Hotărârea nr. 465/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amplasare casã S+P+1+M - Etapa II - strada T. Goga, nr. cad. 76/5 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă S+P+1+M - Etapa II - strada T. Goga, nr. cad. 76/5 -Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 120939/19.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amplasare casa S+P+1+M - Etapa II - strada T. Goga, nr. cad. 76/5 - Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1085/27.02.2008 - prelungit la inițiativa beneficiarilor Nemes loan și soția Greta, în vederea stabilirii condițiilor de construire a unei case familiale pe terenul identificat cu nr. cad. 76/5 situat pe str. T. Goga, stabilirii condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile și pietonale și circulația juridică a terenurilor.

Terenul în suprafață totală de S= 1050,0mp s-a identificat cu nr. cad. 76/5 înscris în CF NDF nr. 4533 - Oradea în favoarea lui Nemes Ioan și soția Greta, ca teren intravilan.

Terenul care face obiectul reglementării accesului este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității, pe strada Traian Goga.

Strada T. Goga a fost reglementată la profil transversal de 8,0m prin donația terenului identificat cu nr. cad. 76/11 și înscris în CF NDF nr. 4476- Oradea în favoarea municipiului Oradea, cu destinația de drum public.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare casă S+P+1+M - Etapa II - strada T. Goga, nr. cad. 76/5 -Oradea, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   construire casă familială în regim de înălțime S+P+E+M și împrejmuire teren;

 • -   amplasarea construcției se va realiza conform prevederilor din planșa U-3 - Reglementări :

 • -    limita de implantare a gardului s-a propus la 4,0m din axul străzii T. Goga;

 • -    retragerea minimă a clădirii de locuit s-a propus la 6,0m de la limita trotuarului străzii T.Goga;

 • -    retrageri laterale: cu respectare Cod civil;

 • -    retragere spate: 8,98m (față de proprietate identificată cu nr. cad. 2545/1);

 • -   POTmax = 35,0% si CUTmax = 1,0

 • -    accesul la parcela se va realiza direct din strada T.Goga, lărgită la profil transversal de 8,0m (4,0m din ax pe partea beneficiarilor) prin donația terenului identificat cu nr. cad. 76/11 și înscris în CF NDF nr. 4476- Oradea în favoarea municipiului Oradea, cu destinația de drum public;

 • -    asigurarea utilităților : alimentarea cu apă prin racord la rețeaua orășenească, canalizarea prin racord la rețeaua orășenească, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă .

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Nemes Ioan și soția Greta, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 465                                                                    SECRETAR

Ionel Vila