Hotărârea nr. 466/2009

Privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Construire Hotel 2S+P+M+8E, Centru de agrement 3S+P+4E, amenajare zona de agrement (terenuri de sport, plaja artificiala, beach-bar ºi spaþii tehnice) cu spaþii de parcare aferente ºi conc

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire Hotel 2S+P+M+8E, Centru de agrement 3S+P+4E, amenajare zona de agrement (terenuri de sport, plaja artificiala, beach-bar și spații tehnice) cu spații de parcare aferente și concesionare/vânzare teren, str. Făcliei f.n., nr. cad. 151777, nr. cad. 151772 și nr. cad. 151784, nr. topo 7418 și nr. topo 7456/22 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 114515/20.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ - Construire Hotel 2S+P+M+8E, Centru de agrement 3S+P+4E, amenajare zonă de agrement (terenuri de sport, plajă artificială, beach-bar și spații tehnice) cu spații de parcare aferente și concesionare/vânzare teren, str. Făcliei f.n., nr. cad. 151777, nr. cad. 151772 și nr. cad. 151784, nr. topo 7418 și nr. topo 7456/22 - Oradea

Luând în considerare documentatia depusă cu nr. de inregistrare 114515/20.05.2009, de către d-nul Burtet Massimo ca și reprezentant al SC MACIO SRL întocmită de către arh. SC Atrium Project SRL - arh. Lungu Mircea Calin,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr.559/20.05.2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire Hotel 2S+P+M+8E, Centru de agrement 3S+P+4E, amenajare zonă de agrement (terenuri de sport, plajă artificială, beach-bar și spații tehnice) cu spații de parcare aferente și concesionare/vânzare teren, str. Făcliei f.n., nr. cad. 151777, nr. cad. 151772 și nr. cad. 151784, nr. topo 7418 și nr. topo 7456/22 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 559/20.05.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona delimitată de str. Făcliei - incinta Hotel Terra-albia râului Crișul Repede - str.N. Labiș, conform planșei "A02- Reglementări Urbanistice" aferentă proiectului nr. 813/2009 întocmit de către SC Atrium Project SRL -arh. Lungu Mircea Calin, în corelare cu PUD-uri/PUZ-uri de zona aprobate, cu respectarea legislației în vigoare (L 350/2001 si HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune amplasarea pe terenul studiat (identificat cu nr. cad. 151777, nr. cad. 151772 și nr. cad. 151784, nr. topo 7418 și nr. topo 7456/22) a unui hotel 2S+P+M+8E, un centru de agrement 3S+P+4E, amenajarea unei zone de agrement (terenuri de sport, plajă artificială, beach-bar și spații tehnice) cu spații de parcare aferente și concesionarea/vânzarea terenurilor identificate cu nr topo 7418 si 7456/22;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă

 • -    racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare;

 • -   regim maxim de înălțime propus: 3S+P+4E -:- 2S+P+M+8E;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   se va obține:

 • - aviz Administrația Națională “APELE ROMANE”- Direcția Apelor Crișuri;

 • - aviz Compania de Apă SA (cu referire la rețelele existente în zonă),

 • -   se va studia posibilitatea realizării în zonă a unui pod de traversare peste albia râului Crișul Repede.

 • -    Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -   POT maxim = 50%, CUT maxim = 3,90.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC MACIO SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  Oradea, 28 mai 2009

  Nr. 466


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Ioan Cupșa


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 8 voturi abținere” .