Hotărârea nr. 463/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare clãdire de birouri ºi locuinþã de serviciu P+E+M, str. Menumorut nr.35, nr. cad. 19974 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare clădire de birouri și locuință de serviciu P+E+M, str. Menumorut nr.35, nr. cad. 19974 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 110733/19.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare clădire de birouri și locuință de serviciu P+E+M, str. Menumorut nr.35, nr. cad. 19974 - Oradea, elaborat de către arh Szotak Barna, la solicitarea beneficiarilor Tent Marian și soția Maria, în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a unei clădiri având destinația de birouri și locuință de serviciu pe parcela cu nr. cad. 19974 situată adiacent str. Menumorut, stabilind reglementările urbanistice și rezolvarea circulației în zona funcțională nou propusă.

Amplasamentul care a generat PUZ-ul este situat în zona centrală a municipiului, adiacent str. Menumorut, având ca vecinătăți directe construcții în regim de înălțime P, P+1proprietăți private.

Zona studiată, este zona cuprinsă între str. Orșovei, str. B. P. Hașdeu, str. Roman Ciorogariu, parcelele situate la frontul str. Menumorut.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională C2- zona care permite amplasarea unei varietăți de spații comerciale și servicii ce deservesc zone urbane mai mari decât zonele rezidențiale din vecinătate.

Terenul luat în studiu în suprafață totală de 240 mp, este identificat cu nr. cad. 19974, fiind înscris în CF nr. 93910-Oradea ca proprietatea beneficiarilor Tent Marian și soția Maria.

Circulația auto și pietonală în zonă se desfășoară pe str. Menumorut, Orșovei și R. Ciorogariu.

Terenul este deservit de utilități: rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare, rețea electrică

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amplasare clădire de birouri și locuință de serviciu P+E+M, str. Menumorut nr.35, nr. cad. 19974 - Oradea cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • - Amplasare construcție cu destinație birouri și locuință de serviciu pe parcela cu nr. cad. 19974 - Oradea, conform condițiilor prezentate în planșa U4 - Reglementări rețele tehnico edilitare

  • -   regim de înălțime max. P+E+M

  • -   construcția se amplasează adiacent frontului str. Menumorut, fără retrageri laterale, existând în acest sens acordul vecinilor de mejdie direct afectați

  • -   retragere spate: min 8,0m față de limita posterioară a parcelei

  • -   indici de utilizare teren: POT max 65% CUT max. 1,2

  • -   indicii de utilizare a terenului: POT=49.7%, CUT= 0,5.

  • -   Organizarea circulației: accesul carosabil și pietonal se face din str. Menumorut. În incintă se amenajează o zonă de parcare cu capacitate de trei locuri.

Asigurarea utilităților: se propune racordarea obiectivului la rețelele edilitare existente în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Tent Marian și soția Maria, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 28 mai 2009

Nr. 463


Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila