Hotărârea nr. 457/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã familialã S(D)+P+E ºi reglementare acces, strada Plaiului nr. 37, nr. cad. 13848, 13845, 152243, 151590 ºi 152432 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firmă și cabinete dentare individuale Dp+P+E str.Gh.Costaforu nr.50, nr. cad.15205- Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 109132/19.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firmă și cabinete dentare individuale Dp+P+E str.Gh.Costaforu nr.50, nr cad.15205- Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 959/4.03.2009 la inițiativa beneficiarilor Coloji Dan și soția Coloji Jana având ca scop stabilirea condițiilor de amplasare a unei construcții cu destinația sediu firmă și cabinete dentare individuale pe parcela situată adiacent străzii Gh. Costaforu, cu rezolvarea circulației carosabile și a parcărilor auto, stabilirea regimului de aliniere și de înălțime și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul luat în studiu, este amplasat în intravilanul municipiului Oradea, adiacent străzii Gh. Costaforu și în vecinătatea parcului 22 Decembrie.

Parcela studiată este învecinată cu proprietăți private ale unor persoane fizice sau juridice, mobilate cu locuințe cu regim de înălțime parter, cu funcțiuni preponderent locuințe și spații comerciale mici.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează amplasamentul în zona funcțională C1 - zonă destinată comerțului cu amânuntul și servicii cu cerere cu caracter frecvent și repetat.

Terenul în suprafață totală de 300mp s-a identificat cu nr. cad. 15205, fiind înscris în CF 151634-Oradea ca proprietatea beneficiarilor Coloji Dan Ovidiu și soția Coloji Jana Carmen

În prezent terenul este ocupat de o construcție în regim parter, care urmează să fie demolată pentru a se putea realiza obiectivul propus.

Teiului.


Parcela are acces direct din str. Gh. Costaforu și posibilități de acces pietonal spre aleea ce leagă str. Gh. Costaforu de str.

Din punct de vedere al echipării edilitare, zona este reprezentată de rețele de alimentare cu apă, energie electrică și canalizare cu posibilitate de racordare la acestea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire sediu firmă și cabinete dentare individuale Dp+P+E str. Gh. Costaforu nr.50, nr. cad.15205 - Oradea, cu propunerile noi de organizare urbanistică reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • - Amplasare construcție cu destinația sediu firmă și cabinete dentare individuale pe parcela cu nr. cad. 15205- Oradea, condiționat de demolarea construcției existente, conform planșa U02-Reglementări

 • - regim de înălțime:Dp+P+1;

 • - amplasarea construcției: la frontul străzii Gh. Costaforu ;

 • - retrageri laterale : 7,69m față de mejdia stânga si 0,5 m față de limita posterioară a parcelei, condiționat de acordul vecinilor ;

 • - indici de utilizare ai terenului: POT max 43% CUT max 1;

Organizarea circulației: accesul auto se realizează din str. Gh. Corsaforu cu respectarea formei accesului actual;

 • - accesul pietonal se face de pe aleile aferente str. Gh. Costaforu respectiv aleea ce leagă str. Gh. Costaforu de str. Teiului;

 • - se va amenaja un spațiu de parcare cu cinci locuri amplasat pe mejdia stânga a parcelei cu nr. cad. 15205;

Asigurarea utilităților: se face prin racordarea obiectivului propus la rețelele edilitare existente în zonă: alimentare cu apă, energie electrică și canalizare.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Coloji Dan și soția Coloji Jana, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


  Oradea, 28 mai 2009

  Nr. 458


  Ioan Cupșa


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi pentru” .