Hotărârea nr. 450/2009

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Extindere locuinþã P+M, bucãtãrie de varã ºi terasã, str. Depoului nr.7, nr.cad.20200 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință P+M, bucătărie de vară și terasă, str. Depoului nr.7, nr.cad.20200 - Oradea

Analizând Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 109898/20.05.2009, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Extindere locuință P+M, bucătărie de vară și terasă, str. Depoului nr.7, nr.cad.20200 -Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr.695/2.02.2009 la comanda beneficiarului Henciu Florin reprezentat de Pop Bitis Florian, în vederea stabilirii condițiilor de extindere a unei case familiale existente pe terenul situat pe str. Depoului nr. 7, rezolvarea circulației carosabile și pietonale circulația juridică a terenurilor și echiparea cu utilități edilitare.

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat în partea de nord a intravilanului municipiului Oradea, în imediata apropiere a zonei de deal, pe strada Depoului nr. 7, în apropierea intersecției cu str. N. Beldiceanu, într-o zonă cu funcțiunea de locuire constituită.

Regulamentul Zonării Funcționale a municipiului Oradea, aprobat prin H.C.L. nr.49/2000, situează terenul în zona rezidențială R1a destinată locuințelor unifamiliale izolate și sau cuplate

Pe amplasament există o locuință cu regim de înălțime S+P, pe care beneficiarul dorește să o mențină și să o extindă cu o bucătărie de vară, terasă acoperită și locuință în regim de înălțime P+M.

Pe parcela studiată prin PUD, identificată cu nr. cad. 20200, având o suprafață de 899,0mp există în prezent o construcție având destinația locuință. Potrivit CF 154515-Oradea atât parcela cât și construcția cu destinația locuință sunt proprietatea lui Pop Bitis Florian și soția Florica. Potrivit declarației autentificate 133/17.01.2009, proprietarii Pop Bitis Florian și soția sunt de acord ca fiica Henciu Lidia să construiască în extinderea construcției existente.

Circulația în zonă se face pe strada str. Depoului și str. N. Beldiceanu, străzi cu profil bine definit de relația cu construcțiile existente.

În zonă există posibilitatea de branșare la rețelele de alimentare cu apă și canalizare și rețea de alimentare cu energie electrică amplasată pe traseul drumului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Având în vedere proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 36 alin.2 lit. c, alin. 5 lit. c) și art. 45 alin.2 lit. e) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere locuință P+M, bucătărie de vară și terasă, str. Depoului nr.7, nr.cad.20200 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate, care face parte din prezenta hotărâre:

- Extindere construcție existentă în regim S+P, cu destinația locuință cu bucătărie de vară, terasă acoperită și corp clădire în regim de înălțime P+M cu destinația locuință;

Amplasarea extinderii va respecta reglementările PUD exemplificate în planșa 3-Reglementări:

  • -  extinderea se va realiza în continuarea casei existente, paralel cu latura lungă a parcelei;

  • -  retrageri: min.2,3m față de mejdia dreapta si 0,7m față de mejdia stânga, condiționat de acordul vecinilor de mejdie;

  • -  noul corp de clădire având regim de înălțime P+M, cu destinația locuință se va amplasa la max.25,0m față de frontul străzii Depoului;

  • -  regim maxim de înălțime: P+M pt. construcția cu destinație locuință, respectiv parter pt. construcția având destinația bucătărie de vară;

  • -  indicii de utilizare a terenului POT max= 35% si CUT max = 0,5;

  • - Organizarea circulației: accesul pe parcela se asigură din str. Depoului, amenajându-se în incintă o alee carosabilă paralel cu mejdia dreapta a parcelei;

  • -  în incintă se va amenaja un loc de parcare/locuință sau garaj incorporat în construcție.

  • - Asigurarea utilităților: alimentarea cu apă, canalizarea și alimentarea cu energie electrică se realizează prin racordarea la rețeaua orășenească din zonă.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, dl. Henciu Florin, prin grija Biroului Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ loan Cupșa

Oradea, 28 mai 2009

Nr. 450


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Ionel Vila