Hotărârea nr. 459/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Amplasare casã familialã D+P+E cu anexa , împrejmuire teren ºi reglementare drum de acces, str. Rãspântiilor, nr. 42, nr. cad. 19656 - Oradeaq

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare casă familială D+P+E cu anexa , împrejmuire teren și reglementare drum de acces, str. Răspântiilor, nr. 42, nr. cad. 19656 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 108258/07.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Amplasare casă familială D+P+E cu anexa , împrejmuire teren și reglementare drum de acces, str. Răspântiilor, nr. 42, nr. cad. 19656 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarei Fulop Alexandrina în vederea stabilirii condițiilor de construire a unei case familiale pe terenul situat pe str. Răspântiilor, nr.42, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor, echiparea și servirea edilitară.

Terenul în suprafață totală de 1060,0mp identificat cu nr. cadastral 19656 este înscris în CF nr. 153882 - Oradea în favoarea beneficiarei Fulop Alexandrina, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul localității, în zona de dealuri a municipiului Oradea, pe str. Răspântiilor, într-o zonă în curs de dezvoltare urbanistică a funcțiunii de locuire.

Zona păstrează în majoritate terenuri proprietate particulară folosite ca livezi.

Terenul proprietatea beneficiarei se învecinează cu terenuri proprietate particulară, construcțiile existente sunt în exclusivitate locuințe cu regim mic de înălțime.

Circulația în zonă se face pe strada Răspântiilor.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul în zona rezidențială R1a destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

Din punct de vedere al echipării edilitare, strada Răspântiilor este reprezentată de rețele de energie electrică, de alimentare cu apă și rețea de canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Amplasare casă familială, împrejmuire și reglementare drum de acces, str. Răspântiilor, nr. 42, nr. cad. 19656 - Oradea: Se propune:

 • -   construirea unei case familiale în regim de înălțime D+P+E, cu garaj aferent sau loc de parcare și împrejmuire;

 • -    reconversia zonală din R1a în R3b - locuințe unifamiliale sau pentru două familii înșiruite cu densitate mai ridicată decât în zona R1, conform reglementărilor din Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea;

 • -    amplasarea construcției se va realiza cu respectarea prevederilor din planșa 4/A - Reglementări din proiectul nr.82/2008 întocmit de SC Armonis Comtur SRL - arh. Letea Dorin:

 • -    limita de implantare gard: 6,0m din axul străzii Răspântiilor;

 • -    limita de implantare a construcțiilor: minim 12,0m din axul străzii Răspântiilor;

 • -    retrageri laterale: 0 sau minim 15% din lungime front pentru zone noi sau restructurabile;

 • -   retragere spate: minim 9,0m;

 • -   POTmax = 50%, CUTmax = 0,50+0.1 mansardat;

 • -    jumătatea străzii Răspântiilor (latura nordică) aflată în dreptul beneficiarei asigură lățimea de 6,0m din axul străzii, fiind asigurat astfel profilul transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarei) conform planșei 3/A-Circulația terenurilor aferente proiectului nr.82/2008 întocmit de către SC Armonis Comtur SRL - arh. Letea Dorin, încadrându-se în reglementările din PUG municipiul Oradea, conform suprapunerii topografice și cadastrale avizate de către Direcția Patrimoniu - Birou Cadastru;

 • -   echiparea tehnico-edilitară a obiectivului propus se va realiza prin racordarea la rețelele de apă și canalizare existente în zonă, respectiv branșarea la rețeaua de energie electrică existentă în zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, Fulop Alexandrina, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Oradea, 28 mai 2009

Nr. 459


Ioan Cupșa


Hotărârea a fost adoptat ă cu unanimit ate de vot uri pentru” .


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila