Hotărârea nr. 454/2009

Privind acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ – Construire centru de agrement cu terenuri de sport, SPA, restaurant, piscinã, spaþii cazare, foiºor, vestiare, locuri de recreere ºi parcare, str. Fãcliei nr.77, nr. cad. 9042 si 9043 –

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire centru de agrement cu terenuri de sport, SPA, restaurant, piscină, spații cazare, foișor, vestiare, locuri de recreere și parcare, str. Făcliei nr.77, nr. cad. 9042 si 9043 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 112749/19.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef -Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru intocmirea PUZ - Construire centru de agrement cu terenuri de sport, SPA, restaurant, piscină, spații cazare, foișor, vestiare, locuri de recreere și parcare, str. Făcliei nr.77, nr. cad. 9042 si 9043 - Oradea,

Luând în considerare documentatia depusă cu nr. de inregistrare 112749/14.04.2009, de catre d-nul Crivoi Dan ca si reprezentant al SC Vandervennen Lehrer SRl intocmita de catre arh. SC Chris'Art SRL - arh. Cristina Antonina Buruiana,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr. 424/15.04.2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Construire centru de agrement cu terenuri de sport, SPA, restaurant, piscină, spații cazare, foișor, vestiare, locuri de recreere și parcare, str. Făcliei nr.77, nr. cad. 9042 si 9043 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 424/15.04.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: zona situată între amplasamentul studiat și Hotelul TERRA, pe malul Crișului Repede, în corelare cu PUD-uri/PUZ-uri de zonă aprobate, cu respectarea legislației în vigoare (L 350/2001 si HGR 525/1996);

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune amplasarea pe terenul identificat cu nr. cadastral 9042 și 9043 a unui centru de agrement cu terenuri de sport, SPA, restaurant, piscină, spații cazare, foișor, vestiare, locuri de recreere și parcare;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă

 • -   racordarea la rețelele edilitare pentru alimentare cu apă, energie electrică și canalizare;

 • -   regim maxim de înălțime propus: P+E;

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   se va obține:

 • - acordul legalizat notarial al vecinilor direct afectați;

 • - aviz Administrația Națională “APELE ROMANE”- Direcția Apelor Crișuri;

 • - aviz Compania de Apă SA (cu referire la rețelele existente în zonă și vecinătatea cu Uzina de Apă)

 • -   Indici / coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -   POT maxim = 42 - 50%, CUT maxim = 0,60 - 1,0.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, SC VANDERVENNEN LEHRER SRL, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 454                                                                 SECRETAR

Ionel Vila