Hotărârea nr. 452/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire 2 case unifamiliale P ºi P+M, str.Colinelor, nr. cad. 154614 ºi 154615 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire 2 case unifamiliale P și P+M, str.Colinelor, nr. cad. 154614 și 154615 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 108780/19.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire 2 case unifamiliale P si P+M, str. Colinelor, nr. cad. 154614 si 154615 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului Stef Aurel, în baza certificatului de urbanism nr.827/18.02.2009 în vederea stabilirii condițiilor de amplasare a două case pe parcela identificată prin nr. cad. 154614, situată pe str. Colinelor, și respectiv reglementarea accesului, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale și circulația juridică a terenurilor.

Teritoriul luat în considerare, este situat în intravilanul localități, în zona colinară, în apropierea intersecției străzii Colinelor cu strada Răspântiilor.

Terenul, proprietatea beneficiarului se învecinează cu terenuri proprietate particulară, construcțiile existente sunt în exclusivitate locuințe cu regim mic de înălțime.

Terenul în suprafață totală de 2500,0mp este identificat prin nr. cad. 154614 înscris în CF nr.154614-Oradea în suprafață de 2384,0mp și nr. cad.154615 înscris în CF 154615 în suprafață de 116,0mp în favoarea lui Burca Iosana și Burca Augustin.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul în zona rezidențială R1a destinată locuințelor unifamiliale izolate cu densitate redusă și cu terenuri libere adiacente acestora.

Din punct de vedere al dotărilor edilitare, zona este deservită de rețea electrică de joasă tensiune iar în ce privește echiparea cu rețele de apă și canalizare, amplasamentul este cuprins întru-un proiect de extindere a acestora.

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire 2 case unifamiliale P și P+M, str. Colinelor, nr. cad. 154614 și 154615 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre:

Se propune:

 • - amplasarea a două case familiale izolate, în regim de înălțime propus P și P+M, pe parcela identificată cu nr. cad. 154614 înscris în CF nr.154614;

 • - amenajarea unei alei carosabile și pietonale private cu profil transversal de 8,0m, direct din str. Colinelor, pe care se va realiza accesul la casa din frontul II;

 • - lărgirea străzii Colinelor la profil transversal de 12,0m (carosabil 2 sensuri, rigole și trotuare), conform planșei U33- Circulația terenurilor din proiectul nr.30/2008 întocmit de către arh. Vlad Popescu Sturz;

 • - Amplasarea construcțiilor se va realiza conform prevederilor din planșa U4-Reglementări din proiectul nr.30/2008 întocmit de către arh. Vlad Popescu Sturz.

 • -   suprafața terenului S= 2386,0mp permite amplasarea celor trei case de locuit astfel încât să nu deranjeze terenurile vecine construite;

 • -   clădirile propuse vor fi amplasate în interiorul zonei de implantare respectând retragerile față de limitele laterale: minim1,90m față de mejdia dreapta si 2,55m față de mejdia stânga pentru clădirea din frontul II și minim12.5m față de mejdia stânga și 1.90 m față de mejdia dreapta pentru clădirea de la frontul str. Colinelor;

 • -   limita de implantare a clădirii de la front: minim 11,0m din axul străzii Colinelor cu păstrarea unei distanțe de minim 17,65m între clădiri;

 • -   retragere spate: minim 10,50m;

 • -   împrejmuirea se va realiza conform propunerii din planșa U4-Reglementări

 • -   se vor amenaja minim un loc de parcare/unitatea de locuit;

 • -   accesul se va asigura din str. Colinelor pe o alee carosabilă și pietonală, cu profil transversal de 8,0m prevăzută cu alveolă de întoarcere, propusă pe terenul identificat prin nr. cad. 154614.

 • -  POT propus =35% si CUT maxim propus = 0,5.

 • -  strada Colinelor propusă pentru lărgire la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor) conform planșei U3- Circulația terenurilor din proiectul nr.30/2008 întocmit de către arh. Vlad Popescu Sturz, se va constitui din:

 • -   strada Colinelor existentă,

 • -   terenul identificat cu nr. cadastral 154615 înscris în CF nr..154615-Oradea, cu destinația drum, ce urmează a fi cedat municipiului Oradea conform propunerii din PUD și ofertei de donație autentificate notarial nr. 1499/ 12.05.2009.

 • -  terenul destinat lărgirii străzii Colinelor se va ceda domeniului public al municipiului Oradea conform propunerilor din PUD, planșa U3- Circulația terenurilor din proiectul nr.30/2008 întocmit de către arh. Vlad Popescu Sturz și ofertei de donație autentificate notarial nr. 1499/ 12.05.2009.

 • -  în urma acceptării donației și trecerii terenului în proprietatea publică a municipiului Oradea, se va înregistra la Cartea Funciară, terenul având destinația de drum public;

 • -    asigurarea utilităților: alimentarea cu apă se va realiza din puț forat propriu, canalizarea prin rezervor ecologic vidanjabil, alimentarea cu energie electrică prin racord la rețeaua electrică din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, d-l Ștef Aurel, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

Oradea, 28 mai 2009

Nr. 452


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Ionel Vila