Hotărârea nr. 451/2009

Privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ – Extindere spaþii comerciale, str. C. Coposu, nr.1 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere spații comerciale, str. C. Coposu, nr.1 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 113037/19.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, acordarea avizului de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere spații comerciale, str. C. Coposu, nr.1 - Oradea,

Luând în considerare documentația depusă cu nr. de înregistrare 113037/22.04.2009, de către d-na Aurica Fule și întocmită de către PROIECT BIHOR - arh. Dalya Coloman,

Văzând Avizul prealabil de oportunitate nr.449/28.04.2009, al Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se acordă avizul de oportunitate pentru întocmirea PUZ - Extindere spații comerciale, str. C. Coposu, nr.1 - Oradea, în condițiile stabilite prin Avizul prealabil de oportunitate nr. 449/28.04.2009:

 • - Zona reglementată prin PUZ: - zona delimitată de str. C. Coposu - str. Lacul Roșu - zona blocurilor Pb2-Pb5 -parcarea adiacentă garsonierelor de pe str. Ovidius - str. Olimpiadei;

 • - Categoria funcțională solicitată: se propune extinderea spațiilor comerciale existente la parterul blocurilor de locuințe BT4, BT3, BT2, BT1 și căminul de nefamiliști, conform propunerilor din planșa 2/U din proiectul nr.14000/15149/2009 întocmit de Proiect Bihor - arh. Dalya Coloman;

 • - Reglementări obligatorii sau dotări de interes public necesare funcțiunii propuse:

 • -   corelare cu documentații de urbanism (PUD/PUZ) existente în zonă;

 • -   extinderea nu va depăși limita trotuarului actual.

 • -   asigurarea locurilor de parcare și a spațiilor verzi conform HGR 525/1996;

 • -   regimul de înălțime al extinderilor: P

 • - Indici/coeficienți urbanistici normați pe zonă, potrivit strategiei de dezvoltare a municipiului Oradea și propuși:

 • -  CUT maxim = 4,0 (comercial); CUT maxim = 5,0 (locuințe)

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic Zonal, d-na Aurica Fule, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

Oradea, 28 mai 2009

Nr. 451


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ioan Cupșa


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila