Hotărârea nr. 460/2009

Privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Construire centru social ºi birouri de consiliere, str. Oþelarilor nr.cad.3750 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire centru social și birouri de consiliere, str. Oțelarilor nr.cad.3750 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 112137/08.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ - Construire centru social și birouri de consiliere, str. Oțelarilor nr.cad.3750 - Oradea

Luând în considerare documentatia depusă cu nr. de inregistrare 112137/03.04.2009, de către d-nul preot Blaga Ștefan ca reprezentant al Parohiei Ortodoxe „Sfânta Vineri“ și întocmită de către SC Rono Aqua SRL-arh. Crețu Nicolae,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr.481/06.05.2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire centru social și birouri de consiliere, str. Oțelarilor nr.cad.3750 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 481/06.05.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona delimitată de străzile Muntele Găina - str. Borsecului - str. Oțelarilor - str. Dobrogei, în corelare cu PUD-uri/PUZ-uri de zonă aprobate, cu respectarea legislației în vigoare (L 350/2001 si HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune construirea unui centru social cu birouri de consiliere pe terenul identificat prin nr.cad.3750;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -  corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă

 • -   racordarea la rețelele edilitare existente în zonă;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   gabaritele construcțiilor, forma în plan și limitele de implantare se vor analiza prin PUZ, cu încadrarea în prevederile legislației în vigoare;

 • -   acord legalizat notarial vecini.

 • - Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -  POT maxim propus = 31,25%, CUT maxim propus = 1,25.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, Parohia Ortodoxă „Sfânta Vineri“, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                            CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 460                                                         SECRETAR

Ionel Vila