Hotărârea nr. 45/2009

privind aprobarea unor masuri cu caracter financiar privind locuinþa fond municipal situatã in Oradea, Al. Rogerius, nr. 2C, bl. N3, ap. 44

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea unor masuri cu caracter financiar privind locuința fond municipal situata in Oradea, Al. Rogerius, nr. 2C, bl. N3, ap. 44

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.41.196 din 26 ianuarie 2009, întocmit de către Administrația Imobiliară Oradea prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea masurilor cu caracter financiar privind locuința fond municipal situata in Oradea, Al. Rogerius, nr. 2C, bl. N3, ap. 44, si anume: achitarea, de către municipiul Oradea, a debitului restant acumulat către Asociația de Proprietari 114 „Rogerius”, in suma de 36.421,61 lei, condiționată de renunțarea la procesul deschis in dosarul nr. 5966/2008; precum si anularea debitului restant acumulat la chirie, in suma de 5.770,83 lei.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c), lit.d); alin.5 lit.b), alin.6 lit.a) pct.17; alin.6 lit.e) și ale art.45 alin.3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă următoarelor masuri cu caracter financiar privind locuința fond municipal situata in Oradea, Al. Rogerius, nr. 2C, bl. N3, ap. 44:

  • a) Se aprobă achitarea, de către municipiul Oradea, din bugetul Administrației Imobiliare Oradea, a debitului restant acumulat către Asociația de Proprietari 114 „Rogerius”, in suma de 36.421,61 lei, condiționat de renunțarea la procesul deschis in dosarul nr. 5966/2008;

  • b) Se aprobă anularea debitului restant acumulat la chirie, in suma de 5.770,83 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Administrația Imobiliară Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • •  Administrația Imobiliară Oradea;

  • •  Asociația de proprietari 114 “Rogerius”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Delorean Ion Iulius

Oradea, 29 ianuarie 2009

Nr.45

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR

Ionel Vila