Hotărârea nr. 461/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire casã familialã P+E, str. Constantin I. Nottara nr.11, nr. cad. 18806 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire casă familială P+E, str. Constantin I. Nottara nr.11,

nr. cad. 18806 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 108374/07.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire casă familială P+E, str. Constantin I. Nottara nr.11, nr. cad. 18806 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarilor Tarr lozsef și soția Tarr Olga Maria în vederea stabilirii condițiilor de construire a unei case familiale pe terenul situat pe str. Constantin Nottara nr.11, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul în suprafață de 309,0mp s-a identificat cu nr. cadastral 18806 și este înscris în CF nr.154884-Oradea în favoarea beneficiarei Tarr Iozsef și soția Tarr Olga Maria, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, se află în intravilanul localității Oradea în partea sudică a acesteia într-o zonă de locuințe pe strada Constantin Nottara colț cu str. Lanului.

Terenul proprietatea beneficiarei se învecinează cu terenuri proprietate particulară, construcțiile existente sunt în exclusivitate locuințe cu regim mic de înălțime P și P+E.

În prezent pe amplasament există o construcție care urmează a fi demolată în baza Autorizației de Desființare nr. 84 din 27.08.2009

Circulația în zonă se desfășoară pe strada Constantin Nottara, și str. Lanului.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul în zona rezidențială R2 destinată locuințelor unifamiliale izolate și cuplate cu densitate mai mare decât în zona R1.

Din punct de vedere al echipării edilitare, strada Constantin Nottara este reprezentată de rețele de energie electrică, de alimentare cu apă și rețea de canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire casă familială P+E, str. Constantin I. Nottara nr.11, nr. cad. 18806 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările aferente, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -   Construire casă familială în regim de înălțime P+E, cu garaj aferent și/sau loc de parcare;

  • -   Amplasarea construcției se va realiza cu respectarea prevederilor din planșa 4/U-Reglementări din proiectul nr.1U/2009 întocmit de SC Arhiforma SRL - arh. Cristi Moldovan;

  • -    limita de implantare gard: 4,75m din axul străzii C-tin I.Nottara și respectiv 5,50m din ax str. Lanului;

  • -   construcția se va amplasa la frontul străzilor C-tin I.Nottara și Lanului, până pe mejdia dreapta, astfel încât să permită racordarea celor doua străzi (C-tin I.Nottara și Lanului) cu realizarea unei raze de curbură de 5,0m;

  • -   POTmax propus = 40,0%, CUTmax propus = 0,80;

  • -   Se va amenaja minim 1 loc de parcare pe parcela studiată sau garaj încorporat în clădire.

  • -    Echiparea tehnico-edilitară a obiectivului propus se va realiza prin racordarea la rețelele de apă și canalizare existente în zonă, respectiv branșarea la rețeaua de energie electrică existentă în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarii Planului Urbanistic Zonal, Tarr Iozsef și soția Tarr Olga Maria, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 461                                                                 SECRETAR

Ionel Vila