale izolate în regim mic de înălțime.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețea de alimentare cu energie electrică.

Terenul studiat în suprafață de S=300,0mp este identificat cu nr. cad. 19860 înscris în CF nr. 93383- Oradea în favoarea lui Keczeli Mihai și soția Keczeli Monika, ca teren intravilan.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă familială P+M, str. Cornului nr.15/A, nr.cad. 19860 -Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • -    construire casă familială în regim de înălțime P+M;

 • -    amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa 3/U-Reglementări din proiectul întocmit de către SC Gispro SRL - arh. Letea Dorin;

limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Cornului;

 • -   limita de implantare a construcției: minim 6,0m de la aliniamentul străzii Cornului;

 • -   retrageri laterale: minim 1,70m fata de mejdia stânga, respectiv minim 0,65m fata de mejdia dreapta;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -   se va amenaja minim un loc de parcare/lot sau garaj inclus în clădire;

 • -  POT maxim propus = 35,0% si CUT maxim propus = 0,50;

 • -   accesul la parcela se va realiza din strada Cornului, strada cu profil transversal de 12,0m conform prevederilor din planșa 4/U-Circulația terenurilor. Nu se modifică prospectul actual al străzii Cornului;

 • -    asigurarea utilităților, alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branșament la rețeaua electrică din zonă iar alimentarea cu apă și canalizarea se vor rezolva provizoriu până la extinderea rețelelor , prin puț forat respectiv rezervor vidanjabil.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu,

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, Keczeli Mihai, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

Oradea, 28 mai 2009

Nr. 467

Hotărârea a fost ado ptată cu unanimit at e de votu ri pent ru .


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR

Ionel Vila