Hotărârea nr. 453/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casã familialã D+P+E, zona fermelor Seleuº - Nufãrul, nr. cad. 6111/10 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială D+P+E, zona fermelor Seleuș - Nufărul, nr. cad. 6111/10 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 158779/19.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire casa familiala D+P+E, zona fermelor Seleus - Nufarul, nr. cad. 6111/10 -Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.4074/23.10.2008 la inițiativa beneficiarilor Cociuba Florin și Cociuba Cristina, în scopul determinării condițiilor de amplasare a unei case familiale în zona fermelor Seleuș - Nufărul, rezolvarea circulației carosabile și pietonale, circulația juridică a terenurilor și servirea edilitară.

Terenul în suprafață de 500,0mp s-a identificat cu nr. cad. 6111/10 înscris în CF NDF nr. 5023 - Oradea în favoarea lui Cociuba Florin și Cociuba Cristina, ca teren intravilan.

Terenul studiat este situat în intravilanul municipiului Oradea, în partea de sud a localității, pe drumul de exploatare agricolă din zona fermelor Seleuș - Nufărul, inclus în proiectul PUZ- Coridorul de dezvoltare Oradea - Sânmartin.

Accesul în zonă se face din drumul DN76 prin drumul de exploatare existent din zonă, și pe drumul public existent ( identificat cu nr. cad. 6111/1 ) cu profil de 9,0m .

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin HCL. Nr.49/2000, situează amplasamentul în zona destinată locuințelor unifamiliale izolate .

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețea electrică. In zonă nu există rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă familială D+P+E, zona fermelor Seleuș - Nufărul, nr. cad. 6111/10 - Oradea, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

 • -   Construire casă familială în regim de înălțime propus D+P+E;

 • -   regimul de aliniere față de stradă:

 • -   limita de implantare gard: 4,50m din axul drumului public (identificat cu nr. cad. 6111/1 ) și respectiv 6,0m din axul drumului de exploatare (identificat cu nr. cad. 10878);

 • -    retragerea clădirii: s-a stabilit la minim 3,0m din axul drumului public (identificat cu nr. cad. 6111/1 ) și respectiv la 6,0m de la aliniamentul drumului de exploatare (identificat cu nr. cad. 10878);

 • -   retragere lateral stânga: 9,35m;

 • -   retragere spate: minim 1,90m;

 • -   accesul carosabil, pietonal va fi asigurat din drumul ( identificat cu nr. cad. 6111/1 ) , cu profil de 9,0m;

 • -  POT propus = 29,66% si CUT propus = 0,859;

 • -   asigurarea utilităților: alimentarea cu apă prin puț forat, canalizarea menajera cu rezervor vidanjabil iar alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua orășenească.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarii Planului Urbanistic de Detaliu, Cociuba Florin și Cociuba Cristina, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009                                                CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 453                                                              SECRETAR

Ionel Vila